Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Прислівник.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
74.75 Кб
Скачать

3. Ступені порівняння прислівників.

Якісно-означальні прислівники на -о, -е, утворені від якісних прикметників, можуть мати форми вищого й найвищого ступенів порівняння.

Форми вищого ступеня прислівників утворюються від основ прислівників на -о, -е за допомогою суфіксів -ш (е), -іш (е), при цьому суфікси -к-, -ок-, -ек- випадають. Наприклад : старанно-старанніше, голосно-голосніше, далеко-дальше.

При творенні форми вищого ступеня за допомогою суфікса -ш- відбуваються зміни приголосних. Наприклад: дорого-дорожче, близько-ближче, високо-вище. Деякі прислівники утворюють форму вищого ступеня від різних основ (явище суплетивізму). Наприклад: добре-краще, погано-гірше.

Для підсилення значення прислівників вищого ступеня додаються слова набагато, значно, куди, трохи, ще. Наприклад: набагато ближче, куди легше, трохи більше, ще ближче.

Форми найвищого ступеня порівняння прислівників утворюються від форм вищого ступеня за допомогою префікса най- . Наприклад: дружніше-найдружніше, краще-найкраще.

Для підсилення значення найвищого ступеня використовують префікси як і що. Наприклад: якнайдружніше, щонайкраще, якнайкраще.

4. Творення і морфологічний склад прислівників.

Прислівники – історично сформований клас слів.

За походженням прислівники можна розподілити на первинні та вторинні.

Первинні прислівники не мають співвідносності з іншими частинами мови і більшість із них втратили морфемну подільність. Такі прислівники утворилися від первісних займенникових імен. (як, де) або від їхніх коренів (ту + тъ, ту - ди, та + къ, та + мъ). І тому ці прислівники вважають займенникового походження.

Вторинні прислівники виникли з різних відмінкових форм іменників, прикметників, займенників та числівників.

Є різні шляхи творення прислівників. Адв. лексеми можуть утворюватися як морфологічними способами словотворення, так і неморфологічними.

Серед морфологічних основними є такі способи:

а) основоскладання :

Наприклад: силоміць, босоніж, праворуч, ліворуч.

б) словоскладання :

1) редуплікація (повторення слова) : ледве-ледве, рано-рано, далеко-далеко;

2) поєднання синонімічних слів : любо-дорого, тишком-нишком, зроду-віку, гидко-бридко;

3) складання антонімічних пар : видимо-невидимо, більш-менш;

в) суфіксальне творення :

Наприклад: гордо, гаряче, тричі, сидьма.

г) префіксальне творення :

Наприклад: препогано, назавжди.

Серед неморфологічних способів найпродуктивнішим є морфолого-синтаксичний (адвербіалізація) :

1) відрив іменної форми від системи словозміни, переосмислення її на основі нової функції . Наприклад: літом, весною, ранком;

2) злиття з прийменниками різних частин мови і перетворення їх в окремі переосмислені слова. Наприклад: вдень, навесні, додому.

Прислівники прикметникового походження.

Прислівники прикметникового походження історично співвідносяться з відм. формами прикметників, тому що в їх основу лягли безприйменникові та прийменникові форми нечленних прикметників, які витіснили згодом відповідні членні прикметники.

Найбільша група прислівників прикметникового походження утворилася на основі форм Н.в. нечленних прикметників. Прислівниковий суфікс -о історично є флексією Н.в.одн. якісних прикметників с.р. нечленної форми. Наприклад: весело, спокійно, гордо, мудро. Рідше зустрічаються прислівники на -е, співвідносні з Н.в. одн. якісних прикметників с.р. нечленної форми. У XIX столітті прислівники почали вільно утворюватися від прикметникових основ при допомозі -о, -е.

Багато прислівників твориться від сполучення прийменника з непрямими відмінками, зокрема :

а) від форм Р.в. одн. давніх нечленних прикметників з прийменниками;

Наприклад: завидна, згорда, згарячу, стиха, досита, допізна, зліва.

б) від форм Д.в. нечленних прикметників із прийменниками;

Наприклад: помалу, потроху, потиху.

в) від форм З.в.;

Наприклад: вправо, вліво, вручну, нашвидку.

г) від форм Д.в. відносних прикметників на ськ (-ий), цьк (-ий) з прийменником по- та суф. -ому (-паралельні форми з суф.-и);

Наприклад: по-батьківському (-и).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.