Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
organizatsiya_roboti_z_dokumentami.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
28.04.2019
Размер:
191.49 Кб
Скачать

16

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ І ПРАВА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

к.е.н., доцент В.Д. Попова

“___” _______________ 2011 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ з документами»

підготовки молодшого спеціаліста

галузі знань 0304 «Право»

за спеціальністю

5.03040101 «Правознавство»

Чернівці-2011

Робоча програма навчальної дисципліни “Організація роботи з документами” укладена відповідно до програми навчальної дисципліни “Організація роботи з документами”, затвердженої ректором Буковинської державної фінансової академії від “ 27 листопада 2008 р.

Укладач: к.ю.н., в.о. доцента, в.о. завідувача кафедри філософії і права

Буковинської державної фінансової академії

Мартинюк Т.М.

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри філософії і права

Протокол № 12 від 17 травня 2011 року

В.о. завідувача кафедри _____________________ к.ю.н., в.о. доц. Мартинюк Т.М.

Методист ___________________

Зміст робочої програми

  1. Пояснювальна записка

  2. Структура навчальної дисципліни

  3. Зміст навчальної дисципліни за темами

  4. Список рекомендованої літератури (основна, додаткова). Ресурси

  5. Тематичний план лекцій

  6. Плани семінарських занять

  7. Самостійна робота студентів (СРС)

  8. Завдання для змістового модульного контролю та критерії оцінювання знань.

  9. Перелік питань до заліку

  10. Доповнення та зміни в робочій програмі на 20____/20____ навчальний рік

Затверджено на засіданні

кафедри філософії і права

Протокол № ____ від «_____» _____________2011 р.

В.о. зав. кафедри ______ к.ю.н., в.о. доц. Мартинюк Т.М.

Структура навчальної дисципліни «Організація роботи з документами» для груп п-201

на 20____/20____ н.р.

Викладач: ______________________________________

№ п/п

ТЕМА

Всього

Кількість годин

Аудиторні заняття

Самостійна робота

Лекції

Практичні

Змістовий модуль 1. Документ - засіб реалізації функції виконавської діяльності.

1. 1.

Тема 1. Вступ до документознавства.

5

1

-

4

1.2.

Тема 2. Особливості складання й оформлення розпорядчих документів.

10

4

2

4

1.3.

Тема 3. Складання і ведення документації з особового складу.

11

4

2

5

Всього за змістовий модуль 1

26

9

4

13

Форма змістового модульного контролю - контрольна робота

Змістовий модуль 2. Документування виконавської діяльності

колегіальних органів.

2. 1.

Тема 4. Документування діяльності колегіальних органів.

8

2

2

4

2.2.

Тема 5. Складання й оформлення довідково-інформаційних документів.

11

4

2

5

2.3.

Тема 6. Ведення ділового й комерційного листування.

9

2

2

5

Всього за змістовий модуль 2

28

8

6

14

Форма змістового модульного контролю - контрольна робота

РАЗОМ

54

17

10

27

Форма підсумкового контролю - залік

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]