Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ курсова_земпроект.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
28.10.2018
Размер:
157.18 Кб
Скачать

Література Основна:

 1. Законодавство України про землю – К.: КНТ, 2006. -532с.

 2. Третяк А. М. Наукові основи землеустрою. Навч. Посібник -.: ТОВ ЦЗРУ, 2002. - 342С.

 3. Теоретичні основи державного земельного кадастру: Навч. Посібник / М, Г. Ступень, Р. Й. Гулько – Львів: „Новий світ”

Додаткова

 1. Третяк А. М. Економіка землекористування та землевпорядкування. Навч посібник. – К. : ТОВ ЦЗРУ, - 542с.

 2. Федорченко М., Янов О. Земельне право України: посібник для практиків у двох томах. Т.І. Земельні відносини в населених пунктах/за заг. ред. М. Федорченка. - К., 2006. – 380 стор.

 3. Третяк А. М., Бабміндра Д. І. Земельні ресурси України та їх використання, К.: ТОВ «ЦЗРУ», 2003, 143с.

 4. Менеджмент у землевпорядкуванні. Навч. посібник/ А. М. Третяк, А. Я. Сохнич, В. М. Друга, Л. І. Смоленська, Р. А. Третяк. За щаг.ред. А. М. Третяка. – К.: ТОВ «ЦЗРУ», 2004. – С. 344

Додаток а. Зразок титульного аркуша курсової роботи

КОЛЕДЖ КЛАСИЧНОГО ПРИВАТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Курсова робота

З курсу «Землевпорядне проектування»

___________________________________________________________

(тема)

Виконав

ст. групи ______________________________________________________

(шифр) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові студента)

Керівник ______________________________________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

Запоріжжя

200_

Додаток б Зразок завдання на дипломну роботу

КОЛЕДЖ КЛАСИЧНОГО ПРИВАТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

З А В Д А Н Н Я

На курсову роботу студенту (ці)

______________________________

(шифр групи)

____________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

зі спеціальності 5.070906 «Землевпорядкування»

1.Тема курсової роботи_________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________

Затверджена протоколом засідання циклової комісії"___"____________ 200__ р.

2. Термін здачі закінченої роботи ______________________________

3. Цільова установка та загальний напрямок курсової роботи

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Об’єкт дослідження __________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

4.Структура та зміст курсової роботи (перелік питань, які необхідно опрацювати).

ВСТУП

Розділ 1.____________________________________________________

____________________________________________________________

  1. _______________________________________________________

____________________________________________________________

  1. _______________________________________________________

____________________________________________________________

  1. _______________________________________________________

____________________________________________________________

Розділ 2. ____________________________________________________

____________________________________________________________

2.1. _______________________________________________________

____________________________________________________________

2.2. _______________________________________________________

____________________________________________________________

Розділ 3. ____________________________________________________

____________________________________________________________

3.1. _______________________________________________________

____________________________________________________________

3.2. _______________________________________________________

____________________________________________________________

ВИСНОВКИ

5. Календарний план виконання роботи

№ п/п

Назви частин та етапи роботи

Термін виконання

за планом

фактично

1.

Складання бібліографії та вивчення літературних джерел

3.

Збирання матеріалу на підприємстві

4.

Виконання вступу

5.

Виконання розділу 1

6.

Виконання розділу 2

7.

Виконання розділу 3

8.

Формулювання висновків

9.

Оформлення роботи

10.

Подання роботи на кафедру

Дата видачі завдання "___"____________200__р.

Керівник курсової роботи ____________________________________

Підпис, розшифровка підпису

Завдання прийняв (ла) до виконання _____________________________

Підпис студента (ки)

Висновки керівника по роботі __________________________________

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.