Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Цивільне право.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.07.2019
Размер:
160.77 Кб
Скачать

1. Предмет цивільного права

Кожна галузь права регулює суспільні відносини певного виду. Саме коло визначених відносин і складає предмет регулювання тієї чи іншої галузі права.

Аналіз чинного законодавства дає змогу зробити ви-сновок, що цивільне право регулює три групи суспіль-них відносин:

- майнові відносини, що пов'язані з використанням товарно-грошової форми (відносини власності і відносини у галузі товарообігу);

- відносини, що виникають у сфері інтелектуальної діяльності;

- особисті немайнові відносини.

Охарактеризуємо коротко кожну з названих груп.

Майнові відносини - це конкретні вольові відносини з приводу належності, використання чи переходу нерухо-мого і рухомого майна та інших матеріальних благ від одного суб'єкта до іншого. За змістом їх поділяють у ци-вільному праві на: а) відносини власності; б) відносини у галузі товарообігу. Слід мати на увазі, що для цивіль-ного права важливими є не самі речі і не способи їх ви-робництва, а вольові відносини між людьми, які спри-чинені їх прагненням до задоволення різноманітних життєвих потреб.

Природі людини властиві різні-потреби і прагнен-ня. Серед речей, які оточують її, існують такі, які зда-тні задовольнити ці потреби. Людина намагається ус-тановит своє панування над цими речами. Але люди живуть у світі з обмеженими ресурсами і через це їх потяги до накопичення речей об'єктивно не можуть бути повністю реалізованими. Суспільство, організо-ване в державу, встановлює межі, в яких громадяни або інші особи можуть набувати ті чи інші речі, а та-кож володіти ними.

Цивільне право вміщує норми, які дають змогу лю-дині задовольняти свої потреби в речах, але й встанов-люють межі, в рамках яких суб'єкти можуть володіти, користуватися й розпоряджатися своїм майном, не по-рушуючи при цьому інтереси інших осіб.

У суспільстві майнові інтереси однієї.особи переплі-таються з подібними інтересами інших осіб і в своїй су-купній взаємодії утворюють суспільні майнові відносини. Урегульовані правом, такі відносини стають правовими майновими відносинами, знаходять свій прояв у правах осіб на майно. Ці права мають самостійний характер і відрізняються від інших прав. Одним з основних видів майнових прав є право власності. Відносини власності закріплюють існуючий у суспільстві розподіл матеріаль-них благ (засобів виробництва і предметів споживання), виражають статику майнових відносин. Характерною ознакою цих відносин є те, що власник наділений правом володіти, користуватися й розпоряджатися належним йому майном. Суспільна суть цих відносин проявляється в тому, що власник є уповноваженою особою. Він може зажадати від кожного, хто порушує його права, припи-нити порушення. Для права власності немає значення поведінка власника стосовно належного йому майна до того моменту, поки власник не вийде за межі дозволе-ного законом.

Майнові відносини виникають:

а) між фізичними особами;

б) між фізичними і юридичними особами;

в) між юридичними особами;

г) з участю держави і фізичних або юридичних осіб. Слід також мати на увазі, що не всі майнові відноси-ни регулюються цивільним правом. Значна частина май-нових відносин є предметом регулювання інших галузей права. Так, майнові відносини, що виникають у зв'язку із сплатою податків, митних зборів, адміністративних штрафів, регулюються фінансовим і адміністративним пра-вом - Кримінальне право також регулює майнові відно-сини (конфіскація, штраф, майнові злочини). Тому від-повісти на запитання, які майнові відносини регулюються цивільним правом, можна таким чином: ті майнові відносини, в яких державні організації виступають не як суб'єкти влади, а як рівноправні (звичайні) суб'єкти.

Іншим видом майнових відносин є відносини у галузі товарообігу. Ці відносини називають товарно-грошо-вими, оскільки вони виникають на базі товарного виро-бництва і відображають рух товарів від виробника (або посередника) до споживача, а також добровільний опо-середкований вартістю перехід матеріальних благ від од-них суб'єктів до інших. Ці відносини, як правило, в умовах товарного виробництва мають вартісний харак-тер. Товар обмінюється на певну кількість грошей. На відміну від відносин власності, котрі відображають ста-тику майна, товарно-грошові відносини відображають його динаміку. Так, якщо власник виявить бажання роз-порядитися своїм майном шляхом передачі його іншим суб'єктам у власність або у користування, маючи намір отримати за це обумовлену суму грошей, то він стане учасником товарно-грошових відносин. Найчастіше такі відносини виникають у сфері підприємництва, а також при задоволенні особистих потреб громадян (договір ку-півлі-продажу).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.