Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3003.rtf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
1.06 Mб
Скачать

5 Методичні вказівки до виконання курсової роботи

Розпочинаючи виконання курсової роботи, студент повинен ознайомитися з питаннями організації, нормування та оплати праці, соціально-трудових відносин на підприємствах, використовуючи спеціальні видання книг із цих питань, а також періодичні видання (галузеві та спеціальні журнали, збірники, газети). На підставі даних, наведених у літературних джерелах, і теми курсової роботи необхідно скласти розгорнутий план, у якому слід викласти зміст кожного розділу з урахуванням особливостей теми дослідження. При вивченні літературних джерел рекомендується робити виписки їх основних положень, зазначаючи автора, найменування книги або статті, сторінки.

Студенти денної форми навчання можуть розробляти організаційно-технічні заходи стосовно умов підприємств, на яких вони проходили технологічну практику.

Запропоновані у роботі заходи мають бути спрямовані на розроблення і вдосконалення прогресивних форм організації і стимулювання праці, розширення сфери нормування та підвищення якості норм, поліпшення умов праці і соціально-трудових відносин, механізацію й автоматизацію важких і трудомістких робіт, а також здійснення інших заходів, що сприяють підвищенню продуктивності праці й ефективності виробництва.

При розрахунку ефективності цих заходів необхідно враховувати такі показники: можливе підвищення продуктивності праці, економію витрат праці, економічну ефективність капітальних витрат на впровадження заходів та інші техніко-економічні показники.

Виконуючи курсову роботу, студент повинен використовувати матеріали проектних і науково-дослідних інститутів, заводських лабораторій і відділів з наукової організації праці підприємств.

6 ОФОРМЛЕННЯ І ЗАХИСТ курсової роботи

Курсову роботу оформлюють у вигляді пояснювальної записки обсягом 30-35 рукописних сторінок (25-30 друкованих).

Текстову частину роботи необхідно писати від руки чорнилом, чітко і розбірливо, в одному екземплярі, на аркушах паперу форматних розмірів з одного боку аркуша, залишаючи з лівого боку сторінки поля відповідно до вимог стандартів. Починати необхідно з титульного аркуша, приклад оформлення якого наведений у додатку Б.

При комп’ютерному наборі тексту роботи слід дотримуватися таких правил: шрифт – Тіmes New Roman 14, інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1 см, параметри сторінки: поля зверху, знизу, справа – 2 см, зліва – 3 см.

Роботу оформляють у папкове переплетення. На початку курсової роботи повинен бути зміст із зазначенням сторінок, на яких розпочинаються структурні розділи та підрозділи роботи. Зміст розміщується на другій сторінці курсової роботи після титульного аркуша. Титульний аркуш не нумерується, нумерація сторінок розпочинається з другого аркуша – змісту, на якому у правому верхньому куті проставляється цифра «2». Наприкінці роботи повинен бути наведений список використаних джерел і якщо є в цьому необхідність додатки.

Курсова робота повинна бути акуратно оформлена, надрукована або написана розбірливим почерком, без виправлень. Сторінки роботи мають бути пронумеровані (за винятком титульного аркуша), робота підписана автором із зазначенням дати її виконання.

Назви розділів курсової роботи слід виокремлювати порожніми рядками, кожен новий структурний розділ роботи необхідно починати з нової сторінки. Не допускаються так звані “висячі” заголовки, тобто запис заголовка на останньому рядку сторінки й перенесення наступного за заголовком тексту на іншу сторінку. Назви розділів і підрозділів повинні бути стислими, відповідати змісту та можуть виділятися жирним шрифтом. Переноси слів у заголовках не допускаються. Наприкінці заголовка крапка не ставиться.

Цитати з наукової літератури та офіційних документів необхідно наводити у лапках, після наведення цитат робити посилання на першоджерела у квадратних дужках, зазначаючи номер літературного джерела за списком літератури в роботі та відповідну сторінку, наприклад [19, с. 5]. За необхідності можна висловлювати чужі думки своїми словами, але в цьому випадку також слід робити посилання на першоджерело. Якщо необхідно зробити одночасно посилання на декілька літературних джерел, у квадратних дужках наводять їх номери за списком літератури через крапку з комою [1, с. 7; 12, с. 12-13; 25, с. 8].

Формування списку використаних літературних джерел слід проводити двома альтернативними шляхами: або відповідно до послідовності посилань на джерела в тексті роботи, або за алфавітом. Іншомовні видання наводяться наприкінці загального списку літератури. Якщо при написанні курсової роботи був використаний Інтернет, то необхідно навести відповідні інтернет-адреси із зазначенням назв посилань на веб-сторінках. Бібліографічне описання використаних джерел наводиться відповідно до додатка В. За текстом курсової роботи повинно бути наведено не менше 80% посилань від загальної кількості літературних джерел. Взагалі, у «Списку використаних джерел» повинно бути наведено близько 25-30 літературних джерел, які студент має переглянути для належного розкриття своєї теми курсової роботи.

Оформлення графіків, формул та таблиць здійснюється за встановленими правилами. Нумерують формули, графіки, таблиці та інші ілюстрації арабськими цифрами у межах розділів, зазначаючи при цьому спочатку номер розділу, в якому їх наводять, а потім їх порядковий номер з назвою, наприклад:

Таблиця 2.1 – Чисельність населення України за роками (перша таблиця другого розділу);

Рис. 3.3 – Система управління трудовими ресурсами (третій рисунок третього розділу);

П=В/Т (1.4) (четверта формула першого розділу).

Зразки оформлення рисунків, таблиць та формул наведені у додатку Д. Якщо відомості, які містить таблиця, рисунок, формула, є запозиченими, необхідно робити посилання на першоджерело.

Оформлення додатків здійснюється також відповідно до діючих вимог. Додатки позначаються буквами української абетки: А, Б, В тощо, крім Ґ, Є, і повинні містити допоміжні таблиці, рисунки, формули, текстову інформацію та ін. Нумерація таблиць, формул та інших ілюстрацій у додатках проводиться так само, як і в основних розділах курсової роботи, проте замість номера розділу в нумерації зазначається буква додатка, наприклад: Рис. А.2 – Структура трудових ресурсів підприємства (друга таблиця додатка А). На всі графічні ілюстрації, формули, таблиці, додатки слід робити посилання у тексті роботи.

Висвітлювати матеріал курсової роботи необхідно чітко, застосовуючи наукову термінологію, символи, умовні скорочення.

Завершену автором курсову роботу здають на кафедру для перевірки не пізніше ніж за 10 днів до дня захисту.

Після перевірки курсової роботи керівник робить висновок про допуск до захисту, який має форму рецензії. У рецензії зазначаються якість виконання роботи, ступінь її самостійності, позитивні моменти та недоліки. Після рецензування робота повертається студенту для виправлення зауважень та підготовки до захисту.

Студент захищає роботу перед комісією, створеною на кафедрі, яка з огляду на зміст курсової роботи і результати захисту оцінює її відповідно до затверджених кафедрою критеріїв оцінювання знань з дисципліни «Економіка праці та соціально-економічні відносини». При оцінці курсової роботи береться до уваги:

 • зміст роботи;

 • якість роботи;

 • відповідність оформлення роботи вимогам;

 • навички студента пов'язувати з теоретичними знаннями з практики господарювання;

 • повнота і точність відповідей на запитання.

Оцінка за курсову роботу ставиться у заліковій книжці та заліково-екзаменаційній відомості.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Акіліна О. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / О. В. Акіліна, Л. М. Ільїч. — К. : Алерта, 2010. — 734 с. 

 2. Буряк П. Ю. Економіка праці й соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / П. Ю. Буряк, Б. А. Карпінський, М. І. Григор'єва. — К. : Центр навчальної літератури, 2004. — 440 с.

 3. Ворожко В. П. Методичні основи нормування праці підрозділів захисту інформаційних ресурсів [Текст] / В. П. Ворожко, О. І. Матяш // Актуальні проблеми економіки. — 2006. — № 10(64). — С. 33 - 37.

 4. Гадзевич О. І. Оплата праці в умовах ринку: теорія, практика [Текст] : навч. посіб. / О. І. Гадзевич. — К. : Кондор, 2008. — 400 с.

 5. Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : підручник / О. А. Грішнова. — К. : Знання, 2006. — 559 с. 

 6. Дзюба С. Г. Підвищення якості системи нормування праці на виробничому підприємстві [Текст] / С. Г. Дзюба, І. Ю. Гайдай // Вісник Донецького університету економіки та права. Економіка та управління. — 2007. — № 1. — С. 18-24.

 7. Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / О.І. Карпіщенко, О.В. Прокопенко, І.М. Сотник, Т.О. Карпіщенко. — Суми : СумДУ, 2003. — 132 с.

 8. Економіка праці й соціально-трудові відносини [Текст] : навч.-метод. посіб., розрах. на студентів усіх економ. спец., викладачів, аспірантів та фахівців / За ред. Є.П. Качана. — Тернопіль : ТДЕУ, 2006. — 373 с.

 9. Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст] : навч. пос. для студ. вищ. навч. закл. / Ред. В.М. Ковальов. — К. : ЦУЛ, 2006. — 256 с.

 10. Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / уклад.: Кривенко Л.В., Кривенко С.В., Мелешко О.В. — Суми : УАБС НБУ, 2007. — 118 с.

 11. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / За ред. Є.П. Качана. — К. : Знання, 2008. — 407 с.

 12. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Збірник завдань і вправ [Текст] : навч. посіб. / Н.Д. Дарченко, В.С. Рижиков, О.Л. Єськов, О.М. Мікрюков. — К. : ЦУЛ, 2007. — 252 с. 

 13. Єсінова Н. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Єсінова. — К. : Кондор, 2006. — 432 с.

 14. Іляш О. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / О. І. Іляш, С. С. Гринкевич. — К. : Знання, 2010. — 476 с. 

 15. Калина А.В. Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / А. В. Калина. — К. : МАУП, 2004. — 272 с. 

 16. Карпіщенко О. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / О. І. Карпіщенко. — Суми : Університетська книга, 2006. — 264 с.

 17. Кузьменко В. Нормування праці - підгрунтя для підвищення заробітної плати [Текст] / В. Кузьменко, В. Маляєв // Праця і зарплата. — 2010. — № 35.- 22 вересня. — С. 45.

 18. Лаптій І. Оплата праці як соціально-економічна та правова категорія [Текст] / І. Лаптій // Право України. — 2005. — №1. — С.106-109.

 19. Лукашевич В. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / В. М. Лукашевич. — 2-е вид., перероб. та доп. — Львів : Новий Світ-2000, 2010. — 424 с. 

 20. Мерзляк А.В. Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст] / А. В. Мерзляк ; А.В.Мерзляк, Є.П. Михайлов, М.Х. Корецький, Г.О. Михайлова. — К. : ЦНЛ, 2005. — 240 с.

 21. Музиченко С. А. Продуктивність праці: соціально-економічна сутність категорії [Текст] / С. А. Музиченко // Формування ринкових відносин в Україні. — 2008. — № 6(85). — С. 24 - 27.

 22. Научная организация и нормирование труда в машиностроении [Текст]: учебник / С. М. Семенов, Н.А. Сероштан, А.А. Афанасьев и др.; Под общ. ред. С.М. Семенова. – М.: Машиностроение, 1991. – 240 с.

 23. Научная организация труда в машиностроении [Текст]: учеб. пособие / И.М. Разумов, С.В. Смирнов, Л.А. Глаголева; под ред. И.М. Разумова, С.В. Смирнова.– М.: Высшая школа, 1998. – 272 с.

 24. Оплата праці в бюджетних установах [Текст]. — К. : Освіта, 2005. — 552 с. 

 25. Про зайнятість населення : закон України від 01.03.1991  № 803-XII// Відомості Верховної Ради УРСР. ¾ 02.04.1991. ¾ № 14.

 26. Про колективні договори і угоди : закон України від 01.07.1993  № 3356-XII // Відомості Верховної Ради України. ¾ 07.09.1993. ¾ № 36.

 27. Про оплату праці : Закон України від 24.03.1995  № 108/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. ¾ 25.04.1995. ¾ № 17.

 28. Синяєва Л. В. Формування комплексного механізму управління нормуванням праці [Текст] / Л. В. Синяєва. — Донецьк : ДонНУЕТ. — Т. 1. — С. 305-313.

 29. Справочник нормировщика [Текст] / А.М. Ахумов, Б.М. Генкин, Н.Ю. Иванов и др.; под ред. А.В. Ахумова. – Л.: Машиностроение, Ленинград. отделение, 1990. – 458 с.

 30. Сустина А.М. Организация труда в ГРС на машиностроительных предприятиях [Текст] / А.М. Сустина, Ю.В. Чарухин, А.В. Ревцов.– М.: Машиностроение, 1990. – 142 с.

 31. Червінська Л. П. Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Червінська. — К. : ЦУЛ, 2009. — 216 с.

 32. Чернов В.І. Нормування праці [Текст]: навч.-метод. посібник / В.І. Чернов, Є.І. Оленич. – К.: КНЕУ, 2000. – 148 с.

 33. Ядранський Д. Нормування праці як управлінський інструмент запобігання соціальній кризі [Текст] / Д. Ядранський // Соціальна психологія. — 2009. — № 2. — С. 85-92.

Крім зазначеної літератури, студентам рекомендується використовувати інші джерела залежно від теми курсової роботи, статті з журналів та інших збірників за останні 2-3 роки.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]