Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Стеценко С. Г. Медичне право України (правове з...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
29.08.2019
Размер:
879.62 Кб
Скачать

Стеценко С. Г. Медичне право України (правове забезпечення лікарської таємниці): Монографія / С. Г. Стеценко, І. В. Шатков-ська.-К.: Атіка, 2010- 144 с

С. Г. Стеценко, I. В. Шатковська

правове забезпечення ікарської таємниці

Монографія

Київ • Атіка • 2010

УДК 342.951:614.253](477) ББК 67.9(4Укр)401

С78

Рецензенти:

Курінний Є. В.- доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного та адміністративного права Класичного приватного уні­верситету;

Волошин О. І.- доктор медичних наук, професор, заслужений лікар Ук­раїни, професор кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імун логії та алергології Буковинського державного медичного університету;

Шамрай В. О.- доктор наук з державного управління, професор, заслу­жений діяч науки і техніки України, професор кафедри господарського та фінансового права Академії праці і соціальних відносин.

Стеценко С. Г.

С78 Медичне право України (правове забезпечення лікар­ської таємниці): Монографія / С. Г. Стеценко, І. В. Шатков-ська.-К.: Атіка, 2010- 144 с

ISBN 978-966-326-386-1

Монографія присвячена актуальним проблемам юридичного забезпе­чення лікарської тасмниці в Україні. Вказаний напрям є важливим з по­зицій розвитку медичного права - нового правового утворення, котре все активніше завойовує позиції в системі права України.

Видання буде цікавим для науковців, котрі опікуються проблемам! юридичного забезпечення професійних таємниць, викладачів юридичнії) і медичних закладів освіти та всіх, хто цікавиться проблемами правовогс регулювання медичної діяльності.

УДК 342.95Т:614.253](477 ББК 67.9(4Укр)40І

ISBN 978-966-326-386-1

© С. Г. Стеценко, І. Б. Шатковська, 20 Н © Видавництво «Атіка», 2010

ЗМІСТ

вступ............................................................................................ 4

розділ 1. правова природа лікарської таємниці в україні

1.1. Лікарська таємниця як елемент системи профе­сійної таємниці: теоретико-правовий аспект ................. 6

1.2. Загальна характеристика інституту лікарської таємниці як об'єкта правового регулювання ................. 22

1.3. Сучасний стан нормативно-правового забезпе­чення лікарської таємниці в Україні............................... 36

Розділ 2. Механізм адміністративно-правового забезпечення лікарської таємниці в україні

2.1. Суб'єкти збереження лікарської таємниці: сут­ність, класифікація, адміністративно-правовий аналіз..... 61

2.2. Правомірне розголошення лікарської тасмниці: критерії допустимості та адміністративно-правові за­соби забезпечення ............................................................ 76

2.3. Обмеження лікарської таємниці: адміністративно-правова характеристика................................................... 91

2.4. Способи вдосконалення адміністративно-пра­вового забезпечення лікарської тасмниці в Україні ..... 103

ВИСНОВКИ................................................................................... 126

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .................................. 128

1

ВСТУП

В умовах демократизації українського суспільства особливої го­строти набуває питання забезпечення та захисту прав, свобод та за­конних інтересів громадян. Однією зі сфер суспільного життя, де вка­зане питання актуалізується, є медична діяльність. Останнім часом суттєво підвищився інтерес науковців, котрі здійснюють юридичні дослідження, до проблематики правового регулювання медичної діяль­ності. Варто зазначити, що медицина в широкому розумінні не тільки сприяє реалізації прав пацієнтів, вона іноді є джерелом обмеження чи порушення їх прав. У цьому контексті особливої важливості набуває інститут лікарської таємниці - явище, котре має відношення до меди­цини, права, філософії, соціології.

По медичну допомогу протягом життя звертається практично кожна особа, і переважна більшість з них не зацікавлена у розголосі таких фактів, як звернення по медичну допомогу; поставлений діаг­ноз; перспективи лікування та очікуваний прогноз тощо. Збереження лікарської таємниці - не тільки найважливіший вияв етичної відпові­дальності лікаря, але і його правовий обов'язок. Конституційні права українських громадян, інтереси охорони здоров'я диктують необхідні­сть подальшого посилення правового забезпечення лікарської таємниці. Значущість цієї проблеми зростає у міру розвитку у державі демокра­тії, коли права людини починають набувати істинний, а не декларатив­ний характер. В умовах сучасної організації лікувально-профілактич-ної допомоги населенню і впровадженню нових медичних технологій необхідність контактів з великою кількістю медичних працівників робить все більш проблематичним збереження лікарської таємниці.

Саме адміністративному праву належить провідна роль у справі забезпечення збереження та захисту лікарської таємниці. Зважаючи на багатоаспектний комплексний характер проблематики забезпечен­ня лікарської таємниці та на ту обставину, що суспільні відносини у цій царині переважно врегульовані підзаконними нормативно-правовими актами, необхідно констатувати, що механізм адміністративно-право­вого забезпечення лікарської таємниці може вважатись основополож­ним у справі її юридичного регламентування.

Можна виокремити велику кількість обставин, котрі свідчать про значимість вирішення проблем адміністративно-правового забезпечен­ня лікарської таємниці в Україні. Основні з них:

- наявність поряд з лікарською також і інших професійних таєм ниць, кожна з яких, поряд із традиційними засадами адміністративно правового регулювання, має і певні особливості;

- понятійно-категоріальна неузгодженість, сутність якої зводиться до наявності історично обумовленого терміна «лікарська таємниця» га фактичної необхідності її зберігати не тільки для лікарів, іншого медичного персоналу, а і низки немедичних працівників;

- проблематика визначення об'єкта лікарської таємниці, яка має різні погляди та тлумачення серед науковців;

- правомірне розголошення лікарської таємниці (іншими словами -ішняток із принципу збереження лікарської таємниці);

- перелік тих осіб (посад), стосовно яких повинен мати місце прин­цип обмеження лікарської таємниці тощо.

Ці та багато інших обставин свідчать про необхідність та своєчас­ність здійснення наукових пошуків, спрямованих на юридичну розвідку складових інституту лікарської таємниці, удосконалення адміністра-і пвно-правового забезпечення лікарської таємниці в Україні.

Ми щиро вдячні рецензентам: доктору юридичних наук, професору Курінному Є. В. та доктору наук з державного управління, професору, іаслуженому діячеві науки і техніки України Шамраю В. О. за слушні іауваження та цінні поради.

Сподіваємось, що ця наукова праця сприятиме розвитку медич­ного права України а також стане корисною для всіх, хто цікавиться проблематикою правового регулювання медичної діяльності.

Розділ 1

ПРАВОВА ПРИРОДА ЛІКАРСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ В УКРАЇНІ

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.