Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
некерована 3ф.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
06.09.2019
Размер:
1.62 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний університет “Львівська політехніка”

Інститут енергетики та систем керування

Некерована трифазна мостова схема випрямлення

Лекція №

з дисципліни «Промислова електроніка та перетворювальна техніка»

Львів 2011

1. Некерований мостовий випрямляч трифазного струму

1.1. Побудова форми кривої випрямленої напруги

Трифазний мостовий випрямляч складається з вентильної групи та трифазного трансформатора (рис. 1).

Рис. 1. Схема мостового випрямляча трифазного струму

Вентильна група складається з шести вентилів. Три вентилі з цієї групи сполучені між собою катодами (катодна група), а анодами вони приєднані до відповідних виводів вторинної обмотки трансформатора. Інші три вентилі сполучені між собою анодами (анодна група), а катодами вони також приєднані до тих же виводів обмотки трансформатора. У нормальному режимі роботи в катодній групі вентилів у відкритому стані буде той, на аноді якого буде найвища додатна напруга, а з анодної групи – вентиль, у якого на катоді буде найбільша від’ємна напруга порівняно з іншими вентилями. Через відкриті вентилі названими напругами будуть формуватися відповідно потенціали j+ – додатного полюса та j- – від’ємного полюса випрямляча.

Із наведених на рис. 2 кривих фазних напруг видно, що їх найбільші додатні поточні значення знаходяться між точками їх перетину 1-3, 3-5, 5-7 і т. д., а найбільші від’ємні поточні значення відповідно між точками 2-4, 4-6 і т.д.

Ці точки перетину визначають моменти природного вступу вентилів в роботу. Відповідно до наведеної на схемі випрямляча (рис. 1) нумерації вентилів на кривих фазних напруг рис. 2 проставлена їх черговість вступу в роботу. З рис. 2 видно, що у провідному стані завжди знаходяться як мінімум два вентилі: один з катодної групи, а інший – з анодної, але різних фаз, що обумовлюється фазовим зсувом у 120 напруг трифазної системи живлення.

Миттєве значення випрямленої напруги ud визначається за формулою

ud = j + - j-, (1)

і, зважаючи на спосіб формування потенціалів j+ і j- , представляє собою різницю двох фазних напруг, тобто лінійну напругу. Звідси можна зробити висновок, що трифазна мостова схема випрямляє лінійну напругу. Більше того, ще й ту лінійну напругу, яка найбільша в даний (поточний) момент часу, оскільки відповідні вентилі, черговість провідності яких показана на рис. 2, подають на додатній та від’ємний полюси завжди найбільші поточні значення фазних напруг. Виходячи з цього для побудови форми випрямленої напруги достатньо нарисувати відповідні лінійні напруги та взяти їх ділянки, де вони найбільші.

Рис. 2. Часові діаграми струмів та напруг трифазної мостової схеми випрямлення

Для побудови використаємо той факт, що в точках перетину відповідних фазних напруг їх різниця рівна нулю, а посередині між цими точками знаходиться амплітуда лінійної напруги. Наприклад, на ділянці 2-3 випрямлена напруга ud = uа– uс = uас . Для побудови додатного півперіоду лінійної напруги uас спроектуємо на вісь кутів точки перетину 1,4 фазних напруг uа та uс , в яких напруга uас=0. Посередині ділянки 1-4 відкладаємо амплітуду лінійної напруги Uас max = U2 і рисуємо її додатній півперіод, пам’ятаючи, що крива лінійної напруги змінюється за синусоїдним законом. Легко зауважити, що всі інші додатні півперіоди лінійних напруг, які виникають на полюсах випрямляча, зміщені між собою на 60. З рис. 2 видно, що найбільші поточні значення лінійних напруг знаходяться між точками їх перетину 1-2; 2-3; 3-4…Взявши до уваги лише ділянки лінійних напруг, де вони найбільші, ми отримаємо форму випрямленої напруги (на рис. 2 зліва вони виділені потовщеною лінією). Середнє значення випрямленої напруги трифазного некерованого випрямляча визначається за формулою

U =(3 U2)/, (2)

де U2 - дієве значення фазної напруги вторинної обмотки трансформатора.

Середнє значення випрямленої напруги досить високе і для даної схеми U 2,34 U2. Крім того коефіцієнт пульсацій випрямленої напруги найнижчий і становить [1]

q1= = 2/(62 -1)=0,057,

тобто 5,7% по відношенню до середнього значення випрямленої напруги.

Розглянутий випадок побудови кривих випрямленої напруги для умови ідеального трансформатора живлення ха=0 не враховував процесів комутації вентилів. Реальний трансформатор та мережа живлення мають певну індуктивність. Наявність індуктивності у будь-якому електричному колі протидіє миттєвій зміні струму вентиля, який вступає в роботу, від 0 до усталеного значення d та від d до 0 для діода, який виходить з роботи. Наведене призведе до того, що одночасно в одній із груп діодів (анодній чи катодній) в провідному стані буде два діоди. Виникне процес комутації, який починається з моменту вступу в роботу чергового за порядком діода. Комутація струму триває від моменту вступу в роботу чергового діода протягом інтервалу і закінчується коли струм діода, який вступає в роботу, досягне значення d , а струм діода, який виходить з роботи, досягне нульового значення.

Наявність в провідному стані двох діодів однієї групи на етапі комутації, наприклад, четвертого і шостого призведе до того, що потенціал додатного полюса випрямляча буде визначатися півсумою напруг фаз, вентилі яких комутують 1

+=(uа+uв)/2. (3)

Зміна потенціалу + показана на рис. 2 справа. Після завершення процесу комутації потенціал додатного полюса буде формувати напруга

фази В аж до початку комутації шостого і другого вентилів.

Випрямлена напруга на ділянці комутації буде меншою від такої напруги в режимі без комутації на величину комутаційного спаду напруги ud, миттєві значення яких заштриховані у правій частині рис. 2. Тому, якщо від напруги ud в режимі без комутації „вирізати” комутаційні спади ud , тобто відняти їх від огинаючої синусоїди, яка формує криву ud в режимі без комутації, то отримаємо закон її зміни на ділянках комутації ud. Для такої побудови від кривої відповідної лінійної напруги на часовій діаграмі напруги ud відкладаємо вниз величину бокової сторони заштрихованої ділянки комутаційного спаду ud, взяту як різницю між відповідною фазною напругою та напругою комутації uк на межі заштрихованої ділянки. Отримані точки слід з’єднати між собою. Точний закон зміни напруги udg на ділянці комутації вентилів VS4 і VS6 також можна описати аналітично

udg=(uа+uв)/2 - uс. (4)

На міжкомутаційних ділянках закон зміни ud буде визначатися відповідною лінійною напругою.

Середнє значення випрямленої напруги з врахуванням комутаційних процесів визначається за формулою 1

Ud= Udo – (3dХа )/, (5)

де Ха - сумарний індуктивний опір трансформатора і джерела живлення.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.