Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект__Ценооб_готов_копия (1).doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
1.08 Mб
Скачать

Виходячи з цього, постійні витрати дорівнюють:

а =21 840 - (144 х 149,2) = 355 грн.

або

а = 10 650 – (69 х 149,2) = 355 грн.

Отже функція витрат в даному випадку матиме вигляд:

Y = 355 + 149,2 Х

Графічно ця функція витрат представлена на рис. 9.1.

Рис. 9.1 - Лінія функції витрат, визначена методом вищої-нижчої точки

Недоліками цього методу є те, що функція витрат визначається через вищу і нижчу точки, ігноруючи всі інші точки (варіанти діяльності). Але якщо ці точки не мають тісного взаємозв'язку з вищою і нижчою точками (рис. 9.1), то функція витрат не відображатиме реальної залежності між витратами і їх чинником.

Спрощений статистичний метод. Автор даного методу – український академік Н.Г. Чумаченко. В основу даного методу встановлений розподіл витрат на дві групи, виходячи із зростання значення чинника витрат. Розрахунок постійних витрат здійснюється на основі середніх значень сукупних витрат (У) і їх чинника (Х).

Розглянемо вживання даного методу на основі даних, представлених раніше в табл..9.1. Результати розрахунків наведені в табл..9.3.

Таблиці 9.3 - Розподіл витрат спрощеним статистичним методом

Абсолютні значення

Середні значення

Машиногодини

Витрати, грн.

Машино-години

Витрати, грн

Група 1

528 /6 = 88

80835 / 6= 13 473

69

10 650

72

14 445

90

11 550

93

15 060

102

11 280

102

17 850

528

80 835

Група 2

765 / 6 = 128

106 680/6=17 780

108

13 755

117

17 700

123

19 740

132

18 165

141

15 480

144

21 840

765

106 680

Всього

187 515

Згідно із спрощеним статистичним методом, величина постійних витрат (а) визначається за формулою

, (9.2)

де У0 і У1 – середні значення витрат;

Х0 і Х1 – середні значення обсягу діяльності.

Підставивши у формулу (9.2) розраховані середні значення Х і Y, одержимо:

а = ((13473 * 128) – (17780 * 88)) : (128 - 88) = 3 998 грн.

Знаючи величину постійних витрат, розрахуємо змінні витрати на одиницю продукції (b):

b = (13 473 – 3 998) : 88 = 107,7 грн.

або

b = (17 780 – 3 998) : 128 = 107,7 грн.

Виходячи з цього, функція витрат, визначена за допомогою спрощеного статистичного методу, має вигляд

Y = 3 998 + 107,7 X.

Метод кореляції. Це графічний підхід до визначення функції витрат, при якому аналітик візуально проводить пряму лінію, беручи до уваги всі точки витрат. Цей метод заснований на використанні кореляційної залежності, хоча коефіцієнти кореляції не розраховуються. Лінія функції витрат, визначена шляхом візуального пристосування, представлена на рис.9.2

20 000

15 000

10 000

5 000

18 165

Y

X

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 132

Машиногодини

Рис. 9.2 - Лінія функції витрат, визначена кореляційним методом

Згідно з лінією функції витрат, представленої на рис.9.2, постійні витрати складають 5000 грн. Для визначення величини змінних витрат використовуємо дані при обсягу діяльності 132 машино-годин. У цій точці загальні витрати складають 18  165 грн., а змінні витрати - 13  165 грн. (18  165 – 5 000).

Змінні витрати на одну машино-годину будуть дорівнювати:

13 165 : 132 = 99,7 грн.

Функція витрат у даному випадку матиме вигляд

Y = 5000 + 99,7 Х.

Кореляційний метод дозволяє уникнути недоліку методу вищої-ниж-чої точки. Проте він не є достатньо вчиненим, оскільки лінія витрат прово-диться візуально і помилка при такому підході може бути істотною. Більш точне рівняння прямих витрат можна одержати, використовуючи метод якнайменших квадратів.

Метод якнайменших квадратів – статистичний метод знаходження оцінок параметрів генеральної сукупності витрат. Він дозволяє розрахува-ти постійні й змінні витрати таким чином, що квадрат відстані від усіх то-чок сукупності, що вивчається, до лінії регресії є якнайменшим. Викорис-тання даного методу дозволяє досягти більш високого рівня точності при розрахунку функції витрат.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.