Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ekzamen_ro_statistike (1).docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.04.2019
Размер:
94.39 Кб
Скачать

29. Методи вивчення зв’язків між явищами

Групування ( показує як із зміною однієї ознаки змінюються інші)

Індексний метод(визначае загальну зміну явища)

Метод дисперсійного аналізу (Показує впоив одного чи декількох факторів, що одночасно діють на результативну ознаку)

Кореляційний аналіз ( дає можливість кількісно показати взаємозалежність між стат. Ознаками)

Балансований ( в його основу покладено систему показників, що складаються із двох абсолют. величин За + Н=Зк+В)

30.Суть балансового методу

Балансований ( в його основу покладено систему показників, що складаються із двох абсолют. величин За + Н=Зк+В)

31. Суть кореляційного аналізу

Кореляційний аналіз ( дає можливість кількісно показати взаємозалежність між стат. Ознаками)

Застосування кореляц. Методів дослідження вимагає попереднього аналізу дослідження.Після того як аналіз встановив наявність зв’язку між явищами та загальний його характер за допомогою кор. методів надає цим зв’язкам смислового виразу .

Коеф. Фехнера

32.Поннятя пор ряди динаміки

Суспільні явища безперервно змінюються. Протягом певного часу — місяць за місяцем, рік за роком — змінюються кількість населення, обсяг і структура суспільного виробництва, рівень продуктивності праці тощо. Аналіз соціально-еко­номічного розвитку — одне з важливих завдань статистики. Інформаційною базою його слугують динамічні (часові, хронологічні) ряди.

Динамічний ряд — це послідовність чисел, які характеризують зміну того чи іншого соціально-економічного явища. Елементами динамічного ряду є перелік хронологічних дат (моментів) або інтервалів часу і конкретні значення відповідних статистичних показників, які називаються рівнями ряду.

33. Види рядів динаміки

Залежно від статистичної природи показника-рівня розрізняють динамічні ряди первинні й похідні, ряди абсолютних, середніх і відносних величин. За ознакою часу динамічні ряди поділяються на інтервальні та моментні. Рівень моментного ряду фіксує стан явища на певний момент часу t, наприклад кількість працюючих на початок року, студентів — на 1 вересня і т. д. В інтервальному ряді рівень — це агрегований результат процесу й залежить від тривалості часового інтервалу: виробництво електроенергії за рік, вилов риби за сезон. Зауважимо, що й похідні показники, обчислені на основі інтервальних рядів, на відміну від моментних залежать від протяжності часу (середньодобове чи середньорічне виробництво електроенергії на душу населення).

34.Аналітичні показники рядів динаміки

Для опису рядів динаміки використовують систему взаємопов'язаних характеристик: абсолютний приріст, темп зростання, темп приросту і абсолютне значення одного процента приросту. Обчислення характеристик ґрунтується на порівнянні рівнів ряду.

Залежно від бази порівняння кожну з наведених характеристик поділяють на базисну та ланцюгову. Середню динаміку ряду за весь період часу описують середніми цих характеристик.

При порівнянні якогось певного рівня з попереднім (база порівняння змінна) отримані показники називають ланцюговими.

Якщо всі рівні ряду динаміки порівнюють з одним і тим самим рівнем (база порівняння стала), то отримані показники називають базисними.

Сума послідовних ланцюгових абсолютних приростів дорівнює базисному за весь період, тобто кінцевому базисному приросту:

Абсолютний приріст (At) характеризує збільшення (зменшення) рівня ряду за певний період в абсолютному вираженні: Ланцюговий приріст

де y t -- рівень щодо конкретного моменту або інтервалу часу t; y t-i -рівень щодо попереднього моменту або інтервалу часу.Базисний приріст

де y о -- базисний рівень.

Середній абсолютний приріст (абсолютна швидкість динаміки) обчислюють діленням загального приросту за весь період на величину цього періоду у відповідних одиницях часу (рік, квартал, місяць та ін.):

де n -- кількість ланцюгових абсолютних приростів; yn -- кінцевий рівень ряду.

Коефіцієнт зростання (Kt) показує, у скільки разів рівень yt більший (менший) від рівня, узятого за базу порівняння (становить кратне відношення рівнів):базисний

ланцюговий

Якщо коефіцієнт зростання виражається у процентах, його називають темпом зростання (Tt) і обчислюють за формулою

Темп приросту (Tnpt) -- це відношення абсолютного приросту до початкового або попереднього (базисного), виражене у процентах:

базисний

ланцюговий

Темп приросту можна обчислити відніманням 100 % від відповідного темпу зростання:

Середній темп зростання -- це темп, при обчисленні якого враховують правило складних процентів, за якими змінюється відносна швидкість динаміки (нагромаджується приріст на приріст).Середній темп зростання розраховують за формулою

де n -- кількість темпів зростання за однакові інтервали часу.

Якщо абсолютні дані динамічного ряду відсутні, то середній темп зростання (T) можна обчислити за ланцюговими коефіцієнтами зростання:

де n -- кількість ланцюгових коефіцієнтів зростання; T\,2,... ,n -- ланцюгові темпи зростання у вигляді коефіцієнтів.

Абсолютне значення одного процента приросту -- це ві-ношення абсолютного приросту до темпу приросту:

базисне

ланцюгове

де At, % -- абсолютне значення одного процента приросту; Tnpt --темп приросту; At -- абсолютний приріст; y t-i -- рівень ряду, попередній відносно yо-

35.Визначення тенденції розвитку

Тенденція (тренд) - це напрям розвитку певного явища. При аналізі ряду динаміки виникає завдання вивчити його основну тенденцію (тренд). Це необхідно при вивченні сезонних коливань та при прогнозуванні розвитку даного явища на майбутнє. Якщо під впливом випадкових факторів рівні ряду не виявляють чіткої тенденції розвитку, то для її виявлення (описування) застосовують спеціальні статистичні методи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]