Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Нетрадиційні операції та послуги.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
23.08.2019
Размер:
201.22 Кб
Скачать

Тема 7. Нетрадиційні банківські операції та послуги

7.1. Характеристика та види нетрадиційних банківських операцій і послуг

7.2. Лізингові операції

7.3. Банківські гаранти та поручительства. Посередницькі, консультаційні та інформаційні послуги банків

7.4. Трастові (довірчі) послуги

7.5. Факторинг та форфейтинг

7.6. Операції банку з дорогоцінними металами

7.1. Характеристика та види нетрадиційних банківських операцій і послуг

Нетрадиційні банківські операції та послуги здійснюються з оформленням цивільно-правових договорів:

 • про передання майна у власність, повне господарське відан­ня або оперативне управління (договори купівлі продажу інозем­ної валюти, акцій; біржові та позабіржові угоди тощо);

 • про передання майна у тимчасове користування (договір оренди, лізингу і т. ін.);

 • про надання послуг (договори доручення, комісії, кредитний договір, договір схову, про посередницькі послуги).

Банківські послуги можна класифікувати залежно від:

Руху матеріального продукту:

 • послуги, пов'язані з рухом матеріального продукту (наприклад, розрахунково-касове обслуговування);

 • чисті послуги (наприклад, консультаційні);

Контингенту споживачів:

 • послуги юридичним особам;

 • послуги фізичним особам;

Відображення послугу балансі:

 • балансові;

 • позабалансові (операції, що певний час не відображаються в балансі, поки не будуть відображені в прибутках або збитках банку);

Плати за надання послуг:

 • платні;

 • безкоштовні;

Можливості обліку платних послуг і можливості визна­чення розміру плати:

 • послуги, розміри яких підлягають обліку (розрахунково-касові, кредитні, валютні);

 • послуги, аналоги яких є у відповідних тарифах (консульта­ційні);

 • послуги, вартість яких не може бути встановлена об'єктивно (як правило, надаються банками в пакеті з платними товарними послугами).

Основні види нетрадиційних операцій комерційних банків України представлені на рис. 9.1.

7.2. Лізингові операції

Термін «лізинг» запозичений з англійської. «Ліз» («Іеаsе») означає найм будь-якого виду, а поняття «лізинг» («1еаsіпg») — найм рухомих речей.

Лізинг, як різновид найму, може бути фінансовий, коли лізингодавець за вказівкою та на замовлення лізингоодержувача при­дбає певні речі у третьої особи — покупця; та не фінансовий лі­зинг (оперативний).

Лізинг - це вид цивільно-правових відносин, що виникають із договору фінансового лізингу. За договором фінансового лізингу лізингодавець зобов'язується набути у власність річ у продавця (по­стачальника) відповідно до встановлених лізингодержувачем специфікацій та умов передати її у користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року за встанов­лену плату (лізингові платежі).

У лізинговій угоді беруть участь три сторони:

 • постачальник — фізична або юридична особа, в якої лізингодавець набуває річ, що в наступному буде передана як предмет лізингу лізингоодержувачу;

 • лізингодавець -юридична особа, яка передає право володін­ня та користування предметом лізингу лізингоодержувачу. Лізингодавцями можуть бути спеціальні лізингові компанії або коме­рційні банки;

лізингоодержувач — фізична або юридична особа, яка отримує право володіння та користування предметом лізингу від лізингодавця.

У структурі лізингової угоди можна виділити основні її еле­менти (умови):

Предметом лізингу може бути неспоживна річ, визначена ін­дивідуальними ознаками та віднесена відповідно до законодавст­ва до основних фондів. Не можуть бути предметом договору лі­зингу земельні ділянки та інші природні об'єкти, єдині майнові комплекси підприємств та їх відокремлені структурні підрозділи.

Строк лізингу визначається сторонами договору і може зале­жати від терміну служби устаткування, його фізичного і мораль­ного зносу, динаміки інфляційних процесів, рівня процентних ставок.

Лізингові платежі сплачуються у порядку, встановленому законом та можуть включати:

 • суму, яка відшкодовує частину вартості предмета лізингу;

 • платіж як винагороду лізингодавцю за отримане у лізинг майно;

 • компенсацію відсотків за кредитом;

 • інші витрати лізингодавця, що безпосередньо пов'язані з виконанням договору лізингу.

Лізингові операції можна класифікувати за різними ознаками. Згідно зі ст. 806 Цивільного Кодексу України окремі види і фор­ми лізингових угод встановлюються законом:

а) залежно від джерел придбання предмета лізингу:

 • прямий — коли лізингодавець купує майно у виробника і передає його в оренду;

 • зворотний — власник продає майно лізингодавцю, а потім бере його в оренду;

б) залежно від предмета лізингу:

 • лізинг рухомого майна;

 • лізинг нерухомого майна;

в) залежно від обслуговування:

 • лізинг з обслуговуванням (надання лізингових послуг по­єднується з наданням певних послуг, пов'язаних з утриманням і технічним обслуговуванням об'єкта лізингу);

 • пакетний лізинг — система надання в оренду предмета лі­зингу (наприклад, будинок, магазин продаються у кредит, а обла­днання — за лізинговою угодою);

г) залежно від ступеня окупності майна:

 • лізинг з повною окупністю, коли протягом строку дії одно­го договору здійснюється повна виплата лізингодавцю вартості отриманого майна;

 • лізинг з неповною окупністю, коли протягом дії одного до­говору окупається тільки частина вартості орендованого майна;

д) залежно від умов амортизації:

 • лізинг з повною амортизацією - з повною ви­платою вартості об'єкта лізингу;

 • лізинг з неповною амортизацією, а, значить, з частковою виплатою вартості.

Виходячи з наведених вище двох ознак класифікації (за ступе­нем окупності об'єкта лізингу і умов його амортизації), які пов'я­зані між собою, розрізняють фінансовий та оперативний лізинг:

 • оперативний лізинг з неповною окупністю;

 • фінансовий — лізинг з повною окупністю.

Особливостями оперативного лізингу є:

 • орендодавець не планує покрити всі свої витрати за рахунок надходжень від орендаря;

 • строки зносу є більшими за строки угоди лізингу (тобто строк угоди не перевищує строк амортизації);

 • ризик втрати, псування майна лежить в основному на лізинго давці;

 • по закінченні встановленого терміну майно звичайно повер­тається лізингодавцю;

 • сам об'єкт лізингу залишається у власності лізингодавця та обліковується у нього на балансі.

Існує два види оперативного лізингу:

а) рейтинг — короткостроковий лізинг (від 1 дня до 1 року, без права наступного придбання лізингоодержувачем об'єкта лі­зингу);

б) хайринг — надання об'єкта лізингу на строк понад 1 року без права викупу лізингоодержувачем об'єкта лізингу.

Оперативний лізинг припускає багаторазове надання об'єкта лізингу в оренду.

Фінансовий лізинг передбачає виплату протягом твердо вста­новленого періоду сум, які достатні для повної амортизації капі­тальних вкладень і здатні забезпечити лізингодавцю прибуток.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.