Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
фінанси.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
26.08.2019
Размер:
1.37 Mб
Скачать

83) Місце місцевих фінансів у складі державних фінансів і у фін.Системі в цілому.

Місцеві фінанси є однією з важливих складників фінанс.сис-ми держави, оскільки вони забезпечують фінансування значної частини держ.витрат на соц-кльт.і комн-побут.обслуговування населення. За допомогою регіональних фінансів здійснюється вирівнювання рівнів екон.розвитку територій, які в силу різних історичних, географічних та інших умов відстали від інших районів.Через місцеві фінанси в Україні перерозподіляється 15-18% ВВП.Питома вага місц.бюджетів у зведеному бюджеті має тенденцію до збільшення, хоча є підстави говорити про певну її стабілізацію.

84) Економічна сутність, форма прояву і материальний зміст місцевих бюджетів.

Складниками місцевих фінансів є місцеві бюджети, териториальні позабюджетні фонди і кошти субєктів господарювання (комунальних підприємств).Місцевих бюджетів в Україні – понад 13 тисяч. До місцевих належать обласні, районні, міські, селищні та сільські бюджети. Це фонди фін.ресурсів, що зосереджені в розпорядженні місц.Рад нар.днпутатів та органів місцевого та регіонального самоврядування. Компетенція кожного з них  в галузі бюджету і фінансів розмежована. Місц.бюджети затверджуються місцевими органами влади і до держ.бюжету не включаються. Їх екон.сутність виявляється у формуванні грошових  фондів, які є фін.забезпеченням діяльності місцевих Рад нар.депутатів, розподілі та використанні цих фондів на фінансування утримання і розвитку соціальної інфраструктури, місцевого господарства. Мат.основою місц.фінансів є регіональні фінасові ресурси, що представляють сукупність грошових коштів, яківикористовуються на розвиток тер-рій.

85) Функції місцевих бюджетів. Нормативні акти, які їх регламентують.

Правове підгрунтя формування місц.бюджетів на сьогодні визначається Конституцією України, Законами “Про бюдж.систему України”, “Про систему оподаткування” та деякими законодавчими актами щодо зарахування доходних джерел. Місцеві фінанси за своєю екон.сутністю є системою екон.відносин, за допомогою якої нац.дохід розподіляється і перерозподіляється на економічний і соціальний розвиток територій.

86. Ієрархічна будова місцевих бюджетів.

Місцеві бюджети:

обласний б.-- міста обласного підпорядкування(міський б--б-ти р-нів,що входять в стр-ру міста)--бюджети районів(районний б.--бюджети міст районного підпорядкування--селищні та сільські бюджети).

87. Склад і стр-ра доходів місцевих б-тів.Тенденції їх розв-ку.

Як окрема екон. категорія, доходи місцевих б-тів виражають сферу екон. відносин сусп-ва, яка пов’язана з форм-ням, розподілом і використанням фін. рес-сів регіонального рівня, використовується місцевими органами влади для забезпечення поточних і перспективних завдань розвитку регіону. Доходи місцевих б-тів мають певну законодавчу базу- Конст-я У., З-ни У. "Про бюдж. с-му У.", "Про податкову с-му У.", "Про місцеве самоврядування в У."та ін. нормативні акти. Але незважаючи на наявність відпов. нормативної бази, до цього часу не напрацьовано чіткого мех-му перерозподілу бюдж. надходжень як у Держ., так і всередині місцевих б-тів. В з-ні "Про місцеве самоврядування в У."передбачено, що доходи місцевих б-тів формуються за рах. власних, визначених з-ном, джерел та закріплених у встановленому з-ном порядку загальнодерж. податків, зборів та ін. обов’язк. платежів. Доходи місцевих б-тів районних у містах рад (у разі їх створення) формуються відповідно до обсягу повноважень, що визначаються відповідними міськими радами. У доходній ч-ні місцевого б-ту, починаючи з 1998 р., повинні окремо виділятись доходи, необхідні для виконання власних повноважень, для забезпечення виконання делегованих з-ном повноважень органів виконавчої влади. Місцевий б-т поділяється на поточний б-т і б-т розвитку. Доходи б-ту розвитку формуються за рахунок ч-ни податкових надходжень, коштів, залучених від розміщення місцевих позик, а також інвестиційних субсидій з інших б-тів. Кошти Держ. б-ту, що передаються у вигляді дотацій, субвенцій, розподіляються обласними радами між районними б-тами і б-тами міст обласногопідпорядкування у розмірах, необхідних для формування доходних частин не нижче мінімальних розмірів місцевих б-тів, визначених законом, а також використовуються для фінансування з обл. б-ту спільних проектів територіальних громад. 90.Склад і стр-ра видатків місцевих б-тів.

Видатки місцевих б-тів відображають ті ж самі соц.-екон. відносини, що і видатки Держ. б-ту, але на місцевому рівні і з врахуванням регіональних особливостей. Видатки місцевих б-тів базуються на тих же законодавчих аактах, що і їхні доходи. Так, ст. 64 З-ну У. "Про місцеве самоврядування в У."передбачає поділ видатків місцевих б-тів на 2 частини-видатки, пов’язані з виконанням власних повноважень місцевого самоврядування,і видатки, пов’язані з виконанням делегованих законом повноважень органів виконавчої влади. У видатковій частині місцевих б-тів окремо пердбачаються видатки б-ту розвитку. Кошти поточного б-ту спрямовуються на фінансування установ і закладів, що  утримуються за рахунок бюдж. асигнувань і не належать до б-ту розвитку спрямовуються на реалізацію програм соц.-екон. розвитку відповідної території, пов’язаних з інвестиційною та інноваціїною д-тю, а також на фінансування субвенцій та інших видатків, пов’язаних з розширеним відтворенням. Районні, обласні б-ти виконуються місцевими держадміністраціями в цілях і обсягах, що затверджуються відповідними радами.

Склад видатків республ. б-ту Авт. р-ки Крим, м.Києва та Севаст. і місцевих б-тів визначений у ст.20 З-ну У. "Про бюдж.с-му У."Ці видатки включають:-фінансування установ та організацій освіти, культури, науки, охорони здоров’я, фіз. кул-ри, молодіжної політики, соц. забезпечення і соц. захисту н-ня;-утримання органів влади АРК, місцевих органів Держ. влади і самоврядування;фінансування підприємств і господарських організацій, що входять до складу місцевого госп-ва, природоохоронних заходів та ін

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]