Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Культурологія ПЛАНІ СЕМИНАРОВ.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
06.12.2018
Размер:
183.3 Кб
Скачать

2.Усне бліц-опитування студентів ключових термінів теми.

3. Захист індивідуальних завдань

4. Модульна контрольна робота

Питання для самоконтролю

1. В чому полягає специфіка світогляду постмодернізму?

2. Визначити характерні риси культури постмодерну. Навести приклади.

3. Що стоїть за поняттями «модерн» та «постмодерн» у культурологічному сенсі.

4. Чим відрізняються модерна та постмодерна традиції у культурі?

5. На яких принципах базується альтернативна культура? Показати зв'язок альтернативної культури з культурою постмодерну. Навести приклади.

6. Охарактеризувати відомі Вам напрями альтернативної культури.

Теми для доповідей і рефератів

1. Філософія та культура постмодернізму.

2. Структуралистская ориентация в исследовании культуры (Р. Барт, К. Леви-Строс).

3. Постструктуралистская концепция культуры (М.Фуко, Ж.Деррида, Ю.Кристева).

4. Форми альтернативної культури та їх контркультурний характер.

Література

 1. Альтернативная культура: Энциклопедия. Екатеринбург, 2005.

 2. Актуальные проблемы культуры ХХ века. М., 1993

 3. Барт Р. Структурализм как деятельность // Барт Р. Семиотика. Поэтика. (электронный вариант)

 4. Бодрийар Ж. Система вещей. М., 1995

 5. Генон Р. Кризис современного мира. М., 1991

 6. Гидденс Э. Постмодерн // Философия истории: Антология: Учеб. Пособие. М., 1995

 7. Деррида Ж. О грамматологии. М., 2000

 8. Деррида Ж. Позиции. Киев, 1996

 9. Джеймисон Ф. Постмодернизм или логика культуры позднего капитализма // Философия эпохи постмодерна. Мн., 1996 (электронный вариант)

 10. Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктизм. Постмодернизм. М., 1996

 11. Козловский П. Культура постмодерна. М., 1997

 12. Культурология. ХХ век. Словарь. СПб, 1997.

 13. Культурология. ХХ век: Антология. М., 1995

 14. Курицин В. Книга о постмодернизме. Екатеринбург, 1992

 15. Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 1985

 16. Эко У. Отсутствующая структура. СПб., 1998

 17. Эко У. Постмодернизм, ирония, занимательность // Имя розы. Вып.2. М., 1989

Модульний контроль контрольні питання до модуля і

 1. Культурологія як наука, її становлення та етапи розвитку.

 2. Предмет і завдання культурології.

 3. Культурологія в системі соціальних наук.

 4. Поняття і сутність культури.

 5. Матеріальна й духовна культура.

 6. Міфи та релігія як перші форми духовної культури.

 7. Соціокультурна динаміка: поняття та типи.

 8. Еволюційна та революційна моделі розвитку культури як різновиди лінійного типу соціокультурної динаміки.

 9. Циклічний тип соціокультурної динаміки: основні підходи.

 10. Філософський сенс культури.

 11. Адаптаціонізм та ідеаціонізм як основні концепції культурології.

 12. Основні структурні елементи культури.

 13. Культура як світ артефактів.

 14. Культура як світ смислів.

 15. Культура як інформаційний процес.

 16. Культура як світ знаків.

 17. Тексти та їх інтерпретація.

 18. Функції культури та їх сутність.

 19. Тривимірна модель культури в контексті культурного простору.

 20. Культурний простір та його структура.

 21. Культурні форми та їх види.

 22. Поняття про цивілізацію, основні наукові підходи до її вивчення.

 23. Співвідношення понять „культура" і „цивілізація".

 24. Суперкультура, субкультура та контркультура, їх місце у загальнокультурному просторі.

 25. Елітарна, народна та масова культури.

 26. Міська та сільська культури.

 27. Основні властивості культурних форм.

 28. Основні категорії культури.

 29. Картина світу як ментальне утворення. Поняття ментального поля.

 30. Ментальність: поняття та рівні.