Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
GİGİYENA testlar FUL.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
01.08.2019
Размер:
1.39 Mб
Скачать

Bölmə 4. Kommunal gigiyena

635## 4 3 4

Küyün gigiyenik tərifi hansıdır?

A)) Hər-hansı xoşagəlməz və ya arzuolunmaz səs və ya səslər qarışığı olub, insan orqanizminə zərərli və ya qıcıqlandırıcı təsir edir, onun iş qabiliyyətini azaldır, faydalı siqnalların qavramasına maneçilik edir, sakitliyi pozur

B) Eşitmə tezlikləri diapazonunda olan elastik mühitin mexaniki titrəyişləridir

C) Elektromaqnit dalğaları və gərginlik sahəsində yaranmış səs mühitinin vəziyyətidir

D) Eşitmə üzvünə səs dalğalarının təsirindən yaranmış hissiyyatdır

E) İnsan sağlamlığına ciddi təsir edən xarici mühit amilidir

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

636## 4 2 2

Aşağıtezlikli küyə hansı aiddir?

A)) Səsin maksimal təzyiqi ilə 300 Hs (hers) tezlik sahəsindən aşağı olan küy

B) Səsin maksimal təzyiqi ilə 300-dən 800 Hs-ə qədər tezlik sahəsində olan küy

C) Fasiləsiz spektra malik olub, bir aktavadan daha geniş sahədə olan küy

D) Spektrında eşidilən diskret tonlar olan küy

E) Kifayət qədər bərk cisimlərdə yayılmış səs tezlikli dalğaları

637## 4 2 2

Orta tezlikli küyə hansı aiddir?

A)) Səsin maksimal təzyiqi ilə 300-dən 800 Hs-ə qədər tezlik sahəsində olan küy

B) Səsin maksimal təzyiqi ilə 300 Hs tezlik sahəsindən aşağı olan küy

C) Fasiləsiz spektra malik olub, bir oktavadan daha geniş sahədə olan küy

D) Spektrında eşidilən diskret tonlar olan küy

E) Kifayət qədər bərk cisimlərdə yayılmış səs tezlikli dalğaları

638## 4 2 2

Struktur küyə hansı aiddir?

A)) Kifayət qədər bərk cisimlərdə yayılmış səs tezlikli dalğaları

B) Səsin maksimal təzyiqi ilə 300-dən 800 Hs-ə qədər tezlik sahəsində olan küy

C) Fasiləsiz spektra malik olub, bir oktavadan daha geniş sahədə olan küy

D) Spektrında eşidilən diskret tonlar olan küy

E) Səsin maksimal təzyiqi ilə 300 Hs tezlik sahəsindən aşağı olan küy

639## 4 2 2

Geniş zolaqlı küyə hansı aiddir?

A)) Fasiləsiz spektra malik olub, bir oktavadan daha geniş sahədə olan küy

B) Səsin maksimal təzyiqi ilə 300-dən 800 Hs-ə qədər tezlik sahəsində olan küy

C) Səsin maksimal təzyiqi ilə 300 Hs tezlik sahəsindən aşağı olan küy

D) Spektrında eşidilən diskret tonlar olan küy

E) Kifayət qədər bərk cisimlərdə yayılmış səs dalğaları

640## 4 1 2

Şəhərin layihələşdirilməsi zamanı gələcək (perspektiv) əhalinin sayı hansı məlumata əsasən hesablanır?

A)) Şəhəryaradıcı qrupun sayına əsasən

B) Yerin coğrafi koordinatlarına əsasən

C) Sənaye müəssisələrinin gücünə əsasən

D) Xidmətçi qrupun sayına əsasən

E) Mövcud torpaq sahəsinin iriliyinə əsasən

641# 4 1 2

Şəhər mikrorayonun tikinti sıxlığı normativləri nədən asılıdır?

A)) Yaşayış evlərinin mərtəbəliliyindən

B) Yerin coğrafi koordinatlarından

C) Şəhərin ərazisinin ölçülərindən

D) Şəhəryaradıcı amilin xarakterindən

E) Şəhər nəqliyyatının sayından

642## 4 3 4

Şəhər mikrorayonunun perimetral tikinti sistemi nəyə yol verir?

A)) Mikrorayon ərazisində küləyin sürəti və nəqliyyat küyünün səviyyəsini azaltmağa

B) Mikrorayon ərazisində küləyin sürəti və nəqliyyat küyünün səviyyəsini artırmağa

C) Mikrorayon ərazisində küləyin sürətini azaltmağa, nəqliyyat küyünün səviyyəsini artırmağa

D) Mikrorayon ərazisində küləyin sürətini artırmağa, nəqliyyat küyünün səviyyəsini azaltmağa

E) Bunların heç birinə təsiri yoxdur

643# 4 1 2

İnsanın eşitmə üzvü hansı tezlikdə səs dalğalarını qəbul edir?

A)) 16-dan 16000 Hs-ə qədər olan

B) 4-dən 12000 Hs-ə qədər olan

C) 16-dən 24000 Hs-ə qədər olan

D) 2-dən 2000 Hs-ə qədər olan

E) 8-dən 20000 Hs-ə qədər olan

644## 4 1 2

Səs təzyiqinin iki dəfə artması səs təzyiqinin dəyişməsinin hansı səviyyəsinə uyğun gəlir?

A)) 6 dB

B) 4 dB

C) 8 dB

D) 12 dB

E) 20 dB

645## 4 3 2

Ardıcıl nəqliyyat axınının yaratdığı küyün ölçülməsi harada aparılır?

A)) Nəqliyyat axınının birinci cərgəsi oxundan 7,5 m aralı, maşın yolu səviyyəsindən 1,2 m hündürlükdə

B) Nəqliyyat axınının birinci cərgəsi oxundan 8,0 m aralı, maşın yolu səviyyəsindən 1,5 m hündürlükdə

C) Nəqliyyat axınının birinci cərgəsi oxundan 8,5 m aralı, maşın yolu səviyyəsindən 1,2 m hündürlükdə

D) Nəqliyyat axınının ikinci cərgəsi oxundan 7,5 m aralı, maşın yolu səviyyəsindən 1,2 m hündürlükdə

E) Nəqliyyat axınının birinci cərgəsi oxundan 7,5 m aralı, maşın yolu səviyyəsindən 1,5 m hündürlükdə

646## 4 3 2

“Məhdud tikinti zonası” elə bir ərazidir ki, burada yerləşən radiotexnik obyektin elektromaqnit enerji gücün yol verilən səviyyədən artıq olması yer səthindən neçə m –dən çox hündürlüyündə tövsiyyə olunur?

A)) 2,0 m-dən çox

B) 3,0 m

C) 2,5 m

D) 3,5 m

E) 1,5 m

647## 4 1 2

Vibrasiyanın intensivliyi hansı vahidlə ölçülür?

A)) dB ilə

B) A/m ilə

C) MkVt/kv.sm ilə

D) V/m ilə

E) H/kv.m ilə

648## 4 2 3

İnsanların müxtəlif məskunlaşdığı yerlər üçün küyün icazə verilən səviyyəsinin (parametrlərinin) müəyyən edilməsi nədən asılıdır?

A)) Həmin şəraitdə insanın əmək fəaliyyətinin növünə məxsus olan əsas fizioloji proseslərindən asılıdır

B) Küyün təsirinə məruz qalan əhalinin orta yaş göstəricisindən asılıdır

C) İnsanın küyün təsiri altında olması müddətindən asılıdır

D) İnsanın məskunlaşdığı yerdə küydən müdafiə olunmasından asılıdır

E) Küyün əmələ gəlmə mənbəyindən asılıdır

649## 4 3 4

“Məhdud tikinti zona”-sında radiotezlikli elektromaqnit dalğaların təsirinə görə perspektiv tikinti zamanı nəyə üstünlük verilir?

A)) Nəzərdə tutulan tikinti obyektlərinin hündürlüyünə

B) Müalicə-profilaktik və uşaq müəssisələrinin yerləşdirilməsinə

C) Radiotexnik obyektlə yaşayış binaları arasındakı məsafəyə

D) Müalicə-profilaktik və uşaq müəssisələrinin daxili planlaşdırılmasına

E) Digər radiotexnik obyektlərin yerləşdirilməsinə

650## 4 1 2

Küyün səviyyəsinin yaşıllıqlar zolağı ilə aşağı salınmasının hesablanması zamanı nə nəzərə alınır?

A)) Yaşıllıq zolağının eni və onun əkilməsinin xarakteri

B) Ağacların hündürlüyü

C) Ağacların növü

D) Ağacların yaşı

E) Yaşıllığın sıxlığı

651## 4 3 4

Şəhərlərin ərazisi funksional istifadəsinə görə hansı zonalara bölünür?

A)) Seliteb, sənaye, kommunal-anbarlar, xarici nəqliyyat

B) Mədəni-məişət, nəqliyyat, sənaye, anbarlar

C) Yaşıllıqlar, təhsil, yaşayış, xidmət müəssisələri

D) Ticarət, seliteb, sənaye, kommunal xidmətləri

E) İstirahət, yaşayış, iaşə müəssisələri, yaşıllıq

652## 4 3 3

Şəhər əhalisi ictimai istehsalatda iştirakı və əmək fəaliyyətinin xarakterinə görə hansı qruplara bölünür?

A)) Şəhəryaradıcı, xidmətçi, fəaliyyətsiz, əmək qabiliyyəti olmayan

B) Demoqrafik, sağlam, sosial-iqtisadi

C) Təhsilli, savadsız, iqtisadi təminatlı

D) Fəaliyyətli, fəaliyyətsiz, ixtisaslı

E) Xüsusi təyinatlı, xidmətçi, sosial-mədəni

653## 4 1 4

Şəhərlərin seliteb zonasının əsas struktur elementinə nə aiddir?

A)) Mikrorayon

B) Yaşayış rayonu

C) Məhəllə

D) Mahal

E) Ticarət mərkəzi

654## 4 2 3

Layihələşdirilərkən şəhərlərin və digər yaşayış məskənləri əhalisinin sayı necə hesablanır?

A)) Şəhəryaradıcı qrupun sayına əsasən

B) Xidmətçi qrupun sayına əsasən

C) Fəaliyyətsiz qrupun sayına əsasən

D) Məktəblilər qrupunun sayına əsasən

E) Tibb işçilərinin sayına əsasən

655## 4 1 2

Şəhərlərdə ali təhsil idarələrin gündüz şöbələrinin tələbələri hansı qrupa aiddir?

A)) Fəaliyyətsiz qrupa

B) Xidmətçi qrupa

C) Şəhəryaradıcı qrupa

D) Əmək qabiliyyəti olmayan qrupuna

E) Sosial ehtiyaclı qrupa

656## 4 1 2

Şəhərlərdə ali təhsil müəssisələrinin müəllimləri hansı qrupa aiddir?

A)) Xidmətçi

B) Şəhəryaradıcı

C) Fəaliyyətsiz

D) Qulluxçu

E) Əmək qabiliyyəti olan

657## 4 2 6

Şəhəryaradıcı qrupun əhalisinin sayı layihələşdirilərkən yeni şəhərlər üçün (I) neçə faizdən az, layihələşdirilən müddətin sonu (II) üçün neçə faizdən çox olmamalıdır?

A)) I-40%, II-35%

B) I-50%, II-50%

C) I-45%, II-25%

D) I-80%, II-20%

E) I-33%, II-60%

658## 4 3 4

Şəhərin seliteb (yaşayış) zonası hansı funksional vahidlərin yerləşdirilməsi üçündür?

A)) Yaşayış rayonları, ictimai mərkəz, ümumi istifadə üçün yaşıllıqlar

B) Sənayenin perspektiv inkişafı obyektləri

C) Hava donanması, su nəqliyyatı limanı

D) İri sənaye müəssisələri, xidmət obyektləri

E) Əhali üçün istirahət-sağlamlaşdırıcı obyektlər

659## 4 2 3

Şəhərin sənaye zonasında yerləşdirilən obyektlərə nə aiddir?

A)) Sənaye müəssisələri və onlarla əlaqəli olan obyektlər

B) Anbarlar, nəqliyyat depoları

C) Yaşıllıqlar, parklar, hovuzlar

D) İctimai-iaşə müəssisələri, yaşayış evləri

E) Avtobus, dəmir yol vağzalları

660## 4 2 3

Şəhərin kommunal-anbarlar zonasında yerləşdirilən obyektlərə nə aiddir?

A)) Anbarlar, qarajlar, şəhər nəqliyyat depoları

B) Yaşayış binaları, xidmət müəssisələri

C) Tədris, müalicə-sağlamlaşdırma idarələri

D) Məktəbəqədər uşaq idarələri, məktəblər

E) Sanitar-mühafizə yaşıllıq zolaqları

661## 4 3 3

Əsas şəhəryaradıcı amillərə bunlardan hansılar aiddir?

A)) Sənaye və kənd təsərrüfat müəssisələri, material-texniki bazalar, xarici nəqliyyat müəssisələri, tikinti, ictimai-mədəniyyət idarələri

B) İctimai-iaşə, ticarət idarələri

C) İdman-istirahət müəssisələri

D) Yerli energetika və nəqliyyat idarələri

E) Məktəblər, məktəbəqədər uşaq müəssisələri

662## 4 2 3

Şəhərin xarici nəqliyyat zonasında yerləşdirilən obyektlərə nə aiddir?

A)) Sərnişin və yük nəqliyyat vasitələri və onlar üçün stansiyalar, portlar, limanlar

B) Sənaye müəssisələrinə xidmət idarələri

C) Nəqliyyat işçiləri üçün mədəni xidmət idarələri

D) Xarici ölkələrlə ticarət əlaqələri idarələri

E) Yükdaşımaların lisenziyalaşdırılması idarələri

663## 4 1 4

Şəhərlərdə əsas əhali qrupları sayının nisbəti nədən asılıdır?

A)) Şəhərin iriliyindən

B) İqlim zonasından

C) Sənayenin növündən

D) Əhalinin yaşından

E) Şəhəryaradıcı amildən

664## 4 2 3

Mikrorayon ərazisində yerləşdirilən obyektlərə nə aiddir?

A)) Yaşayış binaları, gündəlik xidmət idarələri, ümumi istirahət meydanları, fərdi nəqliyyat dayanacaqları

B) Şəhər əhalisinə xidmət üçün teatrlar, mədəniyyət obyektləri

C) İri miqyaslı idman kompleksləri, su hövzələri

D) Şəhərlərarası nəqliyyat dayanacaqları

E) Şəhərin inzibati idarələri

665## 4 1 2

İri şəhərlərdə yaşayış ərazisində olan yaşayış rayonuna neçə mikrorayon daxil olur?

A)) 3-8

B) 4-5

C) 8-12

D) 2-3

E) 1-2

666## 4 3 3

Mikrorayon ərazisində yerləşən obyektlərdən əlavə şəhərin yaşayış rayonu ərazisində yerləşən obyektlərə hansılar aiddir?

A)) Poliklinika, dispanser, idman zalları və hovuzlar, kinoteatr, kitabxana, iri mağazalar və iaşə müəssisələri

B) Şəhər nəqliyyat dayanacaqları, yaşıllıq zonaları

C) Çarhovuzlar, üzgüçülük su hovuzları

D) Yaşayış binaları, məktəblər, xəstəxanalar

E) Beynəlxalq iclas, konfrans zalları

667## 4 1 2

Əhalinin sayına görə şəhərlər hansı qruplara bölünür?

A)) Kiçik, orta, böyük, iri, ən iri

B) Böyük, orta, kiçik

C) İnkişaf edən, inkişafı qurtarmış, sabit

D) Köhnə, yeni, cavan

E) Miqrasiyalı, miqrasiyasız, sabit yerləşmiş

668## 4 1 2

İri şəhərlərdə əhalinin sayı nə qədər olur?

A)) 500 000-1 000 000

B) 250 000-400 000

C) 600 000-800 000

D) 150 000-300 000

E) 900 000-1 500 000

669## 4 1 2

Kiçik və orta şəhərlərdə əhalinin sayı nə qədər olur?

A)) 50 000-100 000

B) 200 000-450 000

C) 500 000-600 000

D) 25 000-30 000

E) 20 000-40 000

670## 4 1 2

Kənd yaşayış məskənlərin ərazisi hansı zonalara bölünür?

A)) Yaşayış zonası, təsərrüfat-istehsalat zonası, ictimai mərkəz

B) Yaşıllıqlar, nəqliyyat, anbarlar zonaları

C) Mədəni-istirahət, kommunal təsərüffat, ictimai zonalar

D) Şəhərlərarası nəqliyyat, kənd təsərrüfat zonaları

E) Taxılçılıq, tərəvəzçilik, üzümçülük zonaları

671## 4 2 1

Urbanizasiya nə deməkdir?

A)) Əhalinin şəhərlərdə məskunlaşmasının artması

B) Əhali gəlirlərinin artması

C) Əhalinin yaradıcılıq qabiliyyətinin artması

D) Əhalinin sağlamlıq səviyyəsinin artması

E) Əhalinin idman rekordlarının artması

672## 4 3 4

Urbanizasiyanın mənfi təsirlərinə nə aid edilə bilər?

A)) Xarici mühitin çirklənməsi, küyün artması, şəhər mikroiqliminin yaranması, həyat ritminin sürətlənməsi, həddən artıq məlumatlanma

B) Maddi gəlirlərin azalması

C) Tibbi yardımın pisləşməsi

D) Nəqliyyat əlaqələrinin çətinləşməsi

E) Su qıtlığının yaranması

673## 4 3 4

Urbanizasiyanın müsbət təsirlərinə nə aid edilə bilər?

A)) Əhalinin maddi və mənəvi həyat tərzinin yüksəlməsi

B) İdman-sağlamlıq komplekslərinin iriləşməsi

C) Əhaliyə tibbi xidmət göstərənlərin sayının artması

D) Əhaliyə yeni məlumatların çatdırılmasının sürətlənməsi

E) Cinayətkarlığın azalması

674## 4 3 3

Əhalinin sağlamlığına təsirin gücünə görə mənzil-kommunal şərait neçənci yeri tutur?

A)) 3-cü yeri

B) 2-ci yeri

C) 1-ci yeri

D) 4-cü yeri

E) 5-ci yeri

675## 4 2 1

Temperatura inversiyası nədir?

A)) Soyuq hava kütləsinin aşağı düşüb, isti hava kütləsinin onun üzərini örtməsi

B) Gün ərzində havanın temperaturasının dəyişkənliyi

C) Havanın temperaturasının isti istehsalat tullantıları hesabına dəyişməsi

D) Havanın temperaturasının mövsümü dəyişkənliyi

E) Relyefin havanın temperaturasına təsiri

676## 4 21

Temperatura inversiyasının uzum müddət davam etməsinə nə səbəb olur?

A)) Yüksək atmosfer təzyiqi, duman, hava hərəkətinin zəifliyi və ya heç olmaması

B) Hava cərəyanının çox yüksək olması

C) Hava temperaturasının isti istehsalat tullantıları hesabına dəyişməsi

D) Havanın həddən artıq tozlanması

E) Ultrabənövşəyi şüaların kəskin çatışmazlığı

677## 4 2 3

Atmosfer çirklənmələrin əhali sağlamlığına təsirin formaları hansıdır?

A)) Kəskin təsiri , xroniki təsiri, sanitariya həyat tərzinə təsiri

B) İqlimin mövsümi və dövrü dəyişkənliklərinə təsiri

C) Fiziki inkişafına təsiri , spesifik xəstələnməyə təsiri

D) Maddi imkanlara təsiri , sosial yardıma təsiri

E) Cinsi yetişkənliyə təsiri , boy artımına təsiri

678## 4 2 3

Belçika , Donora , Londonda qeyd olunan “toksiki dumanlar” nə ilə nəticələndi?

A)) Tənəffüs yolların xəstəlikləri və ölümün artması ilə

B) Ümumi xəstələnmənin artması ilə

C) Əhalinin sanitariya həyat tərzinin pisləşməsi ilə

D) Yaşayış məskənlərində işıqlanmanın pisləşməsi ilə

E) Evlərdə ultrabənövşəyi şüalanmanın azalması ilə

679## 4 2 4

Sənaye tullantılarından təmizlənmənin gigiyenik cəhətdən effektivliyi atmosfer havanın keyfiyyətinə görə müəyyən edilərək şəhərin hansı yerində təyin etməklə qiymətləndirilir?

A)) Sanitariya – mühafizə və seliteb (yaşayış) zonaların sərhədində

B) Atmosfer tullantıların havaya daxil olduğu yerdə

C) Sənaye meydançaların ərazisində

D) Sanitariya – mühafizə zonası daxilində

E) Şəhərkənarı xarici nəqliyyat zonasında

680# # 4 3 2

Müasir şəhərlərdə havanın aşağı qatlarında fotokimyəvi dəyişkənliklərin əsas səbəbi nədir?

A)) Havanın yüksək səviyyədə üzvi maddələr və azot oksidləri ilə çirklənməsi

B) Havanın tozlanması

C) Havanın karbon qazı və dəm qazı ilə çirklənməsi

D) Havanın kanseroqen maddələrlə çirklənməsi

E) Havanın temperaturasının yüksəlməsi

681## 4 2 2

Fotokimyəvi dumanın əmələ gəlmə zamanı mühüm ilkin reaksiya nədən ibarətdir?

A)) Günəş şüaları ultrabənövşəyi spektrının təsiri altında azot iki oksidin azot oksidi və atom halında oksigenə parçalanması

B) Karbon qazının oksigenlə birləşməsi

C) Kükürd qazının havada sürətlə yayılması

D) Havanın tüstü və qurumla çirklənməsi

E) Havaya iri ölçülü tozların daxil olması

682## 4 3 4

Fotokimyəvi parçalanmanın son məhsullarına nə aiddir?

A)) Karbon oksidi və karbon iki oksid , üzvi aerozollar

B) Azot oksidləri

C) Kükürd oksidləri

D) Kanserogen maddələr

E) Qurğuşun birləşmələri

683## 4 1 2

Müasir şəraitdə planetimizin iqliminin dəyişə bilməsini nə ilə əlaqələndirirlər?

A)) Havaya daxil olan karbon qazının miqdarının artması

B) Havada fotokimyəvi proseslərin getməsi

C) Havada kükürd qazının toplanması

D) Daha çox yanacağın yandırılması

E) Havanın tozlanma dərəcəsinin artması

684##4 1 2

Karbon qazının iqlimin dəyişməsinə təsir edə bilməsinin səbəbi nədir?

A)) Günəş şüalarını yerə tərəf buraxır , əmələ gələn infraqırmızı (istilik) şüalarını geri fəzaya buraxmır

B) Özündən istilik şüalarını buraxır

C) Havaya soyuducu təsir göstərir

D) Havada bütün qazların bir səviyyədə qalmasına təsir edir

E) Havada aerozolları özündə birləşdirir

685## 4 2 3

Şəhərlərdə ən çox yayılmış atmosfer çirkləndiricilərinə hansı birləşmələr aiddir?

A)) Asılı maddələr , kükürd dioksidi, karbon oksidi , oksidantlar

B) Kanserogen maddələr

C) Karbohidrogenlər

D) Allergenlər

E) Xlor birləşmələri

686# # 4 1 2

Şəhərlərdə istifadə edilən yanacaq növlərinə nə aiddir?

A)) Bərk yanacaq (daş kömür) , maye yanacaq (mazut) , qaz halında yanacaq (yanacaq qazı)

B) Elektrik yanacağı

C) Buxar yanacağı

D) Odun yanacağı

E) Yeraltı qaynar sular

687## 4 2 3

Mazut yanacağının yanması nəticəsində əmələ gələn maddələrə nə aiddir?

A)) Karbohidrogenlər, karbon oksidləri, azot və kükürd oksidləri, vanadium -5 oksidi

B) Toz hissəcikləri , aerozollar

C) Qurğuşun birləşmələri

D) Fotooksidantlar

E) Kanserogen maddələr-benzpirenlər

688 # # 4 1 3

Təbii qazın yanması nəticəsində əmələ gələn maddələrə nə aiddir?

A)) Azot oksidləri və karbohidrogenlər

B) Kükürd oksidləri

C) Karbon oksidləri

D) Fotooksidantlar

E) Aerozollar

689# # 4 2 2

Bərk yanacağın yanması zamanı əmələ gələn külün miqdarı nədən asılıdır?

A))Yanacaq materialının küllülük dərəcəsi və yandırılmasının növü

B) Yandırılarkən havada oksigenin miqdarı

C) Yanacaq peçlərinin konstruksiyası

D) Yandırılma müddəti

E) Yanacaq materialının istehsal edilməsi yeri

690## 4 3 4

Avtonəqliyyat yanacağı tullantıları içərisində gigiyenik cəhətdən öyrənilməsinə əhəmiyyət verilənlərə nə aiddir?

A)) Karbon oksidi, azot oksidləri, karbohidrogenlər, aldehidlər,qurum, qurğuşun aerozolları

B) Kükürd oksidləri, fotooksidantlar

C) Tüstü və tozlar

D) Andidetonatorlar

E) Antifrizlər

691 ## 4 2 3

Avtonəqliyyat tullantılarının daha zərərli olmasının səbəbi nə hesab edilir?

A)) Tullantıların insanların tənəffüs sahəsinə tullanması

B) Tullantıların həcminin çox olması

C) Tullantıların tərkibinin mürəkkəb olması

D) Tullantıların daha toksiki olması

E) Tullantıların çətin birləşmələr əmələ gətirməsi

692##4 3 3

Avtonəqliyyatın tullantılarının (işlənmiş qazların) miqdarı və tərkibi nədən asılıdır?

A)) Mühərrikin tipi, gücü, texniki vəziyyəti , istifadə olunan yanacağın keyfiyyətindən

B) Mühərrikin yerli istehsalı və ya xaricdən alınmasından

C) Mühərrikin işlədilməsi müddətindən

D) Mühərrikə qulluğun səviyyəsindən

E) İstifadə olunan yanacağın qiymətindən

693##4 3 2

Neft emalı müəssisələrindən atmosferaya daxil olan atmosfer çirkləndiricilərinə nə aiddir?

A)) Hidrogen sulfid , karbohidrogenlər, kükürd qazı,karbon oksidi

B) Azot oksidləri , benzpirenlər

C) Karbon qazı, dəm qazı

D) Sulfat və sulfit birləşmələri

E) Kanserogen maddələr, oksidantlar

694##4 1 2

Xroniki təsir edən atmosfer çirkləndiriciləri hansı qruplara bölünür?

A)) Xroniki spesifik təsir və xroniki qeyri spesifik təsiri qrupları

B) Kəskin və xroniki təsir qrupları

C) Yaxın və uzaq müddətli təsir qrupları

D) Birdəfəlik və çoxdəfəlik təsir qrupları

E) Xəstələndirici və öldürücü təsir qrupları

695##4 1 3

Atmosfer çirkləndiricilərinin əhalinin sanitariya həyat tərzinə təsiri nədən ibarətdir?

A)) Şəffaflığı azaldır, təbii işıqlanmanı azaldır, duman əmələ gətirir ,yaşıllıqları məhv edir

B) Havanın temperaturasını yüksəldir

C) Atmosfer çöküntülərini artırır

D) Havanın tozlanmasına şərait yaradır

E) Havada karbon qazı və dəm qazının toplanmasına şərait yaradır

696##4 1 1

Temperatura inversiyasının təsadüf olunan formalarına nə aiddir?

A)) Yerüstü və yuxarıya qalxmış inversiyalar

B) Sadə və mürəkkəb inversiyalar

C) Təsirli və təsirsiz inversiyalar

D) Kəskin və xroniki inversiyalar

E) Qısa və uzunmüddətli inversiyalar

697##4 2 2

Atmosfer çirklənmələrinin atmosferanın yerüstü təbəqəsində olan konsentrasiyası və dəyişkənliyi nədən asılıdır?

A)) Tullantıların miqdarı, meteoroloji amillərdən

B) Tullantıların tullandığı yerindən

C) Tullantıdan sonra 3 gün ərzində havanın dəyişkənliyindən

D) Atmosfer təzyiqinin dəyişməsindən

E) Günəş radiasiyasının səviyyəsindən

698##4 3 2

Atmosferanın yerüstü təbəqəsində olan çirkləndirici maddələrin konsentrasiyasına təsir edən əsas meteoroloji amillərə nə aiddir?

A)) Hava cərəyanının istiqaməti və sürəti , atmosferanın temperatur stratifikasiyası , havanın rütubətliyi

B) Atmosfer təzyiqi və küləksiz günlərin sayı

C) Rütubətin vertikal və horizontal dəyişkənliyi

D) Küləkli günlərin tez-tez təkrarlanması

E) Alçaq və yüksək temperatur şəraiti

699##4 2 3

Atmosfer havasının öz –özünə təmizlənməsinin əsasını hansı proseslər təşkil edir?

A)) Fiziki , fiziki - kimyəvi ,kimyəvi proseslər

B) Bioloji proseslər

C) Biokimyəvi proseslər

D) Mexaniki təmizlənmə prosesləri

E) Alternativ kimyəvi proseslər

700## 4 2 4

Atmosfer havanın çirklənməsindən qorunmasının əsas tədbirlər qruplarına nə aiddir?

A))Texnoloji , planlaşdırma , sanitar – texniki tədbirlər

B) Mühafizə zonalarının təşkili

C) Rejim zonalarına bölünməsi tədbirləri

D) Sanitariya – qadağan tədbirləri

E) Radikal mübarizə tədbirləri

701## 4 1 2

Atmosfer çirklənmələri ilə mübarizənin radikal tədbiri hansıdır?

A)) Qapalı texnololoji proseslər , tullantısız texnologiyasının yaranması

B) Tullantısız xammaldan istifadə etmək

C) Tullantıları istifadəyə vermək

D) Tullantıları istehsal edildiyi yerdə məhv etmək

E) Tullantıları çox yüksək səviyyədə tullamaq

702## 4 23

Atmosfer çirklənmələri ilə mübarizənin planlaşdırma tədbirlərinə nə aiddir?

A)) Ərazinin zonalara bölünməsi, sanitariya – mühafizə zonaların təşkili , yaşayış rayonların planlaşdırılması və yaşıllaşdırılması

B) Tullantılarda çirkləndirici maddələrin azaldılması

C) Yanacağın tam yandırılması

D) Yaşayış evlərinin uzaqda tikilməsi

E) Nəqliyyatın miqdarının azaldılması

703## 4 2 3

Sənaye müəssisələrinin sinifi və sanitar–mühafizə zolağının eni nəyə əsasən təyin olunur?

A)) Sənaye müəssisəsinin gücü, texnolji prosesin spesifikası, tullantı maddələrin miqdarı və keyfiyyətinə əsasən

B) Temperatura inversiyasının tezliyinə əsasən

C) Yerin mikroiqlim şəraitinə əsasən

D) Sənaye müəssisələrinin iş rejiminə əsasən

E) Sənaye müəssisəsində olan işçilərin sayına əsasən

704## 4 2 3

Havanın tozlardan təmizlənməsi üçün qurğular hansı qruplara bölünür?

A)) Quru mexaniki toztutucuları, filtrasiya apparatları, elektrostatik filtrlər, yaş təmizləyici apparatları

B) Tam və natamam təmizləyici qurğular

C) Gündəlik və təkrar istifadə qurğuları

D) Oksidləşdirici və biokimyəvi qurğular

E) Buxarlandırma və ion mübadiləsi qurğuları

705## 4 3 2

Sənaye tullantılarının qaz halında olan qarışıqları təmizləmək üçün nə istifadə olunur?

A)) Skrubber, köpükləndirmə apparatları , barbaterlər və başqa absorbsiya və adsorbsiya prosesləri

B) Filtrasiya üsulu

C) Distilyasiya üsulu

D) Həlletmə üsulu

E) Elektrofiltrasiya və ionmübadiləsi üsulu

706## 4 1 2

Hündür borulardan (bacalardan) sənaye tullantılarının havaya buraxılması nəyə gətirib çıxardır?

A)) Tullantıların konsentrasiyasını yerin aşağı qatlarında azaldır

B) Havanı tullantılardan tam təmizləyir

C) Tullantıların havaya daxil olmasının qarşısını alır

D) Tullantıların mənfi təsirindən əhalini tam qoruyur

E) Tullantısız mühit yaradır

708## 4 2 2

Su vasitəsi ilə yayılan virus xəstəliyi hansıdır?

A)) Poliomielit

B) Epidemik parotit

C) Qarın yatalağı

D) Tulyaremiya

E) Lyamblioz

709## 4 2 2

Su vasitəsi ilə yayılan bakterial infeksiya hansıdır?

A)) Vəba

B) Hepatit A

C) Lyamblioz

D) Amyoba dizenteriyası

E) Epidemik parotit

710## 4 2 2

İbtidailərlə yaranan və su vasitəsi ilə yayılan infeksiya hansıdır?

A)) Lyamblioz

B) Vəba

C) Hepatit A

D) Qarın yatalağı

E) Epidemik parotit

711

Suyun tərkibində olan 1-ci təhlükə sinfinə aid kimyəvi maddələrin insan üçün təhlükə dərəcəsi necə qiymətləndirilir?

A)) Həddən artıq təhlükəli

B) Yüksək təhlükəli

C) Az təhlükəli

D) Orta təhlükəli

E) Qeyri təhlükəli

711a ## 4 2 2

Sanitar mühafizə zonası neçə qurşaqdan ibarətdir?

A)) 3 B) 5 C) 4 D) 2 E) 1

712## 4 2 2

Hansı xlor tərkibli preparat daha yüksək bakterisid aktivliyi ilə seçilir?

A)) Xlor dioksid

B) Ozon

C) Xlor əhəngi

D) Qaz halında olan xlor

E) Xloramin

713## 4 2 2

Xlortərkibi preparatların təsirinə daha çox hansı mikroorqanizm davamlıdır?

A)) Enteroviruslar

B) Bağırsaq çöpü

C) Heç biri

D) Vəba vibrionu

E) Patogen enterobakteriyalar

714## 4 2 2

Mərkəzləşdirilmiş su təchizatı üçün hansı su mənbəyinin seçilməsinə üstünlük verilir?

A)) Səthi sular

B) Layarası sular

C) Yatağ-altı sular

D) Qrunt suları

E) Quyu suları

715## 4 2 2

Flüorozun patogenezində aparıcı faktor kimi hansı mübadilənin pozulması olur?

A)) Kalsium-fosfor mübadiləsi

B) Duz-su balansı

C) Purin mübadiləsi

D) Turşu-qələvi tarazlığı

E) Zülal mübadiləsi

716## 4 2 2

Mərkəzləşdirilmiş içməli su mənbəyi seçilərkən suyun keyfuyyətinin qiymətləndirilməsi üçün 3 il müddətində nümunələrin ğötürülməsi hansı tezliklə aparılır?

A)) Ayda 1 dəfə

B) Yarım ildə 1 dəfə

C) Hər mövsümdə

D) İldə 1 dəfə

E) Həftədə 1 dəfə

716-a## 4 2 2

Suyun dadı hansı vahidlə ölçülür?

A)) Bal B) mq-ekv/l C) mq/l D) dərəcə E) Heç biri

717## 4 2 2

Mərkəzləşdirilmiş içməli su təchizatı mənbəyinin sinfi hansı təşkilat tərəfindən təyin olunur?

A)) Təbiəti mühafizə orqanları

B) Yerli idarəetmə orqanı

C) “Azərsu SC”

D) Layihə təşkilatı

E) GEM

718## 4 2 2

İstehsalat nəzarəti zamanı paylayıcı şəbəkədə içməli suyun keyfiyyətinə görə hansı göstəricilərə əsaslanmaq lazımdır?

A)) Kimyəvi, mikrobioloji, orqanoleptik

B) Orqanoleptik və kimyəvi

C) Mikrobioloji və kimyəvi

D) Mikrobioloji və orqanoleptik

E) Fiziki

719## 4 2 2

Paylayıcı şəbəkədən su nümunələrinin götürülmə tezliyi nədən asılıdır?

A)) Xidmət edilən əhalinin sayından

B) Paylayıcı şəbəkənin növündən

C) Su təchizatı mənbəyinin növündən

D) Yaşayış yerinin abadlığı dərəcəsindən

E) Yaşayış üçün tikintinin növündən

720## 4 2 2

İçməli suda qalıq xlorun təyininə olan nəzarət harada aparılır?

A)) Paylayıcı şəbəkəyə verilməzdən əvvəl

B) Paylayıcı şəbəkəyə verilməzdən əvvəl və paylayıcı şəbəkədə

C) Paylayıcı şəbəkədə

D) Su təchizatı mənbəyində

E) Heç bir yerdə

721## 4 2 2

Su kəməri stansiyasında içməli suda qalığ xlora olan nəzarətin tezliyi hansıdır?

A)) Saatda 1 dəfə

B) Sutka ərzində 1 dəfə

C) Növbədə 1 dəfə

D) Su təchizatı mənbəyinin növündən asılı olaraq

E) Həftədə 1 dəfə

722## 4 2 2

Suyun orqanoleptik xassələrinə hansı göstəricilər aiddir?

A)) İy, dad, rəng, bulanlıq

B) İy, dad, rəng

C) İy, dad

D) İy, dad, rəng, bulanlıq,codluq

E) Şəffaflığ

723## 4 2 2

Sərbəst xlorun zərərsizləşdirici effekti qeyri sərbəst xlorla müqayisədə bu prosesin gedişatı neçə xarakterizə olunur?

A)) Tez və uzun sürən

B) Tez və uzun sürməyən

C) Asta və uzun sürən

D) Asta və uzun sürməyən

E) Əhəmiyyəti yoxdur

724## 4 2 2

İçməli suyu xlortərkibli preparatlarla zərərsizləşdirilməsi zamanı suyun orqanoleptik xassələri necə dəyişə bilər?

A)) Pisləşər

B) Yaxşılaşar

C) Dəyişməz qalar

D) Qoxusu dəyişir

E) Dadı dəyişir

725## 4 2 2

İçməli suyu ozonla zərərsizləşdirmə zamanı orqanoleptik xassələr necə dəyişə bilər?

A)) Yaxşılaşar

B) Pisləşər

C) Dəyişməz qalar

D) Qoxusu dəyişir

E) Dadı dəyişir

726## 4 2 2

İçməli suyu UB-şüalarla zərərsizləşdirmə zamanı orqanoleptik xassələr necə dəyişə bilər?

A)) Dəyişməz qalar

B) Yaxşılaşır

C) Pisləşər

D) Qoxusu dəyişir

E) Dadı dəyişir

727## 4 2 2

İçməli suyun kefiyyəti su kəməri stansiyasının hansı yerində gigiyenik normativlərə cavab verməlidir?

A)) Paylayıcı qovşağa daxil olmazdan əvvəl

B) Su götürülən yerdən

C) Mənzildə

D) Paylayıcı qovşağa daxil olmazdan əvvəl və su götürülən yerdən

E) Heç bir yerdə

728## 42 2

Ətraf mühitin amillərinin təsirinə görə mikroorqanizmlərdən ən davamlısı hansıdır?

A)) Sporalar

B) Şərti patogen bakteriyalar

C) Heç biri

D) Patogen bakteriyalar

E) Saprofitlər

729-a## 4 2 2

Suyun codluğu hansı vahidlə ölçülür?

A)) mq-ekv/l B) Bal C) Dərəcə D) mq/l C) Heç biri

730## 4 2 2

Kontakt koaqulyasiyanın sərbəst həcm koaqulyasiyasından üstünlüyü nədir?

A)) Suyun bulanlığından və temperaturundan az asılıdır

B) Suyun qələviliyindən və rəngindən az asılıdır

C) Suyun rəngindən və bulanlığından az asılıdır

D) Suyun temperatur və qələviliyindən az asılıdır

E) Suyun codluğundan az asılıdır

731## 4 2 2

Ftorun içməli suda olan norma miqdarı insan orqanizminə daxil olduqda nəyi təmin edir?

A)) Kariyesə qarşı təsir edən dozadır

B) Kariyesə qarşı maksimal doza və əhalinin 10 % - n 1-ci dərəcəli flüorozla xəstələnməsi zamanı olan doza

C) Optimal doza

D) Yüksək doza

E) Minimal doza

732--- 422

Yeraltı su mənbəyinin sanitar mühafizə sonasının 1-ci qurşaq ölçüsü nədən asılıdır?

A)) Su mənbəyinin qorunma dərəcəsindən

B) Su mənbəyinin qorunma və suyun bolluq dərəcəsindən

C) Su mənbəyinin qorunma dərəcəsindən və götürülən suyun həcmindən

D) Su mənbəyinin qorunma və suyun bolluq dərəcəsindən, götürülən suyun həcmindən

E) Su mənbəyinin debitindən

732 –a ## 4 2 2

1V-cü iqlim zonası üçün suda ftorun miqdarı neçə mq/l-dən çox olmamalıdır?

A)) 0,7 mq/l B) 0,3 mq/l C) 0,5 mq/l D) 1,2 mq/l E) 1,5 mq/l

733## 4 2 2

Suyun plyonka ilə filtrasiya metodu həcm metodu ilə müqayisədə suyu nə dərəcədə təmizləyir?

A)) Asta, lakin keyfiyyətli

B) Tez, lakin keyfiyyətsiz

C) Tez və keyfiyyətli

D) Asta, lakin keyfiyyətsiz

E) Fərqi yoxdur

734## 4 2 2

Suyun zərərsizləşdirməsi zamanı ozonun xlordan üstünlüyü nədədir?

A)) Orqanoleptik xassələri yaxşılaşdırır, kontakt üçün az vaxt tələb olunur və patogen ibtidailərə qarşı çox yararlıdır

B) Orqanoleptik xassələri yaxşılaşdırır və kontakt üçün az vaxt tələb olunur

C) Orqanoleptik xassələri yaxşılaşdırır

D) Zərərləşdirmənin keyfiyətində

E) Fərqi yoxdur

735## 4 2 2

Suyun zərərsizləşdirməsində ozon bir reaqent kimi xlora nisbətən hansı təsirə malikdir?

A)) Daha çox bakterial aktivliyi və suyun orqanoleptik xassələrini yaxşılaşdırır

B) Daha çox bakterial aktivliyi və suyun orqanoleptik xassələrini pisləşdirir

C) Az bakterial aktivliyi və orqanoleptik xassələrini yaxşılaşdırır

D) Az bakterial aktivliyi və suyun orqanoleptik xassələrini pisləşdirir

E) Fərqi yoxdur

85## 4 2 2

Gigiyenik nöqteyi nəzərdən suyun təmizlənməsi zamanı su kəmərində əmələ gələn texnogen kimyəvi maddələrin konsentrasiyası necə dəyişilir?

A)) Azalır

B) Yüksəlir

C) Dəyişilmir

D) Texnogen kimyəvi maddədən asılıdır

E) Əhəmiyyəti yoxdur

736-a## 4 2 2

Xlorla 30 dəqiqə təmasda olduqda suda sərbəst qalıq xlorun miqdarı nə qədərdir?

A)) 0,3-0,5 mq/l B) 0,1-0,3 mq/l C) 1-1,2 mq/l D) 1,2-1,4 mq/l E) Heç biri

737 ## 4 2 2

Içməli su xəttində sanitar-mühafizə zonasının qurşaq sərhədlərinin yan ölçüləri nəyin əsasında təyin olunur?

A)) Sahənin relyefi

B) Çayın uzunluğu

C) Çayın eni

D) Küləklərin tezliyi

E) Çayın dərinliyi

737-a## 4 2 2

Suyun rəngi hansı vahidlə ölçülür?

A)) Dərəcə

B) Bal

C) mq-ekv/l

D) mq/l

E) Heç biri

738## 4 2 2

Yatağaltı su kəmərinin mənbəyi üçün hansı sanitar mühafizə zonası yaradılır?

A)) Yeraltı qorunmamış

B) Səthi

C) Yeraltı qorunmuş

D) Həm yeraltı həm səthi

E) Heç biri yaradılmır

739## 4 2 2

Gigiyenik tələblərə uyğun paylayıcı şədəkədə qalığ xlorun konsentrasiyası ikincili çirklənməyə necə təsir göstərir?

A)) Qarşısını alır

B) Təsir etmir

C) Bakterial çirklənmənin dərəcəsindən asılıdır

D) Bakterial çirklənmənin dərəcəsindən asılı deyil

E) Əhəmiyyəti yoxdur

740## 4 2 2

Suyun pH-şı çoxaldıqda xlor preparatların bakterisid effekti necə olur?

A)) Azalır

B) Artır

C) Dəyişilmir

D) Xlor preparatından asılıdır

E) Xlor preparatından asılı deyil

741## 4 2 2

Yeraltı su mənbəyinin epidemioloji cəhətdən təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi

hansı göstəricilərə əsaslanır?

A)) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar

B) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar, ümumi mikrob sayı

C) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar, ümumi mikrob sayı, kolifaqlar

D) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar. ümumi mikrob sayı, kolifaqlar, lyambliya sistaları

E) Heç biri

741-a ## 4 2 2

Adı çəkilən xəstəliklərdən hansı su vasitəsi ilə yayılır?

A)) Poliomielit,adenovirus infeksiyaları

B) Toksikoinfeksiyalar

C) Urov xəstəliyi

D) Botulizm

E) Quduzluq

742## 4 2 2

İçməli suyun və səthi içməli su təchizatı mənbəyinin epidemioloji təhlükəsizliyi qiymətləndirilməsi hansı göstəricilərə əsaslanır?

A)) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar

B) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar, ümumi mikrob sayı

C) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar, ümumi mikrob sayı, kolifaqlar

D) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar. ümumi mikrob sayı, kolifaqlar, lyambliya sistaları

E) Heç biri

743## 42 2

İçməli suda kimyəvi maddələrin normalaşdırma zamanı hansı kimyəvi element üçün iqlim rayonu nəzərə alınır?

A)) Ftor üçün

B) Ftor və arsen üçün

C) Ftor,arsen, qurğusun üçün

D) İçməli suda norması təyin edilən bütün kimyəvi maddələr üçün

E) Heç biri üçün

96 ## 4 2 2

İçməli suda kimyəvi maddələrin kombinə edilmiş təsiri hansı təhlükə siniflərinə

aid olan maddələr üçündür?

A)) 1 və 2

B) 3 və 4

C) 2 və 3

D) 1

E) Heç birinə

96 ## 4 2 2

İçməli suda kimyəvi maddələrin kombinə edilmiş təsiri hansı təhlükə siniflərinə

aid olan maddələr üçündür?

A)) 1 və 2

B) 3 və 4

C) 2 və 3

D) 1

E) Heç birinə

744-a ## 42 2

İcməli suyun keyfiyyətinə olan gigiyenik tələblər hansı sənəddə göstərilir?

A)) Dövlət standartı, sanitar norma və qaydaları

B) Texniki şərtlər

C) Ekoloji kodeks

D) İnşaat norma və qaydaları

E) Heç biri

745## 4 2 2

Yeraltı içməli su mənbəyi üçün sanitar mühafizə zonasının təşkilinin əsas məqsədi

nədir?

A)) Su mənbəyinin çirklənməsinin ehtimalının qarşısının alınması

B) Su mənbəyinin çirklənməsinin məhdudlaşdırması

C) Su mənbəyin çirklənməsi ehtimalının qarşısının alınması, su götürücü və su

kəməri qurğuların çirklənmədən və nasazlıqdan qorunması

D) Su mənbəyin çirklənməsini məhdudlaşdırması, su götürücü və su kəməri

qurğuların çirklənmədən və nasazlıqdan qorunması

E) Heç biri

745-a ## 4 2 2

Içməli suda qalıq ozonun miqdarı nə qədərdir?

A)) 0,1-0,3 mq/l

B) 0,3-0,5 mq/l

C) 1-1,2 mq/l

D) 1,2-1,4 mq/l

E) Heç biri

746## 4 2 2

Səthi su mənbəyi üçün sanitar mühafizə zonasının təşkilinin əsas məqsədi nədir?

A)) Su mənbəyin çirklənməsini məhdudlaşdırması, su götürücü və su kəməri qurğuların çirklənmədən və nasazlıqdan qorunması

B) Su mənbəyin çirklənməsi ehtimalının qarşısının alınması, su götürücü və su kəməri qurğuların çirklənmədən və nasazlıqdan qorunması

C) Su mənbəyin çirklənmə ehtimalının qarşısının alınması

D) Su mənbəyinin çirklənməsinin məhdudlaşdırması

E) Heç biri

747## 4 2 2

İçməli suyun təmizləmə zamanı hansı qurğunun işinin əsasında “bioloji plyonka”-nın əmələ gəlməsi durur?

A)) Asta filtr

B) Yüksək surətli filtr

C) Kontakt durulducu

D) Asılı çöküntülərin durulducusu

E) Heç biri

749## 42 2

İçməli suyun kimyəvi tərkibinə olan gigiyenik tələblər hansı maddələrə aiddir?

A)) Təbii mənşəli maddələr,suyun işlənməsi üçün istifadə olunan reaqentlər və antropogen mənşəli maddələr

B) Təbii mənşəli maddələr, suyun işlənməsi üçün istifadə olunan reaqentlər

C) Antropogen mənşəli maddələr

D) Təbii mənşəli maddələr

E) Heç biri

750## 4 2 2

İçməli suyun işlənməsi zamanı viruslardan azad olunması dərəcəsinə dəlalət edən təqribi göstərici hansıdır?

A)) Bulanlıq

B) Termotolerant koliform bakteriyalar

C) Qalıq xlor

D) Alüminium qalığı

E) Rəng

751## 4 2 2

Mərkəzləşdirilmiş su təchizatında içməli suyun keyfiyyətinin gigiyenik normativə müvəqqəti olaraq cavab verməməsi hansı göstəricilərə görə yol verilir?

A)) Suyun orqanoleptik xassələrinə təsir edən kimyəvi maddələrə görə

B) Parazitoloji

C) Radioloji

D) Kimyəvi

E) Mikrobioloji

752## 4 2 2

Su kəməri stansiyası işinin gigiyenik effektivliyi hansı analizlər ilə təyin olunur?

A)) Stansiyadan çıxan suyun və su götürülən yerdən suyun analizləri

B) Stansiyadan çıxan suyun analizi, su götürülən yerdən suyun analizi və paylayıcı şəbəkədə suyun analizi

C) Su götürülən yerdən suyun analizi və paylayıcı şəbəkəsində suyun analizi

D) Stansiyadan çıxan suyun analizi

E) Heç bir yerdə

753## 4 2 2

Yeraltı su mənbəyinin sanitar mühafizə zonasını 2-ci qurşaq ölçülərinin hesablanması zamanı əsas parametr nə sayılır?

A)) Mikrobdan özünütəmizləmə müddəti

B) Su xəttinin istehsal gücü

C) Üfüqi su daşıyıcısının mühafizəsi

D) Su götürülən yerin istismar etmə müddəti

E) Heç biri

754## 4 2 2

Yeraltı su mənbəyinin sanitar-mühafizə zonasının 1-çi qurşağın ölçüsü nədən asılıdır?

A)) Su mənbəyinin qorunma dərəcəsindən

B) Su mənbəyinin qorunma və suyun bolluluq dərəcəsindən

C) Su mənbəyinin qorunma dərəcəsindən və götürülən suyun həçmindən

D) Su mənbəyinin qorunma və suyun bolluluq dərəcəsindən, götürülən suyun həçmindən

E) Su mənbəyinin debitindən

754-a## 4 2 2

İçməli suda sulfatların miqdarı neçə mq/l-dən artıq olmamalıdır ?

A)) 500 mq/l

B) 350mq/l

C) 300 mq/l

D) 200 mq/l

E) 700 mq/l

755## 4 2 2

Suyun tərkibindəki maddələr və bakteriyalarla qarşılıqlı təsirdə olması üçün lazimi xlorun miqdarı necə adlanır?

A)) Fəal sərbəst xlor

B) Suyun xloruudma qabiliyyəti

C) Xlorun optimal dozası

D) Fəal bağlı xlor

E) Qalıq xlor

756## 4 2 2

İçməli suda nitratların yüksək konsentrasiyas orqanizmdə nəyin inkişafına səbəb olur?

A)) Methemoqlobin sindromu

B) Endemik zob

C) Flüoroz

D) Urolitiazis

E) Hemosideroz

757## 4 2 2

İçməli suda ftorun yüksək konsentrasiyası orqanizmdə nəyin inkişafına səbəb olur?

A)) Flüoroz

B) Endemik zob

C) Methemoqlobin sindromu

D) Urolitiazis

E) Karies

758## 4 2 2

İçməli suda xloroformun əmələ gəlməsi suyu hansı üsulla zərərsizləşdirməsi ilə bağlıdır?

A)) Xlortərkibli preparatlar ikiqat xlorlaşdırma üsulu ilə

B) Xlortərkibli preparatlar sadə xlorlaşdırma üsulu ilə

C) Ozonla

D) Ultrabənövşəyi şüalarla

E) Gümüş ilə

759## 4 2 2

İçməli suda formaldegidin əmələ gəlməsi suyu hansı üsulla zərərsizləşdirməsi ilə bağlıdır?

A)) Ozonla

B) Xlortərkibli preparatlar sadə xlorlaşdırma üsulu ilə

C) Xlortərkibli preparatlar ikiqat xlorlaşdırma üsulu ilə

D) Ultra bənövşəyi şüalarla

E) Qamma şüalarla

760## 4 2 2

Suda kimyəvi maddələrin transformasiya prosesinə ən aşağı dərəcədə təsir edən zərərsizləşdirmə üsulu hansıdır?

A)) Ultra bənövşəyi şüalarla

B) Ozonlaşdırma

C) Qamma şüalarının təsiri

D) Xlorlaşdırma

E) Heç biri ilə

761## 4 2 2

Suyun şəffaflığı və rəngsizliyinin təminatı üçün kontakt koaqulyasiya üsulu zamanı istifadə olunan qurğulara hansı aiddir?

A)) Lopa əmələgəlmə kamerası

B) Asılı çöküntülü durulducu

C) Kontakt durulducu

D) Sürətli filtr

E) Asta filtr

762## 4 2 2

Gigiyenik nöqteyi nəzərindən səthi su təchizatı mənbəyinin mikrobla çirklənməsində özünü təmizləmə müddəti nədən asılıdır?

A)) Su axınının sürətindən

B) Su axınının enindən

C) İqlim zonasından

D) Suyun istifadə miqdarından

E) Su axınının uzunluğundan

763## 4 2 2

Koaqulyasiya prosesinin effektivliyini yoxlamaq üçün suyun hansı göstəricilərinə əsaslanmaq lazımdır?

A)) Bulanlıq, rəngi

B) Suyun codluğu

C) Ümumi mikrob sayı

D) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar

E) Suyun durultması üçün istifadə olunan reagentin qalıq miqdarı

764## 4 2 2

Sanitar-toksikoloji zərərlilik əlamətinə görə içməli suyun hansı göstəricilərinə əsaslanmaq lazımdır?

A)) Ftor, qurğuşun, nitratlar

B) Dəmir, mis

C) Koli-indeks

D) Manqan, sink

E) Koli-titr

765## 4 2 2

Orqanoleptik zərərlilik əlamətinə görə içməli suyun hansı göstəricilərinə əsaslanmaq

lazımdır?

A)) Dəmir, manqan

B) Ftor

C) Qurğuşun

D) Koli-indeks

E) Koli-titr

766## 4 2 2

Bir adambaşına düşən içməli suyun norması onun harada istifadəsi üçün yararlıdır?

A)) Yaşayış binalarında, ictimai iaşə müəssisələrində və s.

B) Yaşıllıqların və istixanaların suvarılmasında

C) Küçələrin yuyulmasında

D) Əhəmiyyəti yoxdur

E) Sənaye müəssisələrinin texnoloji tələbatında

767## 4 2 2

Bir adambaşına düşən içməli suyun norması nədən asılıdır?

A)) Yaşayış fondunun abadlıq dərəcəsindən, rayonun iqlimindən

B) Tikintinin mərtəbəsindən

C) Əhalinin sayından

D) Torpağın relyefindən

E) Su mənbəyinin bolluluğundan

768## 4 2 2

Artezian suları nə ilə səciyyələnir?

A)) Əlverişli orqanoleptik xassələri, aşağı dərəcədə olan bakterial çirklənməsi, duz tərkibinin daimliyi

B) Əlverişsiz orqanoleptik xassələri

C) Heç biri

D) Yüksək dərəcədə olan bakterial çirklənmə

E) Suyun bulanlığı

769## 4 2 2

Xlorlaşmadan əvvəl ammonizasiya üsulunun istifadəsinə olan göstərişlər hansılardır?

A)) Spesifik qoxların əmələ gəlməsinin qarşısının alınması (suda fenol və benzol olduqda)

B) Yüksək dərəcədə mikrob çirklənməsi

C) Bağırsaq infeksiyalarına görə təhlükəli epidemioloji vəziyyət

D) Yaşayış yerinin su kəmərinin uzunluğu

E) Heç biri

770## 4 2 2

İçməli suyun keyfiyyətinə görə paylayıcı şəbəkədə laborator-istehsalat nəzarəti hansı göstəricilərə qarşı aparılır?

A)) Orqanoleptik, mikrobioloji, kimyəvi və suyun zərərsizləşdirmə və təmizləmə zamanı reaqentlərin qalıq miqdarı

B) Mikrobioloji

C) Orqanoleptik

D) Kimyəvi

E) Fiziki

771## 4 2 2

İçməli suyun ultra-bənövşəyi şüalanma ilə zərərsizləşdirilməsinin effektivliyi nədən asılıdır?

A)) Suyun rəngindən, bulanlığından

B) Suda olan mikroorqanizmlərin ilkin miqdarından

C) Suda olan qurğuşunun miqdarından

D) Suyun pH-dan

E) Əhəmiyyəti yoxdur

772## 4 2 2

Mərkəzləşdirilmiş yeraltı və səthi içməli su mənbəyinin keyfiyyətinə qoyulan eyni gigiyenik tələblər hansı göstəricilərə görə aiddir?

A)) Rəng, bulanlıq, quru qalıq (ümumi mineralizasiya), texnogen mənşəli kimyəvi maddələr, xlorid və sulfatlar

B) Rəng

C) Bulanlıq

D) Quru qalıq (ümumi mineralizasiya)

E) Texnogen mənşəli kimyəvi maddələr

773## 4 2 2

Su kəməri stansiyasında içməli suyun ftorlaşdırılmasının əks göstərişlərinə hansı aid deyil?

A)) Uşaqlar arasında dişlərinin kariyeslə yüksək xəstələnməsi

B) Su mənbəyində flüoridin miqdarı 0,5 mq/l-dən çox olması

C) Əhalinin sutkalıq rasionunda flüoridin miqdarı 2,0 mq/l-dən çox olması

D) Uşaqlar arasında dişlərinin emalının ləkələnməsinin yüksək dərəcədə olması

E) Atmosfer havada flüoridin miqdarı yol verilən konsentrasiya həddindən çox olması

774## 4 2 2

İçməli suyun keyfiyyətinə qoyulan gigiyenik tələblər və normativlər onun hansı xassələrini səciyyələndirir?

A)) Suyun epidemioloji təhlükəsizliyi, kimyəvi tərkibin zərərsizliyi, xoş orqanoleptik xassələrini

B) Müalıcəvi cəhətdən dəyərliyi

C) Məişət şəraitində yararlığı

D) Fizioloji cəhətdən tam dəyərliyi

E) Heç biri

775## 4 2 2

Səthi su mənbəyindən içməli su təchizatı üçün suyun nümunəsini hansı yerdən götürmək olmaz?

A)) Suyun axarı ilə yaşayış yerındən aşağı

B) Gəmilərin hərəkət zonasından kənar

C) Suyun donmayan sahəsindən

D) Çayın davamlı məcrası sahəsindən

E) Heç biri

776## 4 2 2

İçməli suda qoxunun əmələ gəlməsinin qarşısının alınmasını təmin edən zərərsizləşdirmə üsulları hansılardır?

A)) Ozon laşdırma, ammonizasiya ilə xlorlaşdırma

B) İkiqat xlorlaşdırma, ultrasəslə zərərsizləşdirmə

C) Adi xlorlaşdırma,qamma-şüalanma

D) Ultra-bənövşəyi şüalanma

E) Həddindən artıq xlorlaşdırma

777## 4 32

İçməli suyun hansı mənbələrinə dövlət standartı şamil olunur?

A)) Mərkəzləşdirilmiş və mərkəzləşdirilməmiş su təchizatı üçün şirin su mənbəyi

B) Mərkəzləşdirilmiş su təchizatı üçün azacıq şor su mənbəyi

C) Mərkəzləşdirilməmiş su təchizatı üçün azacıq şor su mənbəyi

D) Müalicəvi su mənbəyi

E) Azacıq duzlu suyu olan yerli su mənbəyi

778## 4 2 2

Suyun ikiqat xlorlaşdırılmasının göstərişlərinə hansı aid deyil?

A)) Qalogen tərkibli birləşmələrin əmələ gəlməsinin qarşısının alınması

B) Üzvi maddələrlə zəngin olan su

C) Suyun xlorla kontaktı üçün lazımı müddətin təmin etmədikdə

D) Suyun ilkin mərhələsində yüksək mikrob çirklənməsi

E) Heç biri

779## 4 2 2

İçməli su təchizatı mənbəyinin sinfini təyin etdikdə nəyi nəzərə almaq vacib deyil?

A)) Suyun lazımı işlənmə üsulları

B) Su mənbəyinin keyfiyyəti

C) Mənbəyin su bolluqu

D) Su mənbəyinin özünü təmizləmə qabiliyyəti

E) Heç birini

780## 4 2 2

İçməli suyun orqanoleptik göstəricilərinin normalaşdırılmasının məqsədinə nə aid deyil?

A)) Suyun epidemioloji təhlükəsizliyinin təminatı

B) Orqanizmdə normal fizioloji funksiyaların təmin edilməsi

C) Suyun istehlak xassələrinin qorunması

D) Xörəklərin dadının qorunması

E) Heç biri

134## 4 2 2

Layihəsi nəzərdə tutulan müəssisənin çirkab suların buraxılma zamanı qapama

hesabı harada yerləşir?

A)) Buraxıldıqdan sonra suyun birinci istifadə məntəqəsində

B) Buraxıldıqdan sonra suyun birinci istifadə məntəqəsindən aşağı

C) Çirkablar buraxıldığı yerdən 1 km yuxarı

D) Çirkablar buraxıldığı yerdən 1 km aşağı

E) Çirkablar buraxıldığı yerdən 2 km aşağı

135## 4 2 2

Çirkab suların təmizlənməsinin gigiyenik effektivliyini təyin etdikdə su obyektinin

nəzarət qapaması harada yerləşməlidir?

A)) Buraxıldıqdan sonra suyun birinci istifadə məntəqəsində

B) Buraxıldıqdan sonra suyun birinci istifadə məntəqəsindən aşağı

C) Çirkablar buraxıldığı yerdən 1 km yuxarı

D) Çirkablar buraxıldığı yerdən 1 km aşağı

E) Çirkablar buraxıldığı yerdən 2 km aşağı

136## 4 2 2

Gündəlik 500 kub m çirkab suyu olan fəhlə qəsəbəsində hansı təmizləyici qurğular

sxemi daha uyğundur?

A)) Qəfəslər-qumtutanlar-2 mərtəbəli durulducu hovuz-filtrasiya sahələri

B) Qəfəslər-qumtutanlar-üfüqi durulducular-aerofiltrlar- ikincili durulducular

kontakt rezervuarlar

C) Qəfəslər-septik-yeraltı filtrasiya sahələri

D) Qəfəslər- qumtutanlar-üfüqi durulducular-aerotenk-ikincili durulducu-kontakt

rezervuar

E) Suvarılma sahələri

137## 4 2 2

Kanalizasiyaya buraxılmasına yol verilən təsərrüfat-məişət və istehsalat çirkab

sularının qatışığı necə adlanır?

A)) Şəhər çirkab suları

B) İstehsalat çirkab suları

C) Təsərrüfat-məişət çirkab suları

D) Yağış-qar suları

E) Heç biri

138## 4 2 2

Kimyəvi maddələrin yol verilən atılma konsentrasiya həddi – elmi-texniki

normativ kimi - hansı suya şamil olunur?

A)) Çirkablar buraxıldıqdan sonra birinci istifadə məntəqəsinə yaxın olan suya

B) Su hövzəsinə çirkab suların atıldığı yerdə olan suya

C) Təmizlənməni keçmiş çirkab suya

D) Su hövzəsinə çirkablar buraxıldığı yerdən yuxarıda olan suya

E) Heç biri

139## 4 2 2

Sutka ərzində 20 kub m çirkab suyu olan istirahət evi üçün ən məqsədəuyğun

təmizləyici sxem hansıdır?

A)) Zavodda hazırlanan kompakt qurğular

B) Qəfəslər-qumtutanlar-şaquli durulducuları-biofiltrlar-ikincili durulducular

kontakt rezervuarlar

C) Qəfəslər-qumtutanlar-ikiyaruslu durulducuları-filtrasiya sahələri

D) Qəfəslər-qumtutanlar-suvarılma sahələri

E) Suvarılma sahələri

781## 4 2 2

Təsərrüfat –məişət çirkab suların mexaniki təmizlənməsinin əsas məqsədi nədir?

A)) Asılı maddələrin konsentrasiyasının azalması

B) Patogen bakteriyaların saxlanılması

C) Lyambliya sistaların və helmintlərin yumurtalarının saxlanılması

D) Həllolunmuş və kolloid halında olan üzvi maddələrin konsentrasiyasının azalması

E) Çirkab suların orqanoleptik xassələrinin yaxşılaşması

782## 4 2 2

Təsərrüfat –məişət çirkab suların bioloji təmizlənməsinin əsas məqsədi nədir?

A)) Həllolunmuş və kolloid halında olan üzvi maddələrin konsentrasiyasının azalması

B) Asılı maddələrin konsentrasiyasının azalması

C) Patogen bakteriyaların saxlanılması

D) Lyambliya sistaların və helmintlərin yumurtalarının saxlanılması

E) Çirkab suların orqanoleptik xassələrinin yaxşılaşması

783## 4 2 2

“Su obyektlərinin sanitar mühafizəsi” bölməsinin sanitar-epidemioloji nəzarətin əsas məsələsi nədən ibarətdir?

A)) Su obyektlərinin sanitar rejiminə olan nəzarət

B) Hidrotexniki qurğuların işinin üzərində nəzarət

C) Su obyektlərində olan canlı aləminin üzərində nəzarət

D) Kimyəvi maddələrin yol verilən atılma konsentrasiyası həddinin təsdiq edilməsi

E) Heç biri\

784## 4 2 2

Kanalizasiyaya buraxılmasına yol verilən təsərrüfat-məişət və istehsalat çirkab sularının qatışığı necə adlanır?

A)) Şəhər çirkab suları

B) İstehsalat çirkab suları

C) Təsərrüfat-məişət çirkab suları

D) Yağış-qar suları

E) Heç biri

785## 4 2 2

Çirkab suların təmizlənməsi zamanı artıq lilin qıcqırması hansı qurğuda baş verir ?

A)) Metantenk

B) Aerotenk

C) Aerofiltr

D) Biofiltr

E) Heç biri

786## 4 2 2

Hansı sənaye müəssisələri ətraf mühit üçün təhlükəli olan fenol qarışıqlı çirkab suları axıdır?

A)) Neftemalı, metallurgiya, koksemalı sənaye müəssisələri

B) Yüngül sənaye müəssisələri

C) Elektron sənayesi

D) Mikrobioloji sintez istehsalatı E) Asbest istehsalatı

787## 4 2 2

Istehsalatda olan çirkab sular mənşəyinə görə neçə qrupa bölünür?

A)) 3

B) 4

C) 2

D) 5

E) 6

788## 4 1 2

Üzvi tullantılarından əmələ gələn torpağın mürəkkəb üzvi maddəsi necə adlanır?

A)) Çürüntü (qumus-çürümüş peyin)

B) Ana süxur

C) Gil və əhəngdən ibarət çöküntü süxur

D) Kül qalıqları

E) Heç biri

789## 4 1 2

Torpağın sanitar göstəricisi –“sanitar ədəd”in tərifi hansıdır?

A)) Torpaq çürüntüsündə olan azotun ümumi azota nisbəti

B) Torpaq çürüntüsündə olan karbonun bitki mənşəli karbona nisbəti

C) Torpaqda olan azotun miqdarı

D) Torpaqda olan karbonun miqdarı

E) Heç biri

790## 4 2 2

Torpaqın qumifikasiya prosesi hansı prosesdir?

A)) Biokimyəvi

B) Müxaniki

C) Fiziki

D) Fiziki-kimyəvi

E) Heç biri

791## 4 1 2

Torpağın bakteriyaları vasitəsilə nitratların bərpa prosesi necə adlanır?

A)) Denitrifikasiya

B) Mineralizasiya

C) Qumifikasiya

D) Nitrofikasiya

E) Heç biri

792## 4 2 2

Əyalətlərin təbii biogeokimyəvi formalaşmasında aparıcı rol nəyə düşür?

A)) Torpağa

B) Hava mühiti

C) İçməli su

D) Qida məhsulları

E) İqlim

793## 4 2 2

Hansı kübrələrin torpağa daxil edilməsi orada olan nitrobirləşmələrin sintezi üçün əsas götürülür?

A)) Azot kübrəsi

B) Fosfor kübrəsi

C) Pestisidlər

D) Kalium kübrəsi

E) Heç biri

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

794## 4 2 2

Torpağın ağır metallarla çirklənməsinin səbəbi ona hansı kübrələrin artıq qatılması ilə bağlıdır?

A)) Polimikrokübrələr

B) Kalium kübrəsi

C) Fosfor kübrəsi

D) Azot kübrəsi

E) Pestisidlər

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

795## 4 1 2

Torpaqda baş verən denitrifikasiya prosesləri hansı növ proseslərə aiddir?

A)) Bərpa

B) Oksidləşmə

C) Oksidləşmə-bərpa

D) Mübadilə

E) Heç biri

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

796## 4 2 2

Torpaq vasitəsi ilə insan yarasına düşən mikrob hansı xəstəliyin yaranmasına səbəb olur?

A)) Tetanus

B) Vəba

C) Salmonelyoz

D) Tülyaremiya

E) Bruselyoz

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

797## 4 1 2

Torpağın fiziki xassəsinə bu göstəricilərdən hansı aid deyil?

A)) Torpağın ionlaşma qabiliyyəti

B) Su tutumu

C) Kapillyarlılıq

D) Filtrasiya qabiliyyəti

E) Hava keçirmə qabiliyyəti

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

798## 4 2 2

Bərk məişət tullantılarının zərərsizləşdirmə üsullarını seçmə zamanı hansı göstəricinin əhəmiyyəti yoxdur?

A)) Yaşayış zonasının tikinti sisteminin xarakteri (növü)

B) Torpağın növü

C) Yerin relyefi

D) Qrunt suların səviyyəsi

E) Yaşayış yerinin sahə ölçüsü

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

799## 4 2 2

Təbii qeokimyəvi əyalətlər hansı xəstəliklərin əmələ gəlməsinin səbəbi olurlar?

A)) Endemik

B) Epidemik

C) Pandemik

D) Təbii-mənbəli

E) Allerqik

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

800## 4 2 2

Torpaqda ftorun konsentrasiyasının artması ona hansı kübrələrin qatılması nəticəsində baş verir?

A)) Fosfor kübrəsi

B) Çürüntü

C) Azot kübrəsi

D) Polimikrokübrələr

E) İnsektisidlər

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

801## 4 2 2

Maddənin torpaqdan çıxıb bitkilərdə yığılıb qalması qabiliyyətini səciyyələndirən zərərlilik göstəricisi necə adlanır?

A)) Fitoakkumulyasion

B) Havamiqrasiyalı

C) Sumiqrasiyalı

D) Ümumisanitar

E) Biokimyəvi

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

802## 4 2 2

Torpaqdan insana bağırsaq infeksiyaların törədicisilərinin keçməsi hansı yolla baş vermir?

A)) Torpaq tozu ilə

B) Qrunt suları

C) Torpağın üst səthinin suları

D) Qida məhsulları

E) Əhəmiyyəti yoxdur

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

803## 4 2 2

Torpağın sanitar müdafiəsinə aid olan texnoloji tədbirlər qrupuna hansı daxildir?

A)) Az tullantılı istehsalatın yaranması

B) Bərk məişət tullantıların bastırılma poliqonları üçün ayrılan torpaq sahələrin seçimi

C) Basdırılma poliqonu üçün sanitar müdafiə zonası ölçüsünün əsaslandırılması

D) Tullantıların yığılması, kənarlaşdırılması və zərərsizləşdirilməsi

E) Əhəmiyyəti yoxdur

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

804## 4 1 2

Gigiyenik nöqteyi nəzərdən torpağın çirklənməsi nə deməkdir?

A)) Kimyəvi maddələr və bioloji agentlərin əlverişsiz miqdarda, əlverişsiz vaxtda, əlverişsiz yerdə olması

B) Analoji torpaq növünün təbii tərkibindən statistik dürüst fərqlənməsi

C) Torpaqda ekzogen kimyəvi maddələrin yol verilən hədd konsentrasiyasından artıq olması

D) Torpaqda biogen elementlərin qeyri düzgün nisbəti

E) Əhəmiyyəti yoxdur

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

805## 4 2 2

Müəyyən torpaq-iqlim rayonunda torpagın pestisidlərlə çirklənmə dərəcəsini qiymətləndirməsi üçün hansı göstəriciləri bilmək lazımdır?

A)) Pestisidin yol verilən hədd konsentrasiyası, yol verilən təsir səviyyəsi və yol verilən qalıq miqdarı

B) Pestisidin yol verilən hədd konsentrasiyası

C) Pestisidin yol verilən hədd konsentrasiyası və yol verilən qalıq miqdarı

D) Pestisidin yol verilən hədd konsentrasiyası və yol verilən təsir səviyyəsi

E) CL 50 və ya DL 50

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

806## 4 2 2

Torpaqda kimyəvi maddənin yol verilən hədd konsentrasiyasını əsaslandırmaq üçün hansı istiqaməti olan elmi tədqiqatlar aparılmır?

A)) Təbii şəraitdə olan

B) Standartlaşmış torpaq-iqlim şəraitdə

C) Ekstremal laborator şəraitdə

D) Kibernetika modellərində

E) Bioloji modellərdə

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

807## 4 2 2

Bərk məişət tullantılarının zərərsizləşdirilməsi və utilizasiyası üçün tikintiyə ayrılan torpaq sahəsini seçmə zamanı hansı göstəricinin əhəmiyyəti yoxdur?

A)) Yaşayış zonasının tikinti sisteminin xarakteri (növü)

B) Yaşayış zonasının sərhəddinə qədər olan məsafə

C) Qrunt (torpaq) növü və qrunt suların səviyyəsi

D) Yaşayış yerlərinin abadlaşdırılma səviyyəsi

E) Tikinti üçün ayrılan sahənin ölçüsü

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

808## 4 2 2

Tozkömür üsulu ilə yandırılmanın çatışmayan cəhəti nədir?

A)) Yüksəkliyə atılmış uçan kül

B) Yüksəkliyə atılmış kükürd dioksidi

C) Yüksəkliyə atılmış karbohidrogenlər

D) Yüksəkliyə atılmış azot oksidləri

E) Yüksəkliyə atılmış karbon dioksidi

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

809## 4 2 2

Avtonəqliyyatda işlədilən dizel mühərliklərinin havaya atdıqı hansı tullantı gigiyenik nöqteyi nəzərindən xüsusi əhəmiyyət kəsb edir?

A)) His

B) Azot oksidləri

C)Karbon oksidi

D) Karbon dioksidi

E) Kükürd dioksidi

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

810## 4 3 2

Atmosfer havasının çirklənmə dərəcəsinin tullantının atıldığı yerinə qədər olan məsafədən asılılığı hansıdır?

A)) Faza xarakteri daşıyan asılılıq

B) Düz asılılıq

C) Geriyə asılılıq

D) Aydın seçilməyən asılılıq

E) Heç biri

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

811## 4 2 2

Sənaye obyektlərinin tullantılarının üzərində qoyulan nəzarət harada aparılır?

A)) Tullantının bilavasitə atmosferə atılan yerdə

B) Tullantının əmələ gəlmə yerində

C) Sanitar-müdafiə sahəsinin sərhədində

D) Müəssisə meydançaların ərazisində

E) Yaşayış zonasında

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

812## 4 2 2

Bərk yanacaq yandırılan zaman atmosferə atılan sulfit qazını azaltmaqdan ötrü ən effektiv sayılan tədbir hansıdır?

A)) Kömürün zənginlənmə və təmizlənməsi

B) Sanitar-müdafiə zonasının təşkili

C) Təmizləyici qurğuların tikilməsi

D) Ən hündür sobaların tikilməsi

E) Lay-lay yandırılma üsulundan tozkömür üsuluna keçmə

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

813## 4 2 2

Sənaye müəssisələrinin tullantılarından əmələ gələn asılı maddılərin (kül kütlələrinin) tutulub udulmasından ötrü hansı təmizləyici üsul əlverişli sayılır?

A)) Batareyalı siklon-elektrofiltr

B) Skrubber-batareyalı siklon

C) Elektrofiltr-batareyalı siklon

D) Xortumlu (şlanq) filtr-siklon

E) Skrubber-elektrofiltr

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

814## 42 2

Gigiyenik nöqteyi nəzərdən korbürator mühərliyi olan avtomobil tərəfindən atmosferə atılan tullantı hansı sayılır?

A)) Karbon oksidi

B) Azot oksidləri

C) Kükürd dioksidi

D) Karbon dioksidi

E) His

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

815## 4 2 2

Avtomobilin hansı mühərlik növü eyni surət zamanı atmosferə daha çox dəm qazı tullayır?

A)) Karbürator

A) Dizel

C) Qaz balonu

D) Elektromobil

E) Əhəmiyyəti yoxdur

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

816## 4 2 2

Yol verilən tullantı elmi-texniki normativ olaraq hansı ərazidə (yerdə) yol verilən hədd konsentrasının gözlənilməsini təmin edir?

A)) Yaşayış ərazisində fon çirklənməsini nəzərə alaraq

B) Yaşayış ərazisində fon çirklənməsini nəzərə almayaraq

C) Sanitar-müdafiə zonası ərazisində

D) Tullantının atıldığı yerdə

E) Əhəmiyyəti yoxdur

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

817## 4 2 2

Atmosfer havasının nəzarəti üzərində olan stasionar postların təyinatı nədən ibarətdir?

A)) Daimi olaraq havanın tərkibində olan çirkləndirici maddələrin qeydiyyatı və müntəzəm olaraq fiksasiya olunmuş nöqtədə növbəti müayinələrin aparılması üçün hava

nümunələrinin götürülməsi üçün

B) Yaşayış zonasında fiksasiya olunmuş nöqtələrdə hava nümunələrinin götürülməsi üçün

C) Fiksasiya olunmuş nöqtələrdə cədvələ uyğun vaxt ardıcıllığı ilə müntəzəm olaraq hava nümunələrini götürülməsi üçün

D) Şəhərin sənaye zonasında fiksasiya olunmuş nöqtələrdə vaxt ardıcıllığı ilə hava nümunələrinin ğötürülməsi üçün

E) Meteofaktorları nəzərə alaraq çirklənmə mənbələrindən müxtəlif məsafələrdə hava nümunələrinin götürülməsi üçün

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

818## 4 3 2

Fotokimyəvi duman əmələ gələn zaman hansı ilkin reaksiya daha vacib sayılır?

A)) Ultrabənövşəyi şüalanmanın təsiri altında azot dioksidinin parçalanması

B) İnfraqırmızı şüalanmanın təsiri altında azot dioksidinin parçalanması

C) Ultrabənövşəyi şüalanmanın təsiri altında karbohidrogenlərin oksidləşməsi

D) İnfraqırmızı şüalanmanın təsiri altında karbohidrogenlərin parçalanması

E) Ultrabənövşəyi şüalanmanın təsiri altında karbon dioksidinin parçalanması

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

819## 4 3 3

Atmosfer havanın çirklənməsinin əhalinin xəstələnməsinə təsirini öyrənmə zamanı hansı hallarda əhalinin eyni qrupu həm kontrol, həm də təcrübə qrupu kimi ola bilər?

A)) Kəskin təsirin öyrənilməsi zaman

B) Xroniki spesifik təsirin öyrənilməsi

C) Xroniki qeyri spesifik təsirin öyrənilməsi

D) Sağlamlığa təsir edən çirklənmənin hər bir halda öyrənilməsi

E) Sağlamlığa təsir edən çirklənmənin heç bir halda öyrənilməməsi

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

820## 4 2 2

Atmosfer çirklənməsinin insan orqanizminə uzun müddətli rezorbtiv təsirini qiymətləndirilməsi üçün hansı göstərici əsas sayılır?

A)) Ortasutkalıq yol verilən hədd konsentrasiyası

B) Birdəfəlik maksimal yol verilən hədd konsentrasiyası

C) Fon konsentrasiyası

D) İş yerlərinin havasında olan yol verilən hədd konsentrasiyası

E) Heç biri

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

821## 4 3 2

Atmosfer havasının tərkibində olan maddələrin gigiyenik normalaşdirilması zamanı ortasutkalıq yol verilən hədd konsentrasiyası ilə yanaşı hansı təsirli maddələr üçün eləcə də birdəfəlik maksimal yol verilən hədd konsentrasiyası müəyyən olunur?

A)) Qıcıqlandırıcı və qoxuya malik olan təsirli maddələr

B) İş yerlərinin havasında olan maddələr

C) Toplanmış təsir effekti olan maddələr

D) Yaşayış yerlərinin havasını çirkləndirən əsas maddələr

E) Təhlükəliliyinə görə 1 və 2-ci sinfə aid edilən maddələr

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

822## 4 3 3

Yer qatına yaxın olan inversiya 50 m-ə qədər olduğu zaman atmosferin bu təbəqəsində zərərli qarışıqların konsentrasiyasının artması hansı hallarda müşahidə olunur?

A)) Təşkil olunmamış tullantılarda

B) 100 m yüksəkliyə bərabər olan tullantılarda

C) 100 m yüksəklikdən artıq olan tullantılarda

D) 200 m yüksəkliyə bərabər olan tullantılarda

E) Əhəmiyyəti yoxdur

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

823## 4 2 2

Temperatur inversiyası əsasən 50-100 m aralığında olan rayonda neçə m hündürlüyü olan boruların inşaatı daha məqsədəuyğun sayılır?

A)) 150-200 m

B) 50 m-dən aşağı

C) 100 m

D) 200 m-dən yuxarı

E) 300 m-dən yuxarı

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

824## 4 3 2

Əhalinin istirahəti üçün yer seçilən zaman atmosfer havasının hansı normativi əsas tutulur?

A)) Maddələrin cəmlənmiş bioloji təsirini nəzərə alaraq yol verilən hədd konsentrasiyasının 0,8 hissəsi

B) Yol verilən hədd konsentrasiyası

C) Maddələrin cəmlənmiş bioloji təsirini nəzərə alaraq yol verilən hədd konsentrasiyası

D) Yol verilən hədd konsentrasiyasının 0,8 hissəsi

E) Maddələrin cəmlənmiş bioloji təsirini nəzərə alaraq yol verilən hədd konsentrasiyasının 1,2 hissəsi

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

825## 4 2 2

Stasionar müşahidə postunda nəzarət üçün zərərli maddələr siyahısına bütünlüklə nə daxildir?

A)) Əsas çirkləndirici maddələr və əraziyə xas olan sənaye tullantılarının spesifik təsirli maddələr

B) Əraziyə xas olan sənaye tullantılarının spesifik təsirli maddələr

C) Əsas çirkləndirici maddələr

D) Əsas çirkləndirici maddələr və 1-2 daha çox yayılmış spesifik təsirli maddələr

E) Allergik təsirli maddələr

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

826## 42 2

Səyyar müşahidə (fakelaltı) postunda nəzarət üçün zərərli maddələr siyahısına nə daxildir?

A)) Əraziyə xas olan sənaye tullantılarının spesifik təsirli maddələr

B) Əsas çirkləndirici maddələr və əraziyə xas olan sənaye tullantılarının spesifik təsirli maddələr

C) Əsas çirkləndirici maddələr

D) Əsas çirkləndirici maddələr və 1-2 daha çox yayılmış spesifik təsirli maddələr

E) Kanserogen maddələr.

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

827## 4 2 2

Bərk yanacağın qat-qat yandırma üsulunun çatışmayan cəhəti hansıdır?

A)) Karbon oksidin yüksək miqdarda tullantısı

B) Uçan hisin yüksək miqdarda tullantısı

C) Kükürd dioksidin yüksək miqdarda tullantısı

D) Karbohidrogenlərin yüksək miqdarda tullantısı

E) Azot oksidlərin yüksək miqdarda tullantısı

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

828## 42 2

Ftor birləşmələrin atmosfer havasında yüksək konsentrasiyası hansı zədələnmələrə səbəb ola bilər?

A)) Osteoskleroz tipli sümük sisteminin zədələnməsi

B) Ağ ciyərlərdə düyünlərin əmələ gəlməsi

C) Mərkəzi iflic tipli sinir sistemin zədələnməsi

D) Dəridə piqment ləkələr, səpkilər və gözün selikli qişasının iltihabı

E) Narkotik effekt

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

829## 4 2 2

Berilliumun atmosfer havasında yüksək konsentrasiyası nəyə səbəb ola bilər?

A)) Ağ ciyərlərdə düyünlərin əmələ gəlməsinə

B) Osteoskleroz tipli sümük sisteminin zədələnməsi

C) Mərkəzi iflic tipli sinir sistemin zədələnməsi

D) Dəridə piqment ləkələr, səpkilər və gözün selikli qişasının iltihabı

E) Narkotik effekt

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

830## 4 2 2

Qaz yanacaqlı istilik elektrik mərkəzlərindən atılan tullantılardan hansıları gigiyenik nöqteyi nəzərdən xüsusi əhəmiyyət kəsb edir?

A)) Azot oksidləri, karbohidrogenlər

B) Azot oksidləri, qurğuşun aerozolu

C) Qurğuşun aerozolu, karbohidrogenlər

D) Kükürd dioksidi, azot oksidləri

E) Karbohidrogenlər, hidrogen sulfid

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

840## 4 2 2

Bərk yanacaqlı istilik elektrik mərkəzlərindən atılan tullantılardan hansı gigiyenik nöqteyi nəzərindən xüsusi əhəmiyyət kəsb edir?

A)) Kükürd oksidi

B) Azot oksidləri

C) Qurğuşun aerozolu

D) Karbohidrogenlər

E) Hidrogen sulfid

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

841## 4 2 2

Atmosfer çirklənməsinin nəzarəti üzərində olan marşrut postları nədən ötrü təyin olunur?

A)) Fiksasiya olunmuş nöqtələrdə cədvələ üyğun vaxt ardıcıllığı ilə müntəzəm olaraq hava nümunələrin götürülməsi

B) Yaşayış zonasının fiksasiya olunmuş nöqtələrində vaxt ardıcıllığı ilə nümunələrin götürülməsi

C) Meteotaktorları nəzərə alaraq çirklənmə mənbələrindən müxtəlif məsafələrdə nümunələrin götürülməsi

D) Sənaye zonasının fiksasiya olunmuş nöqtələrində vaxt ardıcıllığı ilə nümunələrin götürülməsi

E) Cirkləndirici maddələrin fasiləsiz olaraq qeydiyyatı və növbəti müayinələrin aparılması üçün mümtəzəm olaraq nümunələrin götürülməsi

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

842## 4 2 2

Marşrut müşahidə postunda atmosfer havasına qoyulan nəzarət üçün zərərli maddələr siyahısına nə daxildir?

A)) Əsas cirkləndirici maddələr və əraziyə xas olan spesifik maddələr

B) Sənaye müəssisələrinin spesifik tullantı maddələri

C) 1 və ya 2 əsas cirkləndirici maddə və əraziyə xas olan spesifik maddələr

D) Əsas çirkləndirici maddələr

E) Allergik maddələr

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

843## 4 2 2

Torpağa yaxın qatda olan zərərli maddələrin hesablanma konsentrasiyası hansı yol verilən hədd konsentrasiyasından cox olmamalıdır?

A)) Maksimal birdəfəlik

B) Ortasutkalıq

C) Orta aylıq

D) Ortaillik

E) Ortahəftəlik

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

844## 4 2 1

Temperatur qradientin anlayışı hansıdır?

A)) Hava temperaturunun şaquli halda dəyişilməsi

B) Sutka ərzində havanın temperaturunun dəyişilməsi

C) İlin fəsillərinə görə havanın dəyişilməsi

D) İsti tullantıların hesabına hava temperaturunun dəyişilməsi

E) Sənaye müəssisələrinin hesabına hava temperaturunun dəyişilməsi

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

845## 4 2 3

Orqanizmin enerjiyə olan tələbatını ödəyən və oksidləşmə prosesinin gedişi üçün vacib olan mühit necə adlanır?

A)) Atmosfer havası

B) Temperatur

C) Atmosfer təzyiqi

D) Rütubət

E) Şüalanma

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

846## 4 1 2

Yaşayış otaqlarına radonun daxil olunmasının əsas mənbəyi nədir?

A)) Torpaq

B) Atmosfer hava

C) Su kəməri

D) Qaz sobası

E) Linoleum

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

847## 4 3 2

İnfeksion boksda hansı ventilyasiya növü olmalıdır?

A)) Sovurucu, təbii yolla

B) Təmiz hava axarı, mexaniki yolla

C) Sovurucu-təmiz hava axarı, təmiz hava axarın üstülüyü ilə

D) Sovurucu-təmiz hava axarı, sovurulma üstünlüyü ilə

E) Sovurucu-təmiz hava axarı, sovurma və təmiz hava axarının bərabər həcmi ilə

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

848## 4 3 2

Əməliyyat otağında hansı ventilyasiya növü olmalıdır?

A)) Sovurucu-təmiz hava axarı, təmiz hava axarın üstünlüyü ilə

B) Təmiz hava axarı, mexaniki yolla

C) Sovurucu, təbii yolla

D) Sovurucu-təmiz hava axarı, sovurmanın üstünlüyü ilə

E) Sovurucu-təmiz hava axarı, sovurma və təmiz hava axarının bərabər həcmi ilə

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

849## 4 3 3

Əməliyyat otağında təmiz hava axar ventilyasiya sistemində bakterioloji filtrlər harada yerləşdirilir?

A)) Təmiz hava axarının qəfəsi qarşısında

B) Hava qəbul edən şaxtada

C) Ventlyasion kamerasında kaloriferlə birlikdə

D) Havakeçiricisində

E) Əhəmiyyəti yoxdur

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

850## 4 3 3

Otaqlarda mikroiqlimin optimal normativləri yol verilən normativlərdən fərqli olaraq nədən asılı və nədən asılı deyil?

A)) İnsanın yaşından asılı deyil və klimatik zonadan asılıdır

B) İnsanın yaşından və klimatik zonadan asılı deyil

C) İnsanın yaşından asılı və klimatik zonadan asılı deyil

D) Həm insanın yaşından, həm də klimatik zonadan asılıdır

E) Heç birindən

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

851## 4 2 2

İnsanın mənzildə istilik komfortunu təmin etmək üçün hansı göstəricilərin böyük əhəmiyyəti var?

A)) Havanın temperaturu, otağın üfüqi və şaquli istiqamətində temperatur göstəricilərinin düşüb-qalxması, divarların daxili səthinin temperaturu

B) Havanın temperaturu

C) Otağın üfüqi və şaquli istiqamətində temperatur göstəricilərinin düşüb-qalxması

D) Mənzilin rütubəti

E) Hava cərəyanının sürəti

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

852## 4 2 3

Mənzildə havanın yüksək temperaturu olduqda termorequlyasiya prosesinin əlverişli şəraitini təmin etmək üçün hansı şərtlərin olması vacibdir?

A)) Aşağı səviyyədə olan rütubət və havanın kifayət qədər olan cərəyanı

B) Aşağı səviyyədə olan rütubət və havanın zəif cərəyanı

C) Yuxarı səviyyədə olan rütubət və havanın kifayət qədər olan cərəyanı

D) Yuxarı səviyyədə olan rütubət və havanın zəif cərəyanı

E) Hava temperaturun aşağı enməyi

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

853## 4 2 3

Mənzildə havanın aşağı temperaturu olduqda termorequlyasiya prosesinin əlverişli şəraitini təmin etmək üçün hansı şərtlərin olması vacibdir?

A)) Rütubətin az olması və havanın zəif cərəyanı

B) Rütubətin az olması və havanın kifayət qədər olan cərəyanı

C) Rütubətin çox olması və havanın kifayət qədər olan cərəyanı

D) Rütubətin çox olması və havanın zəif cərəyanı

E) Hava temperaturun artması

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

854## 4 1 2

Yaşayış və ictimai binaların mənzillərində ventiliyasiyanın effektivliliyin sanitar göstəricisi hansıdır?

A)) Karbon dioksidi

B) Amonyak

C) Oksidləşmə

D) Azot oksidləri

E) Toz

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

855## 4 3 3

Mikrorayonun ərazisində və ya mənzillərdə insolyasiyaya verilən gigiyenik qiymətləndirmə nəyə əsaslanır?

A)) Birbaşa günəş şüalanmanın müddəti və rejimi

B) Birbaşa günəş şüalanma rejimi

C) Birbaşa günəş şüalanmanın müddəti

D) İl ərzində aydın günəş günlərin sayı

E) Əhəmiyyəti yoxdur

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

856## 4 3 3

Yaşayış mənzillərində insolyasiyaya qoyulan gigiyenik tələblər hansılardır?

A)) Yol verilən vaxta görə və yol verilən rejimə görə

B) Optimal vaxta görə və yol verilən rejimə görə

C) Optimal vaxta görə və optimal rejimə görə

D) Yol verilən vaxta görə və optimal rejimə görə

E) Əhəmiyyəti yoxdur

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

857## 4 2 3

Xəstəxanalarda yoluxucu şöbələrin çirkab suları hara axıdılır?

A)) Məsələnin həlli konkret sanitar şəraitdən asılıdır

B) Şəhər kanalizasiyasına axıdılır

C) Şəhər kanalizasiyasına axıdılmamış zərərsizləşdirilir

D) Şəhər kanalizasiyasına axıdılmamış təmizlənir və zərərsizləşdirilir

E) Əhəmiyyəti yoxdur

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

858## 4 2 3

İnsolyasiyanın hansı effektinə əsasən yaşayış sahələrinin və mənzillərin insolyasiya rejiminin gigiyenik normativi qoyulur?

A)) Bakterisid

B) Psixofizioloji

C) İstilik

D) Ümumsağlamlaşdırıcı

E) Heç biri

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

859## 4 3 3

Əməliyyat otaqların pəncərələrinin orientasiyası hansı istiqamətdə tövsiyyə olunur?

A)) Şimal

B) Cənub

C) Şərq

D) Qərb

E) İqlim zonasından asılıdır

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

860## 4 3 3

Yaşayış binalarda insolyasiyaya qoyulan gigiyenik normativlər nədən asılıdır?

A)) Mənzildə otaqların sayından asılıdır

B) Mənzilin bütün otaqlarında

C) Mənzilin yalnız bir otağında

D) Sanitariya qovşağından başqa bütün otaqlarda

E) Əhəmiyyəti yoxdur

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

861## 4 3 3

Yolxucu şöbənin neytral zonasında hansı ventilyasiya növü nəzərdə tutulur?

A)) Təmiz hava axını

B) Sovurucu təbii yol ilə

C) Sovurucu mexaniki yolu ilə

D) Təmiz hava axını-sovurucu, sovurma və təmiz hava axarının bərabər həcmi ilə

E) Təmiz hava axını-sovurucu, sovurulma üstünlüyü ilə

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

862## 4 2 3

Yaşayış və ictimai binaların layihələşdirilməsində 1 adam başına düşən hava axarı norması hansı kimyəvi maddənin məhdud olması ilə hesablanır?

A)) Karbon dioksidin

B) Amonyak

C) Azot oksidləri

D) Toz

E) Mikroorqanizmlər

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

863## 4 2 3

Doğum evində zahı qadınların təzə doğulmuşlarla birgə qalması üçün ayrılan palatalar hansı şöbədə yerləşməsi nəzərdə tutulur?

A)) Fizioloji şöbədə

B) Observasiya şöbəsi

C) Fizioloji və observasiya şöbəsi

D) Pataloji

E) Uşaq şöbəsi

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

864## 4 3 3

Yol verilən hava temperaturu ilə divarlar və ətraf əşyaların temperaturun aşağı olan otaqlarda insanda isti itkisi hansı yolla baş verir?

A)) Şüalanma

B) Buxarlanma

C) Konveksiya

D) Konduksiya

E) Əhəmiyyəti yoxdur

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

865## 4 2 1

Xəstənin fərdi hospitalizasiyası üçün şlyuz, palata, sanitar qovşağı və xarici tamburdan ibarət olan kompleks necə adlanır?

A)) Boks

B) Yarımboks

C) Yoluxucu xəstələr üçün palata

D) Bir çarpayılı palata

E) Filtr otaqı

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

866## 4 2 1

Eyni tipli xəstəliklərlə olan xəstələr üçün ayrılmış palatalar, müalicəvi və yardımcı otaqların kompleksi necə adlanır?

A)) Palata seksiyası

B) Yarımboks

C) Xəstəxana şöbəsi

D) Stasionarın bloku

E) Qəbul şöbəsi

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

867## 4 2 1

Daxil olan xarici hava ilə 1 saat ərzındə otağın havası neçə dəfə dəyişməsini bildirən rəqəm necə adlanır?

A)) Havadəyişmə rəqəmi

B) Hava kubu

C) Hava həcmi

D) Ventilyasiya həcmi

E) Heç biri

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

868## 4 3 3

Adı çəkilən göstəricilərdən biri havanın ionizasiyasının bioloji effektini öyrəndikdə istifadə olunmur?

A)) Atomar oksigen

B) Aeroionlar

C) Ozon

D) Azot oksidləri

E) Elektrik sahə

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

869## 4 1 3

Çoxprofilli xəstəxananın layihələşdirilməsində hansı şöbənin ayrıca binada (blokda) yerləşməsi nəzərə alınmalıdır?

A)) Yoluxucu

B) Terapevtik

C) Fizioterapevtik

D) Uroloji

E) Nevroloji

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

870## 4 2 3

Yaşayış otaqların havasında radon və onun parçalanma məhsulların əsas mənbəyi hansıdır?

A)) Binanın yerləşdiyi yerdə olan torpaq

B) Polimer inşaat və naxış materialları

C) Atmosfer hava

D) Civə lyuministent lampaları

E) Lak-boya materialları

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

880## 4 2 3

Yaşayış binalarında minimal təbii işıqlanma əmsalın normalaşdırılmasında hansı şərtlər nəzərdə tutulur?

A)) Yaşayış yerlərin işıq iqlimi, gözlə görünə bilən iş növü

B) İşığın bakterisid təsiri

C) İşığın istilik təsiri

D) Orqanizmin bioritmlərinə işığın təsiri

E) Maddələr mübadiləsi proseslərinə işığın təsiri

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

881## 4 2 2

Müasir mənzildə gigiyenik nöqteyi nəzərdən havanın əsas kimyəvi birləşmələri hansılardır?

A)) Azot oksidləri, formaldehid, karbon dioksidi

B) Qurğuşun, 3,4-benzapiren

C) Xlor, 3,4- benzapiren

D) Civə

E) Dibutilftalat

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

882## 4 3 3

Müalicə-profilaktik müəssisələrin binalarında hansı qızdırıcı sistem daha məqsədəuyğundur?

A)) Su və ya panel (şüa) qızdırıcı sistemi

B) Buxar

C) Hava

D) Kombi-sistemi

E) Əhəmiyyəti yoxdur

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

883## 4 2 1

Hərəkət edən mühitin, məs. havanın, buxarın hərarətini özləri ilə aparması necə adlanır?

A)) Konveksiya

B) Radiasiya

C) Konduksiya

D) Buxarlanma

E) Şüalanma

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

884## 4 1 3

İnsan orqanizminə infraqırmızı şüalar hansı təsir göstərir?

A)) İstilik

B) Fotokimyəvi

C) Kimyəvi

D) Biokimyəvi

E) Radiasion

$$

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]