Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ курсова_земпроект.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
28.10.2018
Размер:
157.18 Кб
Скачать

Додаток в Приклади оформлення бібліографічних описів джерел, використаних у роботі

Характеристика джерел

Приклад оформлення

Монографії

(один, два

автори)

Огаренко В.М. Недержавна вища освіта в Україні: перше десятиліття: Історичний нарис. – Запоріжжя: РПВ "Видавець", 2000. – 164 с.

Александрова М.М., Маслова С.О. Гроші. Фінанси. Кредит: Навчально-методичний посібник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: ЦУЛ, 2002. – 336 с.

Три автори

Голубєв В.О. Проблеми боротьби зі злочинами у сфері використання комп’ютерних технологій: Навч. посіб. / Голубєв В.О., Гавловський В.Д., Цимбалюк В.С.; За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Р. А. Калюжного. – Запоріжжя: ГУ "ЗІДМУ", 2002. – 292 с.

Чотири і більше авторів

Криміналістика: Підручник для слухачів, ад'юнктів, викладачів вузів системи МВС України / П.Д. Біленчук та ін.; За ред. акад. П.Д. Біленчука. – К.: АТІКА, 1998. – 416 с.

Практический курс английского языка. 1 курс: Учебник для пед. вузов по спец. "Иностранный язык" / Л.И. Селянина и др.; Под ред. В.Д. Аракина. – 5-е изд., испр. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1999. – 536 с.

Багатотомні

видання

Новый Большой англо-русский словарь: В 3 т. / Ю.Д. Апресян, Э.М. Медникова, А.В. Петрова и др.; Под общ. рук. Ю.Д. Апресяна и Э.М. Медниковой. – 3-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 1998. – 832 с.

Перекладні

видання

Сио К.К. Управленческая экономика: Учебник: Пер. с англ. – М.: ИНФРАМ, 2000. – 671 с.

Льюис Р.Д. Деловые культуры в международном бизнесе: от столкновения к взаимопониманию: Пер. с англ. – М.: Дело, 1999. – 440 с.

Словники

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2002. – 1440 с.

Збірки наукових праць

Проблемы экономики переходного общества: Сб. науч. трудов ученых России и Украины / Ред. колл.: В.М. Геец, Д.С. Львов (отв. ред.) и др. – Запорожье: Гуманитарный университет "ЗИГМУ", 2004. – 386 с.

Складові

частини:

книги,

Балабанова Л.М. Когнитивное звено преступного поведения // Судебная патопсихология (вопросы определения нормы и отклонений). – Донецк: Сталкер, 1998. – С. 170 – 186.

збірника,

Сизоненко А.В. Ринкова діяльність ЗМІ (маркетинговий аспект) // EXPROFESSO: Зб. наук. пр. / Ред. кол.: В.Д. Демченко (відп. ред.) та ін. – Вип. 3. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2001. – С. 431 – 436.

журналу,

Костюченко В. Учет дохода от предоставления услуг // Бухгалтерский учет и аудит. – 2001. – №12. – С. 16 – 24.

газети,

Хоцький М. До прозорості законотворення і системності законодавства // Голос України. – 2003. – 31 січня. – С.4.

Кулинич П. Як розмежовувати землі державної і комунальної власності? // Юридичний вісник. – 2003. – №5. – 1–7 лютого. – С. 8.

іноземного

журналу,

Perez K. Radiation thrapy for cancer of the cervix // Oncolgy. – 1993/ – Vol.7, № 2. – P. 89-96.

енциклопедії

Святки // Ми – українці: Енциклопедія українознавства: У 2 кн. – Кн. 1. – Дніпропетровськ: ВАТ "Дніпрокнига", 1999. – С. 61.

Устенко О. Компаньйон // Економічна енциклопедія: У 3 т. – Т.1: А (абадон) – К (концентрація виробництва) / Відп. ред. С.В. Мочерний. – К.: "Академія", 2000. – С. 802.

Тези доповідей

Пономаренко Л.А., Жучкова И.В. Оптимальное назначение приоритетов при организации доступа в локальных вычислительных сетях АСУТП // Труды Междунар. конф. "Локальные вычислительные сети" (ЛОКСЕТЬ 88). – Том 1. – Рига: ИЭВТ АН Латвии. – 1998. – С. 149–153.

Melikov A.Z., Ponomarenko L.A. On the apporoach to optimal control of queuing systems with multiple classes of customers // Proc. International Conf. on Syst. Sci. ХІІ. – Wroclaw (Poland). – 1995. – P. 507–515.

Закони

Про внесення змін до Закону України "Про судову експертизу": Закон України від 9 вересня 2004 року №1992 – IV // Відомості Верховної Ради України [або: ВВР]. – 2005. – №1. – Ст. 14.

Про гуманітарну допомогу: Закон України від 22 жовтня 1992 року №1192 – XIV // Закони України / Верховна Рада України; Інститут законодавства. – Т.19. – К., 2000. – С. 429 – 437.

Дисертації

Зернецька О.В. Глобальні трансформації систем масової комунікації: Дис… д-ра політ. наук: 23.00.04 / НАН України; Інститут світової економіки і міжнародних відносин. – К., 2000. – 359 арк.

Автореферати дисертацій

Поликарпов В.С. Философский анализ роли символов в научном познании: Автореф. дис… канд. филос. наук: 09.00.08/ Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1985. – 35 с.

Авторські

свідоцтва

Линейный импульсный модулятор: А.с. № 1626362. Украина. МКИ НОЗК7/02/ В.Г. Петров - № 4653428/21; Заявлено 23.03.92; Опубл. 30.03.93, Бюл. № 13. – 4 с. ил.

Патенти

Пат. 4601572 США, МКИ G 03 B 27/74. Microfilming system with zone controlled adaptive lighting: Пат. 4601572 США, МКИ G 03 B 27/24/ D.S. Wise (США); McGraw-Hill Inc. - № 721205; Заявл. 09.04.85; Опубл. 22.06.86; НКИ 355/68. – 3 с.

Депоновані

наукові праці

Меликов А.З., Константинов С.Н. Обзор аналитических методов расчета и оптимизации мультиресурсных систем обслуживания / Науч.-произв. корпорация "Киев. ин-т автоматики". – Киев, 1996. – 44 с. – Рус. – Деп. в ГНТБ Украины 11.11.96, №2210 – Ук96 // Анот. в ж. Автоматизация производственных процессов. – 1996. – №2.

Каталоги

Каталог млекопитающих СССР. Плиоцен – современность / АН СССР, Зоол. ин-т; Под ред. И.М. Громова, Г.И. Барановой. Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1981. – 456 с.

Інструкції

Типовая инструкция по эксплуатации топливоотдачи тепловых электростанций ТИ 34-70-044-85: Утв. Гл. техн. упр. по эксплуатации энергосистем М-ва энергетики электрефикации СССР 01.10.85: Срок действия установлен с 01.01.95. – М., 1986. – 43 с.

Стандарти

ДСТУ 3582-97 "Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові та бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила".

16

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.