Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
GİGİYENA testlar FUL.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
01.08.2019
Размер:
1.39 Mб
Скачать

Gigiyena ixtisası üzrə test tapşırıqları.

Bölmə 1. Gida gigiyenası

1## 1 2 2

Süddə olan yağın fərqləndirici xüsusiyyəti hansı maddədən asılıdır?

A)) Aşağı molekullu yağ turşuları

B) Xolesterin

C) Monodoymamış yağ turşuları

D) Polidoymamış yağ turşuları

E) Fosfolipidlər

2## 1 2 2

Süddə olan zülalının fərqləndirici xüsusiyyəti hansı mineral maddənin birləşməsi ilə bağlıdır?

A)) Kalsiumla

B) Maqneziumla

C) Kaliumla

D) Dəmirlə

E) Natriumla

Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

3## 1 2 2

4 ayından yuxarı olan körpələrin orqanizminin tələbatını hansı mineral maddə ilə süd tam ödəyə bilmir?

A)) Dəmir

B) Maqnezium

C) Fosfor

D) Ftor

E) Kobalt

4## 1 2 2

Südün bakterisid xassələrinin təsirinin davamı nədən asılıdır?

A)) Soyutma temperaturundan

B) Avtomatlaşdırılmış və mexanikləşdirilmiş üsulla südün alınmasından

C) Uzun müddət saxlanmasından

D) İlkin bakterioloji çirklənməsindən

E) Filtrasiyanın şərait və keyfiyyətindən

5## 1 2 2

Süd istehsalında gigiyenik cəhətdən hansı əsas göstəricisinə nəzarət olmalıdır?

A)) Turşuluğu

B) Sıxlığı

C) Yağların miqdarı

D) Quru qalıq

E) Temperaturu

6## 1 2 2

Fermada çay sodası ilə saxtalaşdırılmış süd harada istifadə oluna bilər?

A)) Baytarlıq idarəsinin razılığı ilə heyvan yemində

B) Ərinmiş (plavlennıy) pendirlərin istehsalında

C) Süd turşulu məhsulların istehsalında

D) Məhdudiyyətsiz pasterizasiyadan sonra

E) Məhdudiyyətsiz qaynadılmadan sonra

7## 1 2 6

Mastitlə xəstələnmiş heyvanların pasterilizə olunmuş südünün qəbulundan sonra hansı xəstəlik əmələ gələ bilər?

A)) Stafilokokklu toksikoz

B) Botulizm

C) İersinioz

D) Eşerixioz

E) Sarılığ

8## 1 2 2

Süddə hansı mineral maddə azdır?

A)) Dəmir

B) Fosfor

C) Kalsium

D) Magnium

E) Natrium

9## 1 2 2

Ət hansı qida maddəsinin mənbəyi sayılmır?

A)) Karbohidratlar

B) Yağlar

C) Zülallar

D) Minerallar

E)Vitaminlər

10## 1 2 2

Təzə ətin qida dəyəri nədən asılıdır?

A)) Heyvanın köklüyündən

B) Cəmdəyin vaxtında qansızlaşdırması

C) Ətin yetişmə prosesinin düzgün aparılması

D) Ətin düzgün soyudulması

E) Ətin sortu

11## 1 2 2

Hansı helmintoz zamanı ət texniki utilizasiya prosesinə məruz qalmalıdır?

A)) Trixinellyoz

B) Exinokokkoz

C) Fassiolyoz

D) Teniidoz

E) Finnoz

12## 1 2 2

Trixinellyozla yoluxmuş ətin gigiyenik rəyi necə olmalıdır?

A)) Qida üçün yararlı deyil

B) Zərərsizləşdirmədən sonra qida üçün icbari qaydada qəbulu

C) Məhdudiyyətsiz olaraq qida qəbulu üçün yararlıdır

D) Heyvan yemində istifadə

E) Yarımfabrikatlarda istifadə

13## 1 1 2.

Tərkibində hansı maddənin artıq olduğuna görə bişmiş kolbasalar tez xarab olan ərzaqlara aiddirlər?

A)) Nəmliyi

B) Nitritlər

C) Yağlar

D) Mineral maddələr

E) Karbohidratlar

14## 1 2 2.

Bişmiş kolbasaların tərkibində nitritlərin miqdarı neçə mq/kq-dan artıq olmamalıdır?

A)) 50 mq/kq

B) 20 mq/kq

C) 30 mq/kq

D) 40 mq/kq

E) 10 mq/kq

15## 1 2 2.

Qarayara ilə yoluxmuş heyvanların ətinə dair hansı gigiyenik rəy verilir?

A)) Qida üçün yararlı deyil, məhv olunmalıdır

B) Qida üçün yararlı deyil, texniki emala məruz qalmalıdır

C) Qida üçün yararlı deyil, heyvan yemi kimi istifadə olunmalıdır

D) Termik emal olunduqdan sonra şərti yararlı qida məhsulu kimi qəbul oluna bilər

E) Konserva hazırlana bilər

16## 1 2 2

Dabaqla xəstələnmiş heyvanların ətinə dair hansı gigiyenik rəy verilir?

A)) Termik emal olunduqdan sonra şərti yararlı qida məhsulu kimi qəbul oluna bilər

B) Qida üçün yararlı deyil, məhv olunmalıdır

C) Qida üçün yararlı deyil, heyvan yemi kimi istifadə olunmalıdır

D) Qida üçün yararlı deyil, texniki tullantıya məruz qalmalıdır

E) Konserva hazırlana bilər

17## 1 1 2

Balığın spesifik zülalı hansıdır?

A)) İxtulin

B) Kazein

C) Miozin

D) Albumin

E) Qlisin

18## 1 1 2

Duzlu balığın qüsurlarının əlaməti hansıdır?

A)) Fuksin (qırmızıtəhər)

B) Qaralması

C) Paslığı

D) Qoxusu

E) Rəngi

19## 1 2 2

Kolbasa məhsullarının termik emalının effektivliyinə nəzarət zamanı hansı göstəricinin yoxlanılması vacıbdir?

A)) Turş fosfataza

B) Peroksidaza

C) Farşda olan pH

D) Mikrob sayı

E) Koli-titri

20## 1 2 2

Dövlət standartına uyğun +2-dən + 6 C-dək temperatur şəraitində bişmiş kolbasaların saxlama müddəti neçə saat olur?

A)) 72 saat

B) 36 saat

C) 48 saat

D) 24 saat

E) 18 saat

21## 1 2 2

Balığın orqanoleptik xüsusiyyətinin yoxlanılmasından ötrü “bıçaq” və ya “məftil” alətindən istifadə olunması hansı göstəricinin təyin edilməsi üçün məqsədəuyğundur?

A)) Qoxusu

B) Rəngi

C) Xarici görünüşü

D) Dadı

E) Konsistensiyası

22## 1 2 2

Difillobotriozun profilaktikası zamanı radikal tədbir hansıdır?

A)) Balıqyetişdirmə hövzələrin çirklənməsinin qarşısını almaq

B) Nazik doğranıb, yastılanmış halda qızardılması

C) Duzlanıb hisə verilməsi

D) Balığın dondurulması

E) Konservaların hazırlanması

23## 1 2 2

Enli lentvari pleroserkoidlərlə yoluxmuş balığın gigiyenik rəyi hansı olmalıdır?

A)) Qida üçün yararlı deyil, texniki emala göndərilir

B) Texniki emaldan sonra qəbul oluna bilər

C) Sanitar-baytar nəzarəti keçirdikdən sonra heyvanların qidası kimi istifadə oluna bilər

D) Duzlu su ilə yuyulduqdan sonra qidaya yararlı sayıla bilər

E) Konservaların hazırlanması

24## 1 2 3

Soyuq hisə verilmiş balıq məhsullarının xüsusiyyətləri hansıdır?

A)) Duzun miqdarının çoxluğu,nəmliyin azlığı

B) Duzun miqdarının azlığı, nəmliyin çoxluğu

C) Nəmliyin və duzun çox miqdarda olması

D) Qoxusu

E) Dadı

25## 1 2 2

İsti hisə verilmiş balıq məhsullarının xüsusiyyətləri hansılardır?

A)) Duzun miqdarının azlığı, nəmliyin çoxluğu

B) Duzun miqdarının çoxluğu, nəmliyin azlığı

C) Nəmliyin və duzun çox miqdarda olması

D) Qoxusu

E) Dadı

26## 1 2 2

Termik emal olunmuş balıq kulinariya məmulatlarının daxilində olan temperatur neçə dərəcədən aşağı olmamalıdır?

A)) 80C

B) 60C

C) 100C

D) 70C

E) 40C

27## 1 1 2

Meyvə və tərəvəzlər hansı qida maddələrin mənbəyi sayılırlar?

A)) Karbohidratlar, qida liftləri, vitaminlər, mineral maddələr

B) Zülallar, yağlar, karbohidratlar

C) Zülallar, qida liftləri, vitaminlər

D) Duzlar

E) Nişasta

28## 1 1 2

Hansı bitki məhsulların tərkibində 20%-dən çox zülal var?

A)) Paxlalılar

B) Taxıl məhsulları

C) Yağlı bitkilər

D) Meyvə

E) Tərəvəz

29## 1 2 2

B qrup vitaminləri neçə % çıxışı olan unda daha çox olur?

A)) 75%

B) 15%

C) 5%

D) 20%

E) 10%

30## 1 2 2

Unun nəmliyi neçə %-dən artıq olmamalıdır?

A)) 15%

B) 10%

C) 5%

D) 40%

E) 20%

31## 1 1 2

Hansı vitamin azlığı emal olunan dənli bitkilərin ərzaqlarında olur?

A)) B qrupu

B) E

C) C

D) D

E) A

32## 1 2 2

15,5% nəmlik olan yulaf yarması nəyə məruz qalmalıdır?

A)) Təcili realizasiya olunmalıdır

B) Qida üçün məhdudiyyət qoyulmadan yararlıdır

C) Texniki tullantı kimi hesabdan silinir

D) Utilizasiya olunmalıdır

E) Saxlanıla bilər

33## 1 2 2

Pişikotu qoxulu, yapışqanlı, iç hissəsi tündrəngli olan çörək nəyə məruz qalır?

A)) Məhv olunur

B) Heyvan yemi üçün istifadə olunur

C) Texniki emala qaytarılır

D) Qurudulur

E) Satişa qoyulur

34## 1 1 2

Yeyinti sənayesi müəssisələrində hansı ərzaqlar vitaminləşdirilir?

A)) Buğda unu, süd, marqarin

B) Kolbasa məmulatları, şokolad

C) Pendir, qənnadı məmulatları

D) Yağlar

E) Qatıq, xama

35## 1 1 2

Daha çox sanitar-epidemioloji təhlükəsi olan ərzaq hansıdır?

A)) Bişmiş kremli məmulatlar

B) Yağlı kremli məmulatlar

C) Yumurta ağı ilə çalınmış kremli məmulatlar

D) Kərə yağlı kremli məmulatlar

E) Marqarin yağlı kremli məmulatlar

? 36## 1 2 2 ?

Bişmiş kremli qənnadı məmulatların tərkibində olan stafilokokk toksini hansı temperatur dərəcəsinə qədər davam gətirir?

A)) 4C

B) 8C

C) 12C

D) 6C

E) 10C

37## 1 2 2

Konservləşdirilmiş qablarda askorbin turşusunun parçalanması hansı halda baş verir?

A)) Yüksək temperaturda saxlanma halında

B) Aşağı temperaturda saxlanma

C) Mühitin turş reaksiyası

D) Mühitin qələvi reaksiyası

E) Mühitin neytral reaksiyası

38## 1 2 2

Anbarlarda ət konservlərinin saxlanması hansı müddətdən çox olmamalıdır?

A)) 5 ildən

B) 2 il

C) 3 il

D) 1 il

E) 10 il

39## 1 2 4

Konservləşdirilmiş qablarda mikrobioloji bombajı törədən səbəb nədir?

A)) Qalıq mikrofloranın inkişafı

B) Qabın germetikliyinin pozulması

C) Qabın divarlarına turş mühitin təsiri

D) Saxlama şəraiti

E) Saxlama müddəti

40## 1 2 4

Konservləşdirilmiş qablarda kimyəvi bombajı törədən səbəb nədir?

A)) Qabın divarlarına turş mühitin təsiri

B) Qabın germetikliyinin pozulması

C) Qalıq mikrofloranın inkişafı

D) Saxlama şəraiti

E) Saxlama müddəti

41## 1 2 2

Qida məhsullarının ekspertizasında əsas məsələ nədən ibarətdir?

A)) Ərzaqın qida dəyəri və sağlamlıq üçün təhlükəsizlıyı

B) Məhsulun satış şəraiti

C) Məhsulun dövlət standartlarına uyğun gəlməsi

D) Məhsulun orqanoleptik, fiziki-kimyəvi və bakterioloji göstəriciləri

E) Məhsulun epidemioloji və toksikoloji təhlükəsizliyi

42## 1 1 2

Qida məhsulların təhlükəsizliyi tərkibində hansı maddələrin olması ilə səciyyələnir?

A)) Yad maddələrin

B) Bioloji aktiv əlavələr

C) Su

D) Qida maddələri

E) Turşular

43## 1 2 2

İdarələrin yeməkxanasında hər 1000 işçisinə düşən oturaq yerlərin sayı nə qədər olmalıdır?

A)) 200

B) 180

C) 250

D) 150

E) 100

44## 1 2 2

İdarələrin yeməkxanalarında bişirilən hazır yeməklər neçə saat ərzində satışa qoyulur?

A)) 2-3 saat

B) 1-2 saat

C) 4-6 saat

D) 6-8 saat

E) 8-10 saat

? 45## 1 3 3 ?

İctimai qidalanmada hansı pozuntu daha böyük təhlükə yaradır?

A)) Qidanın hazırlanma və satışa qoyulmasının son mərhələsi zamanı

D) Saxlanma müddəti

B) Yarımfabrikatların satışa qoyulma müddəti

C) Xammalın saxlanmasının temperatur şəraiti

E) Mühitin hərarəti

46## 1 2 2

Qida müəssisələrində istehsalat otaqların düzgün yerləşdirilməsi üçün əsas prinsip nədir?

A)) Texnoloji prosesin ardıcıllıqla gedişatı

B) Istehsalat sexlərinə daxil olduqda dezinfeksiyaedici “ ayaqaltısının” olması

C) Soyuducu cihazların səmərəli yerləşdirilməsi

D) İş personalı üçün sanitar-keçirici tipli otaqların ayrılması

E) Temperatur rejimi

47## 1 2 2

Qida məhsulların zülal komponentinin keyfiyyətini hansı anlayış əks edir?

A)) Bioloji dəyəri

B) Qida dəyəri

C) Bioloji effektivliyi

D) Enerji dəyəri

E) Keyfiyyəti

48## 1 2 2

Südün hansı miqdarında bağırsaq çöplərinin olmaması onun pasterizasiya effektivliyini əks edir?

A)) 10 sm3-da

B) 6 sm3-da

C) 8 sm3-da

D) 3 sm3-da

E) 2 sm3-da

49## 1 2 1

Ətin yetişmə prosesini səciyyələndirən anlayış hansıdır?

A)) Karbohidrat sistemində əhəmiyyətli dəyişiklərə gətirib çıxaran qlikoliz fermentlərinin daha aktiv təzahür etdiyi autoliz prosesin ilkin mərhələsi

B) Mikroorqanizmlər və onların fermentlərinin iştirakı ilə baş verən ət toxumalarının parçalanma prosesi

C) Proteazanın təsiri altında zülallı maddələrdə biokimyəvi çevrilmələr prosesi

D) Lipazanın təsiri altında yağ maddələrinin biokimyəvi çevrilmələr prosesi

E) Zülalların parçalanması

50## 1 1 2

Süd zülalına nə aiddir?

A)) Kazein

B) Lizin

C) Metionin

D) Fenilalanin

E) Qlisin

51## 1 1 2

Südturşulu içkilərin müalicəvi effektliyi onların tərkibində olan hansı maddədən asılıdır?

A)) Südturşulu bakteriyalardan

B) Kalsiumdan

C) Dəmirdən

D) Zülallardan

E) Askorbin turşusundan

52## 1 1 2

Süd vasitəsi ilə insanlar heyvandan hansı xəstəliyə yoluxur?

A)) Brusellyoz

B) Mastit

C) Salmonellyoz

D) Ornitoz

E) Tulyaremiya

53## 1 2 2

Süd zavodlarında südün ikincili emalı zamanı əsas tədbirlərdən biri hansıdır?

A)) Təmizlənməsi

B) Qablaşdırılması

C) Qurudulması

D) Qomogenizasiyası

E ) Satışı

54## 1 1 2

Südün pasterilizəolunma effektivliyinin göstəricilərindən biri hansıdır?

A)) Koli-titr

B) Mikrobların sayı

C) Laxtalanma sınağı

D) Peroksidaza sınağı

E) Turşuluğu

55## 1 1 2

Südün pasterizasiya effektivliyi hansı şərtdən asılı deyil?

A)) Südün sıxlığından

B) İlkin bakterial çirklənməsindən

C) Termik emalın temperaturundan

D) Filtrasiya zamanı təmizlənmənin keyfiyyətindən

E) Termik emalın müddətindən

56## 1 2 2

Hansı xəstəliklə yoluxmuş heyvanların südü qida üçün yararlı sayılır?

A)) Brusellyoz

B) Vərəm

C) Mastit

D) Salmonellyoz

E) Iri buynuzlu heyvanların taun xəstəliyi

57## 1 2 2

Fermada aparılan südün ilkin emalının tədbirlərindən biri hansıdır?

A)) Filtrasiyası

B) Normalaşma

C) Qaynadılma

D) Pasterizə olunması

E) 0C -ə qədər soyudulması

58## 1 2 2

Süd zavodunda südün emalı zamanı bakterioloji çirklənmənin az miqdarda olmasını təmin edən mütləq mərhələ hansıdır?

A)) Yüksək temperaturda emalı

B) Qablaşdırılması

C) Qurudulması

D) Normalaşdırılması

E) Nəql olunması

59## 1 3 2

Əvəzedilməz aminturşuların tam tərkibi ətin hansı zülalında yoxdur ?

A)) Kollagen

B) Miozin

C) Miogen

D) Aktin

E) Qlobulin

60## 1 2 2

Heyvanın köklük dərəcəsi aşağı olduqda piy toxumasında hansı proses baş vermir?

A)) Polidoymamış yağ turşuların miqdarı artır

B) Suyun miqdarı artır

C) Bərk yağ turşularının miqdarı artır

D) Piyin ərimə temperaturu artır

E) Orqanizm tərəfindən piyin həzmi azalır

61## 1 3 2

Ətin ilkin emalı zamanı hansı mərhələ sanitar baxımdan vacib deyil?

A)) Dondurulması

B) Cəmdəyin qandan təmizlənməsi

C) Eventrasiyası

D) Ətin yetişməsi

E) Heyvanın kəsilməsindən əvvəlki vəziyyət

62## 1 2 2

Ətin tərkibində olan azotsuz ekstraktiv maddələrdən biri hansıdır?

A)) Süd turşusu

B) Karnozin

C) Anserin

D) Kreatin

E) Purin əsasları

63## 1 1 2

Ətin tərkibində olan azotlu ekstraktiv maddələrdən biri hansıdır?

A)) Purin əsasları

B) Süd turşusu

C) Qlikogen

D) Qlukoza

E) Dəmir

64## 1 1 2

Ət hansı mineral maddənin mənbəyi sayılır?

A)) Dəmir

B) Kalsium

C) Maqnezium

D) Natrium

E) Ftor

65## 1 2 2

Mikroskopik müayinə zamanı ətdən götürülmüş yaxmada nə təyin olunur?

A)) Bakteriyaların ümumi miqdarı (kokklar və çöplər)

B) Bakteriyaların hansı növə aid olunması

C) Yağlar

D) Yad maddələrin

E) Duzlar

66## 1 2 2

Finnoz əti zərərsizləşdirilməsi üçün hansı üsullardan biri istifadə olunur?

A)) Yüksək temperaturda emalı

B) Soyuq hisə verilməsi

C) Qaynar hisə verilməsi

D) Qurudulması

E) Konservləşdirilməsi

67## 1 2 2

Trixinellyoz ilə insan hansı ətdən yoluxa bilər?

A)) Donuz əti

B) Mal əti

C) Ov quşların əti

D) Toyuq əti

E) Quzu əti

68## 1 2 2

Kolbasa emal olunan zaman farşda mikrofloranın inkişafına səbəb olan amillərdən biri hansıdır?

A)) Yüksək nəmlik

B) Ətin aşağı sortlu olması

C) Ətin qidalanma üçün yararsızlığı

D) Xörək duzunun çox miqdarda olması

E) Saxlanılma şəraiti

69## 1 2 2

Kolbasa məhsullarının saxlanma müddətini nə təmin edir?

A)) Xörək duzunun yüksək miqdarda olması

B) Farşın yüksək dərəcədə xırdalanması

C) Nəmliyin yüksək olması

D) Xörək duzunun az olması

E) Zəif dərəcəli termik emalı

70## 1 2 2

Kolbasa məhsullarının istehsal zamanı texnoloji prosesin hansı xüsusiyyətinə ciddi sanitar nəzarət tələb olunur?

A)) Nitritlərin istifadəsi

B) Farşın uzun müddət yetişməsi

C) Nişastadan istifadə olunması

D) Termik emal zamanı məmulatın daxilində olan müəyyən hərarətə çatmağın vaciblıiyi

E) Doldurulması və bağlanması

71## 1 2 2

Adıçəkilən zülallardan hansı balıq zülalına aid deyil?

A)) Elastin

B) Albumin

C) Nukleoproteinlər

D) İxtulin

E) Kollagen

72## 1 1 2

Balıq və balıq məhsullarının tərkibində olan əsas vitamin hansıdır?

A)) D vitamini

B) E vitamini

C) Fol turşusu

D) C vitamini

E) K vitamini

73## 1 1 2

Ətin tərkibində olan azotsuz ekstraktiv maddə hansıdır?

A)) Qlukoza

B) Purin əsasları

C) Kreatin

D) Karnozin

E) Dəmir

74## 1 3 2

Balığın yüksək keyfiyyətini təmin edən tədbirlərə hansı aid deyil?

A)) Qansızlaşdırması

B) Tez öldürülməsı

C) İstehlakçıya çatdırılana qədər soyuq rejimdə saxlanılması

D) Buzunun düzgün əridilməsi

E) Tutulandan sonra təxirə salınmadan soyudulması

75## 1 2 2

Balıq hansı xəstəliyin əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər?

A)) Opistorxoz

B) Trixinellyoz

C) Ornitoz

D) Exinokokkoz

E) Askaridoz

76## 1 2 2

Preservlərin istehsalında gigiyenik baxımdan əsas xüsusiyyətlərdən biri hansıdır?

A)) Qermetik qablaşdırma

B) Ədviyyatlardan istifadə olunması

C) Duzlaşma

D) Saxlanılma şəraiti

E) Bağlanması

77## 1 1 2

Dənli məhsullar qidalanmada nəyin mənbəyi kimi əsas yer tuturlar?

A)) Bitki zülalı

B) Yağlar

C) Triptofan

D) Xolesterin

E) C vitamini

78## 1 3 2

Dən emalı məhsullarında hansı aminturşusunun çatmazlığı olur?

A)) Metionin

B) Valin

C) Qistidin

D) Arqinin

E) İzoleysin

79## 1 1 2

Dənli məhsulların tərkibini əsasən nə təşkil edir?

A)) Nişasta

B) Şəkər

C) Qlikogen

D) Pektin

E) C vitamini

80## 1 2 2

Hazır məmulat və xammalda stafilokokların çoxalmasının qarşısının alınması üçün qənnadı məhsullarının sənayesində aparılan tədbir hansıdır?

A)) Irinli yarası olan işçilərin işdən kənarlaşdırılması

B) Daşınma zamanı sanitar qaydalarına qoyulan nəzarət

C) Ədvalardan istifadə etmə

D) Qida əlavələrinin istifadəsinə qoyulan nəzarət

E) Saxlama şəraiti

81## 1 2 3

Qənnadı məmulatları sənayesi müəssisələrində həkim hansı vacıb tədbiri həyata keçirir?

A)) Müəssisənin sanitar vəziyyəti və işçilərin istehsalat və şəxsi gigiyena qaydalarına qoyulan nəzarət

B) Müəssisədə istehsal olunan məhsullarla qida zəhərlənmələrinin aradan qaldırılması

C) Qida zəhərlənmələrinin güclü oyanış zamanı təxirə salınmaz tədbirlərin planlaşdırılması

D) Laborator nəzarətin təşkili

E) Gəmiricilər və həşaratlara qarşı qoyulan nəzarət

82## 1 2 2

Qənnadı müəssisələrinin kremdüzəltmə sexlərindəki işçilərdə irinli yara olduqda ışə buraxılma şərti hansıdır?

A)) Kremdüzəltmə sexlərinə işçilərin işə buraxılmasına qadağa qoyulması

B) Kremdüzəltmə məmulatların daşınması ilə bağlı olan sexlərdə işə buraxılma

C) Qızılı stafilokokk sınağın mənfi nəticəsindən sonra ışə buraxılmasına qadağa qoyulması

D) Hazır məhsulların saxlanması ilə bağlı olan sexlərdə işə buraxılma

E) Əhəmiyyəti yoxdur

83## 1 2 2

Qablaşdırılmış konservlərin gigiyenik ekspertizası zamanı hansı müayinə daxil edilmir?

A)) Müəssisənin sanitar-gigiyenik rejiminin öyrənilməsi

B) Orqanoleptik xüsusiyyətlərinin təyini

C) Fiziki-kimyəvi göstəricilərinin təyini

D) Qabların qermetik olmasının təyini

E) Bakterioloji müayinə

84## 1 2 2

Konserv qablarının bombajının hansı növündə onların qida üçün istifadəsi yol verilmir?

A)) Bakterioloji

B) Fiziki

C) Bioloji

D) Ekoloji

E) Orqanoleptik

85## 1 1 2

Qida məhsullarının keyfiyyətinə qoyulan gigiyenik meyarlardan biri hansıdır?

A)) Təhlükəsizliyi

B) Nəmlıyi

C) Turşuluğu

D) Saxlamağa davamlığı

E) Saxlama müddəti

86## 1 2 2

Qida məhsulların ekspertizasını aparan həkim hansı müayinəni həyata keçirmir?

A)) Laborator müayinəsinin aparılması

B) Sənədlərlə tanışlıq

C) Nümunənin orqanoleptik müayinəsinin aparılması

D) Məhsulun bir partiyasına baxış

E) Ekspertiza aktının hazırlanması

87## 1 2 2

Planlı gigiyenik ekspertiza zamanı qida məhsulun keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinin əsas etaplarından biri hansıdır?

A)) Laborator müayinə üçün nümunənin götürülməsi, laborator müayinə

B) Müvafiq gigiyenik normativlərlə tanışlıq

C) Aktın tərtib olunması

D) Hər hansı bir etapın vacıb olması

E) Əhəmiyyəti yoxdur

88## 1 2 2

Planlı gigiyenik ekspertiza zamanı əsas sənədlərdən biri hansıdır?

A)) Ekspertizanın aktı

B) Nəqliyyat vasitəsinin qida məhsullarının daşınması haqqında pasportu

C) Sanitar pozuntu haqqında protokol

D) Sanitar müayinənin aktı

E) Cərimə aktı

89## 1 1 2

Ekspertiza zamanı böyük partiyalarla qablaşdırılmış məhsulun müayinə üçün seçilən miqdarı nə qədər olmalıdır?

A)) Hər bir ərzaq üçün dövlət standartına uyğun

B) Hər 50 kq partiyaya 0,5 kq

C) Müvafiq müəssisə üçün sanitar qaydalara uyğun

D) 2%

E) 10%

90## 1 2 2

Qida obyektlərinin tikilmə və rekonstruksiyasında həkim nəzarət zamanı hansı sənədlərdən birini istifadə edir?

A)) Qida obyektləri üçün sanitar qaydalar və gigiyenik normativlər

B) Əhalinin sanitar-epidemioloji salamatlığı haqqında qanunu

C) Qida məhsullarının keyfiyyətinə dair dövlət standartları

D) Qida məhsullarının qablaşdirilmasına dair sanitar qaydaları

E) Əhalinin sağlamlığı haqqında qanunu

91## 1 2 2

Qida obyektinin tikilməsində torpaq sahəsini seçən zamanı inşaatçı gigiena və epidemiologiya mərkəzinə hansı sənədi təqdim etməlidir?

A)) Müəssisənin layihəsi

B) Şəhərin ümumi planı

C) Qrafik material

D) Yerli dövlət idarələri tərəfindən ayrılmış torpaq sahəsi haqqında çıxarılmış qərar

E) Torpaq sahəsinin sxemini

92## 1 2 2

Qida obyektinin ümumi (general) planına verilən gigiyenik qiymətləndirilməsinin əsas meyarlarından biri hansıdır?

A)) Bina və qurğuların qarşılıqlı yerləşməşi və təyinatı

B) İnsolyasiyası

C) İşıqlanması

D) Sanitar- mühafizə sahələri

E) Su təchizatı

93## 1 2 3

Qida toksikoinfeksiyasının patogenezində əsas rol nədən ibarətdir?

A)) Qida məhsulunda inkişaf etmiş canlı mikroblardan

B) Mikrobların çoxalmasından əmələ gələn toksinlər

C) pH

D) Qələvilər

E) Ağır metallar

94## 1 2 2

Stafilokokkların patogenliyini aşkar edən əsas əlamət hansıdır?

A)) Plazma koaqulyasiya peaksiyası

B) Fincan hemolizli peaksiyası

C) Piqmentəmələgətirmə

D) Aqqlutinasiya peaksiyası

E) Faqotip

95## 1 2 2

Stafilokokk toksikozu zaman inkubasiya dövrünün müddəti neçə saatdan azdır?

A)) 6 saat

B) 8 saat

C) 10 saаt

D) 4 saаt

E) 12 saаt

96## 1 2 2

Konserv sənayesində stafilokokkların enterotoksini yalnız hansı dərəcədə inaksivasiya olunur?

A)) Sterilizasiya zamanı (120C - 35 dəq)

B) Qaynama zamanı

C) Sterilizasiya zamanı (112C - 55 dəq)

D) Pasterizasiya zamanı (75-80C)

E) Sterilizasiya zamanı (90-100C)

97## 1 1 2

Qida zəhərlənmələrini sanitar həkimi dərhal nə vaxt araşdırmaqa başlayır?

A)) Təcili məlumat alınandan sonra təxirə salınmadan

B) Qidanın bakterioloji və kimyəvi müayinə zamanı alınan nəticədən sonra

C) Təcili məlumat alınan vaxtdan ertəsi iş günü

D) Təcili məlumat alınan vaxtdan üç sutka ərzində

E) Təcili məlumat alınan vaxtdan bir həftə ərzində

98## 1 1 2

Qida zəhərlənmələrini araşdırma zamanı sanitar-həkim kimlə əlaqə yaratmalıdır?

A)) Zərərçəkmişlərə yardım döstərən tibb işçiləri ilə

B) Poliknikanın baş həkimi ilə

C) Zərərçəkmişin işlədiyi yerin müdiriyyəti ilə

D) Zərərçəkmişlərin qohumları ilə

E) Gigiyena və epidemiolodiya mərkəzin müdiriyyəti ilə

? 99## 1 1 2

Salmonellyoz infeksiyasının baş verməsi hansı əsas ərzaqla bağlıdır?

A)) Ət və ət məhsulları

B) Süd və süd məhsulları

C) Qənnadı məhsulları

D) Tərəvəz

E) Meyvələr

100## 1 1 2

Botulizmi əmələ gətirən törədici hansı növ mikrobdur?

A)) Anaerob

B) Aerob

C) Stafilokokk

D) Streptokokk

E) Viruslar

101## 1 2 2

Stafilokokklarla yoluxmuş qida məhsullarının infeksiya mənbəyini təyin etdikdə hansı müayinədən istifadə olunur?

A)) Faqotip üsulu

B) Aqqlutinasiya reaksiyası

C) Hemoaqqlutinasiya reaksiyası

D) Hemoliz reaksiyası

E) Plazmakoaqulyasiya reaksiyası

102## 1 2 2

Botulizm toksinin növünü müəyyən etmək üçün hansı üsuldan istifadə olunur?

A)) Ağ siçanlar üzərində aparılan neytrallaşdırılmış toksin reaksiyası

B) Fincan hemoliz reaksiyası

C) Aqqlutinasiya reaksiyası

D) Hemoliz reaksiyası

E) Plazmakoaqulyasiya reaksiyası

103## 1 1 2

Bunlardan hansı stafilokokk toksikozların törədicilərinin əsas mənbəyidir?

A)) Insan

B) Xırdabuynuzlu heyvanlar

C) Iribuynuzlu heyvanlar

D) Toyuq

E) Balıq

104## 1 2 2

Diaqnozu təsdiq etmək üçün xəstəyə botulizmə qarşı zərdab nə vaxt vurulur?

A)) Qan götürüləndən sonra

C) Müalicə zamanı

D) Profilaktik

B) Qan götürülməmişdən əvvəl

E) Vaxtaşırı

105 ## 1 2 2

Botulizm törədicisi olan qida məhsulunu 15 dəqiqə qaynatdıqdan sonra orada nə qala bilər?

A)) Sporlar

B) Toksinlər

C) Mikroblar

D) Heç nə

E) Sporlar və toksinlər

106## 1 2 2

Qeyrioksidləşdirici maddələr hansı hallarda istifadə olunur ?

A)) Yağların xarab olmasının qarşısını almaqdan ötrü

B) Mikrobların inkişafının qarşısını almaqdan ötrü

C) Dad xüsusiyyətini yaxşılaşdırmaqdan ötrü

D) Konsistensiyasını yaxşılaşdırmaqdan ötrü

E) Südün çürüməməsi üçün

107## 1 2 2

Kolbasa istehsalı zamanı fosfatlardan nədən ötrü istifadə olunur?

A)) Konsistensiyasına görə

B) Dadına görə

C) Keyfiyyətinə görə

D) Uzun müddət saxlanılması üçün

E) Qoxusuna görə

108## 1 2 2

DL50 göstəricisinə əsasən güclü təsirli pestisidlər hansılardır?

A)) 50 mq/kq-a qədər

B) 50-200 mq/kq

C) 200-1000 mq/kq

D) 1000 mq/kq-dan artıq

E) 1500 mq/kq

109## 1 2 2

Orta davamlı pestisidlərin qeyri toksid komponentlərə parçalanma müddəti nə qədərdir?

A)) 1-6 ay

B) 6 aydan 2 ilə qədər

C) 2 ildən artıq

D) 1 ay

E) 1 il

110## 1 3 2

Meyvə və tərəvəzlər fosforüzvi pestisidlərlə yol verilən səviyyədən 3-4 dəfə artıq miqdarda dərmanlayan zaman necə istifadə oluna bilər?

A)) Qabığı soyulandan sonra mürəbbə, jem, pavidlo üçün emal oluna bilər

B) Məhdudiyyət qoyulmadan qida üçün istifadə olunur

C) 1-2 həftə saxlanmadan sonra qida üçün istifadə olunur

D) Məhdudiyyət qoyulmadan onlardan mürəbbə, jem, pavidla emal olunur

E) Əhəmiyyəti yoxdur

111## 1 3 2

Qida gigiyenası baxımından pestisidlərin hansı xüsusiyyəti daha təhlükəli sayıla bilər?

A)) Yüksək toksikliyi, ətraf mühitdə davamlığı, orqanizmdə kumulyasiya edilməsi

B) Allerqik xüsusiyyəti

C) Xolinesteraz aktivliyi

D) Enterotropizm

E) Həll olunması

112## 1 3 2

Tərkibində dixlordifenil3xloretan ( DDT) olan südün realizə yolları necə olmalıdır?

A)) Südün hissələrinin bir-birindən ayrılma emalından sonra qaymağın və yağsız kəsmiyin alınması

B) Qaynadıqdan sonra qidada istifadəsi

C) Məhdudiyyət qoyulmadan qida üçün istifadə olunması

D) Yalnız texniki vasitələr üçün istifadə

E) Baytar həkiminin icazəsi ilə yem üçün istifadəsi

113## 1 3 2

Kənd təsərrüfatında heyvandarlıq tullantılarının istifadəsinə qoyulan məhdudiyyətin səbəbi nədir?

A)) Patogen mikrofloranın olması

B) Toplanması və daşınmasında olan çətinliklər

C) Üzvi maddələrin çox miqdarda olması

D) Yüksək rütubətliyi

E) Nitrozaminlərin yüksək miqdarda olması

114## 1 3 2

Obyektlərin radionuklidlərdən tam təmizlənməsi hansı müddət ərzində baş verir?

A)) Yarıparçalanmanın 10 mərhələsi ərzində

B) 10 il ərzində

C) Yarıparçalanmanın 1 mərhələsi ərzində

D) 1 il

E) 2 ay

115## 1 3 2

İonlaşdırıcı şüalanmanın çirklənməsindən 80 sutka sonra olan ekvivalent doza qida məhsullarında hansı elementlərlə təyin olulur ?

A)) Sezium və stronsiumla

B) Yod və stronsiumla

C) Yod və seziumla

D) Kobalt

E) Fosfor

116## 1 3 2

Məhsulun yığılmasından 2-3 gün əvvəl fosforoorqanik pestisidlərlə dərmanlanmış meyvə və giləmeyvələrin istifadə yolları necə olmalıdır?

A)) Növündən asılı olaraq 3 həftə saxlanmadan sonra qida üçün yararlıdır

B) Qida üçün məhdudiyyət qoyulmadan istifadəsi

C) Filtrdan keçdikdən sonra şirə və şərab üçün yararlıdır

D) Yalnız qabığı təmizləndikdən sonra jem, mürəbbə, pavidla emalı üçün yararlıdır

E) Məhv edilməlidır

117## 1 3 2

Bitkiçilik məhsullarında nitratların maksimal dərəcədə yol verilən həddindən artıq olduqda onlardan necə istifadə etmək olar?

A)) Baytarlıq nəzarəti orqanları tərəfindən verilən icazədən sonra heyvan yemi kimi istifadə oluna bilər

B) İaşə müəssisələrində

C) Meyvə-tərəvəz mağazalarında tez bir zamanda realizə olunması

D) 10 gün saxlandıqdan sonra qida üçün yararlıdır

E) 1 gün saxlandıqdan sonra qida üçün yararlıdır

118## 1 2 2

Çirklənmiş ərazidə yaşayan insanların orqanizminə radionuklidlərin daxil olunmasının əsas yolu hansıdır?

A)) Qida

B) Su

C) Aerozol

D) Dəri və selikli qişa

E) Təmasla

119## 1 2 2

Ərzaq məhsullarında pestisidlərin qalıq miqdarları olduğu halda gigiyenik ekspertiza nəyi nəzərdə tutur?

A)) Ərzaq məhsullarında pestisidlərin qalıq miqdarlarının laborator müayinə zamanı təyini

B) Laborator heyvanlar üzərində toksikoloji müayinənin aparılması

C) Pestisidlərin kumulyasiya xüsusiyyətlərinin təyini

D) Pestisidlərin insan orqanizminə göstərən daimi təsirinin öyrənilməsi

E) Əhalinin xəstələnmə hallarının öyrənilməsi

120## 1 2 3

Adıçəkilən əlamətlərdən hansı qida zəhərlənmələrinin səciyyəvi əlamətlərinə aid deyil?

A)) Təmaslılıq

B) Qəfildən başlanması

C) Kütləvi şəkildə olması

D) Qida qəbulu ilə xəstələnmənin əlaqəsi

E) Qısa inkubasiya dövrü

121## 1 2 2

Qida zəhərlənmələrinin qabaqcadan verilən diaqnozu nəyin əsasında qoyulmur?

A)) Laborator müayinəsinin nəticəsi

B) İnkubasiya dövrünün müddəti

C) Epidemioloji anamnez

D) Şübhə doğuran ərzaq məhsulu

E) Xəstəliyin klinik simptomları

122## 1 2 2

Hansı ərzaq məhsulu botulizmin əmələ gəlməsinin səbəbi deyil?

A)) İstehsalatda hazırlanmış tomat sousunda olan tərəvəz konservləri

B) Tərəvəz konservləri

C) Ev şəraitində hazırlanmış (duzlu və hisə verilmiş) donuz əti

D) Göbələk konservləri

E) Ev şəraitində hazırlanmış duzlu balıq

123## 1 3 2

Adı çəkilənlərdən hansı xüsusiyyət botulizm toksini üçün səciyyəvi deyil?

A)) Qələvilərin təsirinə qarşı davamlılığı

B) Mədə turşuluğuna qarşı davamlılığı

C) Yüksək temperaturun təsiri nəticəsində inaktivləşməsi

D) Qələvilərin təsiri nəticəsində inaktivləşməsi

E) Proteolitik fermentlərin təsirinə qarşı davamlılığı

124## 1 2 2

Ətraf mühitdə botulizmin törədicisi hansı formada ola bilər?

A)) Veqetativ, sporlar şəklində

B) Kapsula formasını almış

C) Toksin halında

D) Çöplər şəklində

E) Heç bir formada

125## 1 3 2

Botulizm törədicilərinin sporları hansı şəraitdə davamlı deyillər?

A)) Su kəmərindən axan suda

B) Su hövzələrin və çayların dibində

C) Meyvə və tərəvəzin üzərində

D) Torpağın üst qatında

E) Torpaqda

126## 1 1 2

Qida zəhərlənmələrin profilaktikasına hansı tədbir aiddir?

A)) Qidada yüksək temperatur emalı nəticəsində patogen bakteriyaların məhv olunması

B) Əhəmiyyəti yoxdur

C) Filtrasiya

D) Qidanın soyuq emal olunması nəticəsində patogen bakteriyaların məhv edilməsi

E) Pasterizasiya

127## 1 1 3

Stafilokokk toksikozunun ən səciyyəvi klinik simptomları hansılardır?

A)) Tez-tez üzücü qusmalar, epiqastr nahiyəsində olan ağrılar

B) Hərarətin qalxması, səpkilik

C) Baş ağrıları, baş gicəllənməsi

D) Udqunmanın çətinləşməsi

E) İflic olma

128## 1 1 3

Botulizmin ən səciyyəvi klinik simptomları hansılardır?

A)) Görmə qabiliyyətinin pozulması, afoniya (səsin tutulması), udqunmanın cətinləşməsi

B) Ürəkbulanma, qusma

C) Baş ağrısı, baş gicəllənmə

D) Hərarətin qalxması, səpkilik

E) Qıcolma

129## 1 2 3

Adı cəkilənlərdən hansı zəhərli göbələklərlə qida zəhərlənməsinin simptomlarına aid deyil?

A)) Ağızsulanması, gözyaşarması və güclü tərləmə

B) Qarın nahiyəsində kəskin ağrılar

C) “Qəhvə xıltına” oxşar qusma

D) Vəbaya oxşar qan qarışığı ilə ishal

E) Əziyyət verici susuzluq

130## 1 2 2

Adı çəkilənlərdən hansı göbələk qida zəhərlənməsinə səbəb olmur?

A)) Zol-zol papaqlı göbələk

B) Quzugöbələyi

C) Solğun zəhərli göbələk

D) Milçəkqıran adlı zəhərli göbələk

E) Muskarin tərkibli göbələklər

131## 1 3 3

Adıcəkilənlərdən hansı milçəkqıran adlı zəhərli göbələklərin qida zəhərlənməsinin simptomlarına aid deyil?

A)) “Qəhvə xıltına” oxşar qusma

B) Gözyaşarma, ağızsulanma, güclü tərləmə

C) Qallyusinasiyalar, sayıqlama, ifliçolmalar

D) Gözbəbəyinin daralması

E) Baş ağrıları və hərlənməsi

132## 1 1 2

Adıçəkilənlərdən şirinləşdirici qida əlavələrinə hansı aiddir?

A)) Saxarin

B) Qlükoza

C) Laktoza

D) Saxaroza

E) Fruktoza

133## 1 2 6

Mal yemində və qida əlavəsi kimi antibiotiklərdən istifadə zamanı gigiyenik qaydalara riayət etmədikdə hansı fəsad ola bilər?

A)) Allerqik reaksiya

B) Altsqeymer xəstəliyi

C) Parkinsonizm xəstəliyi

D) Peşə zəhərlənmələri

E) Qida zəhərlənmələri

134## 1 3 2

Qidanın konsistensiyasını yaxşılaşdıran təbii qida əlavəsi hansıdır?

A)) Qida aqaroidi

B) Qida sodası

C) Duz

D) Nişasta

E) İstiot

135## 1 2 2

Hansı qida əlavəsi dadı yaxşılaşdırmır?

A)) Ültramarin

B) Şirin maddələr

C) Natrium qlutaminat

D) Yeyinti turşuları

E) Sirkələr

136## 1 3 2

Antiseptik maddələrə - konservantlara - hansı aid deyil?

A)) İndiqokarmin

B) Sorbin turşusu

C) Sulfid turşu

D) Sirkələr

E) Benzoy turşusu

137## 1 3 2

Pestisidlərlə çirklənmiş qida məhsulları üzərində gigiyenik ekspertiza hansı halda aparılmır?

A)) Müalicə-profilaktik müəssisələrində realizə etmək üçün qida məhsullarının qəbul olunması halda

B) Qida məhsullarının təsadüfü çirklənməsinə şübhə etdiyi halda

C) Qida zəhərlənmələri zamanı

D) Tarlada

E) Planlı dövlət sanitar nəzarəti qaydası üzrə

138## 1 1 2

Adıçəkilənlərdən hansı orqanoleptik göstəricilərinə aid deyil?

A)) Koli-indeks, koli-titr

B) Xarici görünüş

C) Rəng

D) Qoxu

E) Dad

139## 1 3 2

Qida məhsullarında pestisidləri təyin etmək üçün daha geniş yayılmış üsul hansıdır?

A)) Nazikqatlı xromatoqrafiya

B) Sedimentasiya

C) Kağızvari xromatoqrafiya

D) Spektrofotometriya

E) FEK

140## 1 3 2

Qida məhsullarında nitratların miqdarı yol verilən səviyyədən 2 dəfədən artıq olmadığı halda onlar nə üçün istifadə oluna bilərlər?

A)) Mürəkkəb komponentli qəlyanaltıların hazırlanmasında

B) Satış üçün məhdudiyyət müddəti qoyulan xörəklərin hazırlanmasında

C) Qida qəbulu üçün yararsızdır

D) İctimai iaşə müəssisələrində məhdudiyyət qoyulmayan xörəklərin hazırlanmasında

E) Konservalarda

141## 1 3 2

Tərkibində nitratların miqdarı yol verilən səviyyədən 2 dəfədən artıq olmadığı halda tərəvəzlərin satışa qoyulmasının şərtlərindən biri hansıdır?

A)) Duza və ya sirkəyə qoyulandan sonra

B) 10 gün saxlanmadan sonra

C) 1 ay saxlanmadan sonra

D) Konservalarda

E) Əhəmiyyəti yoxdur

142## 1 3 2

Üzlü süddə radionuklidlərin konsentrasiyasının azalmasını hansı məhsulların alınması ilə əldə etmək olar?

A)) Zülal və yağ tərkibli məhsulların (kəsmik, pendir, qaymaq, kərə yağı)

B) Turşsüdlü məhsulların

C) Südlü zərdabın

D) Məhv olunması

E) Qaynadılması

143## 1 3 2

Qida məhsullarında hansı radionuklidlər gigiyenik cəhətdən normalaşdırılıb?

A)) Sezium-137, stronsium-90

B) Magnium

C) Plutonium-239

D) Polonium

E) Kobalt

144## 1 3 2

Biosferdə radionuklidlərin miqrasiyasını təyin etməyən hansı faktordur?

A)) Orta illik temperatur

B) Torpağın tipi

C) Bitki örtüyünün növü

D) Aparılan aqrotexniki tədbirlər

E) Radionuklidlərin çöküntüsündən sonra keçən vaxt

145## 1 3 2

Çirklənmiş ərazidə radionuklidlərin maksimal konsentrasiyası hansı ərzaqda olur?

A)) Balıq, quş

B) Yumurta

C) Süd və süd məhsulları

D) Ət və ət məhsulları

E) Meyvə, tərəvəz

146## 1 3 2

Radionuklidlərlə çirklənmiş ərazidən alınan xammal yüksək temperaturlu kulinar emalından əvvəl hansı vacib prosesdən keçməlidir?

A)) Qabığının təmizlənməsi və zədəli hissələrinin atılması

B) Düzlu suda qalması

C) Duzlanması

D) Xırda doğranması və sürtkəcdən keçirilməsi

E) 10 gün saxlanılması

147## 1 1 2

Müalicə-profilaktik rasionlara vitaminlər hansı formada daxıl edilir?

A)) Suda həll olunmuş

B) Həb

C) Drajje

D) Şirə

E)Toz

148## 1 1 2

Cinsindən asılı olaraq qida maddələri və enerjiyə təlabət neçə yaşından fərqlənir?

А)) 11 yaşından

B) 7 yaşından

C) 14 yaşından

D) 18 yaşından

E) 20 yaşından

149## 1 1 2

Əmək qabiliyyəti olan əhali üçün qida rasionunda zülalların, yağların və karbohidratların nisbəti neçə olmalıdır?

А)) 1:1,1:4,8

B) 1:0,8:5

C) 1:1:4

D) 1:0,8:3

E) 1:1:6

150## 1 1 2

Əmək qabiliyyəti olan əhali üçün qida rasionunda ümumi hesabdan heyvan mənşəli zülallar neçə faiz olmalıdır?

A)) 55%

B) 10%

C) 20%

D) 70%

E) 80%

151## 1 1 2

Əmək qabiliyyəti olan əhali üçün qida rasionunda ümumi hesabdan bitki mənşəli yağlar nə qədər olmalıdır?

А)) 1/3

B) 1/2

C) 1/4

D)1/5

E) 1/7

152## 1 1 2

Dəmir insan organizminə hansı təsir göstərir?

А)) Hemoglobinin sintezində

B) Antiseptik

C) Anti allergik

D) Qalxanvari vəziyə

E) Sinir sisteminə

153## 1 1 2

Əməkqabiliyyəti olan kişi əhalisi enerjinin sərf olunması ilə əlaqədar neçə qrupa bölünür?

А)) 5

B) 4

C) 3

D) 6

E) 2

154## 1 1 2

Əmək qabiliyyəti olan qadın əhalisi enerjinin sərf olunması ilə əlaqədar neçə qrupa bölünür?

А)) 4

B) 3

C) 5

D) 6

E) 2

155## 1 1 2

Zülalların və karbohidratların kalorik əmsalı hansıdır?

А)) 4 kkal/q

B) 3 kkal/q

C) 2 kkal/q

D) 5 kkal/q

E) 6 kkal/q

156## 1 1 2

Yağların kalorik əmsalı hansıdır?

А)) 9 kkal/q

B) 3 kkal/q

C) 2 kkal/q

D) 5 kkal/q

E) 6 kkal/q

157## 1 1 2

Hansı vitaminin çatışmazlığın nəticəsində insan orqanizmində kollagenlərin sintezi pozulur?

А)) C

B) B2

C) Е

D) D

E) А

158## 1 1 2

Hansı vitaminin çatışmazlığın nəticəsində hüceyrələrin membranında yağ turşularının mübadiləsi pozulur?

A)) E

B) С

C) A

D) D

E) U

159## 1 1 2

Hansı vitaminin çatışmazlığın nəticəsində kalsium və fosforun mübadiləsi pozulur?

A)) D

B) С

C) Е

D) U

E) B6

160## 1 1 2

Hansı vitamin karbohidratların mübadiləsində iştirak edir?

А)) B2

B) U

C) С

D) K

E) A

161## 1 1 2

Yaşlı insanın rasionunda kalsium və fosforun nisbi nə qədər olmalıdır?

А)) 1:1,2-1,5

B) 1:0,8-1,2

C) 1:1-1,5

D) 1:0,8-1,0

E) 1:0,5-0,8

162## 1 1 2

Xəstəxanaya qəbul olunanda pəhriz qidalanmanın təyinatına hansı tibb isçisi cavabdehdir?

A)) Həkim dietoloq

B) Müalicə həkimi

C) Tibb bacısı

D) Şöbə müdiri

E) Növbətçi həkim

163## 1 1 2

Vitamin çatışmazlığın əlamətləri hansıdır?

А)) Hipovitaminoz

B) Qastrit

C) Enterit

D) Kolit

E) Xora

164## 1 1 2

E vitamini nədə iştirak edir?

А)) Antioksidant mühafizədə

В) Sümüklərin formalaşmasında

C) Tənəffüsdə

D) Hemopoezdə

E) Birləşdirici toxumanın yaranmasında

165## 1 1 2

Hansı vitaminin çatışmazlığı osteoporozu əmələ gətirir?

А)) D

B) А

C) В1

D) С

E) U

166## 1 1 2

E vitaminin əsas məmbəyi hansı ərzaq sayılır?

А)) Bitki yağları

B) Süd

C) Süd məmulatları

D) Meyvələr

E)Tərəvəzlər

167## 1 1 2

C və P vitaminin qidada əsas mənbəyi hansı ərzaqdır?

A)) Bitki məhsulları

B) Ət məhsulları

C) Süd məhsulları

D) Balıq məhsulları

E) Toyuq

168## 1 1 2

Sümüklərin formalaşmasında hansı vitamin istirak edir?

A)) D

B) В

C) С

D) A E) Е

169## 1 1 2

Hansı vitamin temperatura ən həssasdır?

А)) C

B) А

C) В2

D) E

E) D

170## 1 1 2

Xəstəxanada dietik qidalanmanın təşkilinə kim cəvabdehdir?

A)) Həkim-dietoloq

B) Baş həkim

C) Tibb bacısı

D) Baş həkimin müavini

E) Müalicə həkimi

171## 1 1 2

Xəstələrə hazır yemək paylandıqdan əvvəl sınağın götürülməsini (brakerajını) kim aparır?

A)) Növbətçi həkim

B) Baş həkim

C) Tibb bacısı

D) Həkim-dietoloq

E) Müalicə həkimi

172## 1 1 2

Sənaye müəssisələrində dietik gidalanmanı kim təyin edir?

А)) Sex terapevti

B) Həkim dietoloq

C) Yeməkxananın müdiri

D) Müəssisənin müdiri

E) Tibb bacısı

173## 1 1 2

Təşkil olunmuş qidalanmanın öyrənilməsinin əsas üsulu hansıdır?

A)) Statistik

B) Laborator

C) Fiziolojı

D) Bioloji

E) Xronolojı

174## 1 1 2

Hazır yeməklərin laborator müayinəsi necə aparılır?

A)) Ayda bir dəfədən az olmayaraq

B) İldə bir dəfədən az olmayaraq

C) Ayda iki dəfədən az olmayaraq

D) Gundəlik

E) Həftədə bir dəfədən az olmayaraq

175## 1 1 2

Qidanın qiymətləndirilməsində laborator və hesablama üsulları arasında nə qədər fərq ola bilər?

А)) 10%

B) 5%

C) 1%

D) 15%

E) 20%

176## 1 1 2

Menyunun qiymətləndirilməsində nə nəzərə alınmır?

А)) Xorəyin temperaturu

B) Gida rejimi

C) Enerji dəyəri

D) Gida dəyəri

E) Vitamin dəyəri

177## 1 1 2

Orqanizmdə enerji funksiyasını hansı qida maddəsi təmin edir?

А)) Karbohidratlar

B) Vitaminlər

C) Zülallar

D) Makroelementlər

E) Mikroelementlər

178## 1 1 2

D vitaminin çatışmazlığının əsas simtomu hansıdır?

А)) Sümüklərin deformasiyası

B) Anemiya

C) Diareya

D) Qızdırma

E) Qanaxma

179## 1 1 2

İkinci xörəklərdə mineral maddələr neçə faiz olmalıdır?

А)) 1,0%

B) 0,8%

C) 10,0%

D)1,2%

E) 1,4%

180## 1 1 2

A vitaminin əsas mənbəyi hansı ərzaqdır?

А)) Qara ciyər

B) Bitki yağları

C) Çörək

D) Meyvə

E) Tərəvəz

181## 1 1 2

C vitaminizasiya üzərində nəzarət necə aparılır?

А)) Rübdə 1 dəfədən az olmayaraq

B) Həftədə 1 dəfədən az olmayaraq

C) Ayda 1 dəfədən az olmayaraq

D) İldə 1 dəfədən az olmayaraq

E) Yarımildə 1 dəfədən az olmayaraq

182## 1 1 2

Xorəyin quru qalığında nə qalır?

А)) Zülallar, yağlar, karbohidratlar, mineral maddələr

B) Zülallar, yağlar

C) Zülallar, yağlar, karbohidratlar

D) Vitaminlər

E) Mineral maddələr

183## 1 1 2

Pəhriz qidalanmanı sənaye müəssisəsində kim təyin edir?

A)) Tibbi-sanitar hissəsinin həkimi

B) Həkim-dietoloq

C) Həmkarlar təşkilatı

D) Müəssisənin müdiri

E) Tibb bacısı

184## 1 1 2

Ali təhsil müəssisələrin yeməkxanalarında yerlərin neçə faizi dietik gidalanma üçün ayrılır?

А)) 10%

B) 5%

C) 20%

D) 15%

E) 30%

185## 1 1 2

Kalsium və fosforun optimal nisbiəti hansı məhsulda olur?

А)) Kəsmikdə

B) Tərəvəzdə

C) Ətdə

D) Balıqda

E) Toyuqda

186## 1 1 2

C və P vitaminlərin çatışmazlığın erkən simptomu hansıdır?

А)) Damarlardan qanaxma

B) Ödem

C) Hiperkeratoz

D) Qaşınma

E) Dəri əlamətləri

187## 1 1 2

Hansı hallarda südturşulu məhsulları müalicə-profilaktik gida kimi verilir?

А)) Antibiotik istehsalında

B) Fenolun istehsalında

C) Kesson işlərində

D) Radionuklidlərlə təmasda

E) Çörəyin istehsalında

188## 1 3 2

Müalicəvi-profilaktik gidalanmada sərbəst əhəmiyyət daşıyan hansı maddədir?

А)) Pektin

B) Sellyuloza

C) Liqnin

D) Hemisellyuloza

E) Nişasta

189## 1 1 2

C vitaminin mübadiləsini əks edən göstəricilər hansıdır?

А)) Sidikdə və plazmada vitaminin miqdarı

B) Sidikdə zülalın miqdarı

C) Qan zərdabında zülalın miqdarı

D) Qaranlığa qarşı adaptasiya

E) Sidikdə duzların miqdarı

190## 1 1 2

Hazır xörəklərin laborator müayinəsi zamanı nəyi təyin etmirlər?

А)) Vitaminləri

B) Yağları

C) Karbohidratları

D) Zülalları

E) Kallorajı

191## 1 1 2

Hazır xorəklərin laborator müayinəsi zamanı hansı göstərici keyfiyyət xüsusiyyətlərini əks etmir?

А)) Temperaturu

B) Rəngi

C) Konsistensiyası

D) Qoxusu

E) Dadı

192## 1 1 2

Hazır xorəklərin laborator müayinəsi zamanı C-vitaminləşdirməyə nəzarət harada keçirilir?

А)) Məktəb və məktəbəqədər müəssisələrində

B) Restoranlarda

C) Kafelərda

D) Açıq yeməkxanalarda

E) Xəstəxanalarda

193## 1 1 2

Dietik gidalanma harada təşkil olunmayır?

А)) Məktəb yeməkxanalarında

B) Sənaye müəssisələrində

C) Təhsil müəssisələrində

D) Açıq yeməkxanalarda

E) Xəstəxanalarda

194## 1 1 2

D vitaminin əsas mənbəyi hansı ərzaqdır?

А)) Dəniz balıqları

B) Ət

C) Süd

D) Toyuq

E) Bitki yağları

195## 1 1 2

B 12 vitaminin əsas mənbəyi hansı ərzaqdır?

А)) Heyvanların qara ciyəri

B) Balıq

C) Tərəvəz

D) Meyvələr

E) Süd

196## 1 1 2

Tiaminin əsas mənbəyi hansı ərzaqdır?

А)) Covdar çörəyi

B) Ət

C) Süd

D) İtburnu qaqası

E) Bitki yağları

197## 1 1 2

Riboflavinin əsas mənbəyi hansı ərzaqdır?

А)) Kəsmik

B) Bitki yağları

C) Qarabaşaq

D) Meyvə

E) Tərəvəz

198## 1 1 2

Kalsiumun orqanizmdə əsas rolu hansıdır?

А)) İltihaba qarşı və desensibilizəedici

B) Antispastik

C) Hemoglobinin sintezində

D) Qalxanabənzər vəzinin funksiyasında

E) Mədənin funksiyasında

199## 1 1 2

Magniumun orqanizmdə əsas rolu hansıdır?

А)) Antispastik

B) Desensibilizəedici

C) Hemoglobinin sintezində

D) Qalxanvari vəzinin funksiyasında

E) Mədənin funksiyasında

200## 1 1 2

Fosforun orqanizmdə əsas rolu hansıdır?

А)) Sinir sisteminin funksiyasında

B) Desensibilizəedici

C) Hemoglobinin sintezində

D) Qalxanvari vəzinin funksiyasında

E) Antispastik

201## 1 1 2

Yodun orqanizmda əsas rolu hansıdır?

А)) Qalxanvari vəzinin funksiyasında

B) Desensibilizəedici

C) Hemoglobinin sintezində

D) Sinir sistemində

E) Antispastik

Bölmə 2. Əmək gigiyenası

202## 2 1 2

Peşə xəstəliklərinin klinik gedişatına görə hansı növləri olur ?

A)) Kəskin və xroniki

B) Yalnız kəskin

C) Yalnız xroniki

D) Latent

E) Remissiyalı gedişatı

203## 2 1 1

Xroniki peşə xəstəliklərinin (zəhərlənmələrinin) tərifi hansıdır?

A)) Zərərli peşə amillərlə təkrarən və uzunmüddət (bir iş növbəsindən artıq) təmasda olduğu halda baş verən xəstəliklər

B) Zərərli peşə amillərlə bir dəfəlik (bir iş növbəsindən artıq olmamaq şərti ilə) təmasda olduğu halda baş verən xəstəliklər

C) Zərərli peşə amillərlə təkrarən (bir iş növbəsindən artıq olmamaq şərti ilə) ttəmasda olduğu halda baş verən xəstəliklər

D) Bir dəfə təmasda olduqda

E) İlk dəfə təmasda olduqda

204## 2 3 2

Xroniki peşə xəstəliyin (zəhərlənmənin ) sonuncu diaqnozu haqqında məlimat alandan sonra bu xəstəliyin və ya zəhərlənmənin həkim gigiyenist tərəfindən araşdırılması neçə müddət ərzində aparılır?

A)) 10 gün

B) 3 sutka

C) 1 sutka

D) 20 gün

E) 5 gün

205## 2 2 2

Peşə xəstəliklərinin (zəhərlənmələrinin) araşdırmalarını aparan zaman aktda hansı məsələləri əks etdirirlər?

A)) Baş vermə şəraiti, səbəbləri, laborator və cihazlarla müayinəsinin nəticələri, əmək şəraitinin təhlükəsizlik qaydalarına cavab verən mühüm şəxslər və qayda-qanun pozulmalarına yol verənlər, profilaktik tədbirlərin siyahısı və onların yerinə yetirilmə müddəti

B) Baş vermə şəraiti, səbəbləri, görüləcək profilaktik tədbirlərin siyahısı və yerinə yetirilmə müddəti

C) Təhlükəsizlik qaydalarına cavab verən mühüm şəxslərin məhsuliyyəti

D) Qayda-qanunun pozulmalarına yol verənlərin məhsuliyyəti

E) Laborator və cihazların müayinəsinin nəticələri

206## 2 2 2

Yeni texnoloji proseslər, avadanlıq, kimyəvi maddələrin tətbiqi ilə bağlı olan normativ-texniki sənədləşdirmənin gigiyenik ekspertizası nəzarətin hansı kateqoriyasına aiddir?

A)) Xəbərdaredici sanitar nəzarəti

B) Cari sanitar nəzarəti

C) İnzibati nəzarət

D) Xəbərdaredici və cari sanitar nəzarəti

E) Müəyyən sənaye sahəsi tərəfindən qoyulan nəzarət

207##2 1 2

İstehsalat müəssisələrində fəhlələrə tibbi xitmət hansı prinsipə görə təşkil edilir?

A)) Ərazi-istehsalat

B) Sosial prinsipə

C) Müəssisələrin statusuna görə

D) İqtisadi prinsipə

E) Müəssisələrin işçilərinin sayına görə

208##2 1 2

Cəriməyə qədər hansı cəza qoyulmalıdır?

A)) Sanitar-gigiyenik və sanitar-epidemiologi qaydaların pozulmasına edilən xəbərdarlıq

B) Fəaliyyətin dayandırılması

C) Nizam-intizamın pozulmasına qoyulan ölçü

D) Yazılı xəbərdarlıq

E) Şifahi xəbərdarlıq

209##2 1 2

Sanitar-epidemioloji xidmətin nümayəndələri tərəfindən qoyulan inzibati ölçülər hansılardır?

A)) Xəbərdarlıq və ya cərimə

B) Fəaliyyətə qadağa

C) Sərəncam vermə

D) Yazılı xəbərdarlıq

E) Tö hmət

210##2 1 2

Sənaye müəssisələrində ilkin tibbi idarə hansıdır?

A)) Həkim və ya feldşer tibb məntəqəsi

B) Tibbi-sanitar hissə

C) Zavod və ya fabrikin profilaktik sanatoriyası

D) Ərazi poliklinika

E) Xəstəxana

211##2 2 2

İşə qəbul olunan zaman tibbi komissiyanın rəyi olmadan şəxsin işə qəbul edilməsi haqda hüquqi cavabdehliyi kim daşıyır?

A)) Müəssisənin rəhbərliyi

B) Müəssisənin tibbi-sanitar hissənin baş həkimi

C) Əmək gigiyenası üzrə həkim

D) Tibb bacısı

E) Sex həkimi

212##2 2 2

İş yerlərin havasının tərkibində olan fibrogen təsirli aerozolların nəzarəti zamanı onların hansı konsentrasiyası yoxlanılır?

A)) Orta növbə

B) Birdəfəlık minimal

C) Orta sutka

D) Yol verilən hədd konsentrasiyası

E) Birdəfəlik maksimal

213##2 3 2

2 qrupdan ibarət olan tənəffüs orqanlarının mühafizə vasitələri hansılardır?

A)) İzolyasiya və filtredici

B) Oksigenli və borulu

C) İzolyasiyaedici və əleyhqazlar

D) Zərərsizləşdirici

E) Oksigenli

214##2 3 3

Işçilərdə dəri xərçəngini əmələ gətirən peşə kanserogenləri kimyəvi birləşmələrin hansı sinfinə daxildir?

A)) Polisiklik aromatik carbohidrogenlər

B) Aromatik aminlər

C) Halogenli hidrogenlər

D) Aromatik hidrogenlər

E) Xlorüzvi maddələr

215##2 1 2

İstehsalat ventilyasiyanın tərifi hansıdır?

A)) Kütləvi şəkildə hava mühafizəsinin sanitar-texniki vasitəsi (zərərli maddələrin gigiyenik həddlər səviyyəsinə qədər sovrulması)

B) Texnoloji ( zərərli maddələrin əmələ gəlməsinə yol verməmək)

C) Gigiyenik normalar səviyyəsinə qədər zərərli maddələrin azalması

D) Texniki (istehsalat mühitinə zərərli maddələrin olmasının qarşısını almaq)

E) Komfort mühit üçün

216##2 1 2

Yol verilən həddən artıq olan istilik şüalanma mənbəyi ilə əlaqədar hansı ventilyasiya istifadə olunur?

A)) Yerli axın

B) Ümumi dəyişən axın və sovrulma

C) Ümumi axın

D) Sovurucu şkaf

E) Zont

217##2 1 2

Axın ventilyasiyasında yerləşən çıxış dəliklərində hava cərəyanını təyin etmək üçün hansı cihaz istifadə edilir?

A)) Anemometr

B) Reometr

C) Mikromanometr

D) Aktinometr

E) Barometr

218##2 3 2

Qalvanik sexlərdə vannaların üst səthindən buxarlanan maddələrin qarşısını almaqdan ötrü nədən istifadə olunur?

A)) Yanlardan sovurma

B) Sorucu qəfəs

C) Sorucu zont

D) Sorucu şkaf

E) Əhəmiyyəti yoxdur

219##2 1 2

Hamarlayıcı dəzgahın üzərindəki cilalanma işi aparılan zaman əmələ gələn tozun qarşısını nə ilə alınır?

A)) Örtük

B) Sorucu şkaf

C) Boks

D) Zont

E) Böyürdən sorulma

220##2 1 2

Xırda detalları rəngləməkdən ötrü istifadə olunan həlledicilərin buxarını sorumaq üçün nədən istifadə olunur?

A)) Sorucu şkaf

B) Sorucu zont

C) Boks

D) Örtük

E) Böyürdən sorulma

221##2 1 2

Yeni texnologiyanın kanserogen təhlükəsini proqnozlaşdırmaq üçün hansı üsullardan istifadə olunur?

A)) Toksikoloji

B) Fizioloji

C) Kliniki

D) Epidemioloji

E) Statistik

222##2 3 2

Kanserogen təhlükəsi olan müəssisənin işindən çıxmış şəxslər hansı tezlikdə tibbi baxışdan keçməlidirlər?

A)) Hər il

B) Hər ay

C) Hər həftə

D) Hər rub

E) Hər 6 ay

223##2 1 1

Kəskin peşə xəstəliklərin (zəhərlənmələrin) tərifi hansıdır?

A)) Zərərli peşə amillərin bir dəfəlik(bir iş növbəsi ərzində) və ya təkrar (bir iş növbəsindən artıq olan müddətdə) təsirindən sonra

B) Zərərli peşə faktorların bir dəfəlik (bir iş növbəsi ərzində) təsirindən sonra

C) Zərərli peşə faktorların təkrar (bir iş növbəsindən artıq olan müddətdə) təsirindən sonra

D) Zərərli peşə amillərlə təmasda olmasının uzun müddətli stajı olduqda

E) Bakteriyalarla çirklənmiş qida qəbulundan sonra

224##2 3 2

Adıçəkilən patoloji hallardan hansı peşə xəstəliklərinin (zəhərlənmələrinin) tərifinə aid deyil?

A)) Bakteriyalarla çirklənmiş qida qəbulundan

B) Peşə ilə əlaqədar olaraq zoonoz infeksiyalarının patogen törədicilərinin təsiri

C) Zərərli əmək şəraitindən yaranan fəsadlar

D) Əmək şəraitinin zərərli təsiri nəticəsində somatik xəstəliklərin gedişatının ağırlaşması

E) Tozlar

225##2 1 2

Əmək gigiyenası həkiminin peşə fəaliyyətinin nəzarət funksiyası nədən ibarətdir?

A)) Cari və xəbərdaredici sanitar nəzarətin aparılması

B) Sexlərdəki həkim-profpatoloqlara kömək

C) Müəssisələrdə istehsalat nəzarətinin aparılması

D) Müəssisələrdə gigiyena maarifini həyata keçirmək

E) İşçilərlə təhlükəsizlık instruktajını keçirmək

226##2 3 2

Əmək gigiyenası həkiminin peşə fəaliyyətinin təşkilatçılıq funksiyası nədən ibarətdir?

A)) Tibbi baxışların keçirilməsindən

B) Prokuror nəzarəti orqanları ilə daimi əlaqə yaratmaq

C) Xroniki xəstəlikləri olanları iş ilə təmin etmək

D) Müəssisələrdə gigiyenik maarifində iştirak etmək

E) Cəzalandırmaqda

227##2 1 2

Əmək gigiyenası həkiminin peşə fəaliyyətinin təbliğat funksiyası nədən ibarətdir?

A)) Fəhlələr arasında məqsədli gigiyenik maarifin keçirilməsi

B) Cari və xəbərdaredici sanitar nəzarətdə

C) Xroniki xəstəlikləri olanları iş ilə təmin etmək

D) Tibbi baxışların keçirilməsində iştirak etməkdə

E) Cəzalandırmaqda

228##2 1 2

Əmək gigiyenası həkminin iş vəzifələrinə nə aid deyil?

A)) Fizioloji tədqiqatlar

B) Cari sanitar nəzarəti

C) Tibbi baxışlarda iştirak

D) Sanitar maarifləndirici iş

E) Xəbərdaredici sanitar nəzarəti

229##2 3 2

Əmək gigiyenası həkiminin əsas fəaliyyətinə nə daxil deyil?

A)) Cəzanı yerinə yetirmə

B) Təşkilatçılıq

C) Cəzavermə

D) Tərbiyələndirici (təbliğedici)

E) Nəzarət

230##2 1 2

Hansı zərərli istehsalat amillə bağlı olduqda fəhlələr üçün səhiyyə məntəqələrində inqalyatorlar quraşdırılır?

A)) Qıcıqlandırıcı təsirə malik olan buxar və qazlar

B) Radiotezlikli elektromaqnit sahəlar

C) Yüksəktezlikli kuy

D) Vibrasiya

E) Radionuklidlər

231##2 3 2

Müəssisənin tibbi-sanitar hissəsinin struktur bölmələrinə hansı aid deyil?

A)) Sexlərdəki qaz-toz laboratoriyaları

B) Zavoddakı poliklinika

C) Sexlərdəki tibb məntəqələri

D) Stasionar

E) Sanatoriya-profilaktoriya

232##2 3 2

Sənaye müəssisələrinə işə qəbul olduqda fəhlələrin ilkin tibbi baxışları nə məqsədlə aparılmır?

A)) Fəhlələrin yüksək əmək qabiliyyətini qorumaqdan ötrü

B) Bədbəxt hadisələrin qarşısını almaqdan ötrü

C) Peşə xəstəliklərin profilaktikası üçün

D) Gələcək nəslin sağlamlığı üçün

E) Əlilliyin qarşısını almaq üçün

233##2 1 2

Dövrü tibbi baxışları hansı məqsədlə aparılmır?

A)) Işə qəbul olunan zaman tibbi komissiyanın rəyini almaq üçün

B) Aktiv əmək fəaliyyətini uzatmaq üçün

C) Peşə xəstəliklərinin erkən əlamətlərinin aşkar olunması üçün

D) Gələcək nəslin sağlamlığı üçün

E) Müəyyən işə aid olan əksğöstəricilərini aşkar etmək üçün

234##2 2 2

Sənaye müəssisələrində dövrü tibbi baxışları yerinə yetirdikdə əmək gigiyenası həkimi nə etməlidir?

A)) Tibbi baxışa ehtiyacı olan fəhlələrin adlarının və peşələrinin siyahısının göstərilməsi

B) Aşkar olunmuş xəstələri müalicə olunmaqdan ötrü kurort-sanatoriyalara göndərilməsi

C) Tibbi baxışın aparılmasını təşkil etmək

D) Tibbi baxışın aparılması planının tərtib edilməsi

E) Aşkar olunmuş xəstələri xəstəxanaya göndərilməsi

235##2 3 2

Əmək gigiyenasının həkimi dövrü tibbi baxışın nəticələrinə görə hansı təşkilat işlərini aparmalıdır?

A)) Peşə xəstəliyin sanitar-gigiyenik xarakteristikasının verilməsi

B) Aşkar olunmuş xəstələri müalicə olunmaqdan ötrü sanatoriya-kurortlara göndərilməsi

C) Sağlamlıqı ilə əlaqədar pozuntuları olan işçiləri işlə təmin olunmasında iştirak etməsi

D) Aşkar olunmuş xəstələri stasionara yerləşdirilməsi

E) Aşkar olunmuş xəstəni işlədiyi peşədən azad edilməsi

236##2 3 2

Hal-hazırda peşə onkoloji xəstəliklərinin (şişlərin) hansı nazoloji formaları qeyd olunur?

A)) Dəri, ağ ciyərlər

B) Süd vəzisi, uşaqlıq

C) Leykozlar

D) Bronxların, qida borusu

E) Sümüklər, baş beyini

237##2 2 2

Hansı sənaye müəssisələrində ağciyər xərçəngin əmələ gəlmə riski daha çoxdur?

A)) Azbest istehsalı müəssisələrində

B) Yüngül sənaye müəssisələrində

C) Qamma qurğuların idarə edilməsi

D) Qazanxanalarda

E) Anilinrəngləyici müəssisələrində

238##2 1 2

Hansı adı çəkilən tədbir onkoloji peşə xəstəliklərinin profilaktiyası üçün sayılmır?

A)) Müalicə-profilaktika tədbiri

B) Texnoloji

C) Texniki və sanitar-texniki

D) Fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə

E) Zərərli maddələrə qoyulan gigiyenik reqlamentlər

239##2 1 2

Sənaye sanitariyasına hansı ümumdövlət qanunverici sənədləri aiddir?

A)) Sanitar norma və qaydaları,inşaat norma və qaydaları

B) Təhlükəsizlik qaydaları

C) Heç biri

D) Konstitusiya haqqında qanun

E) Əhalinin sağlamlığı haqqında qanun

240##2 1 2

Hansı əlamət qadının anatomik-fizioloji xüsusiyyətlərinə aid deyıl?

A)) Dəri qatının az vaskulyarizasiya olunması

B) Reproduktiv sistemin olması

C) Əzələ qüvvəsinin aşağı olması

D) Nisbətən balaca boyun olması

E) Ağ ciyərlərin həyat həcminin aşağı olması

241##2 2 2

Kişilərə nisbətən qadınlarda vibrasiya xəstəliyi necə olur?

A)) Vibrasiyanın aşaqı həddə əmələ gəlməsi, latent dövrü qısa olması

B) Əhəmiyyəti yoxdur

C) Ağırlaşmağa tendensiyası yoxdur

D) Tez müalicə olunur

E) Gec müalicə olunur

242##2 2 2

Peşə xəstəliyi aşkar olunan zaman xəstənin klinikada ilkin müayinəsi üçün dövlət sanepidnəzarət orqanları tərəfindən təqdim olunan sənəd hansıdır?

A)) Əmək şəraitinin sanitar-gigiyenik xarakteristikası

B) İş qabiliyyətinin müvəqqəti itirilmə vərəqəsi

C) Xəstənin tibbi vərəqəsi

D) Əmək kitabçasının nüsxəsi

E) Müalicə-profilaktika idarəsinin göndərişi

243##2 3 2

Əmək şəraitinin sanitar-gigiyenik xarakteristikasının əsas müddəası nədir?

A)) Peşənin ətraflı təsviri və əlverişsiz istehsalat amillərin gigiyenik səciyyələndirilməsi

B) Xəstəlik anamnezi

C) Xəstənin şikayəti

D) Xəstənin məişət şəraitinin əlverişsiz amilləri

E) Yaşadığı ətraf mühitin sanitar vəziyyəti

244##2 1 2

Qoruyucu iş paltarına xas olan cəhət nədir?

A)) İstehsalat zərərlərindən fəhlənin mühafizəsi, iş paltarının pulsuz verilməsi

B) Qoruyucu iş paltarı fəhlənin pulu ilə alınır

C) Fəhlənin ev paltarının çirklənmədən qorumaq üçün

D) İş qabiliyyətini aşaqı salmaq üçün

E) Əhəmiyyəti yoxdur

245##2 1 2

Fəhlələr üçün sanitar-məişət otaqlarının layihələşdirilməsi nədən asılı deyil?

A)) İşçilərin yaş tərkibindən

B) İşçilərin cinsi heyətinə görə

C) İşçilərin sayına görə

D) İstehsalat prosesinin sanitar xarakteristikasına görə

E) İşçilərin peşəsinə görə

246##2 3 2

Zərərli istehsalat faktoru nəyə səbəb ola bilər?

A)) İş qabiliyyətinin aşağa düşməsi, müvəqqəti olaraq itirilməsinə

B) Ateroskleroz, ürək-damar çatmazlığına

C) İş qabiliyyətini həmişəlik itirilməsinə, əlilliyə

D) Travmatik zədələnmələr

E) Yanığlara

247##2 23 2

Təhlükəlı istehsalat faktoru nəyə səbəb ola bilər?

A)) Travmatik zədələnmələr, şikəstliyə və həyat üçün təhlükəyə

B) Ateroskleroz, ürək-damar çatmazlığına

C) İş qabiliyyətin aşağı düşməsi

D) Baş ağrısı

E) Əzələ ağrısı

248##2 2 2

Dövlət və müəyyən sənaye sahəsinə aid sanitar norma və qaydalaları hansı təşkilat tərəfindən işlənib hazırlanır?

A)) Elmi-tədqiqat, layihə institutları və nazirliklər tərəfindən

B) Heç biri

C) Dövlət sanepidnəzarət qurumları tərəfindən

D) Parlament tərəfindən

E) İcra hakimiyyəti tərəfindən

249##2 2 2

Sanitar normalar hansı sənəddə öz əksını tapmır?

A)) Əmək qanunları məcəlləsi

B) İnşaat norma və qaydaları

C) Sənaye standartları

D) Texniki şərtlər

E) Texnoloji layihələşdirmə normaları

250##2 2 2

Hansı hallarda əmək gigiyenası həkimi araşdırılma komissiyasının tərkibinə cəlb olunmalıdır?

A)) Kəskin zəhərlənmələr, şüa xəstəliyi

B) Ayaq, əl barmaqların və bütün bədənin donması

C) İsti vurma, qün vurma

D) Zədələnmə, travma

E) Yanığlar, elektrik cərəyanın vurması

251##2 3 2

Nəyə əsasən xroniki peşə xəstəliklərinin qeydiyatı aparılır?

A)) Peşə xəstəlikləri klinikası tərəfindən qoyulan sonuncu diaqnoz

B) Tibbi sanitar hissənin həkimi tərəfindən qoyulan ilkin diaqnoz

C) Sex həkimi tərəfindən qoyulan diaqnoz

D) Sahə poliklinika həkimi tərəfindən qoyulmuş ilkin diaqnoz

E) Təcili yardım həkimi tərəfindən qoyulmuş ilkin diaqnoz

252##2 2 1

Mənfi dinamik iş hansıdır?

A)) Ağırlıq qüvvətinin istiqamətində olan zaman yükün daşınması

B) Ağırlıq qüvvətinin əksistiqamətində olan yükün daşınması

C) Bədənin müvazinətının saxlanılmasına doqru

D) Yükü tutan zaman hərəkətsiz vəziyyətdə qalmaq

E) Heç biri

253##2 3 2

Personal kompyuterin klaviaturası üzərində olan fiziki iş necə adlanır?

A)) Lokal

B) Regional

C) Qlobal

D) Ağır

E) Yüngül

254##2 1 1

Yorğunluq nədir?

A)) İşi icra edən zaman əmək qabiliyyətinin müvəqqəti olaraq aşağı düşməsi

B) İstehsalatda dinamik stereotipin pozulması

C) Orqanizmin üzvlərində funksional dəyişikliklər

D) Baş beyin mərkəzində durğunluq tormozlanmanın əmələ gəlməsi

E) Asteno-vegetativ sindrom

255##2 1 2

Reqlamentə görə fasilə vaxtı nəyə daxil olur?

A)) Iş növbəsinin müddətinə daxil olur

B) Iş növbəsinin müddətinə daxil olmur

C) Gecə iş növbəsinə daxil olur

D) Bayram iş növbəsinə daxil olur

E) Əhəmiyyəti yoxdur

256##2 3 2

Növbə ərzində reqlamentli fasilələr nə vaxt daxil olur?

A)) İş qabiliyyətinin aşağı düşməsinin əvvəlində

B) Yüksək iş qabiliyyətinin orta fazasında

C) “Son qırılma” fazası zamanı

D) Yorulma fazasının sonunda

E) Əhəmiyyəti yoxdur

257##2 3 1

İşə dözümlük nədir?

A)) Sərf olunan qüvvə vasitəsi ilə icra olunan işə ayrılan vaxt

B) Müəyyən vaxt müddətində fəhlənin qaldırdığı yükün çəkisi

C) Stress zamanı orqanizmin dözümlük qabiliyyəti

D) Xəstə orqanizmin işə dözümlük qabiliyyəti

E) İş şəraitindən asılı olmayan halda orqanizmin dözümlük qabiliyyəti

258##2 3 2

“Aktiv istirahət” anlayışı nəyi təyin edir?

A)) Yorğunluq nəticəsində aşağı düşmüş iş qabiliyyətinin fizioloji tədbirlərə əsaslanaraq bərpası

B) İş qabiliyyətini sabit səviyyədə saxlamaq üsulları

C) Dinamik stereotip prosesini tarazlaşma yolu ilə təmin edilməsi

D) Əmək vərdişlərinin mükəmməl olmasını təmin edilməsi

E) Yüngül işin icrası

259##2 3 2

Universal xronorefleksometr ilə nəyi təyin edirlər?

A)) Görmə-motor və eşitmə-motor reaksiyasının gizli dövrü

B) Yaddaş həcmi

C) Diqqət

D) Dərk etmə

E) Vətər reflekslərinin gizli dövrü

260##2 3 2

Statik iş hansıdır?

A)) Yükü tutan zaman hərəkətsiz vəziyyətdə qalmaq

B) Ağırlıq qüvvətinin istiqamətində olan zaman yükün daşınması

C) Ağırlıq qüvvətinin əksistiqamətində olan zaman yükün daşınması

D) Əhəmiyyəti yoxdur

E) Yükün üfüqi istiqamətdə daşınması

261##212

Yorğunluğun obyektiv əlamətlərinə adı çəkilənlərdən hansı aid deyil?

A)) Halsızlıq

B) İşçinin daxili orqan və sistemlərində funksional dəyişiklər

C) İş zamanı brak malların artması

D) Əmək qabiliyyətinin kəmiyyət göstəricilərinin aşaqı düşməsi

E) Heç biri

##2 1 2

İnsanın peşə əhəmiyyətli psixiki funksialarına hansı aid deyil?

A)) Görmə itilyi B) Yaddaş C) Diqqət D) Düşünmə E) Sinir-emosional gərginlik

262##2 1 2

Dinamometr üsulu ilə nə təyin olunur?

A)) Maksimal sərbəst güc

B) Zaman vahidinə düşən toxunmaların sayı

C) Ağ ciyərlərin həyat tutumu

D) Növbə ərzində hərəkətlərin sayı

E) Vibrasion hissiyətini

263##2 1 2

Səmərəli zehni əmək üçün hansı şərt vacib deyil?

A)) İnteryerin “soyuq rəngli” qamma ilə işlənməsi

B) İşə tələsmədən başlamaq

C) İşdə ardıcıllıq və sistematiklik

D) İşlə fəal istirahətin bir-birini əvəz etməsi

E) Əlverişli mikroiqlim şəraiti

264##2 3 2

Monotonluluqla mübarizədə hansı tədbir əsas sayılmır?

A)) İşi icra edən zaman vaxtın azaldılması

B) İşi icra edən zaman vaxtın uzadılması

C) Əmək elementlərinin sayının artırılması

D) İcra olunan işin temp və ritminin dəyişkənliyi E) Əmək əməliyyatlarının dəyişdirilməsi

265##2 2 2

İş prosesinin ağırlıq meyarlarına hansı aid deyil?

A)) Məcburi iş vəziyyətində olmamaq

B) Məcburi iş vəziyyətində olmağın müddəti

C) Növbə ərzində stereotip iş hərəkətlərinin sayı

D) Statik yüklənmə- növbə ərzində yükü tutduqda və ya güc sərf edilən zaman statik yüklənmənin miqdarı

E) Əl ilə daşınan və qaldırılan yükün kütləsi

266##2 1 2

Fiziki iş zamanı yorğunluq əlamətlərinə hansı aid deyil?

A)) Əzələ gücünün artması

B) Dözümlülük göstəricisinin azalması

C) Tremorometrik göstəricisinin çoxalması

D) Əzələ gücünün azalması

E) Nəbzin güclənməsi

267##2 2 2

Operatorun zəhmətinə nə aid deyil?

A)) Güclü fiziki gərginlik

B) Emosional gərginlik

C) Diqqətin tez-tez yayılması

D) Hər cür informasiyanın axınını qəbul edib araşdırma

E) Yorğunluq

268##2 3 2

Hansı şərait iş duruşunun seçimini təyin etmir?

A)) Optimal sahənin dərinliyi

B) Sərf olunan enerjinin həcmi

C) İşə sərf olunan gücün həcmi

D) Görülən işin dəqiqliyi

E) Heç biri

269##2 3 2

Xronometraj müayinə üsulu ilə nə təyin edilmir?

A)) Sensomotor reaksiyaların müddəti

B) Ayrı-ayrı iş əməliyyatlarının müddəti

C) İş gününün yüklənməsini

D) Saat hesabına görə əməyin məhsuldarlığı

E) Şəxsi məqsədlərlə işdən ayrılma müddəti

270##2 1 2

Hansı növ əmək zehni iş fəaliyyətinə aid deyıl?

A)) Yük daşımaq

B) Operator əməyi

C) Tibb işçiləri və müəllimlərin əməyi

D) Tələbə və şagirdlərin əməyi

E) Yaradıcılıq əməyi

271##2 1 2

Yorğunluqla əlaqədar olaraq adıçəkilənlərdən hansı iş qabiliyyətinin azalmasını ölçən kəmiyyət göstəricilərinə aid deyil?

A)) İş vaxtı keyfiyyətsiz malların sayının azalması

B) İşi yerinəyetirmə vaxtının uzadılması

C) Əməyin məhsuldarlığının aşağı düşməsi

D) Hərəkət surətinin azalması

E) Diqqətin azalması

272##2 3 2

Yorğunluğun elektromioqrafik əlaməti hansıdır?

A)) Ostilyasiya ardıcıllığının tezliyinin azalması

B) Ostilyasiya amplitudasının azalması

C) Ostilyasiya ardıcıllığının tezliyinin artması

D) Ostilyasiya ardıcıllığının tezliyinin çoxalması

E) Heç biri

273##2 1 2

Əməyin elmi təşkilinin formalarına nə aid deyıl?

A)) Optimal iş duruşunun seçilməsi

B) İstirahətin və əmək rejiminin səmərələşdirilməsi

C) Əmək fəaliyyətinin səmərələşdirilməsi

D) Əlverişli sanitar-gigiyenik şəraitin olması

E) Əməyin mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması

274##2 3 2

Lazer şüalanması (spektrın görünən və ən yaxın infraqırmızı sahəsində olan) görmə orqanının hansı nahiyəsinə qədər çatır?

A)) Torlu gişasına

B) Bəbəyə

C) Buynuzvarı qişasına

D) Büllura

E) Konyunktivaya

275##2 3 2

Hansı tezlikli diapazonunda olan elektromaqnit dalğaları metalların termik işlənməsində istifadə olunur?

A)) Yüksək tezlikli diapazonunda

B) Ultra yüksək tezlikli

C) Çox yüksək tezlikli

D) Heç biri

E) Mikrodalğalar ( 1 m - 1 mm)

276##2 3 2

Görülən işin səthi uzun müddət ərzində kifayət qədər işıqlandırılmaması zamanı görmə orqanın hansı pozuntusu baş verir?

A)) Nistaqm

B) Yalandan yaxın görmə

C) Katarakta

D) Astigmatizm

E) Konyuktivit

277##2 3 2

Gözün kontrast hissiyyatı nəyə qadirdir?

A)) Yanaşı əşyaların parlaqlığını seçmək üçün

B) Ən qısa vaxt ərzində detalları seçmək üçün

C) Nəzərdən keçirilmiş detalları aydın qavramaq

D) Uzaq məsafədə rəngi seçmək üçün

E) Uzaq məsafədə əşyaları seçmək üçün

278##2 1 1

İşıqlandırılmanın ölçü vahidi nədir?

A)) Lyuks

B) Kandela

C) Stilb

D) Lyumen

E) Farada

279##2 1 2

Gigiyenik nöqteyi nəzərdən süni işıqlanmanın ən səmərəli növü hansıdır?

A)) Ümumi

B) Yerli

C) Kombiniəedilmiş

D) Birgə quraşdırılmış

E) Yan tərəfdən işıqlanma

280##2 3 1

Gözün qavrama sürəti (tez qavrama xüsusiyyəti) nə deməkdir?

A)) Ən qısa müddət ərzində detalları seçmək qabiliyyəti

B) Yanaşı əşyaların parlaqlığının seçmək qabiliyyəti

C) Nəzərdən keçirilmiş detalları aydın qavramaq qabiliyyəti

D) Uzaq məsafədə rəngi seçmək üçün

E) Uzaq məsafədə əşyaları seçmək üçün

281##2 1 2

Parlaqlığın ölçü vahidi hansıdır?

A)) Kandela / m2

B) Lyuks

C) Stilb

D) Lyumen

E) Farada

282##2 3 1

Sexlərdəki ümumi işıqlandırma çıraqların bərabər yerləşdirmə zamanı işıqlanma dərəcəsi hansı üsulla hesablanır?

A)) Xüsusi gücü (vatt)

B) Xətvari izolyukslar

C) Nöqtəvari izolyukslar

D) Lyuksmetr cihazı ilə

E) Geometrik üsul

283##2 1 3

Fiksasiya olunmuş (daimi ) iş yerləri olan sexlərdə daha əlverişli işıqlandırma sistemi hansıdır?

A)) Kombinəedilmiş

B) Ümumi

C) Yerli

D) Birgə quraşdırılmış

E) Gün işığı

284##2 1 2

Tezliyi 1000 hersdən çox olan küy hansı sinifə aid edilir?

A)) Yüksək tezlikli

B) Orta tezlikli

C) Sex küyü

D) Aşağı tezlikli

E) Küçə küyü

285##2 1 2

Tezliyi 150-300 hers arasındas olan küy hansı sinifə aiddir?

A)) Aşağı tezlikli

B) Orta tezlikli

C) Yüksək tezlikli

D) Sex küyü

E) Küçə küyü

286##2 1 2

İş yerində infraqırmızı şüaların intensivliyi hansı cihazla ölçülür?

A)) Aktinometr və ya radiometr

B) Civə termometri

C) Assman psixrometri

D) Anemometr

E) Katatermometr

287##2 1 2

İş yerində havanın temperaturu və rütubətliyi hansı cihazla ölçülür?

A)) Assman psixrometri

B) Civə termometri

C) Aktinometr və ya radiometr

D) Anemometr E) Radiometr

288##2 2 2

İnfraqırmızı şüaların təsiri nəticəsində dərinin t-ru 350C , havanın t-ru 350C və nisbi rütubəti 50% olanda işçinin bədənindən istilik hansı yolla çıxır?

A)) Buxarlanma

B) Şüalanma

C) Konvensiya

D) Tənəffüs yolları ilə

E) Əhəmiyyəti yoxdur

289##2 2 2

Küydən müdafiyə olunmaq üçün onun azalması hansı mərhələdə daha səmərəli sayılır?

A)) Yaranmanın mənbəyində

B) Ətrafda yayılma yollarında

C) Fərdi müdafiyə vasitələrinin istifadəsi yolu ilə

D) Heç cürə

E) Sexlərin səmərəli planlaşdırılması yolu ilə

290##2 3 2

Infrasəs hansı tezlikli səs titrəyişi sayılır?

A)) 20 Hs-dən aşağı

B) 20 Hs-dən 20 kHs-ə qədər

C) 20 kHs-dən yuxarı

D) 30 kHs-dən yuxarı

E) 40 kHs-dən yuxarı

291##2 2 2

Gigiyenik praktikada iş yerlərində olan havadakı ultrasəslərin qiymətləndirilməsi necə aparılır?

A)) Səsin təzyiqinə görə (dB)

B) Rəqslərin tezliyinə görə (kHs)

C) Ultrasəsin intensivliyinə görə (Vt/sm2)

D)Ultrasəs təzyiqinin səviyyəsinə görə

E) Əhəmiyyəti yoxdur

292##2 2 2

İş yerlərində mikroiqlimin yolverilən parametrləri (temperaturu, rütubəti, havanın cərəyanı) nəyi nəzərə alaraq təyin olunub?

A)) Işin ağırlığını

B) İşin gərginliyi

C) İşin ağırlığı və gərginliyi

D) Sərf olunan enerjinin miqdarı

E) Əhəmiyyəti yoxdur

293##2 2 2

Vibrasiya aləti ilə işləyən fəhlələrin vibrasiya həssaslığının başlanğıc hədd səviyyəsi necə olur?

A)) Artmış

B) Azalmış

C) Heç olmur

D) Daimi olur

E) Vaxtaşırı azalır

294##2 2 2

İşçilərin arasında dağ xəstəliyin əmələ gəlmə səbəbi hansıdır?

A)) Oksigen çatışmazlığı və fiziki iş

B) Fiziki yüklənmə

C) Azotun parsial təzyiqinin azalması

D) Havada olan komponentlərinin parsial təzyiqinin azalması

E) Rütubət

295##2 1 2

Toz anlayışı nə deməkdir?

A)) Hissəciklərə bölünmüş və ya parçalanmış maddənin fiziki halı

B) Maddələrin kimyəvi xüsusiyyəti

C) Maddələrin radioloji xüsusiyyəti

D) Hissəciklərin elekrikləşməsi

E) Hissəciklərin mayelərdə həll olunması

296##2 2 2

İş yerlərində aktava zolaqlarında olan və dBA vahidində ölçülən səs təzyiqin normativləri küyün hansı növünə aiddirlər?

A)) Daimi küy üçün

B) Fasiləli küy üçün

C) İmpulslu küy üçün

D) Küçə küyu üçün

E) Məişət küyu üçün

297##2 2 2

İş yerlərinin havasında olan tozun konsentrasiyası hansı üsul ilə ölçülür və normalaşdırılır?

A)) Çəki ( qraviometrik)

B) Hesabla (koniometrik)

C) Aspirasion

D) Sedimentasion

E) Elektron mikroskopik üsul

298##2 2 1

İşçilərin tənəffüz orqanlarına təsir edən toz yükünün anlayışı nədir?

A)) Müəyyən vaxt ərzində (növbə, ay, il, staj) işçilərin tənəffüz orqanlarına daxil olan toz hissəciklərinin kütləsi

B) Tənəffüz orqanlarına təsir edən toz hissəciklərinin kimyəvi tərkibi

C) Toz hissəciklərinin forması

D) Keyfiyyət xüsussiyətləri

E) Həll olunması

299##2 2 2

Hansı aerozollar daha güclü fibrogen aktivlıyınə malikdir?

A)) Pis həll olunanlar

B) Yaxşı həll olunanlar

C) Yağda yaxşı həll olunanlar

D) Spirtdə yaxşı həll olunanlar

E) Spirtdə pis həll olunanlar

300##2 2 2

Havada olan nazikdispersli tozdan təmizlənmə necə həyata keçir?

A)) Elektrofiltr vasitəsi ilə

B) Toz yatırılma kameralarında

C) Siklonda

D) Yağ filtrlərində

E) Su filtrlərində

301##2 2 2

Eşitmə analizatoru üçün ən güclü qıcıqlandırıcı səs hansıdır?

A)) Yüksək tezlikli

B) Aşağı tezlikli

C) Orta tezlikli

D Əhəmiyyəti yoxdur

E) Kücə küyü

302##2 3 2

Səs gücünün artması ilə eşitmə orqanı tərəfindən onun qavraması arasında olan asılılıq necə olur?

A)) Loqarifmik

B) Düz tənasüb

C) Əks tənasüb

D) Korrelyasion

E) Nisbi

303##2 2 2

Fəhlələr arasında vibrasiya patologiyasının inkişaf etdiyi zaman temperatur və toxunma həssaslığın pozulması necə baş verir?

A)) Tez-tez

B) Nadir halda

C) Əhəmiyyəti yoxdur

D) Müvəqqəti

E) Pozulmur

304##2 2 2

Hansı toz aerozolları daha güclü fibrogen aktivliyinə malikdirlər?

A)) Tərkibində sərbəst silisium dioksidi olan

B) Tərkibində sərbəst silisium dioksidi olmayanlar

C) Tərkibində sərbəst kobalt olanlar

D) Tərkibində sərbəst kobalt olmayanlar

E) Tərkibində sərbəst xrom olanlar

305##2 2 2

Lazer qurğuları üzərində işləyənlərin əməyinin sağlamlaşdırılmasının ən əhəmiyyətli tədbirlərinə hansı aid deyil?

A)) Peşə seçiminin aparılması

B) Lazer şüasının çəpərlənməsi

C) Lazer zonasının çəpərlənməsi

D) Əks etmə əmsalı aşağı olan materialı daxil olan əşyalarla örtürülməsi

E) Əmək və istirahətin səmərəşdirilməsi

306##2 2 2

Lazer şüalanması üçün orqan-hədəf hansıdır?

A)) Gözlər,dəri

B) Onurğa beyni,sümük iliyi

C) Saç, dırnaq

D) Cinsiyyət orqanları,qalxanvarı vəzisi

E) Baş beyin

307##2 3 2

Lazer şüalanmasının orqanizmə təsiri hansı gösəricidən asılı deyil?

A)) Doldurulma sistemi

B) Dalğanın uzunluğu

C) İmpulsun davamlığı

D) İmpuls ardıcıllığın tezliyi

E) Şüalanma sahəsi

308##2 3 2

Spektral tərkibinə görə küylər hansı növlərə bölünür?

A)) Enlizolaqlı və tonlu

B) Mexaniki

C) Daimi

D) Struktur

E) İmpulslu

309##2 3 2

Küyün orqanizmə təsir zamanı hansı sindrom səciyyəvi deyil?

A)) Osteoxondroz, polinevritlər

B) Astenoveqetativ sindrom

C) Damarların veqetativ disfunksiyası

D) Eşitmə aparatının iki tərəfli zədələnməsi

E) Diqqətin pozulması

310##2 2 2

Küyün hansı növü ağır peşə eşitməsinin daha tez əmələ gəlməsinə səbəb olur?

A)) Tonal və daimi olmayan

B) Daimi

C) Enlizolaqlı

D) Nazikzolaqlı

E) Əhəmiyyəti yoxdur

311##2 2 2

İstehsalatda olan küylər orqanizmin hansı sisteminə təsir etmir?

A)) Qaraciyərə, dalağa

B) Ürək-damar sisteminə

C) Mərkəzi sinir sisteminə

D) Diqqətə

E) Vestibulyar aparatına

312##2 2 2

Eşitmə analizatorunun iş qabiliyyətini ölçməkdən ötrü hansı cihaz istifadə olunmur?

A)) Xronorefleksometr

B) Tonlu audiometr

C) Kamerton

D) Pıçıltı ilə danışmaq

E) Audiometr

313##2 2 2

İnfrasəs rəqsləri üçün nə səciyyəvi deyil?

A)) Dalğanın qısalığı, titrəişlərin yüksək tezliyi

B) Titrəişin aşağı tezliyi

C) Dalğa uzunluğunun böyük olması

D) Difraksiya əlaməti ( maneədən yan keçmək)

E) Əhəmiyyəti yoxdur

314##2 2 2

İnfrasəs hansı bioloji təsirlər yaradır?

A)) Veqetativ sisteminə (ürək-damar, tənəffüz, neyroendokrin) və emosional sahəyə (qorxu hissi)

B) Dayaq-hərəkət apparatı

C) Həzm orqanlarına

D) Görmə orqanına

E) Qara çiyərə

315##2 2 2

Soyudulmuş mikroiqlim şəraitində (soyuducu, balıq kombinatları) işləyən fəhlələr arasında hansı peşə xəstəlikləri qeyd olunmur?

A)) Qıc olma xəstəliyi, ensefalopatiya

B) Obliterəedici endarteriit

C) Angionevroz (veqetativ-sensor polinevropatiya)

D) Poliradikulonevropatiya

E) Donmalar (yerli və ümumi)

316##2 2 2

Qızdırılmış mikroiqlim şəraitində işləyən fəhlələr arasında hansı peşə xəstəlikləri qeyd olunur?

A)) Gipertermiya, qıc olma xəstəliyi

B) Ensefalopatiya

C) Angionevroz (veqetativ-sensor polinevropatiya)

D) Poliradikulonevropatiya

E) Donmalar

317##2 1 2

Qızdırılmış mikroiqlim şəraitində işçilər arasında qızdırılma hallarının profilaktikası üçün hansı tədbir istifadə olunmur?

A)) Şüa qızdırıcıları olan istirahət otaqları

B) Soyuducu panelləri olan istirahət otaqları

C) Bədən, ayaqlar və əllər üçün fərdi mühafizə vasitələri

D) Su proseduraları

E) İçmək üçün azca duzlanmış qazlı su

318##2 2 2

Hava yolu vasitəsi ilə yayılan ultrasəsin daimi təsiri nəticəsində orqanizmdə hansı dəyişikliklər baş verir?

A)) Vegetativ damar distoniyası

B) Peşə ağıreşitməsi

C) Polinevritlər

D) Hipertermiya

E) Donmalar

319##2 1 2

İstehsalat mikroiqlimi anlayışına nə aid deyil?

A)) Atmosfer təzyiqi

B) Havanın rütubəti

C) Havanın temperaturu

D) Hava cərəyanı surəti

E) İnfraqırmızı şüalanma

320##2 2 2

İş yerlərində hava cərəyanın surəti nə ilə ölçülür?

A)) Katatermometr, anemometr

B) Aktinometr, radiometr

C) Termometr, termoqraf

D) Psixrometr, psixroqraf

E) Spirometr

321##2 1 2

Soyudulmuş mikroiqlim şəraitində işçilər arasında soyuqdəymə hallarının profilaktikası üçün hansı tədbir istifadə olunmur?

A)) İçmək üçün azca duzlanmış qazlı su

B) Bədən, əllər və ayaqlar üçün fərdi mühafizə vasitələri

C) Hidroproseduralar

D) Şüa qızdırıcı ilə olan istirahət otaqları

E) Reqlamentə əsasən növbədaxili fasilələr

322##2 2 2

İş zamanı işçilərin əllərinə keçən intensiv vibrasiyanın təsiri nəticəsində hansı simptom baş vermir?

A)) Toxunma hissiyatın artması

B) Kapillyarların spazması, barmaqların ağarması

C) Əllərdə güclü ağrılar

D) Əzələ gücünün azalması (zəifləməsi)

E) Vibrasiya hissiyatının təsir həddinin azalması

323##2 2 2

Mexanikləşdirilmiş əl aləti ilə işləyən zaman (intensiv vibrasiyanın təsiri istisna olaraq) işçilərin arasında vibrasion xəstəliyin inkişafına hansı istehsalat amilləri təsir edir?

A)) Havanın temperaturu aşağ olduqda, işin ağırlığı

B) İşin gərginliyi və monotonluğu

C) İş yükünün ağırlığı, məcburi duruş

D) Toz, havanın yüksək temperaturu

E) İş yerlərin havasında zərərli qazların olması

324##2 1 2

Texnoloji avadanlığa xidmət etdiyi zamanı işçilər arasında ümumi vibrasiyanın profilaktikası üçün hansı tədbir daha əhəmiyyətli sayılır?

A)) Avadanlığın və iş yerinin vibroizolyasiyası

B) Fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə

C) Reqlamentə uyğun olan növbədaxili fasilələr

D) Ayaq üçün vannalar

E) Əlverişli mikroiqlim

325##2 1 2

Silikatozların nozoloji forması hansıdır?

A)) Asbestoz, talkoz

B) Manqanokonioz

C) Artroz

D) Baritoz

E) Sideroz

326##2 3 2

İş yerlərində küyün hansı növü üçün inteqral parametr reqlament olunur?

A)) Fasiləli və vaxt ərzində tərəddüd edən küy

B) Daimi küy

C) Enlizolaqlı

D) Struktur küy

E) Heç biri

327##2 2 2

Elektro-maqnit sahələrinin əsas fiziki parametrləri hansılardır?

A)) Dalğanın uzunluğu, titrəişin tezliyi

B) Maqnit keçiriciliyi

C) Dielektrik keçiriciliyi

D) Effektiv temperatura

E) Rütubətlik

328##2 1 2

Vibrasiya xəstəliyin ilkin əlamətləri hansı üsulla müəyyən edilmir?

A)) Elektrokardioqrafiya

B) Soyuq sınaqlı termometriya

C) Dinamometriya

D) Kapillyarskopiya

E) Vibrasiya həssaslığının ölçülməsi

329##2 1 2

Fibrogen təsirli aerozollar hansı göstəriciyə əsasən təsnifat olunmur?

A)) Temperaturaya

B) Mənşəlinə görə

C) Hissəciklərin ölçüsü

D) Əmələ gəlmə üsulu

E) Dispersiya xassəsi

330##2 1 2

Vibrasiya xəstəliyini (ümumi və yerli vibrasiyanı) aradan qaldırmaq üçün müalicəvi -profilaktik kompleks tədbirlərinə hansı aid deyil?

A)) Respirator ilə təminat

B) Ayaq üçün su vannalar

C) Əllər üçün su vannaları

D) Əllərin massajı

E) Tibbi baxışlar

331##2 3 2

İşçilər arasında ümumi vibrasiyanın intensiv təsiri nəticəsində hansı xəstəlik yaranmır?

A)) Ekstrapiramid sindrom

B) Vestibulopatiya

C) Aşağı ətrafların polinevropatiyası

D) Onurğa sütununun osteoxondrozu

E) Serebral-periferik anqiodistonik sindrom

332##2 1 2

Silikoz zamanı hansı fəsad rast gəlmir?

A)) Spontan pnevmotoraks

B) Ağ ciyərlərin emfizeması

C) Xroniki bronxit

D) Ağ ciyər vərəmi

E) Fəsadsız olur

333##2 1 2

Silikoz zamanı ağ çiyərlərin rentgenoloji şəkilində hansı dəyişiklik olmur?

A)) Norma zamanı

B) Xırda düyünlü törəmələr

C) Ağ ciyərlərin kötüklərinin bərkiməsi

D) Ağ çiyərlərin kötüklərinin “kəsilməsi”

E) Fibroz

334##2 2 2

İnfrasəs adətən hansı istehsalat amili ilə müştərəkdir?

A)) Aşağıtezlikli küy və vibrasiya ilə

B) Fibrogen təsirli toz ilə

C) Kimyəvi faktorlarla

D) İonlaşdırıcı şüalanma ilə

E) Yüksək temperatur ilə

335##2 1 2

Qızdırılmış mikroiqlim şəraitində işləyən işçilərdə nə müşahidə olunmur?

A)) Maye itkisinin azalması

B) Açıq dəri qatında temperaturun artması

C) Maye itkisinin artması

D) Tərləmə

E) Dəridə qan damarlarının genişlənməsi

336##2 1 2

Orqanizmə yüksək atmosfer təzyiqinin təsiri nə vaxt baş vermir?

A)) Qızdırılmış mikroiqlim şəraitində

B) Kompressiya

C) Dekompressiya

D) Yüksək atmosfer təzyiqi şəraitində olan zaman

E) Şaxtalarda

337##2 1 2

DL 50 və ya CL 50 anlayışının tərifi hansıdır?

A)) Laborator heyvanların qrupunda onların 50% ölümünə səbəb olan doza və ya konsentrasiya

B) Laborator heyvanların qrupunda onların 50%-dan çox ölümünə səbəb olan doza və ya konsentrasiya

C) Laborator heyvanların qrupunda onların 50%-dan az ölümünə səbəb olan doza və ya konsentrasiya

D) DL 50-nin təkrar hissəvi halda daxil edilməsinin DL 50-nin 1-dəfəlik daxil edilməsinə nisbəti

E) Kəskin təsir həddin xroniki təsir həddinə nisbəti

338##2 3 2

Xronik təsir zonası az olduqca kimyəvi maddə nə dərəcədə təhlükəlidir?

A)) Xroniki təsir zamanı daha az təhlükəlidir

B) Xroniki təsir zamanı daha çox təhlükəlidir

C) Zonanın ölçüsü təhlükə dərəcəsinin göstəricisi sayılmır

D) İnqalyasiya təsiri zamanı daha az təhlükəlidir

E) Əhəmiyyəti yoxdur

339##2 3 2

Kəskin təsir zonası az olduqca kimyəvi maddə nə dərəcədə təhlükəlidir?

A)) Kəskin təsir zamanı daha çox təhlükəlidir

B) Xronik təsir zamanı daha az təhlükəlidir

C) Zonanın ölçüsü təhlükə dərəcəsinin göstəricisi sayılmır

D) İnqalyasiya təsir zamanı daha az təhlükəlidir

E) Əhəmiyyəti yoxdur

340##2 3 2

İş zonasında zərərli maddələrin olması üzərində sistematik sanitar nəzarət kim tərəfindən aparılır?

A)) Sənaye müəssisələrinin sanitar laboratoriyaları

B) GEM-in mütəxəssisləri

C) Sex həkimi

D) Tibbi –sanitar hissə

E) Şəhər poliklinikası

341##2 3 2

Kəskin istiqamətli təsir mexanizmi olan zərərli maddələrin iş zonasında olduqda sınaqların götürülməsi necə aparılmalıdır?

A)) Avtomatik cihazlar sistemi vasitəsi ilə

B) Ayda 1 dəfə

C) Rübdə 1 dəfə

D) Yarım ildə 1 dəfə

E) İldə 1 dəfə

342##2 1 2

Peşə və ya istehsalat zəhərlərin tərifi hansıdır?

A)) İstehsalat şəraitində orqanizmdə patoloji dəyişiklər törədən kimyəvi maddələr-ilkin xammal, yardımçı materiallar və hazır məhsullar

B) İşçilərdə pnevmakoniozlara səbəb olan fibrogen təsirli kimyəvi maddələr

C) Bioloji istehsalat amilləri

D) Fiziki istehsalat amilləri

E) Narkotik maddələr

343##2 3 2

Üzvi birləşmələrin molekulasına halogenin daxil olması bu birləşmələrin toksik təsirini necə dəyişir?

A)) Artırır

B) Azaldır

C) Fəal komponentlərin effektlərinin toplanması

D) Fəal kompanentlərin effektlərinin cəmindən artıq olması

E) Fəal kompanentlərin effektlərinin cəmindən az olması

344##2 1 3

İstehsalat şəraitində üzvi birləşmələrin orqanizmin hansı sisteminə təsiri daha səciyyəvi sayılır?

A)) Sinir sisteminə

B) Qan

C) Dəri örtüyü

D) Ürək-damar sistemi

E) Tənəffüs sistemi

345##2 3 3

Üzvi həlledicilərdən dərini qorumaq üçün hansı sinfə aid olan fərdi müdafiə vasitələrdən istifadə etmək lazımdır?

A)) Hidrofil

B) Hidrofob

C) Nəmləndirici

D) Qidalandıran

E) Əksmikroblu

346##2 1 2

Klinik gedişatına görə üzvi həlledicilər üçün tipik zəhərlənmələr hansıdır?

A)) Kəskin

B) Xroniki

C) Qida zəhərlənmələri

D) Toksikoinfeksiyalar

E) Mikotoksikozlar

347##2 3 2

İstehsalat şəraitində qurğuşun və onun birləşmələrin orqanizmə daxil olunmasının əsas yolu hansıdır?

A)) Tənəffüs yolları

B) Zədələnməmiş dəridən sovrulma

C) Həzm traktı

D) Gözlərin selikli qişası

E) Hər bir yolla

348##2 3 2

Qurğuşunla xroniki zəhərlənmə zamanı orqanizmdə hansı dəyişiklər mövcuddur?

A)) Porfirin mübadiləsinin pozulması

B) Pnevmokoniozun inkişafı

C) Merkurializm

D) Dərinin professional xərçəngi

E) Hipoksiya

349##2 3 2

Qurğuşunla xroniki intoksikasiya zamanı qaraciyərin zədələnməsi hansı xəstəlik şəklində təzahur olunur?

A)) Toksik hepatit

B) Xronik hepatoxolesistit

C) İnfeksion hepatit A

D) Hepatit B

E) Hepatit C

350##2 3 2

Anilin və nitrobenzol hansı növ kimyəvi maddələrə aiddirlər?

A)) Methemoqlobin törədicilərinə

B) Hipoksiya

C) Narkotik təsir göstərənlərə

D) Asteno-vegetativ sindrom

E) Toksik ensefalopatiya

351##2 1 2

Saturnizm hansı kimyəvi maddə ilə xroniki zəhərlənmə deməkdir?

A)) Qurğuşun

B) Civə

C) Manqan

D) Xrom

E) Dəm qazı

352##2 1 1

Merkurializm hansı kimyəvi maddə ilə zəhərlənmə deməkdir?

A)) Civə ilə

B) Qurğuşun

C) Manqan

D) Xrom

E) Dəm qazı

353##2 3 1

Sənaye zəhərlərinin kombinəedici təsiri nə deməkdir?

A)) Eyni yolla daxil olma şərti ilə bir neçə zəhərin orqanizmə bir vaxtda və ya ardıcıllıqla təsiri

B) Müxtəlif mənşəli istehsalat amillərin(məs., kimyəvi və fiziki) təsiri - birgə təsir

C) Kompleks təsir

D) İnqalyasion

E) Dəri və selikli qişa vasitəsi ilə

354##2 3 1

Kəskin təsir zonası hansı nisbətdir?

A)) DL50/ Limac, CL50/ Limac

B) Limac/ DL50

C) Limac/ Cl50

D) Limac/ Limch

E) Limch/ Limac

355##2 1 2

Kəskin toksiklik parametrlərini təyin etmək üçün ən geniş istifadə olunan laborator heyvanlar hansılardır?

A)) Ağ siçanlar və ağ siçovullar

B) Dovşanlar

C) Dəniz donuzu

D) Meymunlar

E) İtlər

356## 2 1 2

Kimyəvi maddələrin orqanizmdə detoksikasiya, transformasiya və xaric olunması ilə əlaqədar orqanizmin hansı üzvləri böyük əhəmiyyət kəsb edirlər?

A))Qara ciyər və böyrəklər

B) Dalaq və sümük beyni

C) Daxili sekresiya vəziləri

D) Dəri və selikli qişa

E) Dırnaq və saçlar

357## 2 3 2

4-xlorkarbon, dixloretan, 3-xloretilen kimi üzvi həlledicilərlə istehsalatda təmasda olduqda onların ən səciyyəvi təsiri orqanizmin hansı üzvünə düşür?

A)) Qara ciyər və böyrəklərə

B) Dəri örtükləri, selikli qişaya

C) Dırnaq və saçlar

D) Həzm sistemi

E) Daxili sekresiya vəziləri

358## 2 3 3

Adı çəkilən kimyəvi maddələrdən hansı üzvi həlledicilərə aiddir?

A)) Dixloretan

B) Qurğuşun

C) Dəm qazı

D) Civə

E) Pestisidlər

359## 2 3 2

Üzvi həlledicilərə aid olan kimyəvi maddələr və ya maddələr mübadiləsinin zəhərləri - 4-xlorkarbon, dixloretan, 3-xloretilen və s. orqanizmdə hansı təsir törədirlər?

A)) Hepatotrop

B) Kardiotoksik

C) Narkotik

D) Neyrotrop

E) Qıcıqlandırıcı

360## 2 1 2

Zəhərlərin orqanizmə təsiri zamanı uzaqlaşdırılmış effektlərə hansı aiddir?

A)) Embriotrop

B) Neyrotrop

C) Hepatotrop

D) Nefrogen

E) Narkotik

361## 2 1 2

Toksiklik dərəcəsinə görə sənaye zəhərləri hansı siniflərə bölünürlər?

A)) Həddən artıq toksiklik

B) Az təhlükəli

C) Orta təhlükəli

D) Yüksək təhlükəli

E) Həddən artıq təhlükəli

362## 2 3 2

Sənaye zəhərlərin orqanizmə təsir növlərindən hansı kombinəedilmiş təsir növünə aiddir?

A)) Additiv

B) Kompleks

C) Birləşmiş

D) İnqalyasion

E) Xronik

363## 2 3 2

Iş zonası havasında kimyəvi maddələrin nəzarəti üçün hansı konsentrasiyaların təyini daha vacibdir?

A)) Orta növbə, maksimal birdəfəlik

B) Orta sutka, orta həftə

C) Yol verilən konsentrasiya həddi

D) Yol verilən səviyyə, yol verilən qaliq miqdarı

E) Yol verilən qalıq konsentrasiyası

364## 2 2 3

İstehsalat şəraitində yüksək temperatura olduqda kimyəvi maddələrin sovrulması hansı istiqamətdə olur?

A)) Tənəffüzs yolları ilə artır

B) Tənəffüs yolları ilə azalır

C) Dəri örtüyü ilə azalır

D) Mədə-bağırsaq traktı ilə azalır

E) Əhəmiyyəti yoxdur

365## 2 3 2

Benzol və onun törəmələri kimi üzvi həlledicilərlə istehsalatda təmas zamanı ən səciyyəvi ilkin təsir hansıdır?

A)) Qan və qan törədici üzvlərə

B) Eşitmə üzvünə

C) Cinsiyyət üzvlərinə

D) Dəri və selikli qişa

E) Daxili sekresiya vəziləri

366## 2 3 2

İstehsalat şəraitində anilin orqanizmə hansı yollarla daxil olur?

A)) Tənəffüs yolları, zədələnməmiş dəri

B) Tənəffüs yolları

C) Zədələnməmiş dəri, selikli qişa

D) Mədə-bağırsaq trakt

E) Əhəmiyyəti yoxdur

367## 2 3 2

Manqan ilə xroniki zəhərlənmələr zamanı onun toplandığı yerlər( depolar) hansılardır?

A)) Sümüklər, baş beyin

B) Daxili sekresiya vəziləri

C) Cinsiyyət orqanları

D) Dırnaq və saçlar

E) Qara ciyər

368## 2 2 2

Dəm qazı ilə kəskin zəhərlənmənin ağırlıq dərəcəsi nə ilə təyin olunur?

A)) Şüurun itməsi və qanda karboksihemoqlobinin %-lə olması

B) Leykositlərin miqdarı

C) Trombositlərin miqdarı

D) Eritrositlərin miqdarı

E) Methemoqlobin %-lə

369## 2 1 3

Kimyəvi maddələr və müəssisələrin kanserogen təhlükəliliyi haqqında məlumatı hansı sənədlərdən almaq mümkündür?

A)) “İş zonasının havasında zərərli maddələrin icazə verilən hədd konsentrasiyalari”- 2003

B) “Əhalinin sanitar-epidemioloji salamatlıq haqqında qanunu”

C) “İonlaşdırılmış şüalanmanın təhlükəsizliyi mormaları”

D) “Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında qanunu”

E) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

370## 2 3 3

Mikrobioloji sintez müəssisələrində işləyən fəhlələrin sağlamlıq vəziyyətində hansı səciyyəvi dəyişiklər olur?

A)) Tənəffüs sistemində və dəridə allergik xəstəliklər, disbakterioz

B) Enterokolitlər

C) Fibrogen

D) Kardiopatiya

.E) Hepatogen

371## 2 1 2

Adı çəkilən kimyəvi birləşmələrdən hansı real kanserofen və 1-ci qrup təhlükəli maddə sayılır?

A)) 3,4-benzpiren

B) Dəm qazı

C) Xrom

D) Aseton

E) Asbest

372## 2 1 2

Adı çəkilən kimyəvi maddələrdən hansı karbohidrogenlərin aromatik sırasına daxildir?

A)) Benzol

B) Qurğuşun

C) Dəm qazı

D) Arsen

E) Civə

373##2 2 1

Kumulyasiya əmsalı - Kcum -hansı nisbətdir?

A)) Təkrar hissəvi daxil edilən DL50-nin birdəfəlik daxil edilən DL50-yə nisbəti

B) DL100 / DL50

C) DL84 / DL16

D) Limac / Limch

E) DL50 / Limac

374##2 2 1

Xronik təsir zonası (Zch) hansı nisbətdir?

A)) Limac / Limch

B) DL50 / Limac

C) Limac / DL50

D) Limch / Limac

E) Limch / DL50

375##2 3 2

Tənəffüs zonasında üzvi həlledicilərin buxarlarının azalması üçün hansı ventilyasiya növü daha məqsədəuyğun sayılır?

A)) Mexaniki yerli sovurucu

B) Müxaniki ümumi axar

C) Aerasiya

D) Sovurucu şkaf

E) Böyrdən sovrulma

376##2 2 2

Qıcıqlandırıcı qazların təsirindən əmələ gələn burun peşə xəstəliyinin son mərhələsi hansıdır?

A)) Xronik atrofik rinit

B) Kəskin kataral iltihab

C) Xronik hipertrofik rinit

D) Burnun selikli qişasının qarışıq iltihabı

E) Xronik kataral rinit

377##2 3 2

Hansı kimyəvi maddələr işçilərdə dərinin xərçəngini törədə bilər?

A)) His, koks (daş kömürdən alınan yanacaq)

B) Asbest

C) Benzol

D) Xrom

E) Dəm qazı

378##2 3 2

Hansı kimy’vi maddələrin təsirindən əksər hallarda burun çəpərinin perforasiyası baş verir?

A)) Xrom və ya arsen birləşmələri

B) Kükürdhidrogen

C) Amonyak buxarları

D) Neft və onun məhsulları

E) Xlor

379##2 3 2

Hansı diaqnozu dəqiqləşdirmək üçün dəri üzərində sınaqların keçirilməsi əhəmiyyətlidir?

A)) Professional ekzema

B) Həqiqi ekzema

C) Mikroblu ekzema

D) Psoriaz

E) Qırmızı yastı dəmrov

380##2 2 2

Sənaye toksikologiyasının eksperimentində istifadə olunan inqalyasiya təsirinin növləri hansılardır?

A)) Statik və dinamik

B) Statikodinamik

C) Kəskin inqalyasion

D) Xroniki inqalyasion

E) Kəskin peroral

381##2 2 3

Xronik təsir həddi toksikoloji əhəmiyyət daşıyaraq hansı vacib göstəricinin əsaslandırılmasında istifadə olunur?

A)) İş yerlərinin havasına aid yol verilən hədd konsentrasiyası

B) Kimyəvi maddənin təhlükəlilik sinfinin təyini

C) Kcum-kumulyasiya əmsalı

D) DL50 və ya CL50

E) Limac-kəskin hədd konsentrasiyası

382##2 3 2

Bəzi kimyəvi birləşmələrin təsirindən yaranan uzun müddətli iş stajı nəticəsində qadınlarda hansı hallar baş verir?

A)) Erkən klimaks, hipomenstrual sindrom

B) Metrorragiya

C) Alqodismenoriya

D) Yumurtalıqların polikistozu

E) Uşaqlığın fibromioması

383##2 3 2

Peşə bronzial astmanın diaqnostikası üçün meyarlar hansılardır?

A)) Ağırlaşmamış allerqoloji anamnez, istehsalat şəraitində sensibilizasiyanın ilk təzahürlərı

B) Anamnezdə məişət allergenlərə qarşı sensibilizasiyanın olması

C) Anamnezdə kəskin respirator xəstəliklər və xronik bronxitin olması

D) Allergenlərlə təmasda olmağ şərti ilə uzun müddətli iş stajı

E) Nefropatiyalar

384##2 3 2

Peşə allerqik dermatitin klinik təzahürlərı hansılardır?

A)) Hiperemiya, şişginlik, vezikulyasiya

B) Veqetasiya

C) Qabıqvermə

D) Bitişmə

E) Proliferasiya

385##2 2 3

Hansı istehsalat növlərinin işçilərində sidik kisəsinin peşə xərçənginə rast gəlmək olur?

A)) Rezin məmulatları, anilin boya istehsalı

B) Asbest məmulatları

C) Misəridici istehsalat

D) Ağacemalı sənayesi

E) Mikrobioloji sintez müəssisələri

386##2 3 2

Hansı kimyəvi birləşmələr işçilərdə dəri və ağ ciyərlərin peşə xərçənginə səbəb ola bilər?

A)) Daş kömür, neft, şist qətranı və onların buxarlanma məhsulları

B) Benzidin

C) Asbest

D) Xlorlu karbohidrogenlər

E) Xrom

387##2 2 2

Adı çəkilən göstəricilərdən kəskin toksiklik parametri hansıdır?

A)) DL50, CL50

B) Limch

C) Yol verilən konsentrasiya həddi

D) Zch

E) Yol verilən qalıq miqdarı

388##2 2 2

Limch parametri sənaye toksikologiyasında ən əhəmiyyətli olan hansı göstəricinin əsaslandırılmasında istifadə olunur?

A)) Yol verilən konsentrasiya həddi

B) CL50

C) DL50

D) Zac

E) Limac

389##2 3 2

Hansı kimyəvi birləşmə xroniki zəhərlənmə zamanı hemorraqik sindrom törədir?

A)) Benzol

B) Dəm qazı

C) Pestisidlər

D) Azot oksidləri

E) 3,4-benzpiren

390 2 1 2

Hansı kimyəvi birləşmə hipoksid təsirli zəhərlərə aiddir?

A)) Dəm qazı

B) Benzol

C) Pestisidlər

D) Civə

E) 3,4-benzpiren

391##2 1 1

Mədəni bitkiləri zərərvericilərdən və xəstəliklərdən mühafizə etməyə, alaq otlarından təmizləməyə, məhsuldarlığı artırmağa imkan verən kimyəvi birləşmələr necə adlanır?

A)) Pestisidlər

B) Kimyəvi liflər

C) Qələvilər

D) Turşular

E) Üzvi həlledicilər

392##2 2 2

Radiotezlikli elektro-maqnit dalğaların bioloji effekti nədən asılı deyil?

A)) İstilik şüalanmadan

B) Titrəyişlərin tezliyindən

C) Təsirin müddətindən

D) Sahənin intensivliyindən

E) Şüalanmanın rejimindən

393##2 2 2

Radiotezlikli elektro-maqnit dalğaların təsiri olan şəraitində işləyənlərin arasında hansı pozuntular yaranır?

A)) Əsəb və ürək-damar sistemin

B) İstilik mübadiləsinin

C) Mədə-bağırsaq traktın

D) Tənəffüs sistemin

E) Duz-su mübadiləsinin

394##2 2 2

Radionaviqasiya, radiolokasiya və televideniyada istifadə olunan radiodalğalar hansı tezlik diapazonunda olur?

A)) Çox yüksək tezlikli və ültra yüksək tezlikli diapazonunda

B) Yüksək tezlikli diapazon

C) Ultra-səs tezlikli

D) İnfra-səs tezlikli

E) Əhəmiyyəti yoxdur

395##2 2 2

İş yerlərin səhtlərinin işıqlanmasının ən yüksək səviyyəsi (şkalaya uyğun) hansı hallarda tövsiyyə olunur? (İsıqlandırma şkalasına uyğun işıqlanma səviyyəsinin 1 pillə artması )

A)) Yüksək travmatizm təhlükəsi, uzun müddətli gərgin görmə fəaliyyəti və hərəkət edən obyektə nəzarət edən zaman

B) Açıq havada olan iş

C) Özü işıq saçan əşya ilə işləyən zaman

D) Havada kimyəvi maddələr olduqda

E) Havada toz olduqda

396##2 2 2

Süni işıqlanmanın səmərəli olması üçün əsas gigiyenik tələblər hansılardlr?

A)) Kifayət qədər olması və bərabərliyi

B) Açıq lampaların istifadəsi

C) Yalnız yerli işıqlandırılmadan istifadə

D) Əhəmiyyəti yoxdur

E) Təbii işıqlanmadan istifadə

397##2 2 2

Görmə qabiliyyətini müayinə edən zaman hansı üsullardan istifadə olunur?

A)) Gözün keçiricilik qabiliyyəti,aydın görmənin davamlığı

B) Tremorometriya

C) Görmənin itiliyinin müayinəsi

D) Göz dibinin müayinəsi

E) Angioqrafiya

398##2 2 2

İş səthinin süni işıqlandırılmasının lazımı səviyyəsini təyin etdikdə gözlə görünən işlərin əsas əlamətləri hansılardır?

A)) Əşyanın ölçüsünün fərqliliyi, fon və obyekt arasında olan kontrast, fonun xarakteri

B) İnsolyasiyanın (günəş süaların düşməsi) davamlığı

C) Əşyanın kütləsinin fərqliyi

D) İqlim qurşağı

E) Əhəmiyyəti yoxdur

399##2 2 2

Səsin və ya küyün fiziki xarakteristikasına hansı əlamətlər aiddirlər?

A)) Səsin təzyiqi və tezliyi

B) Enerji axınının sıxlığı

C) Elektro-manit sahənin intensivliyi

D) Titrəyişlərin təsir müdəti

E) Effektiv temperaturu

400##2 2 1

Müxtəlif tezliyə və intensivliyə malik nizamsız xaotik səs dalğalarının yığımından ibarət olan və insanların sağlamlığına zərərli təsir göstərən amil necə adlanır?

A)) Səs-küy

B) Atmosfer təzyiq

C) Vibrasiya

D) Elektro-maqnit şüalanma

E) Lazer şüalanma

401##2 2 1

Bərk cisimlərin rəqsi hərəkətindən ibarət olan amil necə adlanır?

A)) Vibrasiya

B) Səs-küy

C) İnfra-səs

D) Ultra-səs

E) Lazer şüalanma

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]