Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3003.rtf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
1.06 Mб
Скачать

Додаток д (обов’язковий) Зразки оформлення формул, рисунків та таблиць

  1. Оформлення рисунків:

Рис. 1.1 – Назва рисунка

  1. Оформлення формул:

, (3.2)

де П – продуктивність праці, од.(грн)/год.(чол.);

– виробіток продукції, од.(грн)/год.(чол.);

– обсяг випущеної продукції за певний проміжок часу, од.(грн);

– витрати часу на виробництво продукції, год.;

– кількість робітників, чол.

  1. Оформлення таблиць:

Таблиця 2.1 – Назва таблиці

Назва колонки 1

Назва колонки 2

Назва колонки 3

1

2

3

Продовження додатка Д

Продовження табл. 2.1

1

2

3

Навчальне видання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи з дисципліни

“Економіка праці та соціально-трудові відносини”

для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання

Відповідальний за випуск Л.Г. Мельник

Редактор Н.В. Лисогуб

Комп’ютерне верстання І.М. Сотник

Підписано до друку 27.12.2010

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. Обл.-вид. арк. Тираж 100 пр. Зам. №

Собівартість видання грн к.

Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

С відоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3662 від 17.12.2007.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]