Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод вказ по СФ для МАТЕМАТ 2012.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
42.79 Кб
Скачать

2. Модульні питання для повторення курсу «соціальна філософія»

 1. Гуманістична спрямованість соціальної філософії. Головні методологічні принципи соціальної філософії. Поняття «соціального» в сучасній філософії і теоретичній соціології.

 2. Соціально-філософські погляди мислителів Стародавнього Сходу, Греції, Риму.

 3. Теологічне обґрунтування космосу, людини і суспільства філософії Середньовіччя.

 4. Соціально-філософські концепції епохи Відродження.

 5. Державотворча спрямованність соціальної філософії Нового часу.

 6. Проблема побудови універсальної моделі соціального: німецька класична філософія.

 7. Українсько-російська соціально-філософська традиція.

 8. Позитивістська соціально-філософська проблематика (О.Конт, Г.Спенсер) та соціальна філософія марксизма (К.Маркс, Ф.Енгельс);

 9. Психологічний напрямок (Л.Уорд, Г.Тард, В.Парето)та сучасна соціобіологія (З.Фрейд, К.Юнг, Е.Фромм, Г.Маркузе);

 10. Неокантіанство (В.Віндельбанд, Г.Ріккерт) та теоретична соціологія П.Сорокіна;

 11. Теорія коловороту локальних цивілізацій (О.Шпенглер, А.Тойнбі); та теорія соціальної дії (М.Вебер; Ф. Знанецький, Т.Парсонс);

 12. Технологічний детермінізм (Р.Арон, У.Ростоу, Д.Белл, О.Тоффлер, З.Бзежинський).

 13. Функціонування суспільства як природно-історичний процес. Географічне середовище і його роль в житті суспільства.

 14. Екологічна проблема та засоби її розв`язання. Діяльність Римського клубу щодо шляхів подолання екологічної проблеми.

 15. Соціальне буття людини як реальний життєвий процес. Сфери життєдіяльності суспільства (економічне, соціальне, політичне, духовне).

 16. Проблема людини в філософії. Антропосоціогенез. Єдність природного та соціального в людині.

 17. Свобода, вибір, відповідальність — сутнісні засоби реалізації творчої життєдіяльності людського єства в процесі становлення людської особистості. Сенс і зміст проблеми «бегство от свободы».

 18. Тема життя і смерті у філософії. Кінечність індивідуального існування людини. Сенс життя людини і людства.

 19. Глобальні проблеми людства. Імперативи виживання людства: екологічний і моральний імперативи. Глобальне моделювання майбутнього.

3.Орієнтовні теми Індивідуального навчально-дослідницького завдання (індз) (Посилаючись на роботу автора зробіть філософський аналіз його творчої позиції) :

 1. Аристотель. Метафизика // Соч.: В 4-х т. - М., 1983, Т.1.

 2. Бекон Ф. Новый Органон // Соч.: В 2-х т. - М., 1972, Т.2.

 3. Бергсон А. Два источника морали и религии. — М., Канон, 1994.

 4. Бердяев Н.А. О назначении человека. — М., 1993.

 5. Брентано Ф. О внутреннем сознании.- В кн.: Новые идеи в философии. Сб. 15. – С.-Пб., 1914.

 6. Бубер М. Философия человека. - М., 1992.

 7. Белл Д. Социальные границы информационного общества // Новая технологическая волна на Западе. — М., 1986.

 8. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. — М., 1987.

 9. Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста // Мир философии. В 2-х ч. — М., 1991.

 10. Винниченко В. Відродження нації. — К., 1990.

 11. Витгенштейн Л. Философские работы в 2 ч. 4.1. Логико-философский трактат. — М.: Гнозис, 1994.

 12. Вольтер. Философские сочинения. – М., 1989.

 13. Гадамер Г.Г. Истина и метод // Основы философской герменевтики. — М.,1988.

 14. Гейзинга Й. Homo Ludens. - К.: Основы, 1994.

 15. Гельвеций К. О человеке // Соч.: В 2-х т. - М., 1974. - Т.2.

 16. Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа // Соч.: - М., 1969. - Т.4.

 17. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. –М., 1977.

 18. Гидденс Э. Устроение общества: Очерки теории структурации.- М.: Академический Проект, 2003.- 528 с.

 19. Гоббс Т. Левиафан // Избр.произв.: В 2-х т. - М., 1964. - Т.2.

 20. Гольбах П. Система природы, или о законах мира физич. и мира духовн. // Избр. фил. пр. В 2-х т. - М., 1963.-Т.1.

 21. Грушевський М.С. Хто такі українці і чого вони хочуть. - К., 1991.

 22. Декарт Р. Рассуждения о методе // Избр. произв. в 2-х т. — М., 1989.-Т.1.

 23. Джеймс В. Прагматизм. - К.: Україна, 1995.

 24. Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. Очерки политики свободы. Пер. с нем. - М.: РОССП ЭН, 2002.

 25. Дарендорф Р. Тропы из утопии. Работы по теории и истории социологии. Пер. с нем.- М.: Праксис, 2002.

 26. Деррида Ж. Насилие и метафизика.- В кн.: Левинас Э. Избранное: Трудная свобода. Пер. с фр. – М.: РОССПЭН, 2004, с. 663-732.

 27. Драгоманов М.П. Літературно-публіцистичні праці. — К.,1970.

 28. Дюркгейм Е. О разделении общественного труда. Метод социологии. — М., 1991.

 29. Зиммель Г. Философия культуры в 2 т. - М., 1996.

 30. Кант Й. Критика чистого разума // Соч.: В 6-ти т. — М., 1966. -Т.З.

 31. Камю А. Бунтующий человек. — М., 1990.

 32. Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура. Пер. с англ. – М.: ГУ ВШЭ, 2000.- 608с.

 33. Конт О. Дух позитивной философии. – СПб., 1910.

 34. Лейбниц Г.В. Монадология // Соч.: В 4-х т.,1983. - Т.1.

 35. Лейбниц Г.В. Новые опыты о человеческом разуме. – М.-Л., 1936.

 36. Левинас Э. Избранное: Трудная свобода (Теория и интуиция в феноменологии Гуссерля. Открывая существование с Гуссерлем и Хайдеггером. Трудная свобода. Гуманизм другого человека) Пер. с фр.- М.: РОССПЭН, 2004.

 37. Лосский Н. О. Ценность и бытие. - В кн.: Лосский Н. О. Избранное. - М., 1991.

 38. Локк Дж. Опыт о человеческом разуме // Избр. филос. произв. в 2-х т. - М., 1969, - Т. 1.

 39. Макиавелли Н. Государь - М., 1990.

 40. Мангейм К. Диагноз нашего времени. — М., 1994.

 41. Монтескье Ш. О духе законов. — М., 1990.

 42. Маркс К . Экономическо-философские рукописи 1844 года. К.Маркс и Ф.Энгельс. Соч., т.42, стр. 41-174.

 43. Ніцше Ф. Так казав Заратустра. - К., 1993.

 44. Ортега-и-Гассет. Что такое философия. — М., 1991.

 45. Парсонс Г. Человек в современном мире. — М., 1985.

 46. Поппер К. Открытое общество и его враги. Соч.: В 2-х т. - М., 1992.

 47. Платон. Государство. Т.3. —М., 1981.

 48. Платон. Сочинения. В 3-х т. Пер. с греч. Под общ. ред А.Ф.Лосева и В.Ф.Асмуса. М., 1970.

 49. Плутарх. Избранные жизнеописания. В двух томах. –М., 1990.

 50. Рассел Б. Человеческое познание. — М., 1987.

 51. Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре // Антология мировой философии. — М., 1970. Т.2.

 52. Спиноза Б. Богословско-политический трактат: Пер. с лат. и гол.- Харьк, 2001.

 53. Сартр Ж.П. Экзистенциализм — это гуманизм // Сумерки богов. - М., 1989.

 54. Сковорода Г.С. Сад божественных песен. - К.,1973.

 55. Соловьев В.С. Оправдание добра. Нравственная философия // Собр. соч. - М., 1988. - Т.1.

 56. Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. — М., 1992.

 57. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. — М., 1987.

 58. Тойнбі А.Дж. Дослідження історії. — К., 1995.

 59. Фейербах Л. Сущность христианства // Избр. филос. произв. -М., 1955.-Т.2.

 60. Франк С.Л. Духовные основы общества. — М., 1992.

 61. Франко І.Я. Мислі про еволюцію в історії людськості. // Твори.-М., 1956.-Т.19.

 62. Фридман и Хайек о свободе. Пер. с англ. Под ред. А.Бабича. – Лондон: CАTO INSTITUTE, 1985.

 63. Фромм Э. Психоанализ и этика. — М., 1993.

 64. Хайдеггер М. Время и бытие. - М., 1991.

 65. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. – К., 1992.

 66. Шевченко Т.Г. Щоденник. - К., 1991.

 67. Шопенгауэр А. Избранные произведения/Сост., авт., вступ. ст. и примеч. И.С.Нарский. – М., 1992.

 68. Шпенглер О. Закат Европы. - М., 1993. - Т.1.

 69. Шюц А. Феноменология и социальные науки. – В кн.: Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом. – М.: РОССПЭН, 2004, с. 180-202.

 70. Энгельс Ф. Диалектика природы. Соч. – Т.20

 71. Юркевич П. З науки про людський дух // Вибране. — К., 1993.

 72. Ясперс К. Смысл назначение истории. — М., 1991.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.