Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РГР_Контроль_ _рев з я методичка.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
22.08.2019
Размер:
437.76 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Житомирський державний технологічний університет

Кафедра бухгалтерського обліку і контролю

Петренко Н.І., Панченко І.А.

Методичні рекомендації

з виконання розрахунково-графічної роботи з предмету

“Контроль і ревізія”

(для студентів обліково-фінансового факультету

спеціальності “Фінанси”

денної та заочної форм навчання)

Затверджено на спільному засіданні кафедр

бухгалтерського обліку і контролю

та аналізу і статистики

протокол № 1 від 29.08.2008 р.

Житомир, 2008

ЗМІСТ

Вступ

1. Вимоги до вибору теми Розрахунково-графічної роботи………………………….

2. Послідовність виконання Розрахунково-графічної роботи…………………...……

3. Рекомендації щодо оформлення Розрахунково-графічної роботи………………...

4. Рецензування, захист і оцінювання Розрахунково-графічної роботи……………..

Додатки…………………………………………………………………

ВСТУП

Написання розрахунково-графічної роботи є завершальним етапом вивчення предмету “Контроль і ревізія”. Самостійне комплексне дослідження студентом особливостей організації та методики роботи контрольно-ревізійного підрозділу передбачає виконання наступних завдань:

 • поглибити, систематизувати і закріпити отримані в процесі навчання знання з бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та права;

 • розвинути навики ведення науково-дослідної роботи в галузі організації і методики контрольно-ревізійної роботи, використання сучасних методів його ведення, застосовуючи останні досягнення науки і техніки;

 • навчитися чітко і логічно висловлювати свої думки, формувати рекомендації та пропозиції щодо організації та проведення контролю на підприємствах різних організаційно-правових форм;

 • отримати практичні навики з документального оформлення процесу інвентаризації, оформлення робочих і підсумкових інвентаризаційних документів.

Розрахунково-графічна робота є самостійною працею студента, вона носить теоретико-прикладний характер та виконується на матеріалах самостійно обраного суб’єкта проведення контролю. При написанні Розрахунково-графічної студент може використовувати матеріали діяльності діючих суб'єктів контролю. У зв’язку з цим перед студентом ставиться мета опанувати практичні методи контрольно-ревізійної діяльності.

1. ВИмоги до вибору теми розрахунково-графічної роботи

Розробка тематики розрахунково-графічних робіт здійснюється кафедрою і періодично уточнюється з урахуванням змін, що відбуваються в законодавстві України та практиці контролю і ревізії. Студенту надається право вибору теми Розрахунково-графічної роботи із запропонованого переліку тем (Додаток А), враховуючи її актуальність, значення для подальшого розвитку науки, а також практичну цінність. Студент має право зробити уточнення або зміну обраної теми Розрахунково-графічної роботи, обґрунтувавши їх доцільність, а також запропонувати власну тему, яка відповідає його інтересам. Довільний вибір теми Розрахунково-графічної роботи без погодження з кафедрою або керівництвом не дозволяється. При цьому повторення тем не допускається.

Обрана студентом тема Розрахунково-графічної роботи затверджується кафедрою на підставі його письмової заяви (Додаток Б).

Зміст обраної теми розкривається в плані Розрахунково-графічної роботи, який повинен бути узгоджений з керівником і підписаний ним. План не включається у загальну нумерацію сторінок роботи, але прикладається до неї. У лівому верхньому куті сторінки плану повинні бути наступні реквізити: “Затверджую”, дата, підпис наукового керівника.

2. Послідовність виконання Розрахунково-графічної роботи

Процес виконання розрахунково-графічної роботи складається з наступних етапів:

 1. Вибір, затвердження теми, призначення керівника розрахунково-графічної роботи.

 2. Вивчення обліково-економічної літератури, аналіз та узагальнення фактичного матеріалу, підготовка плану роботи.

 3. Написання та оформлення розрахунково-графічної роботи.

 4. Передача роботи на кафедру для перевірки науковому керівнику.

 5. Доопрацювання після перевірки (якщо робота не допущена до захисту) та підготовка до захисту.

 6. Підготовка доповіді по основних положеннях розрахунково-графічної роботи.

 7. Захист розрахунково-графічної роботи перед комісією, склад якої затверджується на засіданні кафедри бухгалтерського обліку і контролю.

Вивчення обліково-економічної літератури, аналіз та узагальнення фактичного матеріалу, підготовка плану роботи.

Навчальна та спеціалізована література підбирається студентом самостійно в систематизованих каталогах бібліотек. При опрацюванні того чи іншого джерела рекомендується звертати увагу на рік джерела. Слід користуватися новими виданнями, враховуючи прийняті останнім часом зміни до Законів України та інших нормативно-правових документів.

Студент ретельно аналізує, узагальнює і використовує матеріали, відібрані під час вивчення літератури. Підібраний матеріал необхідно обробити і згрупувати у вигляді таблиць для полегшення проведення порівняльного аналізу та зіставлення різних показників. Цифрові дані наводити у вигляді рисунків (діаграм, графіків, схем тощо).

Список використаних літературних джерел студент наводить в кінці роботи, оформивши його згідно встановлених вимог.

За результатами вивчення літературних джерел студент складає план розрахунково-графічної роботи. Зразок заяви на затвердження плану і самого плану розрахунково-графічної роботи наведено в додатках В, Г.

Порядок написання розрахунково-графічної роботи

Розрахунково-графічна робота повинна мати логічність побудови, послідовність та завершеність висвітлення основних питань проблеми. Рекомендується наступна структура Розрахунково-графічної роботи (рис. 1).

Рис. 1. Структура розрахунково-графічної роботи

Зміст розміщують на початку розрахунково-графічної роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок вступу, всіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків.

У вступі розкривається актуальність обраної теми дослідження, мета, завдання, предмет та об’єкт дослідження.

Основна частина розрахунково-графічної роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ починають з нової сторінки.

У першому розділі розкриваються питання, пов’язані з особливостями діяльності суб'єкту господарського контролю, в т.ч. структура, права і обов'язки контролерів, методика перевірки, підсумкові документи та типові ситуації в діяльності обраного студентом суб'єкт господарського контролю.

Даний розділ повинен містити аналіз літератури з обраної теми, нормативних документів та їх критичну оцінку. Для поглибленого вивчення обраної теми студент опрацьовує не менше 7-10 наукових і практичних статей, рекомендацій з питань діяльності обраного суб'єкта господарського контролю, 7-10 навчально-практичних посібників або інших джерел для аналізу ступеня висвітлення досліджуваної проблематики та вивчення дефініцій з даного питання.

У другому розділі розкривається послідовність проведення інвентаризації як фактичного методу господарського контролю. В даному розділі згідно умови, що наведена в додатках Ж, К, необхідно: скласти наказ про проведення інвентаризації (додаток Л), інвентаризаційний опис (додаток М), порівняльну відомість (додаток Н) та оформити їх згідно вимог; здійснити розрахунки на списання природного убутку; зарахування пересортування; визначити кінцеві результати проведеної інвентаризації; скласти протокол засідання центральної комісії (додаток П) та журнал господарських операцій за результатами проведеної інвентаризації. Найменування товарів, що включаються до інвентаризаційних описів, обирається студентом згідно додатку К.

У висновках та пропозиціях студент підводить підсумок всього дослідження, формулює чіткі та обґрунтовані пропозиції, які повинні логічно випливати із змісту викладеного матеріалу. Висновки і пропозиції повинні бути конструктивними, самостійними та містити найбільш важливі наукові і практичні результати, одержані в Розрахунково-графічній роботі.

Список використаних літературних джерел. Рекомендується застосовувати алфавітну побудову списку літератури, де бібліографічні записи групують в алфавітні ряди, тобто розміщують в алфавітному порядку. Опис книг (навчальної, довідкової, методичної та ін.) обов’язково повинен містити в собі: прізвище та ініціали авторів, назву книги, свідчення про повторність видання, місце видання, видавництво і рік видання, кількість сторінок. При використанні статей із газет і журналів необхідно наводити: прізвище та ініціали автора, заголовок, основну назву, відомості про видання. Всі джерела нумеруються арабськими цифрами.

Інформація про використані літературні джерела повинна наводитися відповідно до правил бібліографічного опису. Назва джерела повинна наводитись мовою оригіналу. Бібліографічний опис складають повністю без пропусків елементів назв.

Особливістю опису офіційних документів є те, що у відомостях, які відносяться до назви, приводяться дані про статус, прийняття, організацію, від імені якої вони вийшли у світ.

Наприклад: Про аудиторську діяльність: Закон України від 14.09.2006 р. № 140-V // Голос України. – 2006. – № 194 (3944). – С. 12-17.

Опис книг повинен містити: прізвище та ініціали автора, назву книги, відомості про повторність видання, місце видання, видавництво і рік видання, кількість сторінок. Прізвище автора вказується у називному відмінку.

Наприклад: Зубілевич С.Я., Голов С.Ф. Основи аудиту / С.Л. Зубілевич, С.Ф. Голов. – Київ: Ділова Україна, 1996. – 180 с.

Литкіна Л.В. Основы аудита: Курс лекцій / Л.В. Литкіна. – М.: Издательство “Дело и Сервис”, 2001. – 260 с.

Якщо авторів більше чотирьох, то до списку заносять прізвища перших трьох зі словами “та ін.”.

Складаючи опис статей із газет і журналів, наводять такі основні елементи: заголовок, основна назва, відомості про видання. Якщо стаття була використана із журналу, то у відомостях про нього вказують назву, рік видання, номер, сторінки, на яких вміщена стаття. Якщо з газети, то зазначають назву видання, рік, дату, а якщо обсяг газети більше восьми сторінок, то вказують і сторінки, на яких розміщена стаття.

Наприклад: Петрик О.А. Оцінка суттєвості помилок, виявлених у процесі аудиторської перевірки / О.А. Петрик // Бухгалтерський облік і аудит – 2004. – № 10. – С. 59-62.

Драч І.В. Суттєвість в аудиті / І.В. Драч // Аудитор України. – 2006. – № 17. – С. 12-15.

Додатки оформлюють як продовження розрахунково-графічної роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку посилань у тексті роботи. До них включається допоміжний матеріал, необхідний для сприйняття роботи (таблиці, схеми, проміжні розрахунки, інструкції допоміжного характеру, плани, програми контрольно-ревізійної діяльності, зразки робочих та підсумкових документів контролерів тощо).