Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
17_Підручник.ЗорянаМацюк.Укр.мовапроф.спілкуван...rtf
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.08.2019
Размер:
5.06 Mб
Скачать

Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич

Українська мова професійного спілкування

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Київ "Каравела" 2005

УДК 811.161.2'276.11(075.8) Гриф надано

ББК 81.2УКР-9 Міністерством освіти і науки України

М 66 (лист № 14/18.2-1489 від 29.06.2005р.)

Рецензенти:

О. В. Кровицька,

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу української мови Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича

HAH України;

М. С. Скаб,

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії та культури української мови Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.

Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич М 66 Українська мова професійного спілкування: Навч. посібн. - К.: Каравела, 2005. - 352 с.

ISBN 966-8019-43-1

Посібник містить загальнотеоретичні відомості про мову і мов­лення, основні функції мови, конкретизує зміст понять українська національна і літературна мова, мова професійного спілкування з позиції теорії стилів та культури мовлення.

Докладно описано особливості усного та писемного ділового мов­лення, види та форми їх реалізації, а також орфоепічні, лексичні, морфологічні, синтаксичні норми мови професійного спілкування.

Призначений для студентів вищих закладів освіти різного рівня акредитації, майбутніх фахівців банківської, фінансової, економіч­ної, юридичної та інших галузей, викладачів, усіх, хто бажає під­вищити загальний рівень професійного мовлення.

Посібник може зацікавити вчителів та учнів загальноосвітніх шкіл.

УДК 811.161.2'276.11(075.8) ББК 81.2УКР-9

© Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич, 2005 ISBN 966-8019-43-1 © Видавництво "Каравела", 2005

Зміст

ПЕРЕДМОВА 5

ВСТУП 7

§ 1. Мова як суспільне явище. Основні функції мови 7

§ 2. Місце української мови серед інших мов світу.

З історії становлення та розвитку української мови 13

§ 3. Українська національна та літературна мова. Тенденції

розвитку української літературної мови на сучасному етапі 17

§ 4. Основні ознаки літературної мови 29

Розділ 1. УКРАЇНСЬКА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО

СПІЛКУВАННЯ В АСПЕКТІ ТЕОРІЇ СТИЛІВ

ТА КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ 37

§ 1. Стилі сучасної української літературної мови 37

§ 2. Культура мови і культура мовлення. Комунікативні ознаки

культури мовлення 52

§ 3. Словники як джерело інформації. Роль словників

у підвищенні мовної культури 61

Розділ 2. КУЛЬТУРА УСНОГО ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ .. 81

§ 1. Основні норми усного професійного мовлення 81

§ 2. Види і жанри усного професійного мовлення 95

§ 3. Український мовленнєвий етикет 109

Розділ 3. ЛЕКСИЧНІ НОРМИ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО

СПІЛКУВАННЯ 120

§ 1. Загальна характеристика лексики сучасної української

літературної мови 120

§ 2. Термін у системі професійного мовлення 131

§ 3. Синоніми 143

§ 4. Омоніми 149

§ 5. Пароніми в діловому мовленні 152

§ 6. Абревіатури в діловому мовленні. Правила

скорочування слів 158

Розділ 4. МОРФОЛОГІЧНІ НОРМИ МОВИ

ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ 165

§ 1. Нормативні аспекти граматичних категорій іменника

(рід, число, відмінок) 165

§ 2. Прикметник у професійному мовленні 180

§ 3. Норми вживання числівника в професійному мовленні 187

§ 4. Займенник у діловому мовленні 196

§ 5. Дієслово в діловому мовленні 202

Розділ 5. СИНТАКСИЧНІ НОРМИ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО

СПІЛКУВАННЯ 211

§ 1. Особливості синтаксису ділового мовлення 211

§ 2. Порядок слів у реченні 214

§ 3. Однорідні члени речення 216

§ 4. Координація присудка з підметом 221

§ 5. Складні випадки керування 223

Розділ 6. ДОКУМЕНТ ЯК ОСНОВНИЙ ВИД ПИСЕМНОГО

ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ 229

§ 1. Документ, його функції. Класифікація документів 229

§ 2. Основні реквізити документа, їхня характеристика 233

§ 3. Загальні вимоги до оформлення та особливості мови

ділових паперів 245

§ 4. Характеристика найуживаніших документів. Вимоги

до їх змісту та оформлення 250

§ 5. Різновиди наукових робіт 275

Програма курсу „Українська мова професійного спілкування".. 291

Плани практичних занять 296

Самостійна робота студентів 302

Орієнтовна тематика рефератів 307

Контрольні питання 308

Типові помилки у слововживанні 310

Література 344

Додатки 346

ПЕРЕДМОВА

Вихід України на світову арену як незалежної самостійної держави загострив багато проблем - економічних, політичних, соціальних. Не­відворотно постало питання про стан української мови, яка століття­ми перебувала на периферії наукового та офіційного-ділового життя. З наданням українській мові статусу державної реально виникла потреба державних службовців, фахівців різних галузей господарства доско­нало володіти державною мовою для ефективного виконання посадо­вих обов'язків. З метою забезпечити належний рівень володіння навич­ками ділового мовлення Міністерство освіти і науки України впрова­дило для студентів вищих навчальних закладів різного рівня акредитації курс української мови з професійним спрямуванням.

Пропонований посібник зорієнтований на формування знань про специфіку усної та писемної форм реалізації ділової української мови (наукового та офіційно-ділового стилів) з урахуванням фахової спря­мованості навчання майбутніх економістів, менеджерів, банківських працівників, фахівців з проблем економічної соціології.

Посібник містить виклад основних теоретичних положень про суть та функції мови, загальних питань походження та історії розвитку укра­їнської літературної мови, висвітлює тенденції розвитку української мови на сучасному етапі.

Характеристика вимог щодо усного професійного мовлення перед­бачає виділення основних орфоепічних та акцентуаційних правил, форм і жанрів усного ділового мовлення (публічний виступ, телефон­на розмова, ділова бесіда). Аналіз особливостей писемного ділового мовлення пов'язаний з визначенням змісту, структури, порядку скла­дання та оформлення різних видів документів, використання яких зу­мовлено навчальною та науковою роботою студентів і майбутньою професійною діяльністю.

Посібник сприятиме активізації та поглибленню знань грамати­ки, лексики, фразеології та синтаксису сучасної ділової мови, а та­кож розвиткові та удосконаленню вмінь і навичок роботи з текстами наукового та офіційно-ділового стилю в межах сфери професійного спрямування.

Словник-довідник, доданий до посібника, допоможе уникнути ти­пових помилок у вживанні слів та побудові словосполучень, пошире­них у системі ділового мовлення.

Зважаючи на відсутність єдиної програми з курсу ділової україн­ської мови, схваленої Міністерством освіти і науки України, у посіб­нику подано програму, затверджену вченою радою Львівського націо­нального університету імені Івана Франка, плани практичних занять, орієнтовну тематику рефератів та перелік контрольних питань.

Зміст і структура посібника узгоджуються з навчальними планами для студентів різних економічних спеціальностей.

Посібник може бути корисний усім, хто цікавиться проблемами професійного ділового мовлення, а також бажає підвищити загальний рівень культури мовлення.

ВСТУП

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]