Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Економіка СРС 10 Розрахунок нормативних оборотн...doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
28.08.2019
Размер:
194.56 Кб
Скачать

4 Питання для самоконтролю

ТЕСТИ

1. Оборотні кошти підприємства мають...

 1. лише матеріально-речову форму

 2. лише вартісну форму

 3. матеріально-речову та вартісну форми

2. До складу оборотних коштів підприємства входять...

 1. запаси матеріалів, запасних частин, палива, готової продукції на складі

 2. оборотні фонди та фонди обігу

 3. незавершене виробництво, готова продукція на складі

d) виробничі запаси, витрати майбутніх періодів, фонди обігу

є) устаткування цехів, готова продукція на складі

3. Які з нижченаведених елементів оборотних коштів підприємства не нормуються?

 1. видатки майбутніх періодів

 2. залишки готової продукції на складі

 3. грошові кошти на розрахунковому рахунку

 4. незавершене виробництво

4. До нормованих оборотних коштів відносяться...

 1. залишки готової продукції на складі

 2. грошові кошти на розрахунковому рахунку

 3. дебіторська заборгованість

 4. відвантажена покупцеві продукція

5. Оборотні кошти підприємства, зайняті у сфері виробництва, це...

 1. Виробничі запаси

 2. незавершене виробництво

 3. витрати майбутніх періодів

 4. правильні відповіді а) і Ь) є) усі відповіді правильні

6. Матеріальні оборотні кошти це...

 1. виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція на складі та товари, відвантажені, але не оплачені

 2. виробничі запаси, готова продукція на складі та товари, від­вантажені, але не оплачені

 3. малоцінні та швидко спрацьовувані предмети, незавершене виробництво та напівфабрикати власного виробництва, сировина, матеріали, тара і готова продукція

 4. сировина, матеріали, покупні напівфабрикати, готова продук­ція і товари, відвантажені, але не оплачені

7. Який чинник впливає на формування виробничих запасів підприємства ?

 1. потреба в матеріальних ресурсах

 2. періодичність використання матеріальних ресурсів у виробництві

 3. сезонність виробництва, споживання та транспортування

 4. усі наведені чинники

8. Показник, який характеризує відношення запасів тих чи інших матеріальних цінностей до їх добової потреби, називається...

а) нормативом оборотних коштів

 1. нормою оборотних коштів

 2. коефіцієнтом оборотності

 3. правильна відповідь відсутня

9. Метод розрахунку оборотних коштів, який передбачає ретельний аналіз наявних товарно-матеріальних цінностей з подальшим корегуванням фактичних запасів і вилученням з них надлишкових, називається...

 1. аналітичним методом

 2. коефіцієнтним методом

 3. методом прямого розрахунку

10. Норма запасу деталей на одиницю ремонтної складності відповідних машин та устаткування є основою для розрахунку оборотних коштів ....

 1. у виробничих запасах, що належать до оборотних фондів

 2. у виробничих запасах, що тяжіють до основних фондів

 3. у незавершеному виробництві

 4. у витратах майбутніх періодів

11. Норма виробничого запасу вимірюється...

a) споживанням ресурсів

Ь)у днях середньодобового обсягу складського обороту ре­сурсів

 1. у днях середньодобового обсягу виробництва продукції

 2. усі відповіді неправильні

12. Розмір якого запасу визначається в межах половини середнього інтервалу між: поставками ?

а)транспортного запасу

 1. підготовчого запасу

 2. поточного запасу

 3. резервного запасу

13. Страховий (резервний) запас визначається як...

 1. половина середнього інтервалу між поставками

 1. період часу з моменту виставленого постачальникові рахунка до прибуття вантажу на склад підприємства

 2. період, необхідний для термінового оформлення замовлення та доставку матеріалів від їх виробника до споживача

 3. період, необхідний для приймання, складування і підготовки до виробничого використання матеріальних ресурсів

14. Який норматив оборотних коштів визначається шляхом помноження середньодобового споживання матеріалів у вартісному виразі на норму їх запасу в днях?

 1. норматив оборотних коштів у виробничих запасах, що тяжіють до основних фондів

 2. норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві

 3. норматив оборотних коштів у залишках готової продукції

d) норматив оборотних коштів у виробничих запасах, що відно­сяться до оборотних фондів

15. Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві визначається як...

 1. добуток вартості середньодобового споживання матеріалів на норму їх запасу у днях

 2. добуток вартості середньодобового випуску продукції, скоре­гованої на коефіцієнт наростання витрат, на тривалість виробничого циклу у днях

 3. добуток вартості одноденного випуску готових виробів на норму їх запасу на складі у днях

 4. добуток середньої тривалості виробничого циклу на середньо­денний випуск товарної продукції за її виробничою собівартістю

16. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів-характеризує...

 1. розмір реалізованої продукції, який припадає на одну гривню виробничих фондів

 2. середню тривалість одного обороту

 3. величину оборотних коштів за відповідний звітний період

 4. рівень технічної оснащеності праці

є) витрати виробничих фондів на одну гривню товарної продукції

17. Який показник характеризує швидкість обороту обігових коштів підприємства?

 1. коефіцієнт оборотності

 2. коефіцієнт завантаження

 3. тривалість одного обороту

 4. рентабельність обігових коштів

18. Оборотні кошти підприємства використовуються ефективніше тоді, коли ...

 1. більша частина їх зайнята у сфері обігу

 2. більша частина їх зайнята у сфері виробництва

 1. вони рівномірно зайняті як у сфері виробництва, так і в сфері обігу

19. Вивільнення грошових кошів з обороту відбувається внаслідок...

 1. прискорення оборотності

 2. скорочення тривалості одного обороту

 3. зменшення потрібної суми коштів

 4. правильні відповіді а) і Ь) є) усі відповіді правильні

20. Скорочення тривалості виробничого циклу дає можливість...

 1. збільшити тривалість одного обороту

 2. збільшити коефіцієнт завантаження оборотних коштів

 3. вивільнити оборотні кошти

 4. скоротити кількість оборотів оборотних коштів

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.