Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
реком по к.р..docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
26.04.2019
Размер:
85.78 Кб
Скачать

МЕТОДИЧНИЙ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для написання курсової роботи

студентами з напряму підготовки

«Економіка підприємства» галузі знань «Економіка та підприємництво»

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота виконується на прикладі діючого підприємства. Курсову роботу студенти виконують самостійно, дотримуючись рекомендованої структури та вимог до технічного оформлення.

Рекомендується така структура курсової роботи:

1. Титульний аркуш (1 стор.)

2. Зміст курсової роботи (1 стор.)

3. Вступ (1-2 стор.)

4. Основна частина (складається з трьох розділів) (50-60 стор.)

5. Висновки (2-3 стор.)

6. Список використаних джерел (3-4 стор.)

7. Додатки

Вимоги до змісту окремих структурних частин курсової роботи представлено нижче.

1. Титульний аркуш курсової роботи

Титульний аркуш курсової роботи містить: найменування вищого навчального закладу, кафедри, де виконана робота; прізвище, ім’я, по батькові студента; назву роботи; науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника; місто і рік (див. додаток 1).

2. Зміст

Зміст подають на початку курсової роботи. Він містить найменування усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел та номери початкових сторінок (див. додаток 2).

3. Вступ

Вступ доцільно писати після того, як написана основна частина курсової роботи. Вступ розкриває сутність і стан наукової проблеми (задачі) та її значущість, підстави і вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження.

Загальну характеристику курсової роботи у вступі необхідно подавати в рекомендованій нижче послідовності.

Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими науковими концепціями розв’язання проблеми (наукової задачі) обґрунтовують актуальність та доцільність роботи для розвитку відповідної галузі, регіону чи виробництва, особливо на користь України.

Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне – сутність проблеми та необхідність її вирішення в сучасних умовах. Актуальність теми роботи обов’язково повинна бути підкріплена зазначенням прізвищ відомих науковців та фахівців у сфері вирішення поставленого наукового завдання.

Мета і задачі дослідження. Формулюють мету роботи і задачі, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети.

Задачі дослідження повинні бути поставлені для кожного підрозділу основної частини курсової роботи.

Об’єкт дослідження – це процес або явище, що є причиною виникнення проблемної ситуації і обране для вивчення.

Предмет дослідження міститься в межах об’єкта.

Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована увага студента, оскільки предмет дослідження визначає тему курсової роботи, яка визначається на титульному аркуші як її назва.

Методи дослідження. Подають перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів.

Структура та обсяг роботи. Зазначаються всі структурні частини курсової роботи. Визначається кількість сторінок повного обсягу роботи, кількість таблиць, рисунків та діаграм, а також додатків, що наведені в роботі.

4. Основна частина

Основна частина курсової роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів. Кожний розділ починають з нової сторінки.

Рекомендується структура основної частини курсової роботи, що складається з трьох розділів.

Розділ 1 Теоретичні основи (аспекти, засади) об’єкта дослідження за темою курсової роботи

У першому розділі досліджуються теоретичні аспекти теми курсової роботи, які повинні бути стисло викладені у трьох пунктах.

1.1. Економічна сутність, роль та стан розгляду (об’єкта дослідження за темою курсової роботи):

– історичні передумови виникнення та розвитку досліджуваного економічного явища (хто, коли та в якому напрямку займався дослідженнями за темою роботи);

– сучасне розуміння основних економічних категорій за темою роботи;

– огляд літературних джерел за темою дослідження;

– класифікація об’єктів за темою дослідження за різними ознаками;

– обґрунтування авторського бачення економічної сутності та ролі досліджуваного економічного явища.

1.2. Питання щодо викладу основного матеріалу дослідження у напрямку розкриття теоретико-методологічних засад функціонування та розвитку об’єкта дослідження за темою курсової роботи

– теоретичні аспекти функціонування (формування, розвитку, управління, планування, організації, мотивації, використання, контролю, аналізу) економічних відносин за темою курсової роботи;

– методичні аспекти побудови системи економічних показників, визначення їх розміру і місця в оцінці господарської діяльності підприємств за темою курсової роботи;

– визначення перспективних напрямків розвитку (удосконалення, поліпшення) об’єкта дослідження за темою курсової роботи.

1.3. Нормативно-правове забезпечення (за темою дослідження)

– правові основи здійснення підприємництва (загальні умови функціонування господарюючих суб’єктів в Україні);

– система загальнодержавних і внутрішньогалузевих нормативних документів, що регламентують діяльність суб’єкта господарювання і об’єкта дослідження, їх зміст і проблеми застосування;

– система внутрішніх нормативних документів, що регулюють та регламентують діяльність суб’єктів господарювання у визначеній сфері (галузі).

Розділ 2 Оцінка стану досліджуваної проблеми (відповідно до теми дослідження)

У другому розділі роботи аналітична інформація подається за три останні роки функціонування підприємства.

2.1. Організаційно-правова характеристика підприємства як суб’єкта господарювання

– коротка історична довідка про підприємство;

– визначення мети, предмету діяльності у відповідності з установчими документами підприємства;

– обґрунтування доцільності вибору керівництвом підприємства існуючої організаційно-правової форми функціонування;

– дослідження фактичної схеми управління та виробництва (організаційної та виробничої структур) підприємства та обґрунтування їх переваг та недоліків, проведення аналізу засновників та власників підприємства, структури статутного капіталу (див. додаток 3);

– розкриття об’єктів господарювання (продукція, роботи, послуги, товари) та технологічних особливостей виробництва;

– аналіз зовнішніх умов здійснення господарської діяльності (споживачі, конкуренти, постачальники, партнери).

2.2. Діагностика фінансово-економічної діяльності підприємства (див. додаток 4)

– горизонтальний та вертикальний аналіз активів та пасивів балансу з метою визначення потенціалу щодо формування та використання майна підприємства;

– аналіз доходів за видами господарської діяльності та операційних витрат за метою оцінки потенціалу у формуванні чистих фінансових результатів;

– аналіз фінансового стану за показниками ліквідності та платоспроможності; фінансової стійкості; ділової активності; ефективності господарської діяльності – з метою дослідження потенціалу стійкого довгострокового розвитку підприємства.

– загальний висновок щодо стану економічного розвитку підприємства (визначення “вузьких місць” та напрямків їх усунення).

2.3. Оцінка рівня (управління, формування, організації, мотивації та інше) (за темою дослідження)

– визначення об’єктів та суб’єктів управління за темою роботи;

– дослідження існуючого організаційно-економічного механізму розвитку (формування, управління, планування, організації, мотивації, використання, контролю, аналізу) економічних відносин за темою роботи з обов’язковим виділенням проблемних ланок;

– застосування системи показників для оцінки існуючого стану розвитку економічних відносин за темою дослідження;

– виділення та узагальнення наявних проблем за темою курсової роботи на підприємстві, що є об’єктом дослідження.

Розділ 3. Шляхи (напрями) удосконалення (покращення, підвищення ефективності, формування, регулювання) за темою дослідження

3.1. Визначаються проблемні питання за темою дослідження, які існують на підприємстві

3.2. Розробляються основні напрями (шляхи) удосконалення за темою дослідження

– визначаються внутрішні резерви і умови удосконалення економічної політики підприємства (за об’єктом дослідження);

– обґрунтовуються за темою дослідження резерви покращення роботи підприємства в сфері об’єкта дослідження;