Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
RP_2011normat_pravov_zabezp_ZOSh_4_kurs__SG.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
04.09.2019
Размер:
442.37 Кб
Скачать

Критерії оцінки виконання завдань підсумкової модульної контрольної роботи

Підсумкова контрольна робота (ПМКР) з дисципліни має цілеспрямоване завдання на виявлення рівня знань і розвитку творчих здібностей студентів, термін виконання якої знаходиться в межах 80 хвилин.

33 – 41 ( балів ). Оцінка "відмінно" виставляється за:

Правильне і повне виконання завдання.

Самостійну, впевнену і правильну творчу діяльність.

Правильне і повне уміння застосувати знання програмного матеріалу.

Послідовний, логічний, обґрунтований, безпомилковий виклад матеріалу на папері.

Правильне, сумлінне, охайне оформлення письмової роботи.

Відсутність помилок, виправлень тощо.

22 – 32 (балів ). Оцінка "добре" виставляється за:

Правильне і повне виконання завдання.

Правильне і повне уміння застосувати знання програмного матеріалу. Послідовний, логічний, обґрунтований виклад матеріалу на папері.

Правильне, сумлінне, охайне оформлення письмової роботи.

Наявність несуттєвих помилок, виправлень тощо.

11 – 21 ( балів ). Оцінка "задовільно" виставляється за:

Спрощений виклад матеріалу.

Уміння застосування алгоритмів теми та цілі дисципліни.

Поверхове формулювання змісту відповіді, або її відсутність.

Правильне оформлення роботи.

Допущення окремих суттєвих помилок.

1 –10 (балів ). Оцінка "незадовільно" виставляється за:

Поверхові знання.

Прийняття хибного рішення проблеми.

Невміння творчо мислити, відсутність логіки в формулюванні теми, цілі, уроку тощо.

Неправильне, неохайне оформлення письмової роботи.

3. Питання для самоперевірки знань

Основні принципи освіти в Україні.

Управлінський процес та реалізація правових норм.

Реалізація управлінського рішення щодо створення закладу освіти.

Ліцензування. ЇЇ організація та проведення у навчальному закладі.

Правова регламентація діяльності суб’єктів та об’єктів управління.

Правові підстави делегування повноважень.

Вимоги до педагогічних працівників. Документація вчителя. Документація класного керівника.

Порядок установлення трудових відносин.

Трудовий договір.

Колективний договір

Контракт та порядок його укладення.

Функції, повноваження, відносини, відповідальність.

Припинення трудового договору.

Загальні підстави припинення трудового договору.

Додаткові підстави для розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

Відсторонення від роботи.

Роль профспілкових організацій при розірванні трудового договору.

Процес оформлення звільнення працівника з роботи.

Обов'язки керівника освітнього закладу та інших педагогічних працівників.

Повноваження учасників трудових відносин.

Правове регулювання робочого і вільного часу.

Особливості відпочинку педагогічних працівників.

Атестація педагогічних кадрів.

Соціальний захист педагогічних працівників.

4. Список літератури з дисципліни

 1. Аналіз уроку: планування, методика, технологія проведення. – Х., 2006.

 2. Білик Л. Діяльнісний підхід до професійної підготовки особистості студента // Рідна школа. – 2004. -№1. – С. 55-57.

 3. Головченко В. Особливості формування правової культури молоді//Право України. – 2004. №10. – С. 120-123.

 4. Довідник заступника директора: накази, наради, моніторинг, аналіз. – Х., 2006.

 5. Документаційне забезпечення управління закладів освіти. Тернопіль, 1999.

 6. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор-укладач Н.П.Наволокова – Х., 2009.

 7. Кашкарьов Г.В. Методика організації правовиховної практики. – Донецьк., 2011.

 8. Кашкарьов Г.В. Теоретичні та практичні аспекти компетентнісного підходу до підготовки вчителів правознавства. – Донецьк., 2011.

 9. Книга керівника навчально-виховного закладу: Довідково-методичне видання / Упорядник Б.М.Терещук. – Х., 2006.

 10. Кодекс законів про працю України. – К., 2001 р.

 11. Конституція України. - К., 1997. - 80 с.

 12. Крижко В.В., Павлютенков Є.М. Менеджмент в освіті. - К., 1998.

 13. Мінюков П.І., Мінюков Т.П. Регулювання трудових і господарських відносин у закладах освіти України. - К., 1997.

 14. Національна доктрина розвитку освіти (квітень 2002 р.).

 15. Нормативно-правове забезпечення освіти України // Вища школа, №2-3, 2002 р., стр. 3-19.

 16. Освіта України. Нормативно-правові документи (Гол. ред. В.Г.Кремень. - К.,2001.-427 с.

 17. Падалка О.С., Пастухові В.П., Слісаренко А.Г. Управління трудовим процесом в школі: правове регулювання. - К., 1993.

 18. Педагогіка/ За ред. Волкової Н. П. К.,2001.

 19. Педагогіка/ За ред. Фіцули М. М. К., 2001.

 20. Педагогічна майстерність / І. А. Зязюн та інш. – К., 2004.

 21. Положення про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів. ( Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року № 228).

 22. Правове регулювання праці вчителів: Довідково-методичне видання / Упорядник С.О.Лесковець. – Х., 2007.

 23. Про освіту: Закон України в редакції від 23 березня 1996 р.

 24. Руденко Н.А., Жарков Г.Н., Баланда Г.В. Вопросы труда и заработной платы в школе. — К., 1989.

 25. Сиротинко Г.О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. – Х., 2003.

 26. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України. / Інформаційний збірник МОіН України. №21. листопад, 1994 р.

 27. Трудове право України: Збірник нормативно-правових актів / Упорядник П.А.Бущенко та ін.. – Харків., 2001.

 28. Трудове право України. / За ред.. П.Д. Пилипенка. – К., 2004.

 29. Трудовое право в вопросах и ответах: Учебно-справочное пособие. /Под . ред., В.В.Жернакова. – Х., 2004.

 30. Фіцула М. М. Правове виховання учнів. К., 1997.

 31. Положення про класного керівника. 06.09.2000.

 32. Настільна книга молодого вчителя історії та правознавства / Автори-укладачі І.П.Нікітіна та інш. – Х. – 2010. – 256 с.

27

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]