Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Шпори_на_МС.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
140.8 Кб
Скачать

61. У чому полягає відмінність між повноваженнями та компетенцією?

Компетенція, у перекладі з латинської (сотреїо) — досягаю, відповідаю, підходжу. Щодо стосовно змісту, — це: коло повнова­жень органу або ж посадової особи, а також знання та досвід у тій чи іншій сфері.

Компетенція — сукупність встановлених в офіційній, юри­дичній чи неюридичній формі прав і обов'язків, тобто повноважень будь-якого органу або посадової особи, які визначають можли­вості цього органу або посадової особи приймати обов'язкові до виконання рішення, організовувати та контролювати їх виконан­ня, вживати у необхідних випадках заходи відповідальності тощо.

Компетенція органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб визначається правовими актами, а її реалізація забезпечується засобами примусу. Основною формою реалізації органами місцево­го самоврядування своєї компетенції є видання ними правових актів, а посадовими особами — здійснення організаційно-розпо­рядчих дій щодо підлеглих їм суб'єктів.

Що ж стосується повноважень, то це — надане законодавством право щось робити, а вже наявність реальної влади забезпечує можливість їх виконання.

Потрібно зауважити, що повноваження делегуються посаді, а не індивіду, і вони завжди є обмежені. Це означає, що є така влада, яка може зменшити, обмежити можливості голови або ж самої ради за­стосовувати свої повноваження (наприклад, влада виборців, влада і олови).

Повноваження місцевого самоврядування — це, визначені Конституцією та законами України, іншими правовими актами, права та обов'язки територіальних громад, органів місцевого само­врядування із здійснення завдань та функцій місцевого самоврядування.

73. Які основні повноваження органів самоорганізації населення?

Основним завданням органів самоорганізаціїнаселення є сприян­ня та підтримка громадсько-корисних справ, а саме:

  • сприяння забезпеченню дотримання громадянами Конституції та законів України, реалізації рішень органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, місцевих референ­думів, зборів громадян за місцем проживання, прийнятих у межах їх компетенції;

  • внесення пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

  • участь у здійсненні контролю за дотриманням іншими суб'єктами правил забудови відповідних адміністративно-територіальних одиниць, вимог щодо раціонального використання природних ресурсів;

  • сприяння належній організації комунального господарства та контроль за діяльністю відповідних підприємств та організацій, здійснення повноважень, делегованих цим органам відповідною радою.

Повноваження органів самоорганізації населення також поділя­ються на власні та делеговані. їх перелік визначений ст.14 і 15 відповідного Закону

Власних повноважень орган самоорганізації населення набуває з дня його легалізації. До того ж цей орган не може бути позбавле­ний власних повноважень до припинення його діяльності у вста­новленому законом порядку, окрім випадках передбачених ст.26 цього Закону. Відповідна рада передає необхідні ресурси для ре­алізації повноважень, а також здійснює контроль за їх виконанням.

Щодо делегованих повноважень, то сільська, селищна, міська, районна у місті рада може додатково наділяти частиною своїх по­вноважень орган самоорганізації населення з одночасною переда­чею йому додаткових коштів та інших ресурсів для здійснення цих повноважень, проте вона не може передавати ті, повноваження, які належать до виняткової компетенції ради.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.