Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Сутність капіталу та його види.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
13.08.2019
Размер:
70.66 Кб
Скачать

Сутність капіталу та його види

Кapital, у французькій - capital означає головне майно, головна сума.

Поняття “капітал” , або “інвестиційні ресурси”, як стверджують відоміамериканські економісти Макконнелл і Брю, включає всі виробленізасоби виробництва ( всі види інструментів, машини, обладнання, складські приміщення транспортні засоби і мережу збуту), які використовуються увиробництві товарів і послуг та в доставці їх до кінцевого Капітал -споживача.це вартість, яка в процесі виробництва дає нову додану вартість, тобтосамозростає. Самозростання капіталу відбувається у процесі його обігу.Капітал розглядається як сукупність засобів виробництва і вічноювважається категорією. Він ототожнюється з речовою натуральною формою. Але навідміну від первинних чинників - затрат праці і землі - капітал, будучичастиною затрат є в той же час продуктом праці.

В умовах капіталістичних виробничих відносин засоби виробництва стають капіталом, перетворюючись на знаряддя одержання доданоївартості.

Капітал будь-якого підприємства представлений 2 складовими: власними та позиковими коштами. Власний капітал – важлива частина капіталу підприємства, яка перебуває у його власності і виконує наступні функції: довгострокового фінансування; гарантії захисту капіталу кредиторів та відшкодування збитків; участі у розподілі отриманого прибутку; участі в управлінні підприємством. В складі власного капіталу виділяють 2 складові: інвестований капітал та накопичений капітал. Інвестований капітал – це сума простих і привілейованих акцій за їх номінальною вартістю, а також додатково вкладений капітал, який також може бути поділений за джерелами утворення.

В балансі інвестований капітал представлений статутним капіталом; додатково вкладеним капіталом (в частині отриманого емісійного доходу від реалізації акцій); іншим додатковим капіталом (сума дооцінки необоротних активів, вартість безкоштовно отриманих активів).

Накопичений капітал відображається в балансі у вигляді статей, які виникають в результаті розподілу чистого прибутку (резервний капітал, нерозподілений прибуток).

Резервний капітал відображає суму резервів, створених за рахунок чистого прибутку відповідно до діючого законодавства та засновницьких документів; призначений для покриття непередбачених витрат, збитків, на сплату боргів у випадку ліквідації підприємства.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) – сума прибутку, яка реінвестована у підприємство, або сума непокритого збитку. Нерозподілений прибуток визначає прибуток, що залишається у підприємства після виплати доходів власникам та формування резервного капіталу.

В складі власного капіталу виділяють ще 2 статті, які коригують підсумкове значення власного капіталу: неоплачений та вилучений капітал. Неоплачений капітал відображає суму заборгованості власників за внесками до статутного капіталу підприємства. Вилучений капітал відображає фактичну собівартість акцій власної емісії, або часток, викуплених підприємством у його учасників.

Позиковий капітал – частина коштів підприємства, яка сформована за рахунок залучених коштів, які не є власністю підприємства і через певний строк повинна бути повернена власнику.

Основними елементами позикового капіталу виступають банківські кредити, облігаційні позики, кредиторська заборгованість.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.