Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Рекомендації курсак.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
146.43 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА

Кафедра міжнародної інформації

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ

КУРСОВИХ РОБІТ

з дисципліни Прикладна інформатика

Львів – 2008

ЗМІСТ

I. Основні рекомендації до виконання та

оформлення студентських наукових робіт.........................................................................

II. Курсова робота .........................................

Ш Рекомендації щодо порядку бібліографічного опису,

посилань на літературу та використані джерела .........................................

ІV. Додатки

Додаток 1 .........................................

Додаток 2 .........................................

І. Методичні рекомендації до організації та проведення наукової роботи

Оволодіння навичками наукової діяльності - важлива умова якісної підготовки професійних кадрів у вищій школі. Тому елементи наукових досліджень пронизують усі форми навчального процесу: лекційні курси, семінарські, лабораторні та практичні заняття, роботу наукових гуртків, підготовку рефератів, курсових та дипломних робіт, наукових статей тощо. Запорука вирішення цього завдання у вищій школі - формування у студентів уміння ставити та вирішувати такі проблеми суспільного значення, які потребують розв'язання з використанням спеціальних методів наукового пошуку.

Відповідно до вимог програми підготовки фахівців з міжнародних відносин студенти у процесі навчання зобов'язані оволодіти як основами загальних і спеціальних знань, так і методами організації та проведення наукових досліджень. Цей досвід набувається шляхом участі студентів у роботі наукових гуртків, у процесі підготовки наукових рефератів, при написанні контрольних, курсових, дипломних робіт, наукових статей та іншої наукової продукції.

Основні рекомендації щодо організації та проведення наукового дослідження полягають у наступному:

Наукова робота повинна -

 • мати творчий дослідницький характер, містити елементи новизни, відповідати потребам науки і практики, базуватися на вже відомих ідеях та результатах, що вимагають подальшого розвитку і дослідження;

 • бути актуальною з точки зору потреб науки і практики міжнародних відносин;

 • містити об'єктивну та критичну оцінку будь-яких отриманих результатів (як позитивних, так і негативних). Негативні ("небажані") результати як правило є підставою для визначення нових шляхів та методів пошуку бажаних результатів;

• забезпечувати глибокий аналіз ретроспективи та перспективи проблеми.

Наукова робота виконується за наступною орієнтовною схемою:

 1. Вибір теми, проблеми, її обґрунтування. Вона повинна бути складовою частиною наукової проблеми ширшого характеру, наукового напрямку, випливати з суспільних потреб, передбачати наявність необхідної для цього матеріальної бази.

 2. Складання програми дослідження. У ній визначаються актуальність і новизна проблеми, мета і завдання, об’єкт, предмет, методи дослідження. Попереднє формулювання теми не є остаточним. У процесі роботи воно може уточнюватися. Мета дослідження конкретизується у завданнях. Формулюють мету роботи і завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети (в роботі має бути поставлено не більше 3 завдань).

Об'єкт дослідження - це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення. Предмет дослідження міститься в межах об'єкта. Об'єкт і предмет дослідження співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага, оскільки предмет дослідження визначає тему роботи, яка визначається на титульному аркуші як її назва.

Мета і завдання визначають вибір методів (способів) дослідження. Подають перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи тим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів.

3. Новизна теми проявляється у встановленні шляхів, способів застосування отриманих результатів для практичних потреб суспільства. Цілі можуть бути спрямовані на: виявлення залежностей та зв'язків між явищами і факторами, умов для усунення недоліків у процесах і можливостей їх удосконалення, становлення закономірностей та тенденцій розвитку.

 • Наукова гіпотеза забезпечує: цілеспрямованість наукової роботи; є результатом роздумів дослідника над станом дослідження проблеми, метою і завданням; вимагає певного знання автором проблеми; містить прогноз можливих відповідей на питання, які ставить перед собою дослідник; виступає своєрідним орієнтиром роботи дослідника, допомагає уникнути невизначеності майбутніх результатів, концентрує увагу дослідника на вирішенні поставленої мети; обґрунтованість гіпотези доводиться експериментально. Розрізняють два види гіпотез: індуктивні - результат спостереження окремих фактів і намагання отримати на їх основі узагальнюючих висновків; дедуктивні - загальне положення, що є підставою для висновків про зв'язки між окремими явищами.

Гіпотеза стає продуктивною у разі, якщо вона є: розумним передбаченням, а не вигадкою; простою і чітко сформульованою; адекватно відповідає на поставлене питання; відповідає фактам, на основі яких вона сформульована; не суперечить відомим закономірностям; передбачає нові факти і зв'язки між ними; піддається перевірці практикою.

 1. Огляд наукової літератури. У роботі потрібно здійснити аналіз про наукові досягнення в цій сфері, про літературу та інші джерела для подальшої роботи над темою.

 2. Календарний план роботи сприяє плановості та етапності виконання окремих завдань. Цьому сприяє:

 • Систематичне накопичення матеріалів та належне опрацювання результатів дослідження;

 • Теоретичний аналіз результатів;

 • Дослідження і його результати літературно оформляються з належними узагальненнями, висновками і рекомендаціями. Узагальнені результати повинні проходити попередню практичну перевірку. Позитивні результати дослідження відкривають можливість їх широкого впровадження або застосування

 • Оцінка значущості результатів дослідження здійснюється за спеціальними методиками та результатами його практичного впровадження і залежить від характеру наукового результату.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.