Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
сам.роб.непрод.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
06.12.2018
Размер:
384 Кб
Скачать

Питання для самоконтролю:

1. Які споживні властивості трикотажних полотен?

2. Які Ви знаєте вимоги до якості трикотажних товарів?

3. Як перевірити якість трикотажних товарів?

4. Які вимоги до маркування, пакування, транспортування, зберігання та догляду за трикотажними виробами?

Самостійна робота №3.

Тема: Штучне хутро. План.

1.Вимоги до якості штучного хутра.

Література:

Брозовський Д.І. «Основи товарознавства непродовольчих та продовольчих товарів», стор.201-205.

Студенти повинні

Знати: особливості виробництва штучного хутра, класифікацію та групувння асортименту штучного хутра, вимоги до якості

Методичні вказівки.

При вивченні даного матеріалу студенти повинні врахувати, що штучне хутро виготовляється на різній основі. Це може бути текстильне ,трикотажне чи неткане полотно. Вимоги до якості штучного хутра аналогічні вимогам до якості полотна, на основі якого воно виготовлене.

Номенклатура показників якості трикотажної продукції різних видів і призначення повинна відповідати вимогам безпеки для здо­ров'я та життя людини з огляду впливу на неї хімічного складу сиро­вини, оздоблювальних обробок (апретів, просочувань тощо), зміни фарбування в умовах експлуатації на тілі людини (вплив поту, морсь­кої, хлорованої, дистильованої (дощової) води), зручності експлуатації (відповідність виробу зазначеному розміру), гігієнічних властивостей. Перераховані показники обов'язково використовуються при сертифі­кації трикотажної продукції (ДСТУ 3045-95).

На торговельних підприємствах перевіряють відповідність марку­вання і пакування трикотажних виробів вимогам стандартів і визначають (перевіряють) їх сорт. Трикотажні вироби поділяють на 1 і 2 сорти. На визначення сорту кожного виду трикотажних виробів є відповідні стандарти.

Сорт виробів визначають залежно від наявності на ньому де­фектів зовнішнього вигляду полотна, виробничо-швейних дефектів, дефектів оздоблення і відхилення лінійних розмірів окремих деталей і виробу в цілому від норми.

При визначенні сорту враховують вид дефекту, його розташу­вання (на відкритих або закритих частинах і деталях), розмір (за най­більшим виміром) і загальну їх кількість.

Якість тканин оцінюється сукупністю певних споживних вла­стивостей, які залежно від призначення тканини, умов її експлуатації, виду волокнистого складу і будови можуть бути різними. Тому вибір показників для оцінки якості тканин різного призначення за певних умов експлуатації має непересічне значення. Навіть тканини одного призначення, але різного волокнистого складу, мають неоднакові кіль­кісні показники тих або інших властивостей.

Державний стандарт України (ДСТУ 3047-95) Тканини та вироби ткані поштучні. Класифікація та номенклатура показників якості передбачає 38 показників якості, що поділяються на обов'язкові та рекомендовані.

До обов'язкових показників якості, що застосовуються для всіх

груп і підгруп тканин та тканих поштучних виробів належать поверхнева густина; лінійна густина пряжі; число ниток на 10 см в основі й утоку; ширина тканини або розмір тканого поштучного виробу; ма­сова частка компонентів сировинного складу.

Крім обов'язкових показників, для всіх тканин у стандарті наведено обов'язкові та рекомендовані показники якості для окремих груп і підгруп тканин і тканих поштучних виробів, а також обов'язкові показники якості для тканин, що використовуються для виготовлення виробів дитячого асортименту; для хутра тканого і плюшу, що вико­ристовуються для виготовлення дитячих іграшок; для тканин з вогнезахисною обробкою і для добровільної сертифікації тканин.

Якість тканин формується на стадії проектування і в процесі їх виготовлення і підтримується під час обігу й експлуатації, щоб кон­тролювати якість тканин і періодично оцінювати рівень їх якості.

Питання для самоконтролю:

1.Які вимоги до якості штучного хутра, виготовленого на основі текстильних матеріалів?

2.Які вимоги до якості штучного хутра, виготовленого на основі трикотажних матеріалів?

3.Які вимоги до якості штучного хутра, виготовленого на основі нетканих матеріалів?

Самостійна робота №4.

Тема: Взуттєві товари.

План.

1.Вимоги до якості взуттєвих товарів.

2.Характеристика асортименту гумового та полімерного взуття.

3.Асортимент взуття для активного відпочинку. Домашнє взуття.

4.Маркування, пакування, транспортування, зберігання і догляд за взуттям.

Література:

Войнаш Л.Г. «Товарознавство непродовольчих товарів» т.2, стор. 267-404.

Студенти повинні

Знати: чинники, що формують споживні властивості шкіри, асортимент шкір та матеріалів для взуття, чинники , що формують споживні властивості взуттєвих товарів, групування та характеристику асортименту взуття, вимоги до якості, пакування, маркування, зберігання та догляду за взуттям;

Вміти: визначати види шкір, розпізнавати деталі взуття, види крою, методи кріплення низу взуття, видовий асортимент взуття, оцінювати якість та сорт взуття, розшифровувати маркування взуттєвих товарів.