Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ответы на тесты и методичка по политекономии.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
262.66 Кб
Скачать

Теми 15-16. Інтернаціоналізація господарського життя та світовий ринок. Глобалізація світогосподарських зв’язків

Вправа 1.

 1. Капіталовкладення без права управлінського контролю за об’єктами інвестування.

 2. Політика держави, спрямована на захист національної економіки від іноземної конкуренції.

 3. Капіталовкладення з правом управлінського контролю за об’єктами інвестування.

 4. Співвідношення між сумою цін товарів, вивезених з країни та сумою цін товарів, ввезених до країни за певний проміжок часу.

 5. Політика вільної торгівлі стосовно лібералізації зовнішньоекономічної діяльності, забезпечення вільного доступу на національний ринок товарів, капіталу, робочої сили тощо.

 6. Імпорт перевищує експорт.

 7. Купівля у зарубіжного контрагента товарів та послуг.

 8. Спеціалізація країн на виробництві певних видів товарів відповідно до їх природно-кліматичних, історичних та економічних умов.

 9. Процес зближення та взаємопроникнення національних господарств групи країн, спрямований на створення єдиного господарського механізму.

 10. Форма міжнародних економічних відносин, що грунтується на глибокому міжнародному поділі праці, спеціалізації деяких країн на виробництві окремих товарів та послуг згідно з їх техніко-економічним рівнем, природними, географічними та іншими умовами.

 11. Продаж товарів та послуг зарубіжному контрагенту.

 12. Сума експорту та імпорту.

 13. Ціна грошової одиниці однієї країни, виражена у грошовій одиниці іншої країни.

 14. Переміщення працездатного населення з однієї країни в іншу з метою пошуку роботи, нових сфер застосування своїх здібностей, кращих умов життя.

 15. Єдність національних економік, пов’язаних міжнародним поділом праці, торговельно-виробничими, фінансовими та науково-технічними зв’язками.

 16. Процес розвитку усталених економічних зв’язків між країнами, виходу виробництва за межі національної економіки.

 17. Переміщення капіталу за кордон (з-за кордону) для отримання прибутку.

 18. Експорт перевищує імпорт.

 19. Набуття складовими світового господарства (світовим ринком, міжнародною торгівлею товарами, капіталом) планетарного масштабу, їх взаємопроникнення в економіки всіх країн світу.

Терміни і поняття:

а) від’ємне торгове сальдо;

б) додатнє торгове сальдо;

в) експорт;

г) зовнішньоторговельний оборот;

д) імпорт;

е) інтернаціоналізація виробництва;

є) курс валюти;

ж) міграція трудових ресурсів;

з) міжнародна економічна інтеграція;

и) міжнародний поділ праці;

к) міжнародний рух капіталу;

м) портфельні інвестиції;

н) протекціонізм;

о) прямі інвестиції;

п) фритредерство;

р) світова торгівля;

т) світове господарство;

у) торговельний баланс;

ф) глобалізація.

Вправа 2. Знайдіть єдино правильну відповідь:

1. Яка з наступних форм торговельних бар'єрів – неістотна перешкода для вільної торгівлі:

а) мито на імпорт;

б) добровільні імпортні обмеження;

в) імпортна квота;

г) ліцензія на експорт та імпорт;

д) правильна відповідь відсутня.

2. Світове господарство – це:

а) сукупність усіх відокремлених національних господарств;

б) система національних господарств, пов'язаних міжнародним поділом праці;

в) система міжнародної торгівлі;

г) правильна відповідь відсутня.

3. Фритредерство як тип зовнішньоекономічної політики застосовується:

а) тільки країнами із близьким рівнем розвитку;

б) усіма країнами;

в) правильна відповідь відсутня.

4. Повний контроль над об'єктами закордонних капіталовкладень унаслідок повної власності на вкладений капітал або володіння контрольним пакетом акцій забезпечує вивезення:

а) позичкового капіталу;

б) підприємницького капіталу у формі прямих інвестицій;

в) підприємницького капіталу у формі портфельних інвестицій.

5. Конкуренція на внутрішньому ринку за умови існування торговельних бар'єрів:

а) послаблюється;

б) підсилюється;

в) не змінюється.

6. До форм іноземних капіталовкладень не належить:

а) придбання акцій іноземних компаній, створення спільних підприємств;

б) надання позик іноземним суб'єктам;

в) придбання акцій, випущених іноземними емітентами;

г) бартерний обмін з іноземним суб'єктом.

7. Фритредерство – тип зовнішньоекономічної політики, який:

а) заохочує чи не перешкоджає вивезенню та ввезенню товарів;

б) перешкоджає вивезенню та ввезенню товарів;

в) заохочує вивезення товарів, але перешкоджає їх ввезення;

г) правильна відповідь відсутня.

8. Хронічно активний торговельний баланс країни:

а) підвищує конкурентоспроможність її товарів на світовому ринку;

б) виснажує внутрішні резерви іноземної валюти;

в) стимулює внутрішні інфляційні процеси;

г) правильна відповідь відсутня.

9. В основу створення і розвитку форм зовнішньоекономічної діяльності покладено:

а) політичні розбіжності між державами;

б) процеси поглиблення міжнародного поділу праці;

в) рівень розвитку торговельних відносин як усередині країни, так і за її межами;

г) правильна відповідь відсутня.

10. До основних форм протекціонізму не належить:

а) низьке мито на імпортні товари;

б) кількісне обмеження;

в) ліцензування експорту та імпорту;

г) правильна відповідь відсутня.

11. Сукупність, цілісна система національних господарств, які пов'язані міжнародним поділом і кооперацією праці та перебувають в обумовлених економічних взаєминах між собою, – це:

а) транснаціональні корпорації;

б) світове господарство;

в) процес інтернаціоналізації виробництва;

г) правильна відповідь відсутня.

12. До чинників спеціалізації окремих країн у межах світової економіки не можна віднести:

а) географічне місце розташування;

б) природно-кліматичні умови;

в) ресурсні можливості;

г) історичні традиції;

д) усі відповіді правильні;

е) правильна відповідь відсутня.

13. Якщо сальдо торговельного балансу від’ємне і становить 24,1тис.грн, а надходження від експорту – 216,9 тис.грн, то виплати за імпорт дорівнюють:

а) 192,8 тис. грн;

б) 241,0 тис.грн;

в) 216,9 тис. грн;

г) 24,1 тис. грн.

14. Головна причина виникнення і розвитку міжнародної економіки:

а) інтернаціоналізація продуктивних сил;

б) формування національних валютних систем;

в) збільшення масштабу товарообігу;

г) посилення конкурентної боротьби.

15. Від’ємне торговельне сальдо – це:

а) підвищення частки сировинних товарів в експорті;

б) додатна різниця між експортом та імпортом;

в) зменшення експортного потенціалу країни;

г) правильна відповідь відсутня.

16. Валютний курс може встановлюватися:

а) за попитом на валюту;

б) за попитом та пропозицією на валюту;

в) за пропозицією на валюту;

г) правильна відповідь відсутня.

17. Необхідність економічних зв'язків між країнами обумовлена:

а) прагненням народів вижити в умовах нарощування ядерного потенціалу;

б) науково-технічним прогресом;

в) необхідністю спеціалізації та кооперації виробництва;

г) потребою у взаємному збагаченні культури;

д) правильно пп. б,в.

18. До сфер регулювання зовнішньої торгівлі не належить:

а) мито;

б) квоти;

в) ліцензії;

г) правильна відповідь відсутня.

19. Портфельні інвестиції – це:

а) уся величина іноземних інвестицій;

б) інвестиції, що дають право контролю над виробництвом;

в) тільки державні інвестиції за кордоном;

г) правильна відповідь відсутня.

20. Валютний курс – це ціна грошової одиниці, виражена у:

а) американських доларах;

б) грошових одиницях інших країн;

в) вільно конвертованій валюті;

г) частково конвертованій валюті;

д) правильно пп. б,в,г.

21. Міжнародні економічні зв'язки не дають можливості:

а) переборювати обмеженість національного ринку;

б) переборювати обмеженість національної ресурсної бази;

в) здійснювати спеціалізацію виробництва, робити його більш ефективним;

г) підвищувати якісний рівень вироблених товарів;

д) правильна відповідь відсутня.

22. Стосовно відсталих країн фритредерство сприяє:

а) їх комплексному розвитку;

б) консервації їх монотоварного виробництва та відсталості;

в) правильна відповідь відсутня.

23. Динаміка купівельної спроможності валюти впливає на її курс:

а) прямо;

б) зворотно;

в) не впливає взагалі.

24. Економічна політика, мета якої у стимулюванні експортно-імпортної діяльності, зветься:

а) фритредерством;

б) протекціонізмом;

в) ліцензуванням;

г) правильна відповідь відсутня.

25. Торговельний баланс – це:

а) співвідношення між сумою цін товарів, вивезених будь-якою країною, та сумою цін товарів, завезених за визначений період;

б) сукупність вартості експорту та імпорту, поділена навпіл і віднесена до вартості валового національного продукту;

в) співвідношення між різницею цін товарів, завезених протягом визначеного періоду, та різницею цих товарів, вивезених країною;

г) правильна відповідь відсутня.

26. Кількісні обмеження на ввезення або вивезення товарів – це:

а) акциз;

б) квота;

в) демпінг;

г) сальдо.

27. Зовнішньоторговельний оборот – це:

а) загальна вартість експорту та імпорту;

б) різниця між вартістю експорту та імпорту;

в) частка експорту у національному продукті;

г) частка імпорту у національному продукті.

28. Формою міграції трудових ресурсів не вважається:

а) отримання освіти за кордоном;

б) виїзд на постійне місце мешкання;

в) робота за контрактом;

г) виїзд на сезонну роботу.

Вправа 3. Визначте, яке з положень правильне, а яке помилкове:

 1. Міграція робочої сили тільки позитивно впливає на розвиток економіки країни-експортера. «-»

 2. Обмеження імпорту призводить до збереження в країні неефективних галузей і стримує зростання ефективних виробництв. «+»

 3. Імпорт товарів та послуг викликає зростання внутрішніх цін і появу інфляції. «-»

 4. Прямі іноземні інвестиції утворюються шляхом придбання акцій іноземних підприємств у розмірах, що не забезпечують права власності. «-»

 5. Категорії “валюта” і “валютний курс” – синоніми. «-»

 6. Різниця між експортом та імпортом зветься зовнішньоторговельним оборотом. «-»

 7. Захист галузей з метою забезпечення національної безпеки – один з аргументів на користь установлення торговельних бар'єрів. «+»

 8. Економічний добробут країни при введенні режиму вільної міжнародної торгівлі завжди нижчий, ніж при введенні імпортного мита. «-»

 9. Наявність імпортного мита стимулює внутрішнє споживання в країні. «+»

 10. Глобальні проблеми безпосередньо стосуються життєвих інтересів лише окремих верств населення, країн і народів планети. «-»

 11. Причиною загострення глобальних проблем є швидке зростання народонаселення. «+»

 12. Глобальні проблеми виникають внаслідок політичних протирічь між розвинутими країнами світу. «+»

 13. Процес глобалізації не веде до втрати цілісності та автономії національних економік. «+»

 14. Важливою складовою глобалізації економічної діяльності є лібералізація торгівлі. «-»

 15. Країни, що перебувають на різних рівнях економічного розвитку, перебувають і на різних ступенях включення в глобальний процес. «+»

46

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.