Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КР Екон. і фінан підприєм.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.08.2019
Размер:
294.91 Кб
Скачать

Торговельно-економічний коледж

Київського національного торговельно-економічного університету

Затверджую

Директор

_____________ Л.М. Греченкова

Економіка тА ФІНАНСИ підприємства

Методичні вказівки

до виконання письмової контрольної роботи

освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

напрям підготовки Менеджмент

форма навчання заочна

Київ 2012

Економіка тА ФІНАНСИ підприємства

Методичні вказівки

до виконання письмової контрольної роботи

освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

напрям підготовки Менеджмент

форма навчання заочна

Укладач Осадча Тетяна Анатоліївна

Розглянуто та схвалено на засіданні

циклової комісії економічних дисциплін

Протокол № ___ від _______ 2012 р.

Голова циклової комісії

______________ Н.В. Бравославська

Зразок підпису контрольної роботи

Торговельно-економічний коледж

Київського національного торговельно-економічного університету

Відділення менеджменту

заочна форма навчання

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «ЕКОНОМІКА торговельного ПІДПРИЄМСТВА»

студентки четвертого курсу групи МЗД-41

Шифр 02-172

Левренчук Ірини Володимирівни

Домашня адреса:

04060 м. Київ

вул. Львівська, б. 20, кв. 141

тел. 444-02-01

Київ 2012

Методичні вказівки по виконаню контрольної роботи

Після вивчення відповідних тем дисципліни «Економіка та фінанси підприємства» студенти повинні виконати і здати контрольну роботу.

Термін здачі контрольної роботи встановлюється навчальним графіком відділення менеджменту.

До виконання контрольної роботи необхідно приступити лише після засвоєння навчального матеріалу.

Контрольна робота складається з двох частин:

  1. Відповіді на теоретичні питання;

  2. Виконання практичних завдань.

Варіант контрольної роботи студент вибирає за своїм шифром.

Вимоги, що пред’являються до контрольної роботи:

  1. Контрольні завдання виконуються в установленій послідовності їх номерів.

  2. На палітурці контрольної роботи вказується прізвище, ім’я та по-батькові, курс, відділення, домашня адреса, шифр, номер контрольної роботи і номер варіанту.

  3. Відповідь на теоретичне питання повинна бути коротка (4-5 сторінок у зошиті) і написана своїми словами. При написанні відповіді на теоретичні питання, які містять методику розрахунку економічних показників, рекомендується використати практичний матеріал господарської діяльності свого підприємства.

  4. Контрольна робота повинна бути виконана акуратно, чорнилом або набрана на комп’ютері. Після отримання зарахованої контрольної роботи необхідно звернути увагу на всі вказані рецензентом зауваження, і внести необхідні виправлення. Контрольна робота з рецензією пред’являється викладачеві на екзамені.

Студенти, які не здали всі контрольні роботи, до заліку (екзамену) не допускаються

При виконанні контрольної роботи і для здачі екзамену студенти повинні спілкуватися з викладачем на консультаціях, самостійно вивчати літературу з економіки, інструктивний, нормативний матеріал.

У контрольній роботі не допускається скорочення слів і граматичні помилки.

Критерії оцінки контрольної роботи

Мета контролю: оцінити теоретичні знання, ступінь розвитку творчого мислення, набуття навичок самостійної роботи, вміння синтезувати надбані знання та пристосовувати їх до рішення практичних завдань. Критерії системи оцінювання якості підготовки складають три головних компоненти.

  1. Оцінка рівня знань студентів. При оцінці рівня знань студентів слід врахувати: глибину і міцність знань, рівень мислення, вміння синтезувати знання по окремих темах, наявність аналізу навчального матеріалу, вміння складати розгорнутий план відповіді, давати точні формулювання, визначення економічних категорій, правильно користуватись понятійним апаратом, культуру відповіді (логічність та послідовність висловлювання...), володіння навичками та прийомами виконання практичних завдань.

  2. Навички самостійної роботи – це навички пошуку необхідної літератури, орієнтування в потоці інформації зі спеціальності, знання основних видів літератури, навички пошуку літератури в бібліотеках, вміння узагальнювати прочитане й робити висновки, навички ведення записів (складання простого і розгорнутого плану, конспекту, реферату, доповіді), а також навички пошуково-дослідницької роботи.

  3. Вміння використовувати знання на практиці реалізується на практичних заняттях, при рішенні задач, виконанні контрольних робіт.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.