Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МУ лаб new.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
240.64 Кб
Скачать

4. Вимоги до звіту

4.1. Титульний лист.

4.2. Мета лабораторної роботи.

4.3. Перелік дій, необхідних для виконання роботи в лабораторії та

результати їх виконання .

4.4. Висновки з роботи.

5. Контрольні запитання

1. Яке призначення і функціональні можливості програм-файлових менеджерів ?

2. Перелічіть команди управління панелями.

3. Яким чином відбувається копіювання, перенесення та вилучення файлів ?

4. Який порядок отримання інформації про диски та оперативну пам’ять?

5. Як змінити атрибути файлів ?

6. Яким чином виконується пошук необхідних файлів ?

7. Як відбувається архівація файлів ?

8. Як відбувається відновлення архівів?

6. Література

1. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Изд. 9-е, перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2001.

2. Попов В.Б. Основы компьютерных технологий.- М.: Финансы и статистика, 2002, с.53-67.

Навчальне видання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ "ІНФОРМАТИКА ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА" для студентів напрямку 0907 "Радіотехніка"

Автори: Юрій Миколайович Дорофєєв

Олександр В’ячеславович Троянський

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Підписано до друку Формат 60 x 84/16. Папір газетний.

Друк офсетний ум. друк. арк. обл.-вид. арк.

Тираж 150 пр. Зам. №____

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Одеський національний політехнічний університет

65044, Одеса, пр. Шевченка, 1

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]