Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Державний режим (ДЛЯ ДРУКУ).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
05.09.2019
Размер:
185.34 Кб
Скачать

Список використаної літератури

 1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року.- К.: Офіційне видавництво Верховної Ради України, 1996. – 115 с.

 2. Богатир В.В. Еволюція форми держави//Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності – 2010.- №1. -С.8-14.

 3. Загальна теорія держави і права / За ред. М.В.Цвіка, В.Д.Ткаченка, О.В.Петришина. –Харків: Право, 2002. – 428 с.

 4. Загальна теорія держави і права: Навч. Посібник./ А.М.Колодій, В.В.Копейчиков, С.Л. Лисенков та інші.-.-К.: Юрінком Інтер, 2000. – 320 с.

 5. Захаров Є. Усвідомлена необхідність правозахисту // Критика.-2005. № 12. - С. 7-12.

 6. Каррі Д.П. Конституція Сполучених Штатів Америки: Посібник для всіх / Д.П. Карі.–К.: Либідь, 1993. – 271 с.

 7. Колодій А. До питання про політичний режим в Україні (спроба транзитивного підходу) // Сучасність. – 1999. – № 7-8. – С. 84-96.

 8. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: Навч. посіб. / В.М. Бесчастний, О.В. Філонов, В.М. Субботін, С.М. Пашков; За ред. В.М. Бесчастного. — К.: Знання, 2007. — 467 с.

 9. Мацієвський Ю. Між авторитаризмом і демократією: політичний режим після „помаранчевої революції»//Політичний менеджмент.- 2011.-№4 (48).-С.54-59.

 10. Монтеск'є Ш. Избранные произведения / Ш. Монтеск'є. – М.: Юридическая литература, 1995. – 378 с.

 11. Мухаев Р. Т. Политология: учебник для студентов юридических и гуманитарных факультетов / Р. Т. Мухаев – М.: Изд-во ПРИОР, 2000. – 286 с.

 12. Оборотов Ю. Н. Современное государство: основы теории. — О.: Юрид. літ., 1998. — С. 38—40.

 13. Політологія. Посібник для студентів вузів / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. – К.: Академія, 2003.-236 с.

 14. Полохало В. Політологія посткомуністичних суспільств в Україні та Росії // Політична думка. – 1998. – № 2. – С. 17 - 18.

 15. Теория государства и права / под ред. С. А. Чибиряева. - М. : Юристъ, 1998.

 16. Теория государства и права. Ч.1. Теория государства./ Под ред.проф. А.Б.Венгерова-М.: Юридическая литература, 1995.-376 с.

 17. Теория государства и права: Курс лекций / под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. - М. : Юристъ, 2004. – 512 с.

 18. Теорія держави і права / О.Ф.Скакун, М.К.Подберезський.-Харків, 1996.

 19. Теорія держави і права: Академ. курс: Підруч. / Відп. ред. О. Зайчук; Наук. ред. Н. Оніщенко. - К.: Юрінком Інтер, 2006.

 20. Хропанюк В.Н. Теория государства и права.- 2-е изд., доп. и испр. М.: «Дабахов, Ткачев, Димов», 1995. - 384 с.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]