Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
М_Н_СТЕРСТВО ОСВ_ТИ _ НАУКИ УКРАЇНИ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
04.12.2018
Размер:
1.7 Mб
Скачать

2 Завдання на курсову роботу

Тематика робіт повинна бути актуальною, відповідати сучасному стану і перспективам розвитку реабілітаційної та оздоровчої справи в Україні, вона розробляється випускаючою кафедрою, кожний рік переглядається, та затверджується на засіданні кафедри.

Студентам надається право вибору теми роботи. Студент може запропонувати свою тему з необхідним обґрунтуванням доцільності її розробки.

3 Організаційні вказівки

Підготовка курсової роботи до захисту здійснюється у наступній послідовності:

а) здійснюється літературна обробка даних;

б) відбирається, систематизується й опрацьовується матеріал з кожного розділу курсової роботи;

в) визначається основний зміст висновків;

г) з’ясовується необхідність додаткового збирання вхідних або нормативних матеріалів;

д) уточнюється і конкретизується зміст розділів курсової роботи, формулюються висновки;

е) орієнтовно оцінюється економічна ефективність від їх впровадження, та фінансовий результат (при складанні бізнес-плану);

з) остаточно оформлюється курсова робота.

Паралельно оформлюється необхідний графічний та ілюстративний матеріал; а також обов’язково складається доповідь для виступу на захисті.

Закінчену курсову роботу треба передати методисту кафедри.

Виправляти в закінченій дипломній роботі знайдені помилки, погрішності, неточності керівником не допускається.

Рецензування курсових робіт доручається висококваліфікованим фахівцям, склад яких затверджує завідувач кафедри.

Рецензент підкреслює переваги курсової роботи та недоліки, дає загальні висновки виконаної курсової роботи та рекомендації щодо використання запропонованих рішень та розробок.

Рецензент дає оцінку курсової роботи по чотирьохбальній системі. (див. додаток А).

Бланк рецензії подається студентом вкладеним в оформлену курсову роботу.

4 Методичні вказівки до виконання розділів курсової роботиї

Курсова робота містить:

 • вступну частину;

 • основну частину;

 • висновки;

 • додатки (якщо є).

4.1 Вступна частина

4.1.1 Вступна частина містить такі структурні елементи:

 • титульний лист;

 • реферат;

 • зміст;

 • перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів.

4.1.2 Титульний лист є першою сторінкою КР і править за основне джерело бібліографічної інформації, необхідної для оброблення та пошуку документа.

4.1.3 Титульний лист містить дані, які подають у такій послідовності:

а) відомості про назву міністерства і навчального закладу;

б) гриф допущення до захисту;

в) повна назва документа;

г) підписи відповідальних осіб, включаючи керівника роботи;

д) рік складання КР.

4.1.4 Приклад оформлення титульних листів наведено у додатку Б.

4.1.5 Реферат призначений для ознайомлення з КР.

Він має бути стислим, інформативним і вміщувати відомості, які дозволяють прийняти рішення про доцільність читання всієї КР.

4.1.6 Реферат має бути розміщений безпосередньо за титульною сторінкою, починаючи з нової сторінки.

4.1.7 Реферат повинен містити:

 • відомості про обсяг КР, кількість частин КР, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел згідно з переліком посилань (усі відомості наводять, включаючи дані додатків);

 • текст реферату;

 • перелік ключових слів.

4.1.8 Текст реферату повинен відображати подану у КР інформацію і, як правило, у такій послідовності:

 • актуальність

 • об’єкт дослідження;

 • суб’єкт дослідження

 • мета роботи;

 • завдання дослідження (3-4 завдання)

 • методи дослідження;

 • результати та їх новизна;

 • основні економічні показники (для бізнес-планів);

 • взаємозв’язок з іншими роботами;

 • рекомендації щодо використання результатів роботи;

 • фінансові результати;

 • значимість роботи та висновки.

Частини тексту реферату, з яких відсутні відомості, опускають.

4.1.9 Реферат слід виконувати обсягом не більш, як 500 слів, і, бажано, щоб він уміщувався на одній сторінці формату А4.

4.1.10 Ключові слова, що є визначальними для розкриття суті КР, вміщують після тексту реферату.

Перелік ключових слів містить від 5 до 15 слів (словосполучень), надрукованих великими літерами в називному відмінку в рядок через коми, посередині листа зразу після тексту реферату.

4.1.11 На аркушах реферату номер сторінки не ставити.

4.1.11 Складання реферату (див. додаток В).

4.1.12 Зміст розташовують безпосередньо після реферату, починаючи з нової сторінки.

4.1.13 До змісту включають: реферат; зміст; перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів; вступ; послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів суті КР; висновки; рекомендації; перелік посилань; додатки; назви додатків і номери сторінок, які містять початок матеріалу.

4.1.14 Зміст складають, якщо КР містить не менш, ніж два розділи, або один розділ і додаток із загальною кількістю сторінок не менше десяти.

Приклад змісту наведено в додатку Г.

4.1.15 Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

4.1.16 Усі прийняті в КР умовні позначення, символи, одиниці, скорочення і терміни пояснюють у переліку, який вміщують безпосередньо після змісту, починаючи з нової сторінки.

Незалежно від цього, за першої появи цих елементів у тексті КР наводять їх розшифровку.

Перелік найбільш розповсюджених скорочень наведено у додатку Д.