Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kriminalne_pravo_metodichka_YaROVIJ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
19.11.2018
Размер:
395.26 Кб
Скачать

67

Міністерство освіти і науки України

Маріупольський державний гуманітарний університет

Економіко-правовий факультет

Кафедра правознавства

Затверджую:

Проректор з навчальної роботи

_________ Ю.О. Волошин

«_____»____________2007

Робоча навчальна програма та методичні вказівки

з навчальної дисципліни

«Кримінальне право України (загальна частина)»

для студентів

усіх форм навчання

спеціальності 6.030402 – Правознавство

Затверджено на засіданні

кафедри правознавства

(протокол № 1 від 29.08.2007 р.)

Маріуполь – 2007

Кримінальне право України (загальна частина): Робоча навчальна програма та методичні вказівки для студентів спеціальності «Правознавство» всіх форм навчання / Упорядник: к.ю.н., доц. А.О. Яровий – Маріуполь, МДГУ, 2006. – 63 с.

Рецензент:

д.ю.н., професор, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін, заступник декана з наукової роботи юридичного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна В.М. Трубников

ЗМІСТ

 1. Вступ

 2. Тематичний план із кримінального права (загальної частини)

 3. Основна література до всього курсу кримінального права (загальної частини)

 4. Модуль 1

1.1. Поняття і система кримінального права

1.2. Закон про кримінальну відповідальність

1.3. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі та просторі

1.4. Злочин та його види

 1. Модуль 2

2.1. Склад злочину

2.2. Об’єкт та предмет злочину

2.3. Об’єктивна сторона злочину

2.4. Суб’єкт злочину

2.5. Суб’єктивна сторона злочину

 1. Модуль 3

3.1. Стадії вчинення злочину

3.2. Співучасть у злочині

3.3. Повторність, сукупність та рецидив злочинів

 1. Модуль 4

4.1. Обставини, що виключають злочинність діяння

4.2. Звільнення від кримінальної відповідальності

 1. Модуль 5

5.1. Покарання та його види

5.2. Призначення покарання

5.3. Звільнення від покарання та його відбування

 1. Модуль 6

6.1. Судимість, її погашення та зняття

6.2. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх

6.3. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування

6.4. Основні положення кримінального законодавства зарубіжних країн (загальної частини)

 1. Перелік питань для самостійної підготовки до іспиту з дисципліни «Кримінальне право України (загальна частина)»

ВСТУП

Кримінальне право належить до важливих профілюючих дисциплін, що вивчаються студентами економіко-правового факультету Маріупольського державного гуманітарного університету протягом двох років. Знання цього предмета є важливою умовою набуття майбутніми правознавцями професійних знань та навичок, забезпечить у майбутньому грамотну, успішну практичну діяльність у правоохоронних органах, суді, адвокатурі тощо.

Метою вивчення курсу Загальної частини кримінального права є систематизоване засвоєння студентами теоретичних знань про головні принципи, катего­рії, положення та кримінально-правові інститути кримінального права, навчання їх правильного орієнтування в Загальній частині чинного кримінального законодавства, набуття вміння застосовувати норми кримінального права. Вивчення цього курсу повинно сприяти формуванню у студентів поглядів на закон про кримінальну відповідальність як важливий засіб захисту людини, суспільства та держави від суспільно небезпечних посягань.

У роботі з вивчення Загальної частини кримінального права важливе місце посідають семінарські заняття, на яких викладач організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези виступів, та практичні заняття, під час яких студентами під контролем викладача обговорюються заздалегідь підготовлені розв’язання завдань. Практичні заняття є активною формою опанування навчального матеріалу, яка дає можливість набути навичок практичного застосування положень кримінального законодавства до конкретних життєвих ситуацій, закріпити теоретичні знання з предмета.

Важливим засобом оволодіння знаннями є самостійна робота студентів. Зміст самостійної роботи визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. Самостійна робота забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни (підручник, навчальні та методичні посібники, конспект лекцій, робочі зошити, рекомендована відповідна наукова та фахова монографічна й періодична література).

Тематичний план із кримінального права (загальної частини)

І.

Модуль 1

Лекції

Семі-нари

Практичні

заняття

1.1.

Поняття і система кримінального права

2

2

1.2.

Закон про кримінальну відповідальність

2

2

1.3.

Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі та часі

3

2

2

1.4.

Злочин та його види

3

2

1.5.

Кримінальна відповідальність та її підстави

2

2

ІІ.

Модуль 2

2.1.

Склад злочину

2

2

2.2.

Об’єкт та предмет злочину

2

2

2.3.

Об’єктивна сторона злочину

6

2

6

2.4.

Суб’єкт злочину

4

2

2

2.5.

Суб’єктивна сторона злочину

8

2

4

ІІІ.

Модуль 3

3.1.

Стадії вчинення злочину

4

2

3.2.

Співучасть у злочині

6

2

4

3.3.

Повторність, сукупність та рецидив злочинів

4

2

2

IV.

Модуль 4

4.1.

Обставини, що виключають злочинність діяння

4

2

2

4.2.

Звільнення від кримінальної відповідальності

2

2

V.

Модуль 5

5.1.

Покарання та його види

2

2

5.2.

Призначення покарання

3

2

2

5.3.

Звільнення від покарання та його відбування

3

2

2

VI.

Модуль 6

6.1.

Судимість, її погашення та зняття

2

2

6.2.

Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх

2

2

6.3.

Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування

2

2

6.4.

Основні положення Загальної частини кримінального законодавства зарубіжних країн

самостійно

Основна література до всього курсу кримінального права (загальної частини)

 1. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / За ред. проф. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – Київ – Харків, 2005.

 2. Пинаев А.А. Курс лекций по уголовному праву. Книга 1. О преступлении. – Х., 2001.

 3. Пинаев А.А. Курс лекций по уголовному праву. Книга 2. О наказании. – Х., 2002.

 4. Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая: В 2 т. – М., 1994. – Т. 1.

 5. Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая: В 2 т. – М., 1994. – Т. 2.

 6. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К., 2004.

 7. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. В.Т. Маляренка, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – Х., 2004.

 8. Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении. Учебник для вузов / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. – М., 2002.

 9. Курс уголовного права. Общая часть. Том 2: Учение о наказании. Учебник для вузов / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. – М., 2002.

 10. Збірник Постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах / Упоряд. Н.О. Гуторова, О.О. Житний. – Х.: Одіссей, 2006.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]