Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практична робота №2 Аналіз.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.08.2019
Размер:
233.47 Кб
Скачать

Економічний коледж державного вищого навчального закладу

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені вадима гетьмана”

Погоджено Затверджено

Методист коледжу Заступник директора з НР

________________ _________ Н.Ф. Дутканич

“___” ____________ 2012 р. “___” _________ 2012р.

Практична робота № 2

з дисципліни «Ринок цінних паперів»

на тему: «Аналіз та оцінка фінансових інвестицій»

Для денної форми навчання зі спеціальності

5.03050801 “Фінанси та кредит”

Укладач-викладач:

Гогуля Ж.В.

Розглянуто і схвалено на засіданні

предметної комісії

фінансово-кредитних дисциплін

Протокол №_____

від “____” ___________ 2012 р.

Голова предметної комісії

__________ Глеєва О.М.

КИЇВ - 2012

Практична робота №2

Тема: Аналіз та оцінка фінансових інвестицій

Мета:. закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок з розрахун­ку показників прибутковості акцій, обігу акцій; обчислення номінальної ці­ни та курсу акцій; визначення доцільності інвестицій.

Вид заняття: Практична робота.

Методи проведення заняття: пояснення, самостійна робота студента.

Матеріально-технічне, інформаційне та дидактичне забезпечення: калькуля­тори, робочий зошит студента, завдання практичної роботи

Рекомендована література:

 1. Інвестування: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. /А.А. Пересада та ін.- К.:КНЕУ, 2001.-251 с.

 2. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність. Навч. пос. -К.: ЦУЛ,2003.-376 с.

 3. Федоренко В.Г., Гойко А.Ф.Правознавство : Підручник.-К.: МАУП, 2000.-408с.

Вибір варіанта завдання практичної роботи

Номер студента за списком

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Номер варіанту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Вимоги до виконання практичної роботи:

Задачі № 1 – 5 виконувати необхідно за даними вибраного варіанту

Поточний контроль виконання роботи:

бесіда, пояснення, відповіді на запитання, вирішення проблемних ситуацій.

Вибір варіанту домашнього завдання здійснюється таким чином: 1 варіант виконують студенти, які мають непарний номер за списком в журналі, 2 варіант – виконують студенти, які мають парний номер за списком в журналі

Оцінювання результатів розв’язання завдань практичної роботи здійснюється за двобальною шкалою: «зараховано», «незараховано».

Практична робота зараховується, якщо:

 • Робота виконана в повному обсязі;

 • Наведений вірний розрахунок та правильна відповідь на поставлене завдання;

 • Наведені формули та пояснення скорочень, що використовуються у них;

 • Правильна послідовність дій виконання завдання;

 • Обґрунтовано методику розв’язання завдання;

 • Наведено змістовну інтерпретацію отриманих результатів та здійсненні відповідні висновки.

Практична робота не зараховується, якщо:

 • Робота виконана менше ніж на 60% її обсягу;

 • Відсутні розрахунки;

 • Дана не правильна арифметична відповідь на поставлене завдання.

Студент отримує 1 бал – якщо практична робота виконана під час практичного заняття та зарахована викладачем;

Студент отримує 0 балів – якщо практична робота виконана і зарахована не своєчасно.

Без виконаної та зарахованої практичної роботи студенти не допускається до ПМК.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.