Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
сертифікація.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
26.08.2019
Размер:
87.55 Кб
Скачать

Практична робота №5

Тема. Оцінка рівня якості товарів

Мета роботи: набуття навичок оцінки рівня якості товарів експертним методом на прикладі електропобутових товарів.

Матеріальне забезпечення: нормативні документи, технічні паспорти, каталоги на електропобутові товари.

Контрольні запитання

1. Суть, об’єкт, предмет та методи кваліметрії.

2. Чому якість є інтегральною категорією?

3. Які чинники визначають якість товарів?

4. Класифікація показників якості.

5. Охарактеризувати основні підходи до оцінки якості товарів.

Зміст роботи

Завдання 1. Користуючись нормативними документами, технічними паспортами, інструкціями на електропобутові товари, каталогами вітчизняних та закордонних виробників, визначити перелік показників для оцінки рівня якості вибраного виду товару.

Приклад. Для оцінки якості електропрасок з терморегулятором та паро зволожувачем вибрано 10 показників їх споживчих властивостей:

Х1 – середня інтенсивність пароутворення, г/хв.;

Х2 – тривалість пароутворення, хв.;

Х3 – номінальна потужність, Вт;

Х4 – маса праски, кг;

Х5 – час нагрівання підошви праски до температури, що перевищує температуру навколишнього середовища на 180`C, хв.;

Х6 – зручність користування, бали;

Х7 – якість підошви (основний матеріал, форма, характер поверхні, наявність антиадгезійного покриття), бали;

Х8 – цілісність композиції, бали;

Х9 – досконалість виробничого виконання, бали;

Х10 – раціональність форми, бали.

Завдання 2. Визначити вагомість вибраних показників для оцінки якості шляхом їх ранжування експертною групою.

Приклад. Для визначення вагомості показників кожний із 4-х експертів виставляє по 10-ти показникам відповідні ранги: від 1 до 10, найменш вагомий показник отримує 1-й ранг, найвагоміший – 10-й ранг.

Результати ранжування 10-ти показників якості товару (Х1, Х2,…, Х10) десятьма експертами наведено в табл.1.

Таблиця 1

Результати ранжування експертами показників якості

Експерти

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

1

4

5

1

2

10

7

9

6

8

2

6

4

2

1

9

7

8

3

10

3

5

4

2

1

10

8

6

7

9

4

4

5

1

3

9

7

6

8

10

S

19

18

6

7

38

29

29

24

37

d

-3

-4

-16

-15

16

7

7

2

15

dx

9

16

256

225

256

49

49

4

225

ai

0,0

86

0,082

0,027

0,032

0,173

0,132

0,132

0,109

0,168

Si – сумарний ранг і-показника

Сума сумарних рангів становить:

і=1nSi=19+18+6+7+38+29+29+24+37+13=220.

d – відхилення від середньої величини сумарних рангів, яке становить:

S=і =1nSi=22010=22.

Тоді:

dx1=19-23=-3; dх2=18-22=-4;

dх3=6-22=-16; dx4=7-22=-15;

dx5=3-22=16; dx6=29-22=7;

dx7=29-22=7; dx8=24-22=2;

dx9=37-22=15; dx10=13-22=-9.

Коефіцієнт вагомості показників (аі) обчислюємо за формулою:

аі=Siі=1nSi,

де n – кількість показників, які проранжовані експертами.

Звернути увагу на те, щоб сума розрахованих коефіцієнтів вагомості дорівнювала 1, тобто:

І=1nаі=1

Коефіцієнт узгодженості експертів (Wg) обчислюємо за формулою:

Wg=i=1nd2112m2n3-n,

Де m – кількість експертів.

Значення коефіцієнта узгодженості думок експертів може бути у межах від 0 до 1:

  • якщо Wg=0, то немає узгодженості думок експертів;

  • якщо Wg=1, то спостерігається цілковита узгодженість думок експертів, тобто всі експерти однаково проражжували показники.

Вважається, що результати експертного ранжування можна вважати достатньо об’єктивними і достовірними, якщо коефіцієнт узгодженості думок експертів Wg більше 0,7. В іншому випадку – змінюється склад експертної групи і проводиться повторне ранжування.

Сума квадратів відхилення від середньої величини сумарних рангів становить:

І=nd2=9+16+256+225+256+49+49_4_225_81=1170

У наведеному прикладі коефіцієнт узгодженості думок експертів становить:

Wg=1170*11216*1000-10=0,886.

Оскільки Wg=0,886 (Wg=1), то думки експертів узгоджені й показники, що характеризують якість товару, у порядку зростання їх значимості, можна поставити у ряд: Х34102186795. Найбільш вагомими є показники Х5, Х6, Х7.

За результатами власних розрахунків зробити висновки щодо вагомості показників, які характеризують якість вибраного Вами товару.

Завдання 3. Користуючись матеріальним забезпеченням заняття, порівняти аналогічні типи товарів за вибраними вище показниками споживчих властивостей.

Приклад. Результати порівняння електропрасок з терморегулятором та паро зволожувачем можна оформити у вигляді табл.2.

Таблиця 2

Порівняльна характеристика моделей прасок різних виробників

Показники

Roventa

Philips

Tefal

Siemens

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

Складність оцінки якості товару пов’язана з тим, що частина показників якості товарів не мають кількісної характеристики, тому вимагають евристичного підходу щодо визначення рівня якості використання експертного методу.

Приклад. Показники Х6, Х7, Х8, Х9, Х10 (табл.2) оцінюється у балах за 5-ти бальною системою: 1 бал – низький рівень показника, 5 балів – високий рівень показника.

Значення показника розраховується як середнє арифметичне експертних оцінок і-го показника кожної з моделей електропраски (табл.3).

Таблиця 3

Оцінка експертами показників електропрасок

Модель

електропраски

Показник

Експертна оцінка показників, бали

Roventa

X6

4

5

4

5

Philips

X7

Tefal

X8

Siemens

X9

Delonghi

X10

Вивчити вимоги нормативних документів на вибраний вид товару та порівняти їх із значеннями показників споживчих властивостей, охарактеризованих вами моделей товару.

Завдання 4. Вибрати базовий зразок, керуючись наведеними нижче правилами. Обґрунтувати свій вибір.

Базовим зразком називається зразок, який приймається як основа для порівняння споживних властивостей інших товарів. Від правильності вибору базового зразка повністю залежить правильність висновків за результатами оцінки рівня якості.

Під час вибору базового зразка важливо, щоб сукупність базових показників характеризувала оптимальний рівень базової продукції на відповідному етапі розвитку науки та техніки. Використання застарілих і технічно недосконалих зразків продукції може призвести до необґрунтованого завищеної оцінки рівня якості товару.

На стадії виготовлення продукції за базові зразки можуть прийматися товари вітчизняного або закордонного виробництва з високими на період оцінки показниками якості продукції.

Базовий зразок підбирається з групи продукції, аналогічної за призначенням, технологією виготовлення і способом споживання, тобто продукції, яка має високий попит на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Завдання 5. Визначити рівень якості вибраних моделей електропобутових товарів.

Рівень якості (Ря) товару розраховується за формулою:

Ря=l=1nai*gi,

де n – показників;

аі – коефіцієнт вагомості і показник;

gi – відносний показник якості, який розраховується за формулою:

gi=Pдослбаз,

де Рдосл – значення параметра досліджуваного товару;

Рбаз – значення параметра базового зразка.

Якщо gi < 1, то досліджуваний електронний товар за і-тим показником поступається базовому зразку.

Якщо gi = 1, і-показник досліджуваного товару на одному рівні з і-показником базового зразка.

Якщо gi >1, то якість досліджуваного товару за і-показником вище за базовий зразок.

З наведених формул 1 та 2 вибирають ту, при якій збільшення відносного показника відповідає підвищенню якості товару.

Приклад. Досліджувана праска має середній наробіток на відмову 1300 год., а базовий зразок – 1200 год., тобто досліджуваний вибір за цим показником більш якісний, ніж базовий. Тому використовуємо формулу 1:

gi=Pдослбаз=1300/1200=1,08 >1.

Розрахунок рівня якості досліджуваної моделі можна відобразити у вигляді таблиці 4.

Таблиця 4

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.