Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скомпонованые ответы из того что было.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
3.23 Mб
Скачать

25. Порівняйте і встановіть розбіжності між основними психологічними школами з точки зору їх дослідницьких інтересів та методологій.

Наука психологія створила чимало шкіл, напрямів, концепцій. Методологічною основою дослідження психіки була діалектично - матеріалістична філософія. Діалектичний матеріалізм - термін, яким називалася філософія К. Маркса (1818-1883).Діалектика Г.В.Ф. Гегеля (1770-1831) була ідеалістичною, а матеріалізм Л. А. Шевченко (1804-1872) - не діалектичним (метафізичним). К. Маркс поєднав матеріалізм і діалектику. В основі розробки того чи іншого підходу в психології завжди лежить процес використання однієї або декількох базових категорій, за допомогою яких пояснюються основні прояви психіки. Як правило, з часом та чи інша категорія абсолютизується, перетворюється в пояснювальний принцип, підпорядковує собі інші категорії, оформляючи тим самим особливий науковий напрямок. Представники певних наукових напрямів, що розділяють загальний підхід до розуміння психічного і методи його вивчення, що мають, як правило, відомого наукового лідера, можуть утворювати наукову школу. Кожен з представлених в науці теоретичних підходів до розуміння психічного має свою історію виникнення, існування та розвитку.Разом з тим кожен новий підхід не скасовував всього попереднього, а лише вносив своє розуміння в загальну «скарбничку» психологічної науки. 

Інтроспективна психологія охоплює ряд напрямів. Спільним у них є те, що всі вони користуються основним методом вивчення психіки - методом самоспостереження, тобто спостереження людини за власною свідомістю.

Одним з напрямків інтроспективної психології є вчення про "внутрішній досвід", з позиції якого психічні явища пізнаються принципово іншим способом, ніж матеріальні (Дж. Локк (1632 - 1704), Р. Декарт (1596-1650) та ін.) Інтроспективну психологію слід розглядати як важливий етап у розвитку науки. Зрештою, майже всі сучасні психологи вважають свідомість сукупністю феноменів, частину яких можна вивчати за допомогою самоспостереження, тобто інтроспекції.

Асоціативна психологія бере свій початок від стародавньої філософії. У рамках цього напряму психічні явища пояснювалися переважно за допомогою поняття асоціації. Ще Аристотель висловив думку, що психічні явища поєднуються, по суті, подібністю і контрастністю. Цей напрям у психології існувало досить довго.Пізніші дослідження спонукали відмовитись від абсолютизації його, особливо щодо мислення, психологічного обгрунтування навчання та ін Так, було доведено, то що побудоване на асоціативної теорії навчання дає репродуктивні знання.  Деякі з представників асоціативної психології дотримувалися теорії "елементарності", згідно з якою свідомість складається з простих елементів (відчуття, згадування т.п.), а ці елементи об'єднуються за законами асоціацій.

Психоаналітичний підхід розробив 3. Фрейд (1856-1939) в кінці XIX - початку XX століття, спершу для лікування психічних захворювань, а потім застосував для побудови гіпотез і теорій з психології, зокрема для пояснення ролі несвідомого в житті людини. Фрейд виділяв три взаємодіючі компоненти: "Воно", "Я", "Над-Я", несвідоме "Воно", за 3. Фрейдом, успадковано людською організацією, глибинним шаром, "киплячим котлом інстинктів", невгамовних завзятть людини.Свідоме "Я" є посередником між "Воно" і зовнішнім світом. "Я" виконує функцію впливу цього світу на несвідоме "Воно". "Над-Я" - це інтерналізована версія суспільних норм і стандартів поведінки.

По 3. Фрейду, "Я" намагається підкорити собі "Воно", а якщо це не вдається, то "Я" підпорядковується "Воно", створюючи видимість своєї зверхності над ним. "Над-Я" теж може панувати над "Я", виступаючи в ролі совісті або підсвідомого відчуття провини. Отже, по 3. Фрейду, "Я" як би стисле в лещатах багатьох протиріч. "Я", зазначає Фрейд, перебуває під загрозою з боку зовнішнього світу, з боку "обурень" "Воно" і суверенності "Я".

Психоаналіз 3. Фрейда з часом зазнав змін - з'явився неофрейдизм. Один з його представників - німецько-американський психолог Е. Фромм (1900-1980) - спростував біологізм, 3. Фрейд переглянув символіку несвідомого, зміщуючи акценти з придушення сексуальності на конфліктні ситуації, зумовлені соціальними причинами. Він ввів поняття "соціального характеру", трактуючи його як сполучну ланку між психологією індивіда та соціальною структурою суспільства.

Об'єктивна психологія - психологічна школа, спрямована на застосування об'єктивних методів аналізу, заснованих на конвенційних правилах фіксації психічних явищ. До таких проявів відносять поведінку, реакції, рефлекси і т.д. З цієї школи беруть початок інші напрямки в психології.

Біхевіоризм (від англ. Behaviour - поведінка) - напрям в американській психології, представники якої заперечують свідомість як предмет психології. Засновник цього напряму Дж. Б. Уотсон (1878 - 1958) виступив проти розуміння психології як науки про безпосередні суб'єктивних явищах. Замість цього він запропонував вважати предметом психології поведінку. Поняття образи, мислення, почуття і т.д. Дж. Уотсон замінив поняттями про м'язові та секреторні реакції.

Уотсон запропонував схему "стимул - реакція" (S - R), яка означає, що кожній ситуації стимулу S відповідає певна поведінка чи реакція R. Він вважав, що за допомогою цієї схеми можна пояснити будь-яку діяльність людини. Стимулом є кожен фізичний, хімічний чи механічний агент, здатний дратувати рецептори шкіри, очі, вуха, носа чи мови. Однак такі погляди виявились обмеженими, і на зміну біхевіоризму прийшов необихевиоризм.

Необіхевіорізм виник в 30-х роках XX століття, прийняв головні положення біхевіоризму, згідно з якими предметом психології є об'єктивне спостереження реакції організму на стимул зовнішнього середовища (схема S - R). Проте представники необихевиоризма ввели в загальній схемі "проміжну змінну" - сполучна ланка між "стимулом" і "реакцією" (S - О - R), вони вважають, що поняття "проміжна змінна" (О) визначає пізнавальні та мотиваційні компоненти поведінки.  Прихильники цього напряму обгрунтували "закон ефекту" ("закон вигоди"), розглядаючи поведінку особистості як сукупність "впливів" (реакцій) за певні "винагороди" (стимули), які отримує людина. Вони вважають, що середня ланка (О) не піддається аналізу за допомогою об'єктивних методів.

Один з представників необихевиоризма американський психолог Б. Ф. Скіннер (1904-1990) феномени свідомості, самопізнання, моральні цінності і мотиви, суб'єктивність людини намагається пояснити мотивацією поведінки. Мета людської діяльності, стверджує він, лежить поза індивідом, у сфері об'єктивних надособистісних структур.

Гештальтпсихологія (від нім. Gestalt - цілісна форма, образ) - один з напрямів у психології 20-30-х років XX століття, створених М. Вертгеймером (1880-1943), В. Келером (1887-1967), К. Каффкой (1886 - 1941) та іншими німецькими психологами. Вони виходили з переваги цілого над частинами, форми над матеріалом.Початковим і основним елементом психіки гештальтісти вважають не відчуття, а цілісні образи - гештальти. Ці образи виникають внаслідок прагнення психічного поля свідомості індивіда утворювати прості, врівноважені, симетричні й замкнуті фігури, яким властиві константність і стійкість. Гештальтісти перенесли термін "гештальт" на мислення і культурні утворення як цілісності, елементи яких пов'язані в єдину структуру.

Гуманістична психологія виникла на початку 50-х років XX ст.Представники цього напряму - американські психологи А. X. Маслоу (1908-1970) і К. Роджерс (1902-1982) та ін зосереджували увагу на автономності, самоактуалізації, самовдосконаленні, свободі вибору, відповідальності, прагнення людини до вищих цінностей і т.п.

У центрі уваги гуманістичної психології - проблеми особистості, її розвиток. На противагу психоаналізу представники гуманістичної психології підкреслюють роль свідомості і самосвідомості в причинногообумовленості людини. Наприклад, К. Роджерс розглядає емпатії як основний метод "центрування на клієнтів" психотерапії, в якій психолог вступає в глибокий контакт з пацієнтом і допомагає йому усвідомити себе повноцінною особистістю, здатною взяти на себе відповідальність за вирішення власних проблем. Психологів цього напряму цікавили провідні мотиви в житті людини, потреби особистості в позитивній оцінці і т.п.

Когнітивна психологія (від лат. Cognitus - знання, пізнання) - один з напрямів сучасної психології. Дослідження представників когнітивної психології пов'язані з аналізом різних аспектів мисленнєвої діяльності індивіда. До принципом когнітивної психології належить трактування людини як діяльної, активно сприймаючої інформацію особистості, яка керується певними планами, правилами стратегіями. Для представників когнітивної психології характерна спрямованість досліджень на перехід від розуміння складного феномену до простого. Значний вплив на розвиток понятійного апарату когнітивної психології справила теорія інформації та дослідження в галузі штучного інтелекту.

Екзистенціальна психологія (від лат. Existentia - існування) - напрям, що грунтується на принципах гуманістичної психології і сенс буття людини, пов'язаного з проблемами стресу і тривоги. Представники цього напряму вважають, що основними в психології мають бути проблеми часу, життя і смерті людини, її свободи, відповідальності і вибору; спілкування, любові і самотності людини; сенсу життя і пошук цього сенсу. Екзистенційний психоаналіз спрямований на розгляд людського буття, на осмислення людської реальності через майбутнє, а не минуле

Функціональна психологія орієнтується на дослідження пристосувальної функцій психіки. Вона виникла в США в кінці XIX ст. Надалі диференціювалася, виділивши кілька течій, очолюваних Т. А. Рібо (1839-1916) у Франції, Н. Н. Ланге (1858 - 1921) в Україну, та ін Всі вони визначали психологію як науку про функції свідомості.

Аналітична психологія заснована швейцарським психологом і психіатром К. Г. Юнгом (1875-1961). Він трактував процес психічного розвитку індивіда як асиміляцію свідомістю змісту особистого і колективного несвідомого.

За К. Юнгом, центром психіки є архетип Самості (архетип - від грец. - Початковий образ, ідея). Поняття Самість у Юнга вживається, як архетип колективного несвідомого. Розвиток особистості в процесі її індивідуалізації йде від свідомості до особистого несвідомого, а від нього - до колективного несвідомого, центром якого є Самость.К. Юнг зазначає, що в міфах, казках, сновидіннях символами Самості часто виступають мудрий дідусь, хрест, коло, квадрат та інші символи цілісності. Він використовує це поняття для обгрунтування самореалізації, глибини колективного несвідомого.Кінцевою метою індивідуального розвитку є досягнення особистої неповторності. Відповідно до К. Юнгом, людська психіка поєднує в собі різні архетипи. Всі вони розглядаються як глибинний, початковий образ, який людина сприймає тільки інтуїтивно і який в результаті несвідомої діяльності виявляється "на поверхні свідомості" у формі різноманітних уявлень, символів - важливої ​​підгрунтя уяви, фантазії.

Термін використовується в аналітичній психології для оцінки суб'єктивного внутрішнього бачення, яке складається у суб'єкта про самого себе, про свої почуття, помисли і т.д. Вживається і поняття "своє глибинне". Воно означає сукупність знань людини про свій внутрішній світ, який незалежний від зовнішньої реальності.

К. Юнг ввів поняття комплекс - сукупність взаємопов'язаних, емоційно заряджених ідей. У психоаналізі комплекс трактується як несвідомо психічне утворення, яке виникає внаслідок витіснення зі свідомості ідей, пов'язаних з важливими для індивіда переживаннями. Поширені поняття "комплекс неповноцінності", "комплекс переваги" і т.д. Комплекс (від англ. Complex і лат. Complexus - зв'язок, поєднання) - термін, використовуваний в психології для позначення хворобливого усвідомлення власної недосконалості.

Структурний психоаналіз - напрямок сучасного психоаналізу.Грунтується на значенні мови для характеристики несвідомого, підсвідомого і для терапії психоневрологічних захворювань.

Глибинна психологія - напрям, в якому вирішальне значення надається несвідомим компонентам, розташованим в "глибинах" психіки людини, заховані за поверхнею свідомості.

28. Визначте та охарактеризуйте методи психологічних досліджень в психології за їх

Класифікацією

29. Назвіть та охарактеризуйте основні етапи в історії розвитку експериментальної та до

експериментальної психології

30. Охарактеризуйте поняття гіпотези в науковому експерименті. Визначте джерела

формулювання наукових гіпотез.

31. Охарактеризуйте основні підходу до відбору досліджуваних. Поняття вибірки. 98-100

32. Охарактеризуйте поняття змінної у психологічному дослідженні

Одне з основних понять у описі експерименту – змінна.

Види змінних:

Незалежні (НЗ) – це ті, які змінює експериментатор.

Залежна (ЗЗ) – фактор, що змінюється у відповідь на введення незалежної перемінної

Проміжні змінні (ПЗ) – ті, які не можна піддати строгому контролю, але фактори, що неодмінно враховуються. Знаходяться між незалежними і залежними змінними, зумовлюють їхній вплив один на одного. (фізіологічний або психологічний стан досліджуваних (стрес, утома, інтерес до роботи, байдужність і ін.; установки досліджуваному; спосіб виконання досліджуваним завдання). Такі характеристики здатні істотно змінити поведінку досліджуваних, вплинути на якість отриманих результатів: – повторити експеримент.

Контрольовані змінні (КЗ) – ті умови, що у ході експерименту не повинні мінятися.

Таким чином, експериментувати – це значить вивчати вплив незалежних змінних на залежні при константних характеристиках контрольованих змінних і врахуванні проміжних.

Якщо незалежних змінних декілька (взаємозалежні між собою) то такий експеримент називається багатомірним чи факторним.

Надзвичайно важливо заздалегідь при плануванні дослідів, виділити незалежні змінні й ізолювати їх від всіх інших. Експеримент, в якому такої умови дотримано, називають «чистим».

Питання реєстрації ЗЗ і НЗ вирішується ще на етапі планування і визначається методикою.

. 33. Охарактеризуйте типи шкал вимірювання, що застосовуються в психологічному експерименті. Їх недоліки і переваги.

Номінальна: Найпростіша зі шкал. Вона будується на відношенні тотожності. Кожний розподіл на шкалі характеризує критерій, на підставі якого проводиться класифікація.

+дає змогу відрізняти один клас об’єктів від іншого

- не робиться спроби вказати є один об’єкт більший або менший за інший відносно якоїсь характеристики (тобто наявний простий перелік )

Інтервалів: Тут відбувається порівняння з еталоном. Якщо збільшення між послідовними номерами обєктів на шкалі є таким сами, як і між двома сусідніми номерами на цій шкалі, таку шкалу називають шкалою інтервалів.

+забезпечує визначення того, що один обєкт більший чи менший за інший, конкретизує на скільки рівних інтервалів один обєкт відрізняється від іншого.

- Побудова такої шкали дозволяє більшу частину властивостей існуючих числових систем приписувати числам, отриманим на основі суб'єктивних оцінок.

Порядкова .. Дослідник конструює порядкову шкалу шляхом приписування номерів явищам , за допомогою яких він створює розбіжності між ними в інтенсивності чи величині

+можна визначити розбіжності між обєктами

-виличина розбіжностей між кожним наступним обєктом може бути непропорційною

Відношень:не тільки надає інфо. щодо рівності між двома обєктами на шкалі, які порівнюються один з одним, як в інтервальній шкалі, але й має істинну нульову точку відліку.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.