Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
елементи.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
211.97 Кб
Скачать

Звіт за результатами наукового дослідження

Звіт за результатами наукового дослідження є офіційним документом. Головне його призначення полягає в тому, щоб відповідно до встановлених у державі стандартів дати повний опис наукового дослідження і забезпечити тим самим його введення в науковий простір і практичну діяльність людей. У звіті обов'язково вказуються автори науково-дослідної роботи, визначається їхній внесок у цю роботу.

Звіти за результатами наукового дослідження бувають анотованими, проміжними і завершальними.

Анотований звіт являє собою коротку характеристику наукового дослідження: основні результати НДР за звітний період і апробацію результатів наукового дослідження (публікації, рекомендації, доповіді на наукових і науково-практичних конференціях, семінарах тощо). Він підписується науковим керівником і відповідальним виконавцем теми, завіряється заступником директора організації з НДР.

Проміжний звіт відрізняється від завершальних тим, що він описує частину проведеного за звітний період дослідження.

Завершальний звіт дає цілісну картину дослідження, наводить кінцеві результати. Він складається з титульного аркуша, списку виконавців, реферату, вступу, основної частини, висновку; списку літератури, додатка.

На титульному аркуші містяться назва дослідницької організації, повна назва теми, затвердження звіту заступником керівника організації, що відповідає за науково-дослідну роботу, а також фіксуються номер протоколу експертної ради, УДК і номер державної реєстрації, указуютьсяПІБ наукового керівника і відповідального виконавця теми. На титульному аркуші маються підписи заступника керівника організації з НДР, наукового керівника і відповідального виконавця теми, а також місто і рік. На наступній сторінці вміщують список авторів звіту із зазначенням їхніх посад, учених звань і наукових ступенів із зазначенням тих сторінок звіту, авторами яких вони є.

Далі розміщається реферат, у якому вказуються обсяг звіту в сторінках, кількість таблиць, рисунків, джерел і додатків. У змісті реферату виділяють такі рубрики, як об'єкт дослідження, предмет дослідження, мета роботи, методи дослідження, результати та їхня новизна, основні результати дослідження, що були отримані за звітний період, а також апробація результатів дослідження.

Після реферату йде зміст звіту і його виклад, відповідно, по розділах і підрозділах. Деталізація структури звіту визначається в остаточному підсумку специфікою досліджуваної проблеми, характером її декомпозиції на складові завдання і підзавдання.

Головне призначення звіту полягає в тому, щоб дати чіткий і коректний опис методології і методів дослідження й отриманих результатів. У завершенні звіту звичайно даються висновки, що отримані в результаті дослідження, і практичні рекомендації, а також наводиться перелік публікацій авторів з темою дослідження.

Основні недоліки наукових звітів такі:

• описовість, відсутність наукового дослідження, що підміняється оглядом літератури, що супроводжується бездоказовими твердженнями;

• нечіткість індивідуального внеску авторів у загальну роботу, що зумовлена нечіткістю планування і поганою організацією дослідницької роботи;

• відсутність або непереконливість авторських результатів, відсутність новизни, плагіат;

• включення в остаточний текст звіту інформації з чернеток.

Невипадковожартівливий закон підготовки звітів говорить: "Кожний звіт вимагає трьох чернеток" [7, с. 204].

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.