Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ курсова_земпроект.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
28.10.2018
Размер:
157.18 Кб
Скачать

КОЛЕДЖ КЛАСИЧНОГО ПРИВАТНОГО УНІВЕРСИСТЕТУ

Методичні вказівки

до виконання курсових робіт з дисципліни

«Землевпорядне проектування»

для студентів всіх форм навчання

спеціальності 5.070906 „Землевпорядкування”

Запоріжжя

2009

Загальні Вимоги до порядку викладу матеріалу курсової роботи

Роботу умовно поділяють на:

– вступну частину;

– основну частину;

– заключна частина;

– додатки.

Вступна частина містить такі структурні елементи:

– титульний аркуш;

– зміст;

– вступ;

Основна частина складається із:

1. РОЗДІЛ

1.1.

1.2.

1.3.

2. РОЗДІЛ

2.1.

2.2.

2.3.

ВИСНОВОК

Література додатки

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота має включати:

- титульний аркуш

- зміст

- вступ (2-4 стор.)

- основну частину (20-25 стор.)

- висновки і пропозиції (1-2 стор.)

- література (1 -2 стор.)

- додатки (за необхідності)

Алгоритм вибору теми курсової роботи враховує те, що розподіл та закріплення тем курсових робіт з дисципліни «Землевпорядне проектування» здійснюється на установчій лекції – для студентів заочної форми навчання, а для денної форми – протягом першого місяця навчання, згідно завданню, яке видано керівником курсової роботи.

Кожний студент вибирає тему курсової роботи. Бажано попередньо скласти студентом самостійно короткий орієнтований план, в якому виділяються найважливіші питання і визначаються основні напрями роботи. Орієнтований план запропонований у цих методичних вказівках, не повинен бути догмою для написання роботи, а бажано їх коректувати, доповнювати та трансформувати. Курсова робота виконується з використанням матеріалів літературних джерел.

Курсова робота починається з титульного аркуша, на якому вказується назва вищого навчального закладу, кафедри, назва курсової роботи, шифр і найменування спеціальності; посада, прізвище, ініціали керівника роботи; шифр групи, прізвище, ім'я, по-батькові студента. Титульний аркуш не нумерується.

У зміст виносяться вступ, назви всіх розділів та підрозділів основної частини, висновки, література, додатки.

Зміст подають, починаючи з нової сторінки.

Вступ розташовується на окремій сторінці. У вступі доцільно обґрунтувати актуальність теми курсової роботи. Далі формулюють головну мету роботи і завдання, які необхідно вирішити для її досягнення. У вступі перелічують прийоми та методи дослідження, які було використано при написанні роботи: вказується об’єкт та джерела інформації дослідження. При цьому слід звернути увагу на рівень розробленості теми у вітчизняній та зарубіжній науці, виділивши дискусійні питання. Обсяг вступу повинен становити не більш 1,5-2 сторінки.

Основний текст роботи – це виклад відомостей про об'єкт та предмет дослідження, які є необхідними і достатніми для розкриття сутності даної роботи та її результатів. Основний текст складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожен розділ починають з нової сторінки. У трьох розділах слід викласти узагальнений і логічно скомпонований автором матеріал. Як правило, перший розділ присвячується теоретичним аспектам досліджуваної теми, другий – методологічним аспектам, а у третьому розділі мають бути викладені нові тенденції та підходи до розгляду питання, що однак, залежить від обраної теми та орієнтації курсової роботи. Основний текст повинен бути написаний самостійно і містити власні думки студента або реферативне викладення літературних джерел. Безпосереднє копіювання останніх неприпустимо, за винятком тих випадків, коли цитуються окремі речення якого-небудь автора. У цьому разі цитований текст, слід узяти в лапки з обов'язковими вказівками прізвища автора цитати та номера джерела в переліку літератури. Кожен розділ закінчується завершальними реченнями, які узагальнюють зміст розділу. При цьому необхідно досягти того, щоб робота була єдиним цілим, а не уривками висловлювань. У висновках рекомендується зробити узагальнення, сформулювати пропозиції автора.

Список використаної літератури формується, згідно з обраною формою посилань на джерела в тексті. Для курсової роботи більш прийнятним є алфавітне розташування джерел при посиланні на них у тексті з використанням дужок, скажімо [11, с.45].

Досвід свідчить, що для достатньо глибокого дослідження теми необхідне вивчення навчальної та монографічної літератури, статей в журналах і наукових збірниках, статистичних і фактичних даних. Літературних джерел має бути не менш двадцяти.

Додатки розміщують після основної частини роботи й зазначаються великими літерами (наприклад Додаток А).

Інформаційний матеріал має бути узагальнений в таблицях та рисунках, які можуть розташовуватися як в основному тексті, так і у додатку. Усі ілюстрації мають бути пронумеровані і мати підписи.

Вибір варіанту роботи. Для виконання курсового проекту кожен студент отримує індивідуальне завдання, яке передбачає вихідну земельно-кадастрову документацію для складання технічної документації із землеустрою та план земельної ділянки, який пропонується до відведення. Номер варіанту завдання вибирається згідно номеру по списку в журналі обліку академічної групи.

ПОРЯДОК ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота виконується під керівництвом викладачів кафедри. Керівник роботи узгоджує зі студентом тему курсової, пропонує методичну літературу, консультує протягом виконання курсової роботи та контролює дотримання графіка і строків її завершення.

Студент заочної форми навчання повинен надати роботи керівнику на кафедру для рецензування за 10 днів до початку сесії, а студент денної форми – за 10 днів до захисту.

Викладач пише рецензію на неї з висновком про допуск до захисту та з попередньою оцінкою чи направлення на доопрацювання. Всі рецензії, зроблені викладачем відносно перевірки курсової роботи повинні залишатися у студента до кінця перевірки.

Якщо при перевірці роботи було виявлено невідповідність оформлення роботи стандарту «Оформлення дипломних (курсових) робіт. Вимоги і коментарії», затвердженого Вченою радою Гуманітарного університету "ЗІДМУ" (протокол № 5 від 09.01.2003 року), неповне викладення матеріалу, відхилення від теми, надлишок теоретичного матеріалу, помилки будь-якого характеру, низька якість виконання окремих розділів, то робота повертається для доопрацювання.

З метою організації захисту курсових кафедрі рекомендується скласти графік захисту робіт. Їх захист відбувається на кафедрі або в аудиторії перед комісією з 2-3 викладачів, бажана також присутність інших студентів. При наявності аудиторного часу захист курсових робіт можна проводити на практичних та семінарських заняттях. Для захисту студенту відводиться 8-10 хвилин, у тому числі 2-3 хвилини для відповідей на запитання.

Захист включає короткий виклад мети курсової роботи, порядку її реалізації, висновків та рекомендацій. Потім студент відповідає на запитання членів комісії і присутніх студентів. У кінці відповіді комісія оцінює якість виконання роботи, і, з урахуванням думки керівника, виставляє оцінку. Без захисту курсової роботи студент не допускається до заліку та екзамену з дисципліни «Основи землевпорядкування та кадастру».

Для оцінювання рівня знань студентів пропонуємо таку таблицю:

Оцінка "5"

Оцінка "4"

Оцінка "3"

Оцінка "2"

Чітка, лаконічна, глибока, різностороння та правильна відповідь з теоретичних і аналітичних аспектів, доповідь про отримані результати дослідження, основні висновки і пропозиції.

Повна та правильна відповідь на теоретичні питання. Часткова доповідь про послідовність кроків щодо перевірки, основні пропозиції і висновки, які студент сформував під час аналітичного дослідження.

70% відповіді на теоретичні питання без формування висновків і пропозицій щодо обраної теми для дослідження. Відсутність виконання практичного завдання.

Відповідь менш ніж на 50%

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ОСНОВНИЙ ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.