Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ Основи менеджменту.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.08.2019
Размер:
124.58 Кб
Скачать

Нікопольський факультет

державного вищого навчального закладу

«Запорізький національний університет»

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Т.М. Берднікова

Основи менеджменту

Методичні вказівки до виконання курсових робіт

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Затверджено

вченою радою ЗНУ

Протокол № __ від ___________

Нікополь

2 012

УДК: 658:65.012.32

Основи менеджменту. Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» – Нікополь: НФЗНУ. – 2012. – 33 с.

Курсова робота, що виконується студентом освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки "бакалавр", є кваліфікаційною роботою, яка дає змогу виявити рівень засвоєння ним теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраним професійним спрямуванням.

Методичні вказівки містять вимоги до написання курсової роботи з урахуванням специфіки зазначеного напряму підготовки.

Затверджено вченою радою

НФ ЗНУ

Протокол № 1 від 28.08 2011р.

Укладач: Т.М. Берднікова, к.е.н.

Рецензент: М.В. Панкова, доцент, к.е.н.

Відповідальний

за випуск: Т.М. Берднікова, к.е.н.

ЗМІСТ

ВСТУП …………………………………………………………………………

3

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ…………………………………………………..

3

2 ВИБІР І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ………………….

4

3 СКЛАДАННЯ ПЛАНУ КУРСОВОЇ РОБОТИ……………………………….

5

4 ПОРЯДОК НАПИСАННЯ ТЕКСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ………………...

5

5 ОФОРМЛЕННЯ курсової РОБОТИ………………………………………

8

6 ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ……………………………………………….

13

ДОДАТКИ………………………………………………………………………..

16

ВСТУП

Нова система управління господарством потребує великої кількості фахівців, що володіють глибокими знаннями в галузі сучасного менеджменту. Організації, що діють в умовах перехідної економіки, повинні за короткий час створити систему управління, що забезпечує високу ефективність, конкурентноздатність та надійні позиції на ринку. Для цього потрібні спеціальні наукові знання з теорії управління, вміння застосовувати наукові методи керівництва організацією. Саме такі знання майбутні фахівці з економіки та управління повинні отримати під час вивчення курсу «Основи менеджменту». Сучасний спеціаліст з менеджменту повинен оволодіти не тільки теоретичними основами управлінської діяльності, але й вміти використовувати їх на практиці. Більш глибокому вивченню дисципліни «Основи менеджменту» буде сприяти виконання курсової роботи студентами як важливого елементу навчального процесу.

1 Загальні положення

У відповідності з навчальним планом студенти напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» виконують курсову роботу з дисципліни "Основи менеджменту".

Виконання курсової роботи в значній мірі сприяє кращому засвоєнню теоретичних знань та аналізу практичних питань дисципліни, що вивчається, засвоєнню навиків узагальнення і аналізу статистичних даних, ув'язки загальних теоретичних положень з існуючою практикою діяльності і розробки на основі цього особистих рекомендацій.

Написання курсової роботи з дисципліни «Основи менеджменту» переслідує наступні цілі:

 • закріпити і поглибити знання з менеджменту, отримані студентами в процесі навчання;

 • залучити студентів до самостійної роботи з економічною літературою;

 • сформувати навички пошуку необхідних джерел і матеріалів;

 • набуття студентами досвіду чітко, послідовно і грамотно письмово викладати теоретичні питання;

 • сприяти виробленню навички самостійно вести науково-дослідницьку роботу;

 • розвивати вміння аналізувати, узагальнювати і робити висновки;

 • навчити творчо застосовувати здобуті знання для аналізу конкретної дійсності;

 • підготувати до виконання курсових робіт із спеціальних дисциплін на старших курсах, кваліфікаційної роботи бакалавра, дипломної роботи.

Підготовка і виконання курсової роботи є важливим підготовчим етапом для виконання кваліфікаційної роботи бакалавра та дипломної роботи. Курсова робота повинна бути написана на основі глибокого вивчення літературних джерел, виданих вищими органами законодавчої та виконавчої влади, спеціальної літератури з питань, що вивчаються, інформації про передовий вітчизняний та зарубіжний досвід, розрахунків на основі статистичних даних, а також результатів індивідуальних дослідів на підприємстві-об'єкті дослідження. Курсова робота, що написана тільки на основі вивчення літературних джерел, без конкретних даних з практики управлінської діяльності, а також особистих досліджень, висновків, до захисту не допускається.

Для одержання консультацій під час виконання курсової роботи для кожного студента призначається науковий керівник. З науковим керівником студент обговорює план роботи, термін виконання окремих розділів, методи та об'єкти дослідження. Робота повинна бути виконана, здана на кафедру для перевірки науковому керівникові та захищена у відповідності з графіком.

Науковий керівник проводить із студентами групові і індивідуальні консультації у визначені і затверджені на кафедрі дні та години.

Для своєчасного і якісного виконання курсової роботи, раціонального використання часу студентом доцільно розробляти календарний план, який складається з наступних етапів:

 1. Обрання теми.

 2. Установча консультація. Складання робочого плану.

 3. Складання бібліографії.

4. Робота над першоджерелами.

 1. Вивчення літератури та статистичного матеріалу.

 2. Відпрацювання плану курсової роботи.

 3. Написання І розділу.

 4. Написання II розділу.

 5. Написання III розділу. 10.Оформлення роботи.

11. Захист курсової роботи.

Матеріал курсової роботи повинен свідчити, що студент: достатньо глибоко вивчив спеціальну літературу з менеджменту; повно і комплексно зібрав фактичний матеріал; самостійно на основі літературних джерел та фактичного матеріалу глибоко проаналізувати питання, що досліджувалось; зробив загальні та особисті висновки і рекомендації щодо поліпшення роботи підприємства, підрозділу.

Робота, що виконана у відповідності з вимогами, може бути використана для виступу на студентській науковій конференції, для публікації, для участі у конкурсі студентських наукових робіт, а також , після необхідного подальшого доопрацювання, для виконання дипломної роботи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.