Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 Розрахункова частина.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.08.2019
Размер:
584.19 Кб
Скачать

2 Розрахункова частина

2.1 Планування обсягу виробництва продукції

За даними свого варіанту (таблиця додаток 5.1 додаток 5) розраховується наступні показники.

2.1.1 Величина запасу готової продукції на кінець планового року розраховується за формулою:

, 1.1

де ЗГікінець величина запасу готової продукції на кінець планового періоду по

і-тій продукції,шт.;

Нзнорма запасу в днях для готової продукції;

Дкількість днів в плановому періоді.

ЗГікінець 1 = = 804 шт.

ЗГікінець 2 = = 273 шт.

ЗГікінець 3 = = 170 шт.

2.1.2 Обсяг товарної продукції (виробнича програма) розраховується за формулою:

NТПі= Nпр.і + ЗГі кінець - ЗГ і початок 1.2

NТПі 1 = 49030 + 804 – 859 = 48975 шт.

NТПі 2 = 20015 +273 – 265 = 20023 шт

NТПі 3 = 31155 + 170 – 302 = 31023 шт.

Дані розрахунків подаються в таблиці 2.1

Таблиця 2.1 – Виробнича програма на рік.

Найменування продуктії

План продажу,шт.

Запаси готової пр.-ції на складі,шт.

Виробниче програма, шт.

На початок року

На кінець року

1

2

3

4

5

Виріб 1

49030

859

804

48975

Виріб 2

20015

265

273

20023

Виріб 3

31155

302

170

31023

РАЗОМ:

100200

1426

1247

100021

2.1.3 Величина незавершеного виробництва на кінець планового року дорівнює:

1.3

де НЗВікінецьвеличин незавершеного виробництва на кінець року,шт.;

NТП іобсяг товарної продукції і-того виду,шт.;

Тцітривалість виробничого циклу і-того виду продукції,днів;

Кнзкоефіцієнт незавершеного виробництва.

НЗВікінець 1 = = 193 шт.

НЗВікінець 2 = = 129 шт.

НЗВікінець 3 = = 107 шт.

2.1.4 Обсяг валової продукції визначається за формулою:

NВП і = NТП і + НЗВ і кінець – НЗВ і початок 1.4 де NВП і обсяг валової продукції,шт.

NВП і 1 = 48975 + 193 – 280 = 48888 шт.

NВП і 2 = 20023 + 129 – 220 = 19932 шт.

NВП і 3 = 31023 + 107 – 380 = 30750 шт.

Дані розрахунків подаються в таблиці 2.2

Таблиця 2.2 – Валова продукція в плановому році.ї

Найменування продуктії

Виробнича програма,шт.

Запаси незавершеного виробництва,шт.

Валова продукція, шт.

На початок року

На кінець року

1

2

3

4

5

Виріб 1

48975

280

193

48888

Виріб 2

20023

220

129

19932

Виріб 3

31023

380

107

30750

РАЗОМ:

100021

880

429

99570

2.2 Планування трудомісткості виробничої програми і пропускної спроможності устаткування.

Вихідні дані для розрахунків по варіантам наведені в таблиці 5.2 додатка 5.

2.2.1 Фонд часу роботи одного верстата за рік визначається за формулою:

Фреж = Кзм × (Тзм ×Др – ГнДн) 2.1

де Фрежфонд часу режимний,год;

Тзмтривалість робочої зміни,год;

Дркількість робочих днів в плановому періоді;

Гнкількість неробочих годин в передсвяткові дні;

Днкількість передсвяткових днів в плановому періоді;

Кзмкількість днів.

Фреж = 2×(8×220 – 1×7) = 2×(1760 – 7) = 3506 год

Дані по кількості робочих та передсвяткових днів беруть на основі даних наступного календарного року.Для всіх варіантів кількість змін роботи устаткування Кзм = 2,тривалість робочої зміни Тзм =8 год.

2.2.2 Ефективний фонд часу роботи верстата по кожній групі устаткування визначається за формулою:

2.2

де Феф.у ефективний фонд часу роботи верстата,год.;

а витрати часу на ремонт устаткування у відсотках.

Феф.у I = 3506×(1 – 0.05) = 3331 год.

Феф.у II = 3506×(1 – 0.06) = 3296 год.

Феф.у III = 3506×(1 – 0.05) = 3331 год.

Феф.у IV = 3506×(1 – 0.07) = 3261 год.

Витрати часу на ремонт устаткування мають наступні значення для всіх варіантів:

I гр.а = 5%, II гр.а = 6%, III гр.а = 5%, IV гр.а = 7%.

2.2.3 Трудомісткість виробничої програми на плановий рік по кожному виду продукції розраховується за формулою:

Тпр.пл.ї= NТПі × tї 2.3

де NТПіобсяг товарної продукції і-того виду,шт.;

tї трудомісткість одиниці виробу по і-тії групі устаткування.

Результати розрахунків повині бути оформлені в вигляді таблиці 2.3

Таблиця 2.3 – Розрахунок трудомісткості виробничої програми по групах устаткування

Найменування виробу

Обсяг товарної продукції,шт.

Трудомісткість по групах устаткування за діючими нормами,нормо-годин

I

II

III

IV

Одиниці виробу

Виробничої програми

Одиниці виробу

Виробничої програми

Одиниці виробу

Виробничої програми

Одиниці виробу

Виробничої програми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Виріб 1

48975

3.1

151823

2.5

122438

1.5

73463

2.8

137130

Виріб 2

20023

4.0

80092

3.0

60069

3.0

60069

3.0

60069

Виріб 3

31023

4.0

124092

2.0

62046

2.1

65148

1.6

49637

РАЗОМ:

100021

-

356007

-

244553

-

198680

-

246836

2.2.4 Пропускна спроможність устаткування по кожній групі розраховується за формулою:

Пcї = Феф.у × РМ 2.4

де Псїпропускна спроможність ї-тої групи устаткування нормо-годин;

РМкількість верстатів в групі,шт..

Псї 1 = 3331×96 = 319776 год.

Псї 2 = 3296×64 = 210944 год.

Псї 3 = 3331×58 = 193198 год.

Псї 4 = 3261×74 = 241314 год.

2.2.5 Планова трудомісткість програми з урахуванням коефіцієнта визначається за формулою:

2.5

де Тв.н.їпланова трудомісткість програми зурахуванням коефіцієнта

виконання норм виробітку по ї-тій групі устаткування,нормо-годин;

Кв.н.їкоефіцієнт виконання норм виробітку по ї-тій групі устаткування.

Тв.н.ї 1 = = 323643 нормо-год.

Тв.н.ї 2 = = 222321 нормо-год.

Тв.н.ї 3 = = 165567 нормо-год.

Тв.н.ї 4 = = 212790 нормо-год.

2.2.6 Коефіцієнт завантаження устаткування розраховується по кожній групі устаткування визначається за формулою:

2.6

де К з.у.їкоефіцієнт завантаження ї-тої групи устаткування,долях одиниці.

При Кз.у = 1–устаткування використовується повністю;

При Кз.у > 1– устаткування перевантажене;

К з.у.ї 1 = = 1.01 д.о.

К з.у.ї 2 = = 1.05 д.о.

К з.у.ї 3 = = 0.86 д.о.

К з.у.ї 4 = = 0.88 д.о.

При Кз.у < 1 воно недовантажене.

Дані розрахунків наводяться в таблиці:

Таблиця 2.4 – Пропускна спроможність устаткування

Група устаткування

Кількі

сть устаткування,

од.

Ефективний фонд часу роботи устаткування,год.

Ефективний фонд часу групи устаткування,

год.

Трудомісткість програми по діючих нормах,нормо-годин

Коефіцієнт виконання норм

Трудомісткість програми з урахуванням коеф. виконання норм,нормо-годин

Коеф.

завантаження устаткування

1

2

3

4=2×3

5

6

7= 5:6

8= 7:4

1

96

3331

319776

356007

1.1

323643

1.01

2

64

3296

210944

244553

1.1

222321

1.05

3

58

3331

193198

198680

1.2

165567

0.86

4

74

3261

241314

246836

1.16

212790

0.88

РАЗОМ:

292

13219

965232

1046076

-

924321

0.96

2.2.7Коефіцієнт реальної змінності устаткування (Кзм реал.) в цілому по підприємству розраховується за формулою:

Кзм реал= Кзм × Кз.у 2.7

Кзм реал = 2×0.96 = 1.92

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]