Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
06_Yekonomika_pidpriyemstva_ZAOCH-_kontrolni.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.12.2018
Размер:
114.69 Кб
Скачать

Державний вищий навчальний заклад

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

Міністерства освіти і науки україни

КАФЕДРА ФІНАНСІВ ТА КРЕДИТУ

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

для студентів денної та заочної форми навчання з напряму підготовки 6.140103 – «Туризм»

Запоріжжя, 2011

Економіка підприємства. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів денної та заочної форм навчання з напряму підготовки 6.140103 – «Туризм». – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2011. – 12 с.

Укладач: Богма О.С., к.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту.

Затверджую:

Декан економічного факультету

________________________ Череп А.В.

(підпис) (ПІБ)

“____”____________ 2011 р.

Голова НМР факультету ______________

(підпис)

____________________________________

(ПІБ)

Схвалено на засіданні кафедри фінансів та кредиту

Протокол № 1 від « 25 » 08. 2011 р.

Завідувач кафедри

Череп А.В. _____________________

(ПІБ) (підпис)

© Запорізький національний університет, 2011

ВСТУП

В умовах формування та розвитку ринкових відносин центр господарської діяльності зміщується до первинної ланки економічної системи – підприємства. Підприємство є головним структуроутворюючим елементом економіки. Тут у виробничому процесі «з’єднуються» трудові, матеріальні та фінансові ресурси з метою виготовлення різноманітної продукції для задоволення потреб суспільства. На підприємствах зосереджені кваліфіковані кадри, вирішуються питання раціонального використання ресурсів, високопродуктивної техніки, технології, розробляються бізнес-плани, здійснюються маркетингові дослідження та ефективне управління.

У ринковій економіці виживають лише ті підприємства, які найбільш правильно і компетентно зрозуміли вимоги ринку, організували виробництво конкурентоспроможної продукції, послуг, що користуються попитом, уміло здійснюють мотивацію творчої праці персоналу. Усе це вимагає фундаментальних і глибоких економічних знань, а отже, і відповідної підготовки фахівців з економіки. При цьому, підготовка економістів різного спрямування у вищих навчальних закладах України здійснюється згідно з навчальними планами, у яких особливе місце належить вивченню курсу «Економіка підприємств».

Метою курсу "Економіка підприємства" є формування у студентів сучасного економічного мислення та системи спеціальних ґрунтовних знань в галузі економіки окремо взятого підприємства; вмінь, спрямованих на отримання заздалегідь окреслених результатів господарювання шляхом оптимального використання трудових, матеріальних, фінансово-кредитних та інших ресурсів підприємства; практичних навичок у прийнятті науково-обґрунтованих рішень в умовах ринкової економіки.

Завдання вивчення курсу полягає тому, щоб з врахуванням особливостей становлення і розвитку ринкових відносин на кожному конкретному підприємстві визначити всі умови та чинники, за яких накреслені заходи технічного, організаційного та економічного характеру найбільшою мірою сприяють ефективному використанню нагромаджених ресурсів і тих, що залучаються в господарський обороти.

Знання даного курсу дозволить майбутньому фахівцеві кваліфіковано обґрунтовувати необхідні дії для досягнення вибраних цілей господарювання, результатів і вирішення економічних проблем виживання, функціонування і розвитку підприємства.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]