Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Pitannya_-_Yekonomika_pidpriyemstva.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
24.04.2019
Размер:
357.89 Кб
Скачать

34.Прибуток

є одним з найважливіших показників фінансової діяльності, по якому визначається рейтинг підприємства (фірми). Наявність прибутку свідчить про ефективність виробництва, благополучний фінансовий стан підприємства.

У Законі України "Про підприємства в Україні" записано:

"Підприємство — самостійний господарюючий статутний суб'єкт, який... здійснює виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу)... На всіх підприємствах основним узагальнюючим показником фінансових результатів і господарської діяльності є прибуток (доход)". Цими нормативними положеннями визначається роль і місце прибутку в економіці підприємства.

Прибуток підприємства — це перевищення доходів від його діяльності над сумою видатків; він являє собою єдину форму його власних нагромаджень. Податок на додану вартість і акцизний збір, які надходять у складі виручки від реалізації продукції підприємств, являють собою форми централізованих нагромаджень, у повній сумі надходять у розпорядження держави, формуючи значну частку прибуткової частини державного бюджету.

Прибуток синтезує в собі всі найважливіші сторони роботи підприємства. Валовий прибуток є загальною сумою доходу від всіх видів діяльності підприємства (фірми) як на території України, так і за її межами і включає:

загальні доходи (виручку) від реалізації товарів (робіт, послуг), у тому числі допоміжних і обслуговуючих виробництв, а також від реалізації цінних паперів;

дохід від здійснення банківських, страхових і інших операцій за поданням фінансових послуг, від торгівлі валютними цінностями, коштовними паперами, борговими зобов'язаннями і вимогами;

доходи від товарообмінних (бартерних) операцій, від операцій з розрахунками в іноземній валюті;

доходи від спільної діяльності, від здійснення операцій лізингу (оренда), а також у вигляді дивідендів, відсотків, роялті; доходи від позареалізаційних операцій.

Прибуток у класичному розумінні являє собою різницю між ціною товару і затратами на виробництво товару — його собівартістю. Саме таке розуміння прибутку закладене в усіх законодавчих актах України, крім законодавства про оподаткування прибутку. Такий показник, безумовно, в більшій мірі характеризує якість господарювання підприємства, саме він реальний і з точки зору спроможності підприємства відраховувати частину прибутку до бюджету.

35. Ефективність виробничої, інвестиційної і фінансової діяльності п-ва

виражається в досягнутих фінансових результатах.

Для визначення фінансового результату діяльності п-ва за звітний період

необхідно порівняти доходи звітного періоду і витрати, понесені для

одержання цих доходів.

Доходи п-ва – це збільшення економічних вигод у вигляді надходжень

активів або зменшення зобов’язань, які приводять до зростання власного

капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників).

Доходи – витрати = прибуток чи збиток

Прибуток — перевищення доходів звітного періоду над витратами звітного

періоду.

Збиток — перевищення витрат звітного періоду над доходами звітного

періоду.

Для визначення фінансового результату діяльності підприємства за звітний

період необхідно дотримуватись принципів визначення доходів і витрат, а

саме: нарахування, відповідності, періодичності.

Принцип нарахування передбачає відображення результатів господарських

операцій у тому звітному періоді, коли вони відбулися, а не на момент

отримання чи сплати грошових коштів, оскільки ці періоди часу не завжди

співпадають.

Принцип відповідності полягає у порівнянні доходів та витрат у звітному

періоді, тобто витрати, що здійснені у звітному періоді, повинні

порівнюватись з доходом, задля якого здійснені витрати цього звітного

періоду.

Виходячи з принципу періодичності, для визначення фінансового результату

доходи та витрати підприємства розподіляються за звітними періодами.

Звітним періодом є 1 рік, проміжними звітними періодами є квартал,

місяць.

Доходи підприємства класифікуються за видами діяльності, що здійснюються цим підприємством. Такий підхід дає можливість враховувати особливості кожного виду діяльності, відслідковувати зміни за видами діяльності та забезпечувати інформацією для подальшого аналізу та прийняття управлінських рішень.

Склад доходів підприємства наступний:

І Доходи від звичайної діяльності:

Доходи від операційної діяльності:

Дохід від реалізації:

 • Реалізація товарів

 • Реалізація готової продукції

 • Реалізація послуг

 • Дохід від інших операцій:

 • Реалізація інших оборотних активів

 • Операційний лізинг

 • Операційна курсова різниця

 • Відшкодування раніше списаних активів

 • Доходи від фінансових операцій:

 • Дохід від участі в капіталі

 • Інші фінансові доходи

 • Доходи від іншої звичайної діяльності:

 • Дохід від реалізації фінансових інвестицій

 • Дохід від реалізації основних засобів

 • Дохід від реалізації нематеріальних активів

 • Дохід від безкоштовно отриманих активів

ІІ Доходи від надзвичайних подій

За кожним видом діяльності дохід визначається під час збільшення активу або зменшення зобов'язань, що приводить до зростання власного капіталу 

36. Узагальнюючим фінансовим показником діяльності підприємства є його прибуток. Усі джерела формування доходу підприємницької структури будь-якої сфери діяльності зводяться в дві групи: доход від звичайної діяльності і доход від надзвичайних подій (рис. 9.2). Як видно з наведеної схеми, звичайна діяльність охоплює операційну і фінансову діяльність. В операційній діяльності виділяється основна та інша операційна діяльність. Для туристичного оператора основною діяльністю є комплектування, просування на ринок і реалізація турпродукту, в результаті чого формується основна частина доходу. До надзвичайних відносяться події (операції), що відрізняються від звичайних своєю винятковістю і неповторюваністю - це стихійні лиха, техногенні катастрофи та аварії. Доход у будь-якій формі - це результат фінансово-господарської діяльності, який виступає джерелом покриття внутрішніх і зовнішніх зобов'язань підприємств. Тому формування і використання доходу являє собою взаємозалежну систему (рис. 9.4). На схемі представлені всі джерела формування доходу та напрями його розподілу і використання. У процесі розподілу доходу визначається прибуток (збиток) підприємства. Оскільки з доходу від реалізації туристичного продукту і послуг сплачується ПДВ, то доход після його сплати називається чистим доходом. Чистий доход без собівартості реалізованої туристичної продукції є валовим прибутком (збитком) від реалізації. Різниця між валовим прибутком (збитком) з урахуванням інших операційних доходів і витратами (адміністративними, збутовими та іншими операційними витратами) утворює прибуток (збиток) від операційної діяльності. Прибуток (збиток) можуть одержувати підприємства і від фінансової діяльності. Він виступає як різниця між доходами і витратами, пов'язаними з фінансовою діяльністю. Сума прибутку (збитку) від операційної та фінансової діяльності - це прибуток (збиток) від звичайної діяльності, що підлягає оподатковуванню. Після сплати податку на прибуток від звичайної діяльності (операційної та фінансової) залишається чистий прибуток (збиток) від звичайної діяльності. Аналогічно використовується і доход від надзвичайних подій. Після сплати податку на прибуток від цієї діяльності підприємство отримує чистий прибуток. Сума чистого прибутку (збитку) від звичайної діяльності і від надзвичайних подій визначає загальну суму чистого прибутку (збитку) підприємства. Механізм формування прибутку міститься у «Звіті про прибутки і збитки».

На збитковість підприємства впливають ті самі фактори, які визначають його прибутковість.Основними причинами, які призводять до збитків підприємства є :

o зменшення обсягів реалізації;

o зменшення цін на реалізовану продукції;

o висока собівартість продукції;

o вимушені простої;

o знецінення запасів;

o курсові різниці та збитки від інших позареалізаційних операцій.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]