Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект__Ценооб_готов_копия (1).doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
1.08 Mб
Скачать

Список літератури

Основна література

1. Тарасевич В.М. Ценовая политика предприятия. – СПб: Питер, 2001. – 272 с.

2. Уткин Э.А. Цены. Ценообразование. Ценовая политика. – М., 2000. – 320с.

3. Цацулин А.И. Цены и ценообразование в системе маркетинга: Уч. пособие. – М.: Филинъ, 1998. – 448с.

4. Цены и ценообразование: Учебник для вузов / Под ред. проф. И.К.Салимжанова. – М.: Финстатинформ, 2001. – 302 с.

5. Цены и ценообразование./ Под ред. В.Е. Есипова. – СПб: Питер, 2001. – 464с.

Додаткова література

1. Закон України «Про ціни та ціноутворення» від 03.12.1990 р. №507-ХІІ.

2. «Положення про державне регулювання цін (тарифів) на продукцію виробничо-технічного призначення, товари народного споживання,

роботи і послуги монопольних утворень». Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.1995 р. № 135.

3. «Положення про Державну інспекцію з контролю за цінами». Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2000 р. № 1819.

4. «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)». Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 р. № 1548.

5. «Про індикативні ціни на товари при здійсненні суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України експортно-імпортних операцій».

Указ Президента України від 18.11.1994 р. № 691.

6. Бень Т.Г. Основы ценовой политики и ценообразования в промышленности: Уч. пособие. – Днепропетровск: Изд. ДМетАУ, 1997. – 152 с.

7. Голов С.Ф. Управленческий бухгалтерский учет – К.: «СКАРБИ», 1998. – 384 с.

8. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет: Уч. пособие – М.:ЮНИТИ, 1998.

9. Желтякова, Маховикова, Пузыня. Ценообразование: тесты и задачи. – СПб.: Питер, 1999. – 448 с.

10. Есипов В.Е. Ценообразование. Тесты и задачи. – СПб.: Питер, 1999. – 448 с.

11. Иваниенко В.В. Ценообразование. Уч. пособие. – Харьков: Изд. дом "ИНЖЭК", 2003. – 152 с.

12. Липсиц И.В. Коммерческое ценообразование: Учебник. – М., 2000.

13. Тормоса Ю.Г. Ціни та цінова політика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 92с.

14. Ціноутворення. Конспект лекцій для студентів спеціальності 6.050100 «Фінанси», «Оподаткування» усіх форм навчання / Укл. В.В. Іванієнко, А.М. Котов. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2007. – 82 с, (Укр. мов.)

15. Шим Джей К., Сигел Джоэл Г. Методы управления стоимостью и анализа затрат / Пер. с англ. – М.: Информ.-изд. дом «Филинъ», 1996. – 344 с.

16. Шуляк П.Н. Ценообразование: Уч.-практ. пособие. – М.: Филин, 1998. – 348 с.

Навчальне видання

Ціноутворення (Тексти лекцій для студентів 3,4 курсів спеціальності 6.050200 -„Менеджмент організацій” всіх форм навчання)

Автор Мілиця В’ячеславівна Волкова

Редактор М.З.Аляб’ев

План 2007, поз.50 М

Підп.до друку5.10.07 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Обл..-вид. арк. – 6,0 Умовн.-друк.арк. – 5,5

Тираж 100 прим. Зам. №

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.