Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПРАКТИЧНА РОБОТА №2 гроші.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.08.2019
Размер:
145.92 Кб
Скачать

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

Тема: Грошові системи

Мета : закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок Розраховувати обсяг попиту і пропозиції грошей; розраховувати показник фактичного стану монетизації ВВП., визначати золотий паритет на основі статистичних даних відповідно до вибраного варіанту

Вид заняття: практична робота.

Методи проведення заняття: пояснення, бесіда, самостійна робота студента.

Матеріально-технічне, інформаційне та дидактичне забезпечення:

калькулятори, робочий зошит студента, завдання практичної роботи.

Рекомендована література :

  1. Гроші та кредит // Підручник / За ред.М.І Савлука. – К:КНЕУ, 2006, 602 с

  2. Гроші та кредит //Навч.посібник /В.С. Михайленко. – К.:Україна, 2006. – 372 с

  3. Гроші та кредит // Алєксеєв І.В., Колесник М.К та ін. – Л:»Львівська політехніка», 2004.

Основні теоретично-розрахункові положення теми.

Коефі-цієнт монетизації ВВП — відношення грошової маси до номінальної величини ВВП:

КM = М3 / ВВП , або КМ = 1 / V , де

КМ — коефіцієнт монетизації;

М — маса грошей на кінець року, взята за агрегатом М3;

ВВП — річний обсяг, виробленого валового внутрішнього продукту (за поточни-ми цінами);

V — швидкість грошей (кількість обертів грошової одиниці).

Грошово-кредитний мультиплікатор — це процес створення нових банківських депозитів (безготівкових грошей) при кредитуванні банками клієнтури на основі додаткових (вільних) резервів, що надійшли до банку ззовні.

Величина грошово-кредитного мультиплікатора як коефіцієнта збільшення кількості грошей в обігу внаслідок операції на монетарному ринку визначається за формулою

m = 1 / MR

де MR норма обов’язкових резервів.

Трансакційний (операційний) попит на гроші являє собою попит на гроші для обслуговування усіх видів угод в економіці. Зв’язок між сумою грошей і загальним об- сягом операцій в економіці відображений у рівнянні кількісної теорії грошей, яке є макроекономічним рівнянням обміну ( рівняння І. Фішера):

M V P Y ,

Y — обсяг випуску у реальному вираженні;

P Y — цінова оцінка випущеної продукції, що задає попит на гроші для операцій;

M V — кількість грошей, які мають бути сплачені при купівлі виробленої про- дукції.

Із рівняння обміну випливає рівняння попиту на гроші:

MD P Y /V

Відома й інша форма запису кількісного рівняння обміну, так зване кембриджське рівняння:

М = k Р Q,

де М — кількість грошей, грошових одиниць, що становлять касовий залишок гро- шей у суб’єктів економічного життя;

Р — середня ціна одиниці виробленої продукції;

Q — загальна величина виробництва продукції у фізичному виразі за певний період; k — коефіцієнт заощадження («кембриджський», «коефіцієнт Маршалла»), який визначає співвідношення між номінальними доходами і тією часткою грошей, що становить касові залишки (частина річного доходу, яку суб’єкти зберігають у ліквід- ній формі). Він за своєю величиною і значенням дорівнює зворотному значенню показника (V),

а саме k = 1/V.

0 1 2 3

Пропозиція грошей — це та кількість грошей, що знаходиться в розпорядженні економічних суб’єктів, яку вони можуть спрямувати в оборот за сприятливих умов.Пропозиція грошей ( Мs)Прямо пропорційна грошовій базі ( Мh) і залежить від величини грошового мультиплікатора m

Ms=Mh*m

Грошова база (МВ) — сума готівкових грошей (С), які є в обігу поза банками, плюс мінімальні банківські резерви (TR):

Вибір варіанту завдання практичної роботи

Студенти, прізвища яких починається з літер

А

Г

Є

І

Л

Н

П

Т

Х

Ш

Б

Д

Ж

Й

М

О

Р

У

Ц

Щ

В

Е

З

К

С

Ф

Ч

Ю

Я

Номер варіанту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Вимоги до виконання практичної роботи

Поточний контроль виконання роботи: бесіда, пояснення, відповіді на запитання, вирішення проблемних ситуацій.

Підведення підсумків заняття та оцінка виконаної роботи

Оцінювання результатів розв’язання завдань практичної роботи здійснюється за двобальною шкалою: «зараховано», «незараховано».

Практична робота зараховується, якщо:

- робота виконана в повному обсязі;

- наведений вірний розрахунок та правильна відповідь на поставлене завдання;

- наведені формули та пояснення скорочень, що використовуються у них;

- правильна послідовність дій виконання завдання;

- здійснено пояснення та наведені відповідні висновки.

Згідно з модульно-рейтингової системи оцінювання виконання практичних робіт здійснюється таким чином:

студент отримує 1 бал – якщо практична робота виконана під час практичного заняття та зарахована викладачем;

студент отримує 0 балів – якщо практична робота виконана і зарахована викладачем не своєчасно.

Без виконаної та зарахованої практичної роботи студент не допускається до ПМК або іспиту.

Приклад 1

Розрахувати , рівень монетизації ВВП у відсотках, якщо: М3=22070, 0 млн грн.., ВВП= 126127, 0 млн. грн..

Розв`язок : 22070, 0 * 100 / 126127, 0= 17,4%

Відповідь: рівень монетизації ВВП складає 17,4%

Приклад 2

Якщо норма обов’язкових резервів становить 15%, то чому дорівнює грошово- кредитний мультиплікатор?

Розв`язок : 1/ 0.15=6,6

Відповідь: коефіцієнт грошово-кредитного мультиплікатора складає 6,6

Приклад 3

Залучені ресурси комерційного банку становлять 2 млн грн, а норма обов’язкового резерву - 13%. Якими будуть у цьому ви падку кредитні ресурси комерційного банку?

Розв`язок :

2 млн. грн..*0,13= 260 тис грн. - обов’язкові резерви;

2 млн. грн..- 260 тис.грн = 1 740 тис. грн..- наднормативні резерви

Відповідь: кредитні ресурси комерційного банку 1 740 тис. гр.

Приклад 4

1. Розрахуйте розмір нових кредитних ресурсів для перших 7-ми банків, що користуються коштами депозитів, за умови, що в комерційному банку їх розміщено на суму 2,2 млн грн.

2. Обчисліть максимально можливе збільшення грошової маси в обороті, якщо норма обов’язкового резервування становить 12%.

Розв’язок.

Банк

Кошти на нових депозит- них рахунках (загальний резерв), млн грн

Кошти на кор. рахунках в НБУ (обов’язковий резерв), млн грн

Нові кредитні ресурси (вільний резерв), млн грн

Банк № 1

2,2

2,2 12% = 0,264

2,2 – 0,264= 1,936

Банк № 2

1,936

1,936 12% = 0,232

1,936 – 0,232 = 1,704

Банк № 3

1,704

1,704 12% = 0,205

1,704 – 0,205 = 1,499

Банк № 4

1,499

1,499 12% = 0,180

1,499 – 0,180 = 1,319

Банк № 5

1,319

1,319 12% = 0,158

1,319 – 0,158 = 1,161

Банк № 6

1,161

1,161 12% = 0,139

1,161 – 0,139 = 1,022

Банк № 7

1,022

1,022 12% = 0,123

1,022 — 0,123 = 0,899

Всього

9,54

Максимально можливе збільшення грошової маси в обороті розраховується че рез грошово-кредитний мультиплікатор:

M R m ,

де R приріст резервів, що спричинює процес грошово-кредитної мультиплікації;

т грошово-кредитний мультиплікатор.

m = (1/ 12%) *100% = 8,334

M = 2,2 8,334 = 18,335 (млн грн).

Відповідь:

1) обсяг нових кредитних ресурсів становить 9,54 млн грн;

2) максимально можливе збільшення грошової маси в обороті — 18,335 млн грн

Дані для виконання роботи

Задача 1

Визначити рівень монетизації ВВП

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Номінальний ВВП за рік, млн. грн..

127

126,0

325

255

50,33

1483,0

120

38,0

529

33,0

805

10,0

933

65,0

102

593,0

Номінальна маса грошейМ3,млн.грн..

220

70,0

245

180

25,0

482,0

3216,0

6930,0

9364,0

125

41,0

157

05,0

Рівень монетизації ВВП, %

Задача 2

Розрахуйте розмір нових кредитних ресурсів для перших 5-ти банків, що користуються коштами депозитів,обчислити приріст грошової маси за умови що:

Варіант

Показник

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Сума депозитів

( млн..грн)

2

3

4

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

Норма обов`язково

Горезервування(%)

5

6

7

8

9

10

11

4

3

6

Приріст грошової маси ( млн..грн.)

Розрахунок записати в таблицю ( див. приклад )

2 Задача 3. Розрахуйте агрегати грошової маси, грошову структуру, швидкість обороту грошей та коефіцієнт монетизації ввп за даними таблиці:

Варіант

Показник,млн. грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Готівка поза банками

109,841

154,759

100

109,841

109,841

109,841

154,759

154,759

154,759

154,759

Кошти на поточних рахунках та депозити до запитання

73, 836

70,369

72, 836

73, 836

73, 836

73, 836

70,369

70,369

70,369

70,369

Валютні заощадження (поточні та строкові)

99792

157,512

997

91792

94792

96792

157,512

157,512

150,512

152,512

Кошти у строкових депозитах

127,977

129,888

127,977

227,977

127,977

111,977

1059,888

177,888

119,568

120,888

Цінні папери, крім акцій

4,567

3,200

4,567

4,567

3,567

5,567

3,200

4,200

5,200

2,200

Сума цін реалізованих товарів (ВВП2008

189,768

949,864

169,555

179,768

189,768

189,768

949,864

909,864

789,864

609,864

Товари, продані в кредит

18,805

96,91

10,805

15,805

18,805

17,805

86,91

66,91

96,61

86,91

Сума платежів за кредитами

47,89

22,641

47,89

43,89

47,89

40,89

22,641

19,641

32,641

43,641

Взаємопогашення платежів

2

3

4

5

6

2

4

3

2

5

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.