Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
пз 2_1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.08.2019
Размер:
87.55 Кб
Скачать

Міністерство транспорту та зв’язку України

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Факультету інформаційних технологій

Методична розробка

На практичне заняття

Тема 7. Мережі кабельних технологій

ЗАНЯТТЯ 31:«Уточнення технічних вимог до проектованої мережі доступу»

КИЇВ – 2006

Міністерство транспорту та зв’язку України

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Затверджую

Завідувач кафедри Інформаційних технологій

__________________М.П. Гніденко

“____”_______________2006р.

Методична розробка

для проведення практичного заняття з дисципліни “Телекомунікаційні та інформаційні мережі“ для студентів денної форми навчання з підготовки бакалаврів

за напрямом 0924 " Телекомунікації"

Тема 7. Мережі кабельних технологій

ЗАНЯТТЯ 31:«Уточнення технічних вимог до проектованої мережі доступу»

Обговорено на засіданні ПМК №___

«___»___________2006р

КИЇВ – 2006

Навчальні та виховні цілі

  1. Навчитись виконувати уточнення технічних вимог до мережі доступу (МД), що проектуеться, та складання індивідуального завдання на її проектування при створенні нового об’єкту зв’язку за показниками надійності та іншими початковими даними.

  2. Отримати уявлення про зовнішні характеристики об’єкту, що буде проектуватися, узгодження та доповнення завдання на проектування об’єкту перед затвердженням завдання замовником.

  3. Виховувати відповідальність слухачів за виконання робіт та розрахунків при проектуванні МД

ЧАС: 2 навчальних години

МІСЦЕ: ауд 213 (218).

Учбово-матеріальне забезпечення

1.Комплект документації, що містить в собі:

-методичні вказівки для студентів денної та заочної форми навчання на курсове проектування МД;

-ДСТУ 34.601. Інформациона технологія. Комплекс стандартів на автоматизовані системи. Автоматизиовані системи. Стадии створення;

-ДСТУ 34.602. Інформаційна технологія. Комплекс стандартів на автоматизовані системи. Техничне завдання на створення автоматизованой системи.

Розподіл часу заняття

Вступна частина 5 хв.

Перевірка підготовки студентів до заняття 10 хв.

Навчальні питання

1. Уточнення номенклатури послуг і їх характеристик. 30 хв.

2. Види зовнішніх зв’язків МД і їх навантаження. 20 хв.

3. Показники надійності МД для користувачів та оператора МД. 20 хв.

Заключення 3 хв.

Завдання на СРС. 2 хв.

1. Підготовка до обговорення проблем, винесених на практичне заняття..

2. Види користувачів МД та їх кількість.

Вступна частина

Основою створення будь-якого об’єкта є процес поектування. Під ним розуміють комплекс робіт, що складається з пошуку, досліджень, розрахунків та конструювання з метою отримання описування, достатного для створення нового виробу чи реконструкції старого у повному обсязі відповідающого заданим, або уточненім вимогам. Це описування отримують при перетворенні первинного описування – технічного завдання (ТЗ).

Вимоги до якості проектів, термінів їх виконання стають все більш жорсткими, а складові ТЗ зростають за показниками та удосканалюються. Задовольнити вимоги за допомогою збільшення кількості проектувальників ускладненно, бо процеси поектування слабо паралюються. Вирешення можливе на основі застосування ЕОМ та автоматизації проектування(АП).

Ступень автоматизації може бути різним й оцінюється часткою δ проектних робіт, що виконуються на ЕОМ без участі людини [1]. При δ =0 проектування неавтоматизоване. Мета автоматизації пректування- підвищення якості, зменьшення матеріальних витрат, скоротшення термінів проектування та кількості і-т працівників, підвищення продуктивності їх праці. Для АП характерне систематичне використання ЕОМ при раціональному росподілі функцій між людиною та ЕВМ. За допомогою останної розв’язуються задачі, що більш підлягають формалізації, а “творити” це справа людини. Для розуміння послідовності виконання проектування МД та отримання навичок в виконанні учбового проектування на занятті - воно не автомвтизоване.

Робота по проектуванню має на меті поглибити вивчення дисципліни “Телекомунікаційні та інформаційні мережі” за рахунок самостійної, ініціативної роботи студентів над проектуванням найбільш масових частин сучасних телекомунікаційних та інформаційних мереж – (МД). В процесі проектування студенти також ознайомляться з загальною проектною процедурою телекомунікаційних мереж та мережевих об’єктів

В рамках даного курсового проекту студент повинен самостійно, за допомогою сучасної фахової періодичної літератури [2-6] або спеціальних монографій [1] останніх двох років, знайти потрібну для проектування інформацію і детально ознайомитися з конкретною технологією МД, яка передбачена його персональним варіантом проекту. А матеріал лекційного курсу надасть можливість первиного знайомства з основами, принципами побудови МД та їх особливостями. На основі такого ознайомлення, а також на основі теоретичних і практичних знань, отриманих на лекціях, практичних заняттях (минулого та поточного семестрів), лабораторних заняттях (минулого семестру), та шляхом самостійної роботи над рекомендованою літературою з даної дисципліни, студент проводить власне курсове проектування. Воно передбачає послідовне виконання семи етапів викладених [2,3]:

- уточнення завдання на проектування;

-інформаційно-потоковий розрахунок мережі;

- проектування вузлів мережі;

- проектування міжвузлових зв’язків;

- оцінка кількості обладнання та капітальних витрат;

- оцінка кількості персоналу та експлуатаціних витрат;

- узагальнення та аналіз результатів проектування.

Кожен етап проектування закінчується оформленням відповідного розділу пояснювальної записки проекту.

Оформлення ведеться на аркушах А4 за загальними вимогами до текстових документів, наприклад, за ДСТУ 3008-95. Допускається рукописне оформлення пояснювальної записки за умови розбірливості письма. Текст і рисунки розміщують на одній сторінці аркуша – друга залишається чистою для зауважень при перевірці проекту та для можливих виправлень проекту за зауваженнями. Підбірка аркушів пояснювальної записки нумерується, зшивається, підписується студентом і здається в деканат факультету для реєстрації і перевірки.

Титульний лист виконується згідно Додатку А. Формування інших листів та їх нуменація, ТЗ, мета, зміст згідно наведеного прикладу в Методичному керівництві з виконання курсового проекту Л.Н. Беркман, Н.І. Кунах, -К.:ДУІКТ, 2003.-8с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.