Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Філософія раб. прогр. 2011 р..doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
28.04.2019
Размер:
377.34 Кб
Скачать

Структура програми навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна: підготовка бакалаврів

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів відповідних ECTS – 3,

у тому числі:

змістовних модулів – 2,

завдання для самостійної роботи

Назва галузі знань: усі галузі знань

Нормативна

Рік підготовки: 1 або 2

Семестр: 1 або 2, або 3, або 4

Кількість годин за змістовними модулями:

модуль 1 – 42 години,

модуль 2 – 66 годин,

Всього – 108 годин

Назва напряму підготовки: всі напрями підготовки

Лекції (теоретична підготовка) – 32 години

Семінарські заняття – 16 годин

Самостійна робота – 60 годин

Кількість тижнів

викладання навчальної дисципліни: 17

Кількість годин на тиждень – 3

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Вид контролю: іспит

1. Кваліфікаційні вимоги до студентів в галузі філософії

Вивчення змісту навчальної дисципліни «Філософія» направлено на формування частини загальнокультурних компетенцій (загальнонаукових і соціально-особистісних). Компоненти вказаних компетенцій, які формуються в результаті освоєння дисципліни, представлено нижче.

У результаті засвоєння дисципліни студент повинен

знати: предмет, структуру і функції філософії,

основні філософські категорії та загальнонаукові методи,

зміст основних напрямів в історії філософії та в сучасній філософії,

сучасні знання за окремими розділами філософії (онтологія, гносеологія, філософська антропологія, філософія культури, соціальна філософія та ін.);

вміти: застосовувати понятійний апарат і методологію з «Філософії»,

розуміти і змістовно аналізувати основні напрями в філософії,

застосовувати знання за окремими розділами філософії в професійній та соціальній діяльності;

володіти: свідомо формулювати власні світоглядні установки та відповідально відноситись до власного світоглядного вибору та культури мислення.

Компетенції, які формуються у разі вивчення навчальної дисципліни “Філософія”

Назва теми

Компетенції, які формуються в рамках теми

Знання

Вміння та навички

Модуль 1. Історія філософії

Тема 1. Філософія як універсальний тип знань

Загально-культурні (загальнонаукові, соціально-особистісні)

Здатність до визначення основних понять (філософія, світогляд та ін.).

Знання основних філософських методів.

Знання предмету, функцій, структури та основних розділів «Філософії».

Знання основних різновидів світогляду.

Вміння використовувати основну філософську термінологію та методологію.

Вміння співвідносити філософські проблеми з відповідними розділами «Філософії».

Вміння визначати тип власного світогляду.

Тема 2. Джерела світової філософії

Загально-культурні (загальнонаукові, соціально-особистісні)

Розуміння джерел формування світової філософії.

Знання специфіки давньоіндійської філософії та її зв’язку з західноєвропейською філософією та наукою.

Знання основних філософських напрямів, які було розроблено в давньоіндійській і античній філософії.

Знання характеристик, особливостей історичного розвитку (в єдності з розвитком науки) та досягнень античної філософії.

Розуміння значення досягнень античної філософії для розвитку світової філософії та науки.

Вміння співвідносити власні світоглядні установки з давньоіндійськими і античними.

Вміння аналізувати основні філософські напрямки давньоіндійської й античної філософії.

Вміння застосовувати основні надбання давньоіндійської і античної філософії для розбудови власних свідомості та культури мислення.

Тема 3. Філософія епохи Середньовіччя та Відродження

Загально-культурні (загальнонаукові, соціально-особистісні)

Знання характеристик, особливостей історичного розвитку (в єдності з розвитком науки) та досягнень філософії епохи Середньовіччя та Відродження.

Знання основних філософських напрямів цього періоду.

Розуміння значення досягнень філософії епохи Середньовіччя та Відродження в контексті розвитку світової філософії та науки.

Вміння співвідносити власні світоглядні установки з основними світоглядними орієнтирами епохи Середньовіччя та Відродження.

Вміння аналізувати основні філософські напрями середньовічної філософії та філософії Відродження.

Вміння застосовувати основні надбання філософії цього періоду для розбудови власних свідомості та культури мислення.

Тема 4. Філософія Нового часу та Просвітництва

Загально-культурні (загальнонаукові, соціально-особистісні)

Знання характеристик, особливостей історичного розвитку (в єдності з розвитком науки) та досягнень філософії Нового часу та Просвітництва.

Знання основних філософських напрямів цього періоду.

Розуміння значення досягнень філософії Нового часу та Просвітництва для розвитку світової філософії та науки.

Вміння співвідносити власні світоглядні установки з світоглядними орієнтирами Нового часу та Просвітництва.

Вміння аналізувати основні філософські напрями філософії Нового часу та Просвітництва.

Вміння застосовувати основні надбання філософії цього періоду для розбудови власних свідомості та культури мислення.

Тема 5. Німецька класична філософія та марксизм

Загально-культурні (загальнонаукові, соціально-особистісні)

Знання характеристик, особливостей історичного розвитку (в єдності з розвитком науки) та досягнень німецької класичної філософії та марксизму.

Розуміння значення досягнень німецької класичної філософії та марксизму для розвитку світової філософії та науки.

Вміння співвідносити власні світоглядні установки з світоглядними орієнтирами німецької класичної філософії та марксизму.

Вміння аналізувати основні філософські уявлення та філософські системи німецької класичної філософії та марксизму.

Вміння застосовувати основні надбання філософії цього періоду для розбудови власних свідомості та культури мислення.

Тема 6. Традиції філософської думки в Україні

Загально-культурні (загальнонаукові, соціально-особистісні)

Знання характеристик, особливостей історичного розвитку (в єдності з розвитком науки) та досягнень вітчизняної філософії.

Знання діяльності та змісту філософських уявлень і філософських систем видатних вітчизняних філософів та вчених.

Розуміння місця вітчизняної філософії у світовій філософії.

Розуміння потреби розвитку власного світогляду, як частини свідомості української культури.

Вміння аналізувати основні філософські уявлення та філософські системи вітчизняної філософії.

Вміння застосовувати основні надбання вітчизняної філософії для розбудови власних свідомості та культури мислення.

Тема 7. Сучасна світова філософія

Загально-культурні (загальнонаукові, соціально-особистісні)

Знання умов, особливостей розвитку (в єдності з розвитком науки) та досягнень сучасної філософії.

Знання основних філософських напрямів (їх основних понять та ідей) в сучасній філософії.

Розуміння потреб розвитку сучасної світової філософії та науки.

Вміння співвідносити власні світоглядні установки з сучасними світоглядними орієнтирами.

Вміння аналізувати основні сучасні філософські напрями.

Вміння застосовувати основні надбання сучасної світової філософії для розбудови власних свідомості та культури мислення.

Модуль 2. Система-тичний теоретичний курс філософії

Тема 8. Онтологія, філософське розуміння світу

Загально-культурні (загальнонаукові, соціально-особистісні)

Знання основних філософських проблем, які вирішуються онтологією.

Знання філософського вчення про світ і співвідношення філософської та природничонаукової картин світу.

Знання філософського обґрунтування руху.

Вміння застосовувати історичні та сучасні філософсько-наукові уявлення про світ для формування власного свідомого відношення до світу, закономірностей його існування.

Тема 9. Філософська антропологія. Філософія людини

Загально-культурні (загальнонаукові, соціально-особистісні)

Знання філософських вчень про людину.

Знання вирішення філософією головних проблем буття людини (сенс життя, творчість, свобода і відповідальність та ін.).

Вміння визначати власний сенс життя та ціннісні пріоритети, як частину світоглядних установок.

Розуміння співвідношення свободи та відповідальності в формуванні власної творчої діяльності.

Тема 10. Філософія свідомості

Загально-культурні (загальнонаукові, соціально-особистісні)

Знання історико-філософських концепцій та структури свідомості.

Знання факторів, завдяки яким можливий розвиток свідомості.

Знання філософських концепцій мислення.

Вміння використовувати фактори, завдяки яким можливий розвиток власних свідомості та мислення.

Тема 11. Гносеологія. Філософія пізнання

Загально-культурні (загальнонаукові, соціально-особистісні)

Знання основних філософських проблем, які вирішуються гносеологією.

Знання загальних рівнів пізнання та їх складових.

Знання специфіки наукового пізнання світу, рівнів та методів наукового пізнання.

Розуміння вирішення в філософії проблеми істинності знання.

Вміння співвідносити філософські та наукові проблеми з відповідними рівнями пізнання.

Вміння застосовувати загальнонаукову методологію.

Вміння співвідносити філософське вирішення проблеми істинності знання з потребами розбудови власного світогляду і організації власної діяльності.

Тема 12. Діалектика – всезагальна теорія розвитку

Загально-культурні (загальнонаукові, соціально-особистісні)

Знання гносеологічного та онтологічного аспектів діалектики.

Знання альтернативних концепцій розвитку.

Вміння застосовувати історичні та сучасні філософські уявлення про розвиток для формування власного свідомого відношення до світу, закономірностей його існування та розвитку.

Тема 13. Філософія суспільства

Загально-культурні (загальнонаукові, соціально-особистісні)

Знання основних історико-філософських концепцій суспільства.

Знання вирішення філософією питань про структуру суспільства та суспільні відносини.

Вміння застосовувати історичні та сучасні філософські уявлення про суспільство для формування власного відповідального світогляду і організації власної суспільної діяльності.

Тема 14. Філософія економіки

Загально-культурні (загальнонаукові, соціально-особистісні)

Знання філософського аналізу економіки в системі суспільних відносин.

Знання філософського обґрунтування економічних теорій.

Вміння застосовувати філософський аналіз економіки у професійній діяльності.

Тема 15. Філософія моралі

Загально-культурні (загальнонаукові, соціально-особистісні)

Знання вирішення філософією традиційних та сучасних етичних проблем.

Вміння застосовувати етичне знання для формування власного відповідального світогляду та організації власної діяльності.

Тема 16. Філософія релігії

Загально-культурні (загальнонаукові, соціально-особистісні)

Знання філософського аналізу феномену релігії в культурі.

Вміння співвідносити філософський аналіз феномену релігії з потребами розбудови власних світогляду та культури мислення.

Тема 17. Філософія культури

Загально-культурні (загальнонаукові, соціально-особистісні)

Знання основних філософських концепцій культури.

Знання філософського аналізу закономірностей існування історико-культурних типів.

Вміння використовувати філософський аналіз сутності та закономірностей існування культури для формування власного відповідального світогляду і організації власної діяльності в культурі.

Тема 18. Філософія цивілізації

Загально-культурні (загальнонаукові, соціально-особистісні)

Знання філософського аналізу сучасного стану світової цивілізації.

Знання особливостей інформаційного суспільства.

Знання філософського аналізу глобальних проблем сучасності, перспектив подальшого розвитку суспільства.

Вміння використовувати філософський аналіз сучасного стану світової цивілізації для формування власного відповідального світогляду і організації власної суспільної діяльності.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.