Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
RP_2011normat_pravov_zabezp_ZOSh_4_kurs__SG.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
04.09.2019
Размер:
442.37 Кб
Скачать

Бердянський державний педагогічний університет

Соціально-гуманітарний факультет

Кафедра політології та правознавства

«Затверджую»

декан соціально-гуманітарного факультету

«____» ______________2011р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ

ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Галузь: 0203 - гуманітарні науки

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Напрям підготовки: 6.020302 - історія

Курс: 4

Семестр: 8

Форма навчання: денна

Загальна кількість годин: 72

Кредитів: 2

Змістових модулів:16

Лекцій: 16 годин

Семінарських занять: 16 годин

Самостійна робота: 16 годин

Індивідуальні заняття: 24 години

Вид контролю: поточний, ПМК

Бердянськ – 2011

Робоча навчальна програма розроблена у відповідності до Закону України „Про вищу освіту” та складена на основі навчальної програми З педагогіки (Школознавства), «Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу» та «Положення про порядок оцінювання навчальних досягнень студентів БДПУ».

Розробник програми: кандидат педагогічних наук, доцент Кашкарьов Г.В.

Робоча навчальна програма обговорена та затверджена на засіданні кафедри політології та правознавства, протокол № від 2011 р.

Завідувач кафедри

Робоча програма схвалена методичною

радою соціально-гуманітарного факультету

Протокол № від « » 2011р.

Голова ради

Робоча програма схвалена вченою

радою соціально-гуманітарного факультету

Протокол № від « » 2011р.

Голова ради

Зміст

1. Пояснювальна записка…………………………………………………................4 с.

2. Зміст навчального модуля……………………………………………..........…....5 с.

2.1. Тематичний план........................................................................................5 с.

2.1.1. Тематичний план навчального модуля за кредитно-модульною системою (для студентів денної форми навчання).......………………................…5 с.

2.1.2. Тематичний план (для студентів заочної форми навчання)................5 с.

2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять.........6 с.

2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг……………………...…..............6 с.

2.2.2. Семінарські заняття, їх тематика і обсяг.............................................8 с.

2.2.3. Самостійна робота студентів, її тематика, обсяг…………..…............8 с.

2.2.4. Індивідуальна робота студентів…………………………….................8 с.

2.3. Засоби контролю …………………..........................................................23 с.

2.3.1. Рейтингова оцінка засвоєння студентами денної форми навчання навчального матеріалу (за кредитно-модульною системою)................................23 с.

3. Питання для самоперевірки ……...………………………...…..........................26 с.

4. Список літератури з дисципліни……………………........……….…................26 с.

1. Пояснювальна записка

В сучасних умовах розвитку освітянської системи значно зростає роль правового регулювання трудових відносин як основної ланки суспільних відносин. В наш час значно зростає роль нормативно-правового регулювання відносин як основної ланки суспільних відносин та прийняття в них правових рішень. Саме через трудові відносини у закладах освіти реалізується підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Елементи правової освіти мають місце в усіх формах навчального процесу: в лекційних курсах, на семінарських і практичних заняттях. Студент вищого навчального закладу повинен знати найзагальніші положення щодо організації роботи школи та проведення навчальних занять на основі норм права. Забезпеченню цих положень повинен сприяти систематизований навчальний курс

«Нормативно-правові основи діяльності закладів освіти».

Мета курсу – висвітлення теоретичних основ питань правового забезпечення в діяльності школи, методики, технології та організації навчально-виховної роботи на правовій основі, тобто теоретичного й практичного підґрунтя для ефективного проведення вчителем подальшої практичної діяльності.

Завдання курсу:

  • максимальною мірою сприяти розвиткові наукової творчості у правовій і педагогічної діяльності;

  • розуміння соціальної ролі правової науки в організації діяльності школи;

  • реалізація світоглядної функції правової науки;

  • вивчення й впровадження найбільш раціональних, оптимальних та ефективних правових норм в процес організації педагогічної діяльності.

В результаті вивчення курсу студенти повинні знати: основні правові вимоги до організації навчально-виховного процесу у школі та його правові основи діяльності.

Студенти повинні вміти:

  • використовувати нормативно-правову базу у процесі прийняття організаційних рішень та у реальному їх впровадженні в навчально-виховному процесі;

  • виховувати потребу і готовність до педагогічної діяльності в правовому полі;

  • проводити науково-педагогічну діяльність на засадах правознавства.

Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни: педагогікою школи; соціологією; школознавством; освітнім менеджментом, філософією; етикою; трудовим та іншими галузями права.

Навчальна програма курсу спрямована на вивчення студентами основних положень та відомостей про роль і місце права в процесі прийняття управлінських рішень та функціонування школи, про закономірності розвитку правової науки. Програма курсу передбачає читання лекцій та проведення семінарських занять. Значна увага приділяється самостійній роботі студентів.

2. Зміст навчального процесу

2.1. Тематичні плани

2.1.1. Тематичний план навчального модуля за кредитно-модульною системою (для студентів денної форми навчання)

2.1.2. Тематичний план (для студентів заочної форми навчання)

п/п

Зміст

Кількість годин

лекцій

семінар.

самост.

індив.

всього

1.

Нормативно-правова політика держави в галузі освіти

2

2

2

3

9

2.

Умови створення та особливості функціону-вання окремих типів навчальних закладів

2

2

2

3

9

3.

Правові основи управління навчально-виховним процесом школи.

2

2

2

3

9

4.

Порядок наймання, організації і звільнення педагогічних працівників ЗОШ

2

2

2

3

9

5

Правове регулювання трудових відносин з педагогічними працівниками

2

2

2

3

9

6

Правове забезпечення діяльності вчителя та класного керівника

2

2

2

3

9

7

Правові питання дисципліни праці педагогічних працівників

2

2

2

3

9

8.

Соціально-правовий захист педагогічних працівників

2

2

2

3

9

Всього годин:

16

16

16

24

72

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]