Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Tema_Sotsiologiya_kulturi.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.08.2019
Размер:
73.22 Кб
Скачать

6

Тема: Соціологія культури.

План

1.Соціологія культури як галузь соціологічного знання. Об’єкт та предмет соціології культури.

2. Поняття культура. Функції культури.

3.Еле­менти культури як соціальної системи.

4.Масова культура у сучасному суспільстві.

1.Соціологія культури як галузь соціологічного знання. Об’єкт та предмет соціології культури.

Соціологія культури — це галузь соціологічного знання, що вивчає закономірності функціонування та розвитку культури як суспільного явища, а також форми виявлення цих закономірностей у людській діяль­ності, пов'язаної із створенням, засвоєнням, збереженням і розповсюд­женням ідей, уявлень, культурних норм, цінностей і зразків поведінки, які регулюють взаємовідносини у суспільстві, а також між суспільст­вом і природою .

Зазначимо, шо феномен культури настільки складний і багатогран­ний, що кожна наука — філософія, історія, мистецтвознавство, етно­графія, культурологія й соціологія — знаходить свою специфічну пред­метну нішу при дослідженні цього суспільного явища. Соціологію ці­кавить насамперед роль культури у функціонуванні і розвитку суспі­льства. Культура як суспільний феномен чутливо реагує на всі зміни, шо відбуваються у соціумі.

Неоднозначність трактування поняття "культура" обумовлює й різно­манітні підходи до її соціологічного вивчення з боку вітчизняної соціо­логічної науки. У широкому сенсі соціологія культури являє собою не просто галузь соціологічної науки, вона своєю предметною сферою охоп­лює майже всю проблематику суспільного життя, але під специфічним кутом зору. Адже культурний зміст можна виділити у будь-якій сфері ціле­спрямованої соціальної діяльності людей: праці, побуті, політиці, охоро­ні здоров'я, освіті тощо, тобто у соціальній діяльності, спрямованій на максимальний розвиток закладених у людини здібностей, на реалізацію її соціальних цілей.

Предметом соціології культури є соціальні аспекти функціонування культури у суспільстві.

Об 'єктом соціологіїкультури, як правило, є діяльність людей (суспіль­ства загалом, різноманітних соціальних груп і особистостей), що пов'я­зана з виробництвом, поширенням і споживанням культурних цінностей як матеріальних, так і духовних.

У поле зору соціології культури, таким чином, входять суспільна дум­ка та художня критика, що відображають відношення громадськості до подій культурного життя, їх культурного розвитку. Дослідження, що про­водяться в межах соціології культури, дають змогу насамперед виявляти характерні ознаки і тенденції культурного розвитку суспільства, вплив на нього різноманітних соціально-економічних факторів. На практиці соці­ологія культури допомагає вирішенню завдань суспільного виробництва, освіти і виховання, культурного і побутового обслуговування, організації дозвілля, налагодженню культурно-просвітницької діяльності, а також надає цінну інформацію щодо ефективності роботи закладів культури, удосконалення їх діяльності, планування випуску художньо-культурної продукції тошо. Удосконалення теорії і методології культури має велике значення для підвищення рівня суспільного життя, ролі людського фактора в усіх сферах суспільного виробництва, а також для інтенсифікації куль­турної діяльності людей та її збагачення.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]