Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Проект свині.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
20.11.2018
Размер:
439.81 Кб
Скачать

Міністерство аграрної політики України

Вінницький державний аграрний університет

Факультет технології виробництва Кафедра технології виробництва

і переробки продукції тваринництва продуктів тваринництва

Технологія виробництва продукції свинарства

Методичні рекомендації

по курсовому проектуванню за спеціальністю 6. 130 200 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва за напрямком 1302 – «Зооінженерія»

Вінниця – 2007

УДК: 636. 001. 54: 631. 153. 7: 66-9

А.В. Гуцол, М.О. Мазуренко Г.І.Льотка, Г. М.Огороднійчук

Технологія виробництва продукції свинарства.

Методичні рекомендації по курсовому проектуванню за спеціальністю 6.130 200 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

 • Вінниця: ВДАУ, 2007.- с.

Рецензенти:

Бігун П.П., к.с.-г.н., доцент кафедри мікробіології та технології переробки (Вінницький державний аграрний університет).

Величко І.М., к.с.-г.н. старший науковий співробітник інституту кормів УААН, зав.відділом лабораторії комбікормів і преміксів.

Розглянуто і рекомендовано до друку методичною комісією Вінницького державного аграрного університету (протокол № ……від ………………….).

Зміст

Вступ

1.Загальні вимоги до виконання курсового проекту

1.1. Мета і завдання курсового проектування

1.2. Вихідні матеріали для курсового проектування

1.3. Структура і обсяг курсового проекту

1.4. Індивідуальна тематика курсових проектів

1.5. Орієнтовна структура аналітичної частини курсового проекту.

1.6. Оцінювання студентів згідно модульно-рейтингової системи по

курсовому проектуванню

2. Методика розрахунків індивідуальної частини проекту

2.1. Основні технологічні параметри свиноферми

2.2. План парування та опоросів свиноматок

2.3. Розрахунок виконання виробничої програми

2.4. Розрахунок в приміщеннях для свиней

2.5. Розрахунок потреби в кормах, воді, підстилці та виходу гною

2.6. Розрахунок економічної ефективності виробництва свинини

Рекомендована література

Додаток А

Вступ

Цінні господарсько-корисні ознаки свиней – висока відтворна здатність, скороспілість та оплата корму, високий забійний вихід і енергетичність продуктів забою – гарантують їх перевагу у виробництві м’яса порівняно з іншими видами сільськогосподарських тварин.

В Україні свинарство є традиційною галуззю тваринництва. Проте за останнє десятиріччя поголів’я свиней зменшилось у 2,5 рази (з 19,4 до 7,6 млн. тонн), а рівень споживання м’яса на душу населення складає всього 32 кг (при річній потребі 73 кг, в т.ч. біля 33 кг свинини).

Основним фактором, який стримує збільшення виробництва свинини, є недостатня кількість кормів, низька їх якість та постійний дефіцит в раціонах протеїну, вітамінів та мінеральних речовин.

У нинішніх умовах відродження галузі свинарство розвивається шляхом створення малих та середніх ферм різних форм власності. Особливо це характерно для Вінниччини, де розміри їх нерідко досягають 150-250 голів. На таких фермах практично неможливо протягом року одержувати опороси, укомплектувати групи одновіковим молодняком на вирощуванні та відгодівлі з таким розрахунком, щоб технологічні групи свиноматок (або молодняку) формувались за 5-7 днів. На відносно малих фермах найбільш раціонально впроваджувати сезонно-турову систему опоросів, яка дозволяє ефективно використовувати трудові та матеріальні ресурси господарства, корми і одержувати опороси та вирощувати поросят у найбільш сприятливі кліматичні періоди року.

В сучасних ринкових умовах для економічного обгрунтування ефективності виробництва свинини спеціалістові потрібно мати уміння і навики складання виробничого плану розвитку галузі.

Курсовий проект є завершальним етапом вивчення навчальної дисципліни «Технологія виробництва продукції свинарства» і спрямований на набуття та розвиток студентами умінь і навичок аналізувати та узагальнювати, а також узагальнювати джерела фахової літератури, планувати технологічні процеси галузі свинарства, обґрунтувати висновки.

Загальні вимоги до виконання курсового проекту

  1. Мета і завдання курсового проектування

Мета курсового проектування – поглиблення і закріплення знань, одержаних студентом при вивченні дисципліни «Технологія виробництва продуктів свинарства».

В завдання курсового проектування входить:

- набуття навиків опрацювання фахової літератури та інформації з періодичних видань для всебічного розкриття заданої теми, аналіз історії даного питання, сучасного стану по темі, яку студент виконує індивідуально;

- за індивідуальним завданням проведення розрахунків перспективного плану виробництва свинини, набуття уміння планувати потребу в приміщеннях, кормах та інших матеріальних ресурсах, розраховувати об’єм та економічну ефективність виробництва продукції свинарства.

  1. Вихідні матеріали для курсового проектування

Тему курсового проекту студент вибирає із запропонованого списку і погоджує з викладачем.

При виконанні курсового проекту студент використовує матеріали лекцій, лабораторно-практичних занять, а також першоджерела основної і додаткової літератури з дисципліни «Технологія виробництва продукції свинарства», інформацію за темами з періодичних видань за останні 2-3 роки.

Композиційно курсовий проект включає дві частини: частину, яка виконується за індивідуальним завданням і практичну, де студент ставиться в певну зоотехнічну ситуацію – йому визначено кількість основних свиноматок і задані окремі параметри продуктивності тварин для складання перспективного плану виробництва свинини , надходження і використання приплоду, ремонту стада, відгодівлі свиней, визначення потреби в кормах, приміщеннях, оцінки економічної ефективності виробництва свинини. Методику розрахунків для виконання розрахункової частини проекту студенти засвоюють на лабораторних заняттях.

  1. Структура і обсяг курсового проекту

Загальними вимогами до курсового проекту:

 • чіткість побудови проекту;

 • структурна послідовність викладення розділів і підрозділів;

 • чіткість формулювань;

 • переконливість аргументації розрахункових даних;

 • обґрунтованість висновків.

Обсяг курсового проекту повинен бути в межах 30-35 сторінок рукописного тексту, виконаного на листах формату А4 і мати таку структуру:

 • титульна сторінка 1 с.

 • зміст 1 с.

 • вступ (загальний для аналітичної та розрахункової частини) 1-2 с.

 • аналітична частина 10-15 с.

 • розрахункова частина 10-15 с.

 • висновки (по аналітичній та розрахунковій частинах) 1-2 с.

 • список літератури 2-3 с.

 • додатки не обмежено

Титульна сторінка

Приклад оформлення титульної сторінки наведено в додатку А.

Зміст

У змісті послідовно перелічують назви розділів, підрозділів і пунктів з обов’язковим зазначенням сторінок, на яких вони починаються. Зміст повинен включати всі заголовки, які є в курсовому проекті.

Вступ

Висвітлити роль і значення питання теми в розвитку свинарства, при цьому використати інформацію з періодичних видань останні 2-3 роки. Закінчують виступ визначенням мети курсового проекту.

Аналітична частина

Цей розділ курсового проекту повинен відображати аналіз джерел спеціальної літератури відповідно до теми. Для більш ефективного аналізу зібраного літературного матеріалу розділ необхідно поділити на 3-4 підрозділи, кожний з яких повинен мати свою назву та номер.

Розділ може бути кваліфіковано написаний лише після вивчення не менше 20-25 джерел фахової літератури. Найбільш вдалим викладення матеріалу можна вважати таке, при якому подається історія, сучасний стан та можливі напрямки розвитку питання, яке стало предметом дослідження. В кінці розділу робиться висновок. Існує декілька форм звернення до джерел спеціальної літератури, наприклад:

 • П.П. Остапчук (1992) вважає (стверджує, зробив висновок, встановив і т.п), що у цьому випадку спочатку пишуть ініціали, прізвище автора, після чого в дужках рік видання роботи, яка приводиться в списку використаної літератури в кінці роботи ;

 • Відомо (встановлено, результати численних досліджень свідчать і т.д.), що між живою масою в старшому віці існує тісний взаємозв’язок (Пшеничний П.Д., 1961; Остапчук П.П.,1992). У цьому прикладі авторів робіт пишуть в дужках після посилання, спочатку прізвище, потім ініціали і рік видання роботи. Можливі й інші варіанти цитування або посилання на використані літературі джерела, про що студент пересвідчиться при опрацюванні фахової літератури.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.