Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема 8.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
154.11 Кб
Скачать

5. Участь юридичної служби в перегляді рішень (ухвал) господарського

суду в апеляційному порядку

Рішення місцевого господарського суду, яке не набрало законної сили, може бути переглянуте в апеляційному порядку. Апеляцій­ну скаргу на рішення місцевого господарського суду мають право подавати сторони у справі. Апеляційна скарга подається через місцевий господарський суд, який розглянув справу, і в п'ятиден­ний строк надсилає одержану скаргу або подання разом зі спра­вою відповідному апеляційному господарському суду.

Строк подання апеляційної скарги визначено ст. 93 ГПК України. Апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня прийняття рішення місцевим господарським судом, а в разі якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення, - з дня підписання рішення, оформленого відповідно до закону. Пропущений строк подання апеляційної скарги може бути відновлено протягом трьох міся­ців з дня прийняття рішення місцевим господарським судом.

Вимоги до форми і змісту апеляційної скарги встановлено ст. 94 ГПК України. Апеляційна скарга подається в письмово­му вигляді й повинна містити:

 1. найменування апеляційного господарського суду, до якого вноситься скарга;

 2. найменування місцевого господарського суду, який при­йняв рішення, номер справи та дату прийняття рішення;

 3. вимоги особи, яка подає апеляційну скаргу, а також під­стави, з яких порушено питання про перегляд рішення, з посиланням на законодавство і матеріали, які є у справі або подані додатково;

 1. перелік документів, доданих до скарги.

Апеляційна скарга підписується особою, яка подала скаргу, або її представником. До скарги додаються докази сплати дер­жавного мита і надсилання копії скарги іншій стороні у справі.

Особа, яка подає апеляційну скаргу, надсилає іншій стороні у справі копію цієї скарги і доданих до неї документів, які у справі відсутні. Сторона у справі, отримавши апеляційну скаргу, має право надіслати відзив на неї апеляційній інстанції та особі, яка подала скаргу. Натомість відсутність відгуку на апеляцій­ну скаргу не є перешкодою для перегляду рішення місцевого господарського суду.

Апеляційна скарга не приймається до розгляду і повертаєть­ся апеляційним судом, якщо:

 1. апеляційна скарга підписана особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не за­значене;

 2. до скарги не додано доказів надсилання її копії іншій стороні (сторонам);

3)до скарги не додано документів, що підтверджують сплату державного мита" в установлених порядку й розмірі.

Після усунення зазначених обставин сторона у справі має право повторно подати апеляційну скаргу. На ухвалу про повернення апеляційної скарги може бути подана касаційна скарга.

Апеляційна скарга не приймається до розгляду і повертаєть­ся судом також у випадках:

 • подання скарги після закінчення встановленого для цього строку;

 • за відсутності заявленого клопотання про відновлення цього строку;

- якщо до винесення ухвали про прийняття скарги до про­вадження особа, яка подала скаргу, подала заяву про її відкликання.

Особа, яка подала апеляційну скаргу, може відмовитися від неї до винесення постанови. Разом з тим апеляційний господар­ський суд має право не приймати відмову від скарги, якщо це суперечить законодавству або порушує права та охоронювані за­коном інтереси фізичних та юридичних осіб. Про прийняття відмови від скарги апеляційний господарський суд виносить ух­валу, якщо рішення місцевого господарського суду не оскаржене іншою стороною.

У процесі перегляду справи апеляційний господарський суд розглядає справу повторно за наявними у справі й додатково поданими доказами. Апеляційний суд не пов'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність та обґрунтованість рі­шення місцевого суду в повному обсязі. В апеляційній інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предме­том розгляду в суді першої інстанції.

Апеляційна скарга розглядається протягом двох місяців з дня надходження справи разом зі скаргою до апеляційної інстанції.

Апеляційна інстанція за результатами розгляду апеляційної скарги має право:

 1. залишити рішення місцевого господарського суду без змін, а скаргу без задоволення;

 2. скасувати рішення повністю або частково і прийняти нове рішення;

 3. скасувати рішення повністю або частково і припинити провадження у справі чи залишити позов без розгляду повністю або частково.

Підставами для скасування або зміни рішення місцевого гос­подарського суду згідно зі ст. 104 ГПК України є:

1)неповне з'ясування обставин, що мають значення для спра­ви;

 1. недоведеність обставин, що мають значення для справи, які місцевий господарський суд визнав встановленими;

 2. невідповідність висновків, викладених у рішенні місцево­го господарського суду, обставинам справи;

 3. порушення або неправильне застосування норм матеріа­льного чи процесуального права.

Порушення або неправильне застосування норм процесуа­льного права може бути підставою для скасування або зміни рішення лише за умови, якщо це порушення призвело до прийн­яття неправильного рішення. Порушення норм процесуального права є в будь-якому випадку підставою для скасування рішення місцевого господарського суду, якщо:

1)справу розглянуто господарським судом у незаконному складі колегії суддів;

 1. справу розглянуто господарським судом за відсутності будь-якої із сторін, не повідомленої належним чином про місце засідання суду;

 2. господарський суд прийняв рішення про права й обов'яз­ки осіб, які не були залучені до участі в справі;

 3. рішення не підписане будь-яким із суддів або підписане не тими суддями, які зазначені в рішенні;

 4. рішення прийнято не тими суддями, які входили до скла­ду колегії, що розглядала справу;

 5. рішення прийнято господарським судом з порушенням правил предметної або територіальної підсудності, крім випадків, коли в процесі розгляду справи її підсудність змінилася (ч. 3. ст. 17 ГПК України).

В апеляційному порядку можуть бути оскаржені також ухва­ли місцевого господарського суду у випадках, передбачених ГПК України та Законом України «Про відновлення платоспромож­ності боржника або визнання його банкрутом».

У випадках скасування апеляційною інстанцією ухвал про відмову у прийнятті позовної заяви або заяви про порушення справи про банкрутство, про повернення позовної заяви або за­яви про порушення справи про банкрутство, зупинення прова­дження у справі, припинення провадження у справі, про зали­шення позову без розгляду або залишення заяви у провадженні справи про банкрутство без розгляду справа передається на роз­гляд місцевого господарського суду.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.