Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

мкр

.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
26.08.2019
Размер:
358.4 Кб
Скачать

ТЕСТИ

З означених нижче тверджень, які характеризують державну концепцію походження грошей, виберіть правильне:

а) гроші виникли в результаті певної угоди між людьми;

б) виникненні і розвиток грошей — тривалий еволюційний процес;

в) виникнення грошей викликано розвитком товарного виробництва та обміну.

Як впливає зміна швидкості обігу грошей на попит на гроші?

а) прямо пропорційно;

б) обернено пропорційно;

в) ніяк не впливає.

До антиінфляційних заходів відносять:

а) фіксація заробітної плати;

б) підвищення цін на товари і послуги;

в) підвищення державних витрат;

г) проведення експансійної політики.

Чим являються гроші, обслуговуючи грошовий оборот на мікрорівні:

а) однією з функціональних форм капіталу;

б) формою узагальненого суспільного багатства;

в) загальним мірилом вартості всіх благ.

Рівноважна ставка процента — це:

а) ставка відсотка, що складається на ринку, коли маса грошей в обігу більша від суми коштів, яку хочуть мати у своєму розпорядженні економічні суб’єкти;

б) ставка відсотка, яка складається на ринку за умови, що пропозиція грошей збігається з попитом на гроші;

в) ставка відсотка, яку може сплатити позичальник виходячи зі свого фінансового стану.

Які негативні наслідки має девальвація для населення:

а) подорожчання експорту;

б) подорожчання імпортних товарів та зростання реального рівня цін на всі товари;

в) знецінення національної валюти та зростання реального рівня цін на всі товари.

Яке з тверджень відповідає дійсності:

а) дохідність грошових форм в агрегаті М0 найвища;

б) ризики втрати прибутку зменшуються від М0 до М3;

в) грошові агрегати формуються в залежності від ліквідності різних форм грошей.

Яке з наведених нижче визначень найбільш точно виражає суть грошової системи?

а) форма організації грошового обігу, що історично склалася у країні й закріплена в національному законодавстві;

б) мережа спеціальних інститутів, що забезпечують взаємодію попиту та пропозиції на гроші як специфічний товар;

в) встановлена державою форма організації грошового обігу та емісії національних грошових знаків.

Грошова реформа — це…

а) радикальний спосіб повної або часткової перебудови кредитної системи;

б) радикальний спосіб повної або часткової перебудови банківської системи;

в) радикальний спосіб повної або часткової перебудови валютної системи;

г) радикальний спосіб повної або часткової перебудови грошової системи.

З означених нижче тверджень, які характеризують раціоналістичну концепцію, виберіть правильне:

а) гроші виникли в результаті певної угоди між людьми;

б) виникненні і розвиток грошей — тривалий еволюційний процес;

в) виникнення грошей викликано розвитком товарного виробництва та обміну.

В складі грошової системи виділяють структурний елемент:

а) грошова одиниця;

б) облікова ставка;

в) банківські кредити.

Назвіть причину ревальвації:

а) хронічний дефіцит платіжного балансу;

б) велика валютна спекуляція;

в) значне фінансування у рамках допомоги з боку міжнародних валютно-кредитних організацій

Яким чином може бути задоволена потреба в додатковій масі грошей для обслуговування сукупного грошового обороту?

а) розширення кредитних ліній;

б) додаткова емісія грошей;

в) запозичення на грошовому ринку.

Що не елементом грошової системи?

а) масштаб цін;

б) система безготівкових розрахунків;

в) рівень інфляції;

г) грошова одиниця.

При проведенні грошових реформ формального типу обмін старих купюр на нові здійснюється у співвідношенні:

а) 1:2;

б) 1:3;

в) 1:1;

г) 1:4.

Яке з тверджень правильне:

а) середня ліквідність М3 менше за ліквідність М2;

б) в складі М2 є елементи з ліквідністю, що дорівнює 1;

в) середня дохідність М0 більша ніж М2.

Який фінансовий інститут користується монопольним правом випуску банківських білетів?

а) міністерство фінансів;

б) центральний банк;

в) комерційні банки.

Як інфляційні очікування впливають на динаміку цін:

а) підвищують;

б) знижують;

в) підтримують на стабільному рівні.

Які гроші не є кредитними:

а) казначейські білети;

б) вексель;

в) чек;

г) електронні гроші.

Який фінансовий інститут випускає казначейські білети?

а) комерційні банки;

б) центральний банк;

в) міністерство фінансів.

Інфляція попиту виникає внаслідок впливу таких факторів:

а) дефіцит бюджету та зростання державного боргу;

б) кредитної експансії банків;

в) високих непрямих податків;

г) припливу іноземної валюти в країну.

Яку назву мають готівкові грошові знаки, що випускаються емісійними банками:

а) векселі;

б) чеки;

в) казначейські білети;

г) банківські білети.

Емісія казначейських білетів використовується безпосередньо для:

а) кредитування центральним банком комерційних банків та урядових структур;

б) покриття бюджетних витрат;

в) кредитування суб’єктів господарювання.

Яке з наведених нижче тверджень характеризує різновид грошової реформи — деномінацію:

а) оголошення державою знецінених грошових знаків недійсними;

б) знецінення національної грошової одиниці порівняно з іноземною валютою;

в) обмін старих грошових знаків на нові в певній пропорції з одночасним перерахунком у цій пропорції цін та доходів.

Яку функцію виконують гроші, обслуговуючи процес ціноутворення:

а) засіб обігу;

б) засіб платежу;

в) міра вартості;

г) засіб нагромадження;

д) світові гроші.

Грошова система України включає підсистему:

а) валютну систему;

б) бюджетну систему;

в) кредитну систему.

У розвитку інфляційного циклу виділяють два етапи. Оберіть зайвий етап:

а) темпи зростання цін випереджають темпи зростання грошової маси в обігу;

б) темпи зростання цін відстають від темпів збільшення грошової маси в обігу;

в) темпи зростання грошової маси випереджають темпи підвищення цін.

Які гроші належать до паперових:

а) грошові знаки, виготовлені з паперу;

б) будь-які гроші, номінальна вартість яких не збігається з вартістю застосованого при їх виготовленні матеріалу;

в) знаки вартості, що випускаються державою для покриття державних витрат.

Яке з наведених нижче визначень найбільш точно виражає суть біметалізма?

а) це грошова система, за якої роль загального еквівалента закріплено лише за одним валютним металом;

б) це грошова система, в якій державою законодавчо закріплено роль загального еквівалента за двома металами (золотом та сріблом);

в) це грошова система ,при існуванні якої держава бере на себе зобов’язання щодо забезпечення сталості емітованих від її імені грошових знаків.

Інфляція витрат обумовлена:

а) зростанням споживчих витрат;

б) зростанням інвестиційних витрат;

в) зростанням собівартості продукції;

г) зростанням сукупних витрат.

Кількісна теорія грошей твердить, що

а) чим більше грошей, тим краще;

б) грошей не повинно бути багато;

в) кількість грошей впливає на рівень цін;

г) кількість грошей є фактором впливу на розвиток економіки.

В яких роках ХХ ст.. перестали існувати всі форми золотого монометалізму і розпочалася епоха регульованих грошових систем?

а) 30-х роках;

б) 40-х роках;

в) 20-х роках.

В Україні деномінацію було проведено у співвідношенні 1 гривня до:

а) 100 000 крб.;

б) 1 000 000 крб.;

в) 10 000 крб.

З нижченаведених тверджень, які характеризують економічну сутність грошей, виберіть правильне:

а) гроші — це продукт певної раціональної угоди між людьми;

б) гроші — це товар, що виділився стихійно із загальної товарної маси;

в) гроші — це загальний товар-еквівалент.

Основним об’єктом грошово-кредитного регулювання з боку центрального банку виступає:

а) кредитна діяльність комерційних банків;

б) фондові операції комерційних структур;

в) маркетингова стратегія банківської системи.

Знайдіть правильний варіант зовнішнього вияву інфляції:

а) зростання цін на товари та послуги; падіння курсу національної валюти; поглиблення товарного дефіциту;

б) падіння цін на товари та послуги; падіння курсу національної валюти; поглиблення товарного дефіциту;

в) зростання цін на товари та послуги; зростання курсу національної валюти; поглиблення товарного дефіциту;

г) зростання цін на товари та послуги; падіння курсу національної валюти; зменшення товарного дефіциту.

На якому ринку діють боргові зобов’язання терміном дії понад 10 років:

а) валютному;

б) ринку банківських кредитів;

в) фондовому;

г) ринку послуг небанківських небанківських фінансових установ.

Що не належить до інструментів грошово-кредитної політики?

а) визначення норм обов’язкових резервів для комерційних банків;

б) політика облікової ставки;

в) операції купівлі продажу корпоративних цінних паперів;

г) визначення норм комісійних платежів за касове обслуговування клієнтів.

Для помірної інфляції характерне:

а) надмірна емісія;

б) важко контролюється державою;

в) нестабільність цін у всіх секторах економіки;

г) порушення фінансово-кредитного механізму.

За економічним призначенням виділяють наступний вид ринку:

а) ринок банківських кредитів;

б) фондовий ринок;

в) валютний ринок;

г) правильна відповідь відсутня.

Рестрикційна політика центрального банку призводить до:

а) зменшення грошової маси в обороті;

б) розширення ліній рефінансування комерційних банків;

в) зниження рівня процентних ставок по вкладах населення.

Внаслідок деномінації відбувається:

а) збільшення масштабу цін;

б) підвищення валютного курсу іноземних валют щодо національної валюти;

в) швидке зменшення грошової маси в обігу;

г) спрощуються і здешевлюються всі розрахунки.

Ринок цінних паперів системно пов'язаний з такими ринками:

а) ринок банківських кредитів і ринок грошей;

б) ринок позичкових зобов’язань і валютний ринок;

в) фондовий ринок і ринок капіталів;

г) фондовий ринок та ринок послуг небанківських фінансових установ.

Експансійна політика центрального банку призводить до:

а) підвищення норми обов’язкових резервів комерційних банків;

б) зменшення облікової ставки НБУ;

в) підвищення рівня кредитних ставок.

До внутрішніх причин інфляції відносять:

а) зростання цін на світовому ринку;

б) ревальвацію національної валюти;

в) надмірні військові витрати;

г) наявність монополії на ринку.

Пряме фінансування може здійснюватися способом:

а) капітального фінансування;

б) тимчасового фінансування;

в) фінансування шляхом видачі певних зобов’язань.

Які цінні папери є об’єктом купівлі-продажу в операціях НБУ на відкритому ринку?

а) акції корпорацій;

б) векселі фізичних осіб;

в) облігації внутрішньої державної позики.

За режимом використання валюта буває:

а) іноземна;

б) конвертована;

в) національна.

Як співвідносяться ринок грошей і грошовий ринок?

а) це дві назви одного і того ж ринку – фінансового;

б) грошовий ринок є складовою частиною ринку грошей;

в) ринок грошей є складовою частиною грошового ринку;

г) ці два ринки функціонують відокремлено і паралельно.

Норму обов’язкового резервування для банків вводять з метою:

а) покриття дефіциту державного бюджету;

б) запобіганню вилученню вкладів з банків;

в) підвищення прибутковості банків;

г) обмеження грошової маси та підвищення ліквідності банків.

До об’єктів валютних відносин належить:

а) національна валюта;

б) повноцінні монети;

в) центральні банки;

г) міжнародні валютно-фінансові установи.

У разі збільшення норми обов’язкового резервування пропозиція грошей:

а) зменшується;

б) збільшується;

в) виникає надлишок пропозиції;

г) не змінюється.

Якщо ЦБ проводить політику стимулювання виробництва, то він:

а) зменшує ліміти кредитування комерційних банків;

б) знижує облікову ставку;

в) продає облігації державної позики комерційним банкам;

г) підвищує норму обов’язкового резервування.

До суб’єктів валютного ринку відносять:

а) дилерські компанії;

б) товарно-валютні біржі;

в) страхові компанії.

Ціна грошей на грошовому ринку:

а) комісійні від надання банківських послуг;

б) кількість товарів, які можна придбати за одну грошову одиницю;

в) плата, яку сплачує позичальник за користування грошима;

г) різниця між ставками позичкового і депозитного відсотка.

Визначити, які гроші перебувають в обігу України в сучасних умовах:

а) неповноцінні гроші;

б) повноцінні гроші;

в) повноцінні та неповноцінні гроші;

г) банкноти та квазігроші.

Залежно від організації торгів не виділяють валютні ринки:

а) позабіржові;

б) біржові;

в) регульовані.

За видом фінансових інструментів виділяють наступний вид ринку:

а) ринок капіталів;

б) ринок банківських кредитів;

в) ринок цінних паперів.

Яка з наведених нижче цілей грошово-кредитної політик не належить до тактичних?

а) стабілізація цін;

б) зниження облікової ставки;

в) збільшення маси грошей в обігу;

г) зниження рівня валютного курсу.

До структури валютного ринку відноситься:

а) конверсійний валютний ринок;

б) світовий валютний ринок;

в) позабіржовий валютний ринок

Як впливає бюджетний дефіцит на інвестиції:

а) зменшує;

б) збільшує;

в) не впливає.

За якого типу грошових систем гроші були найстійкіші?

а) за паперово-грошових систем;

б) в умовах обігу паралельної валюти;

в) за золото девізного стандарту;

г) в умовах золотовалютного стандарту.

Види валютних курсів:

а) форвардний;

б) обліковий;

в) дисконтний;

г) плаваючий.

Поставте в хронологічній послідовності шляхи використання заощаджень в економіці:

а) трансформація в інвестиції; (4)

б) поповнення поточної каси економічних суб’єктів; (1)

в) спрямування на ринок капіталів; (2)

г) збільшення обов’язкових резервів банків. (3)

Визначте стратегічні цілі грошово-кредитної політики Національного банку України:

а) забезпечення коштами малого та середнього бізнесу;

б) зростання виробництва в країні, подолання інфляції, стабілізація цін;

в) підпорядкування корпоративних інтересів окремих банків суспільним інтересам усієї банківської системи;

г) забезпечення зростання інвестицій у виробничу сферу.

Повна демонетизація золота у міжнародному грошовому обороті відбулася з прийняттям валютої системи:

а) Паризької;

б) Ямайської;

в) Бреттон-Вудської.

За інституційними ознаками грошових потоків виділяють наступний вид ринку:

а) ринок капіталів;

б) ринок банківських кредитів;

в) ринок позичкових капіталів.

Яке завдання не стоїть перед грошовою системою країни?

а) забезпечити бездефіцитність державного бюджету;

б) забезпечити оперативність у розширенні чи скороченні грошової маси в обігу залежно від потреб економіки;

в) забезпечити економічну незалежність країни;

г) забезпечити економічність грошового обігу.

Співвідношення між двома валютами, яке виникає відносно третьої валюти, має назву:

а) лізинг;

б) валютний паритет;

в) крос-курс;

г) валютний курс.

Як впливає зміна норми обов’язкового резервування на пропозицію грошей:

а) прямо;

б) обернено;

в) не впливає.

Визначте проміжні цілі грошово-кредитної політики Національного банку України:

а) прискорення платіжного обороту, накопичення товарних запасів України;

б) зростання виробництва в країні, подолання інфляції, стабілізація цін, ліквідація безробіття;

в) пожвавлення або стримування ринкової кон'юнктури;

г) розвиток кредитної кооперації.

За прямого котирування за одиницю береться:

а) національна валюта;

б) іноземна валюта.

Назвіть чинник впливу на попит на гроші:

а) накопичення багатства;

б) зміна облікової процентної ставки;

в) емісія грошей банками.

Інфляція — це…

а) зниження купівельної спроможності грошової одиниці;

б) знецінення національної грошової одиниці відносно іноземної валюти;

в) знецінення грошової одиниці внаслідок її надмірної емісії та переповнення нею каналів грошового обігу.

Здатність валюти вільно обмінюватися на інші валюти означає:

а) валютний курс;

б) конвертованість;

в) паритет.

Джерелом інвестицій в закритій економіці є:

а) заощадження домогосподарств;

б) профіцит державного бюджету;

в) резервні фонди підприємств;

До зовнішніх причин інфляції відносять:

а) деформацію економіки країни;

б) надмірну емісію грошей;

в) зростання цін на світовому ринку;

г) війни.

Валютними можна назвати такі грошові відносини в країні:

а) будь-які грошові платежі в країні;

б) відносини між продавцями і покупцями іноземної валюти;

в) будь-які відносини, які реалізуються з участю валюти (національної та іноземної);

г) валютні платежі імпортера іноземному експортеру за куплені товари чи послуги.

Які фактори впливають на попит на гроші на грошовому ринку:

а) зміна обсягів номінального ВВП, зміна депозитного процента та дохідності цінних паперів;

б) зміна розмірів номінального ВВП, депозитного процента та дохідності цінних паперів та цін на товари і послуги;

в) зміна цін, рівноважної ставки процента, поточної каси;

г) настання строків платежів за позиками.

На сьогодні за нормами ЄС рівень інфляції в розвинутих країнах повинен становити:

а) 3%;

б) 1,5%;

в) 0%;

г) 6%.

На практиці валютний курс використовується з метою:

а) відобразити взаємодію національної та світової валют;

б) забезпечити еквівалент обміну;

в) для власної вигоди;

г) як конкуруюча позиція в економіці.

Назвіть чинник впливу на пропозицію грошей:

а) норма процента по строковим депозитам;

б) норма обов’язкового резервування;

в) інфляційне зростання цін.

Залежно від типу економічної системи, інфляція поділяється на такі види:

а) очікувана та неочікувана;

б) прихована та інфляція витрат;

в) відкрита та прихована;

г) ринкова та державна.

Дефіцит платіжного балансу впливає на динаміку валютного курсу національної валюти в такий спосіб:

а) сприяє стабілізації курсу;

б) сприяє зростанню курсу;

в) сприяє зниженню курсу.

Яке з наведених нижче визначень найбільш точно виражає грошовий ринок:

а) це система економічних відносин, що забезпечує акумуляцію вільних коштів, перетворення їх у позичковий капітал і його перерозподіл між учасниками суспільного відтворення;

б) це сукупність економічних відносин, що забезпечують урівноваження попиту і пропозиції грошей і формування їх ціни;

в) система фінансово-економічних відносин, пов’язаних з здійсненням операцій купівлі-продажу (обміну) чужоземних валют і платіжних документів у чужоземних валютах.

За чинниками, що сприяють інфляційному процесу, інфляція поділяється на такі види:

а) повзуча та бюджетна;

б) галопуюча та прихована;

в) інфляція витрат та дефіцитна;

г) інфляція попиту та інфляція пропозиції.

Зниження курсу національної валюти називається:

а) ревальвація;

б) девальвація;

в) конвертація;

г) деномінація.

Якщо центральний банк підвищує облікову ставку, як зміняться темпи зростання грошової маси?

а) збільшаться;

б) зменшаться;

в) не зміняться.

В якому році було проведено грошову реформу в Україні:

а) 1991 р.;

б) 1993 р.;

в) 1996 р.;

г) 1998 р.

Назвіть основні призначення золотовалютних резервів країни:

а) стимулююче;

б) страхове;

в) трансакційне;

г) інвестиційне.

ЗАДАЧІ

Умова № 1. Розрахуйте швидкість обігу грошей та тривалість одного оберту. Грошова маса готівкових і безготівкових грошей 200 млрд. грн. ВВП становить 4000 млрд. грн.

Дано:

M = 200 млрд. грн.

PQ = 4000 млрд. грн.

V = ?

T = ?

Розрахунок:

Швидкість обігу знаходимо за рівнянням І.Фішера MV = PQ

(обертів)

Тривалість оберту визначається: (місяців)

Відповідь: швидкість обігу грошей становить 20 обертів; один оберт гривні триває півроку.

Умова № 2. Швидкість обігу грошей складає 4 обороти, реальний об’єм виробництва — 1000000 грн. Визначити величину пропозиції грошей у звітному році.

1. Що станеться з рівнем цін, якщо пропозиція грошей зросте до 750000 грн. за незмінного ВВП?

2. Яка ситуація складеться на грошового ринку країни через 10 років, якщо приріст населення збільшить реальний об’єм виробництва до 1500000 грн. в рік за умови незмінності швидкості обігу грошей? (3 бали)

Дано:

Vзв=V=V10=4 обороти

PQзв=PQ=1000 тис. гривень.

PQ10=1500 тис. гривень

М=750 тис. гривень

Mзв-?

Іц-?

Іц10-?

Розрахунок:

Швидкість обігу знаходимо за рівнянням І.Фішера MV = PQ

Визначаємо масу грошей звітного року:

Визначаємо зміну рівня цін, якщо пропозиція грошей збільшиться до 750000 при незмінному ВВП:

Визначаємо масу грошей через 10 років, якщо об’єм виробництва збільшиться до 1500000 гривень:

Визначаємо зміну рівня цін:

Відповідь: Величина пропозиції грошей у звітному році складає 250 тис. гривень. За умови, якщо пропозиція грошей зросте до 750 тис. гривень при незмінному ВВП 1000 тис. гривень, рівень цін зросте у 3 рази. Через 10 років за рахунок збільшення реального ВВП до 1500 тис. гривень і незмінній швидкості обігу грошей 4 обороти величина пропозиції грошей буде складати 375 тис. гривень, що у 1,5 рази більше ніж початкове значення пропозиції грошей 250 тис. гривень.

Умова № 3. Розрахуйте, як змінилася швидкість обігу грошей протягом року, якщо:

сумарна вартість товарів і послуг, проданих за рік 7840 млрд. грн.;

грошова маса на початку року 1120 млрд. грн.,

грошова маса на кінець року 980 млрд. грн.

Дати пояснення. (3 бали)

Дано:

PQ=7840 млрд. гривень

Мпоч=1120 млрд. гривень

Мкін=980 млрд. гривень.

∆V-?

Розрахунок:

Відповідь: За рахунок зменшення грошової маси з 1120 млрд. гривень до 980 млрд. гривень при стабільному реальному ВВП на рівні 7840 млрд. гривень швидкість обігу грошової маси збільшиться на 1 оберт (з 7 обертів до 8 обертів).

Умова № 4. Розрахуйте, скільки грошей було вилучено з обігу протягом року, якщо:

сумарна вартість товарів і послуг, проданих за рік, склала 420 млрд. грн.,

швидкість обігу грошової одиниці в середньому за рік дорівнювала 7,

грошова маса на початку року дорівнювала 64 млрд. грн.

Дано:

PQ=420 млрд. гривень

V=7 обертів

Мпоч=64 млрд. гривень.

∆V-?

Розрахунок:

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]